0115-KDST1-3.440.160.2021.1.AK - WIS TOWAR - produkt spożywczy - CN 18 - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-3.440.160.2021.1.AK WIS TOWAR - produkt spożywczy - CN 18 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 3 listopada 2021 r. (data wpływu), uzupełnionego pismem z dnia 24 listopada 2021 r. (data wpływu 29 listopada2021 r.) o wydanie wiążącej informacji stawkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...)

Opis towaru: (...)

Rozstrzygnięcie: CN 18

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 29 listopada2021 r. w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wniosku jest (...).

Skład (...).

(...)

(...)

(...)

(...)

Ponadto Wnioskodawca we wniosku wskazał, że z Uwagi ogólnej do Działu 18 Nomenklatury Scalonej (CN) zatytułowanego "Kakao i przetwory z kakao" wynika, że Dział ten obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

(e) Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905) Również z Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (CN) do pozycji CN 1806 ("Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao") wynika, że pozycja ta:

1)

obejmuje wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym), słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania i, zasadniczo, wszystkie przetwory spożywcze zawierające kakao (inne niż te, które zostały wyłączone w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu).

2)

nie obejmuje:

(b) Herbatników i innych wyrobów piekarniczych oblewanych czekoladą (pozycja 1905). Pod pozycją CN 1905 mieszczą się: Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby. Z kolei podpozycja CN 1905 32 obejmuje: Gofry i wafle.

Zgodnie z brzmieniem kodu CN 1905 32 05 mieszczą się w nim wafle odpowiednio: - "O zawartości wody przekraczającej 10% masy", ale także - "Pozostałe", w tym "Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao".

Nadto zgodnie z brzmieniem kodów CN 1905 32 11 oraz CN 1905 32 19, mieszczą się w nich wafle odpowiednio: - "W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g" i - "Pozostałe".

Będący przedmiotem wniosku (...) charakteryzuje się (...).

W związku z powyższym (...) zdaniem Wnioskodawcy mieści się pod pozycją 1905, a co za tym idzie, jako produkt wymieniony w poz. 12 ("Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze") załącznika nr 10 do Ustawy VAT, objęty jest stawką podatku w wysokości 5%.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że podstawą klasyfikacji towaru do pozycji 1905 jest enumeratywne wymienienie w grupie produktów klasyfikowanych po kodem 1905 pieczywa cukierniczego oraz wafli wytłaczanych (nawet pokrytych czekoladą i nawet z nadzieniem).

(...)

(...). Wnioskodawca powołuje: Zarządzenie przewodniczącego państwowej komisji planowania gospodarczego z dnia 12 stycznia 1953 r. w sprawie wyrobu pieczywa cukierniczego.

Na podstawie art. 1 i 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), które stwierdza w § 1 co następuje:

"Pieczywem cukierniczym w rozumieniu niniejszego zarządzenia są wyroby mączne, w których znajduje się nie mniej niż 40% wagowo artykułów spożywczych innych niż mąka, jak cukier, tłuszcz, jaja, mleko, owoce itp."

A następnie w § 2 ustala 3 grupy pieczywa cukierniczego wymieniając w punkcie B podpunkt 5 wafle jako jeden z produktów zaliczanych do pieczywa cukierniczego.

Również postanowienia Polskiej Normy PN-A-88120:2000 zalicza wafle czekoladowane z nadzieniami (w tym tłuszczowymi) do wyrobów ciastkarskich.

Stąd też Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko, że przedmiotowe produkty stanowią pieczywo cukiernicze, a co za tym idzie mieszczą się w dziale 19 CN.

Do wniosku załączono:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Z kolei reguła 3 (b) wskazuje, że mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

Wyjaśnienia do tej reguły wskazują, że czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

Zgodnie z tytułem działu 19 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze". Natomiast Noty wyjaśniające do HS wskazują - "Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10., z produktów objętych działem 11., lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe lub roślinne mąki, mączki i proszki), albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych".

Pozycja 1905 obejmuje "Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby".

Z kolei zgodnie z tytułem działu 18 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Kakao i przetwory z kakao".

Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu 18 wskazują - "Niniejszy dział obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

(a) Jogurtu i innych produktów objętych pozycją 0403.

(b) Białej czekolady (pozycja 1704).

(c) Przetworów spożywczych z mąki, kaszy, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, zawierających mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, oraz przetworów spożywczych z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, zawierających mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, objętych pozycją 1901.

(d) Spęcznianych lub prażonych zbóż, zawierających nie więcej niż 6% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1904).

(e) Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905).

(f) Lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, zawierających kakao w dowolnej proporcji (pozycja 2105).

(g) Napojów, bezalkoholowych lub alkoholowych (np. "creme de cacao"), zawierających kakao i gotowych do spożycia (dział 22).

(h) Lekarstw (pozycja 3003 lub 3004).

Niniejszy dział nie obejmuje również teobrominy, alkaloidu wyekstrahowanego z kakao (pozycja 2939).

Z kolei z brzmienia pozycji 1806 CN wynika, że obejmuje ona "Czekoladę i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (+)".

Ponadto Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1806 wskazują m.in. " (...) Niniejsza pozycja obejmuje również wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym), słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania i, zasadniczo, wszystkie przetwory spożywcze zawierające kakao (inne niż te, które zostały wyłączone w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu) (...)".

W tym miejscu wskazać należy na Rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. (L 188) dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej. W załączniku do tego Rozporządzenia Komisja Europejska mając na celu m.in. zapewnienie jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej wskazała towary, które powinny być klasyfikowane do kodu CN 17049099 oraz 18069019.

W poz. 2 załącznika wskazano produkt składający się z dwóch połączonych ze sobą pustych, półkulistych wafli, wypełnionych masą orzechowo-nugatową zawierającą kakao, w której osadzony jest orzech laskowy. Produkt ten jest całkowicie powleczony z wierzchu czekoladą i pokryty siekanymi orzechami laskowymi.

Produkt ma kształt kuli o średnicy ok. 3 cm. Pieczony wafel, niewidoczny z zewnątrz, ma ok. 2 mm grubości. Produkt został zaklasyfikowany do pozycji CN 18069019.

W uzasadnieniu wskazano, że chociaż produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem pieczonego wafla w kształcie kuli, to produkt ma charakter czekoladki nadziewanej z pozycji 1806 (Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, do podpozycji 1806 90 11 i 1806 90 19). Jego trwałość nie zależy całkowicie od tego wafla.

Wskazano również, że Wafle mogą być objęte pozycją 1905 wyłącznie wtedy, gdy mają charakter wyrobu piekarniczego. Pozycja 1905 nie określa górnego limitu nadzienia wyrobów cukierniczych. Jednak wafel nie stanowi o zasadniczym charakterze produktu, ponieważ nadaje mu jedynie kształt i oddziela nadzienie od polewy. W związku z powyższym produkt nie może być klasyfikowany do pozycji 1905.

W niniejszej sprawie produktowi " (...)" zasadniczy charakter nadaje pokrywa (polewa) (...) a (...) natomiast nadaje produktowi jedynie kształt i oddziela nadzienie od polewy.

Odnosząc się do zaproponowanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji należy wskazać, biorąc pod uwagę skład produktu oraz Rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. (L 188), że towar nie może zostać sklasyfikowany do pozycji CN 1905.

W kontekście powołanego uzasadnienia stanowiska organu nie może zmienić powołanie się Wnioskodawcy na definicję pieczywa cukierniczego zawartą w Zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 tycznia 1953 r. w sprawie wyrobu pieczywa cukierniczego i Polskiej Normie PN-A-88120:2000 bowiem powołane Rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej kwalifikuje towar podobny w rozumieniu klasyfikacyjnym i ma prymat przed wewnętrznymi regulacjami prawa krajowego.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 18. Produkt (...) ma charakter czekoladki nadziewanej. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami 1. i 3b reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz rozporządzenia klasyfikacyjnego Komisji Europejskiej nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. (L 188).

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ przedmiotowy towar, klasyfikowany jest do działu 18 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana,

w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl