0115-KDST1-3.440.111.2021.1.PSZ - WIS - mikrosfery z popiołów lotnych - CN 26 - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-3.440.111.2021.1.PSZ WIS - mikrosfery z popiołów lotnych - CN 26 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 9 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - mikrosfery z popiołów lotnych

Opis towaru: produkt powstający podczas spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych (najdrobniejsza frakcja popiołów lotnych), wykorzystywany w przemyśle materiałów budowlanych, jako wypełnienie zwiększające termoizolacyjność i ognioodporność produktów, zmniejszające ich nasiąkliwość; w przemyśle samochodowym, ceramicznym oraz tworzyw sztucznych; wykorzystywane także jako komponent w medycynie i kosmetyce

Rozstrzygnięcie: CN 26

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru "mikrosfery z popiołów lotnych" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Mikrosfery z popiołów lotnych klasyfikowane jako odpad o kodzie 10 01 81 to najdrobniejsza frakcja popiołów lotnych odzyskiwana na Składowisku Odpadów Paleniskowych. Powstają podczas spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych.

Pozyskiwanie mikrosfery - Popioły lotne po połączeniu z żużlami paleniskowymi są odprowadzane transportem hydraulicznym na mokre składowisko odpadów paleniskowych, gdzie zachodzi sedymentacja cięższych frakcji - popiołu i żużla (mieszanki popiołowo - żużlowej) - na dno kwater składowania, natomiast mikrosfery posiadające gęstość p < 1 g/cm3 unoszą się na powierzchni wody nadosadowej tworząc duże skupiska. Sklarowana woda nadosadowa wraz z unoszącą się mikrosferą poprzez studnie przele wowe grawitacyjnie odprowadzana jest do zbiorników wyrównawczych. Mikrosfera, jest oddzielana od wody nadosadowej w zbiornikach wyrównawczych w procesie flotacji.

Substancja sprzedawana jest luzem poprzez załadunek ładowarką (...) na jednostki transportowe. Wykorzystywana w przemyśle materiałów budowlanych, jako wypełnienie zwiększające termoizolacyjność i ognioodporność produktów, zmniejszające ich nasiąkliwość. w przemyśle samochodowym, ceramicznym oraz tworzyw sztucznych. Również jako komponent w medycynie i kosmetyce.

Powyższy odpad Wnioskodawca będzie sprzedawać podmiotowi zewnętrznemu, który z kolei będzie przekazywał swoim kontrahentom do dalszego zagospodarowania.

(...)

(...)

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 26 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Rudy metali, żużel i popiół".

Z kolei w Notach wyjaśniających do pozycji CN 2621 "Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych" wskazano:

"Niniejsza pozycja obejmuje żużel i popiół nieklasyfikowany do pozycji 2618, 2619 lub 2620, uzyskany z obróbki rud albo z procesów metalurgicznych, jak również otrzymany z jakiegokolwiek innego materiału lub procesu. Jakkolwiek wiele z tych produktów jest wykorzystywanych jako nawozy, klasyfikowane są one do niniejszej pozycji, a nie do działu 31 (z wyjątkiem tomasyny).

Do produktów objętych niniejszą pozycją należą:

(1) Popiół i żużel pochodzenia mineralnego otrzymywany głównie ze spalania węgla, lignitu, torfu lub oleju w kotłach użytkowych. Jest głównie używany jako surowiec do produkcji cementu, jako suplement cementu w betonie, materiale posadzkowym, jako wypełniacz mineralny w tworzywach sztucznych i farbach, jako lekkie kruszywo do produkcji bloków ściennych i w budownictwie wodno-lądowym, takim jak wały, podjazdy szos i podpory mostów. Obejmuje on:

(a) Popiół lotny - drobne rozdzielone drobiny występujące w płomienicy gazów i usuwane ze strumienia gazu przez filtry workowe lub elektrostatyczne;

(b) Popiół denny - bardziej gruboziarnisty popiół usuwany przez osiadanie ze strumienia gazu natychmiast po opuszczeniu pieca;

(c) Żużel kotłowy - gruboziarnista pozostałość z dna pieca;

(d) Popiół z fluidyzacyjnej komory spalania (popiół FBC) - nieorganiczne pozostałości ze spalania węgla lub oleju w złożu fluidalnym wapienia lub dolomitu".

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 26. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar klasyfikowany jest do działu 26 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego "ePUAP".

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl