0115-KDST1-2.450.51.2019.1.JC - WIS TOWAR - danie gotowe - CN 16 - 5%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.450.51.2019.1.JC WIS TOWAR - danie gotowe - CN 16 - 5%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 15 listopada 2019 r. (data wpływu 29 listopada 2019 r.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...).

Opis: Danie gotowe. Gotowany ryż (...) w kolorze białym znajduje się w oddzielnym dołku tacki. Gładki, półpłynny sos (...) o kolorze brązowym z widocznymi kawałkami kurczaka, pokrojonymi w kostkę papryka czerwona, plastrami pieczarek, pólplasterkami marchewki, kawałków grzybów mun. Do opakowania dołączona jest saszetka z orzechami arachidowymi.

Rozstrzygnięcie: CN 16

Stawka podatku od towarów i usług: 5%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2019 r. Spółka złożyła wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru " (...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Składniki: udział%

gotowany ryż (...) (...)

gotowany mix warzyw (...) (...)

parowane mięso z piersi kurczaka (...) (...)

sos (...) (...)

(...) (...)

Sposób przyrządzenia:

Ryż ugotować w osolonej wodzie z dodatkiem oleju, ostudzić. Przygotować sos (...) zgodnie z recepturą.

Składniki:

(...)

Mix warzyw:

Składniki:

(...)

Mięso z kurczaka:

Składniki:

(...)

Gotowany ryż (...) w kolorze białym znajduje się w oddzielnym dołku tacki. Gładki, półpłynny sos (...) o kolorze brązowym z widocznymi kawałkami kurczaka, pokrojonymi w kostkę papryka czerwona, plastrami pieczarek, półplasterkami marchewki, kawałków grzybów mun. Do opakowania dołączona jest saszetka z orzechami arachidowymi. UWAGI: Ryż sypki.

Warzywa nierozpadające się. Orzechy niepokruszone.

Pakowane w tacce, w atmosferze ochronnej (MAP).

Temperatura przechowywania: (...) st. C.

Termin przydatności do spożycia: 15 dni od daty produkcji.

Waga produktu: (...); tara opakowania: (...).

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru.

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawny ch klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Natomiast reguła 3 ORINS wskazuje, że jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

a.

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycje odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne ok reślenie tego towaru.

b.

mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

c.

jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a) lub (b), należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z tytułem działu 16 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych".

Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu 16 wskazują, że "Niniejszy dział obejmuje również przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi "przyrządzonymi posiłkami") zawierające np. kiełbasę, mięso, podroby, krew, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne z warzywami, spaghetti, sosami itd., pod warunkiem że zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub dowolnej ich kombinacji."

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar " (...)" spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 16. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 i 3 (b) reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie z regułą 3 (b) mięso z piersi kurczaka nadaje towarowi zasadniczy charakter.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 11 wskazano CN ex16 "Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych - z wyłączeniem:

1.

kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2.

przetworów z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605."

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar " (...)", klasyfikowany jest do działu 16 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty wyżej wskazanym wyłączeniem, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w zw. z poz. 11 załącznika nr 10 do ww. ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43-81 i art. 113 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu 31 marca 2020 r. (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.).

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl