0115-KDST1-2.450.4.2019.3.EA - WIS TOWAR - produkt przemysłu chemicznego - nawóz WE - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.450.4.2019.3.EA WIS TOWAR - produkt przemysłu chemicznego - nawóz WE - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 19 listopada 2019 r., uzupełnionego w dniu 22 stycznia 2020 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...).

Opis: (...) - jest to specjalistyczny nawóz mineralny w formie sypkiej (...).

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 22 stycznia 2020 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

(...) - jest to specjalistyczny nawóz mineralny w formie sypkiej (...). Skład nawozu - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy: siarczan wapnia dwuwodny 88,3%, chelat żelaza EDDHA 11,7%. Nawóz pakowany jest w torebce foliowej typu (...) w ilości (...).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 stycznia 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że towar ten jest oznaczony jako "NAWÓZ WE". Spełnia wymagania dla nawozu WE typ D.1 siarczan wapnia (z żelazem), określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz.UE.L2003.304.1 z 21 listopada 2003 r.), załącznik I, tabela D, poz. nr 1. Nawóz ten nie jest wapnem nawozowym, toteż nie odpowiada żadnemu z typów wapna nawozowego wymien ionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1229 z dnia 1 października 2010 r). Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, towar ten spełnia wymogi dla nawozu WE i tym samym jest dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Nie posiada odrębnej polskiej rejestracji w innym trybie. Towar nie jest środkiem ochrony roślin. (...).

(...).

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystywania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zwykle przeznaczone do wykorzystywania w produkcji rolnej". Wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 3 marca 2011 r. sprawa nr C-41/09, który opiera się na dyrektywie Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, s. 1) pojęcie "zwykle" oznacza, że obniżona stawka podatku VAT jest stosowana automatycznie do każdego z produktów, których dotyczy ten przepis, gdy produkt ten jest zwyczajowo i w sposób ogólny przeznaczony do wykorzystywania w produkcji rolnej.

Zatem w tym pojęciu będą się również mieściły np. nawozy do upraw domowych kwiatów ozdobnych (doniczkowych czy ogrodowych).

Natomiast stosując wykładnię literalną, wskazać należy, że zgodnie definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005) słowo "zwykle" oznacza "najczęściej, przeważnie".

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259 z późn. zm.) nawozami są produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne.

Na podstawie art. 2 pkt a rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (dalej nazwane rozporządzeniem WE) (Dz.Urz.UE.L 304 z dnia 21 listopada 2003 r. z późn. zm.), "nawóz" oznacza substancję, której główną funkcją jest dostarczanie składników pokarmowych roślinom.

Z kolei "podstawowy składnik pokarmowy" oznacza tylko pierwiastki: azot, fosfor i potas (art. 2 pkt c ww. rozporządzenia WE).

Natomiast "drugorzędny składnik pokarmowy" oznacza pierwiastki: wapń, magnez, sód i siarka (art. 2 pkt c ww. rozporządzenia WE).

Ww. rozporządzenie WE określa tryb wprowadzania do obrotu nawozów mineralnych oznaczonych jako "Nawóz-WE". Zgodnie z ww. rozporządzeniem WE "Nawozy-WE" wprowadzane są do obrotu bez konieczności uzyskania jakichkolwiek pozwoleń, czy certyfikatów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych określonych dla poszczególnych typów nawozów zawartych w załączniku nr I do rozporządzenia WE.

I tak, w zał. nr I, sekcji D1 rozporządzenia WE wymieniono nawozy zawierające drugorzędne składniki pokarmowe typu: "Siarczan wapnia - produkt pochodzenia naturalnego lub przemysłowego zawierający siarczan wapnia o różnych stopniach uwodnienia".

Biorąc pod uwagę powyższe, a także deklarację Wnioskodawcy, że przedmiotowy towar spełnia wymagania dla nawozów WE określone w rozporządzeniu WE nr 2003/2003, należy stwierdzić, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru o nazwie " (...)", podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ww. ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43-81 i art. 113 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu 31 marca 2020 r. (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1751 z późn. zm.).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Ponadto decyzja WIS nie rozstrzyga, czy opisany produkt spełnia wymagania dla nawozu określone w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz.UE.L 304 z dnia 21 listopada 2003 r. z późn. zm.).

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl