0115-KDST1-2.440.47.2024.1.IK - WIS TOWAR – sushi - CN 16 - stawka 5% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.440.47.2024.1.IK WIS TOWAR – sushi - CN 16 - stawka 5% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 1 marca 2024 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniach 25 marca i 29 i 30 kwietnia 2024 r. (daty wpływu) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową

Przedmiot wniosku: towar: "(...)"

Opis towaru: (...) sushi (...), (...); skład produktu - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - (...); produkt (...), pakowany (...), masa (...)

Rozstrzygnięcie: CN 16

Stawka podatku od towarów i usług: 5%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2024 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach 25 marca i 29 i 30 kwietnia 2024 r. w zakresie sklasyfikowania towaru zestaw " (...)" na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru

Przedmiotem wniosku jest " (...)".

Przedmiotem wniosku jest towar przeznaczony do spożycia dla ludzi, stanowiący gotowy artykuł spożywczy, klasyfikowany zdaniem Wnioskodawcy pod kodem CN 1604 11 00 30 sekcja IV - gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; produkty, nawet zawierające nikotynę, przeznaczone do wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania nikotyny do ciała ludzkiego; 16 przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów; 1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej; 1604 11 Łosoś; 1604 11 00 30 - Łosoś Atlantycki (Salmo salar).

Towar Sushi (...) to (...). Składnikami produktu są: (...).

Wnioskodawca (...).

Wniosek dotyczy tylko wyrobu gotowego, bez dodatku (...).

UZASADNIENIE dla klasyfikacji CN

Zgodnie z art. 5a ustawy VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Klasyfikacja scalona podlega ogólnym regułom interpretacji. Zgodnie z regułą 3b mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3a, należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

W przypadku produktu, będącego przedmiotem wniosku, zasadniczy charakter wyznacza ryba ((...) stanowiący ponad 20% całego składu dania).

Zgodnie z tytułem działu 16 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Przetwory spożywcze otrzymane w wyniku przetworzenia mięsa, podrobów (np. nóżek, skór, serc, ozorów, wątrób, jelit, żołądków), krwi, owadów, ryb (łącznie z ich skórami), skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych. Dział ten obejmuje takie produkty, które zostały przetworzone lub zakonserwowane sposobami niezastrzeżonymi w dziale 2. lub 3., uwadze 6 do działu 4 lub w pozycji 0504, na przykład produkty, które zostały: (...)

- dokładnie zhomogenizowane i bazujące wyłącznie na produktach objętych niniejszym działem (tj. przetworzone lub zakonserwowane mięso, podroby, krew, owady, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne). Takie zhomogenizowane przetwory mogą zawierać małe ilości widocznych kawałków mięsa, ryb itd., jak również małe ilaści składników dodanych w celu przyprawienia, konserwowania lub w innych celach. Jednakże sama homogenizacja nie kwalifikuje produktu do zaklasyfikowania jako przetworu objętego działem 16."

"Niniejszy dział obejmuje również przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi "przyrządzonymi posiłkami") zawierające np. kiełbasę, mięso, podroby, krew, owady, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne z warzywami, spaghetti, sosami itd., pod warunkiem, że zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, owadów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej ich kombinacji. W przypadkach, kiedy przetwory zawierają dwa lub więcej produktów wspomnianych powyżej (np. zarówno mięso jak i ryby), klasyfikuje się je do tej pozycji działu 16, która odpowiada składnikowi lub składnikom dominującym masą. We wszystkich przypadkach za masę uważa się masę mięsa, ryb itd. zawartą w przetworach w momencie ich przedstawienia, a nie masę tych samych produktów przed ich przetworzeniem. (Należy jednakże odnotować, że produkty nadziewane objęte pozycją 1902, sosy i preparaty do nich, przyprawy i mieszanki przypraw, w rodzaju opisanych w pozycji 2103, zupy, buliony i preparaty do nich oraz złożone homogenizowane przetwory spożywcze, w rodzaju opisanych w pozycji 2104, zawsze klasyfikowane są do tych pozycji)".

Zgodnie z wyjaśnieniami do "działu" CN 1604 pkt 4 niniejsza pozycja obejmuje m.in. niektóre przetwory żywnościowe (włącznie z tak zwanymi "gotowymi posiłkami") zawierające ryby. Te produkty są zakwalifikowane do tej pozycji nawet wówczas, gdy znajdują się w hermetycznych pojemnikach.

Zdaniem Wnioskodawcy danie nie mieści się w kategorii CN 03. Zgodnie z wyjaśnieniami do tego działu został on ograniczony do m.in. ryb w stanie opisanym w poszczególnych pozycjach oraz nawet pociętych, porąbanych, rozdrobnionych, zmielonych, itd. Natomiast m.in. ryby, które zostały poddane obróbce cieplnej lub w inny sposób przygotowane lub zakonserwowane w procesie nieprzewidzianym w niniejszym dziale (np. filety rybne jedynie obtoczone w rzadkim cieście lub bułce tartej, ryby poddane obróbce cieplnej) są klasyfikowane do działu 16. Ryby są klasyfikowane do tego działu, nawet wtedy gdy zostaną umieszczone w hermetycznych pojemnikach (np. łosoś wędzony w konserwie). Jednak w większości przypadków produkty umieszczone w takich opakowaniach zostały przygotowane lub zakonserwowane w innych sposób niż przewidziano dla poszczególnych pozycji niniejszego działu i odpowiednio klasyfikowane do działu 16. Z kolei zgodnie z wyjaśnieniami do działu 0304 (filety rybne i pozostałe mięso rybie, nawet rozdrobnione, świeże, schłodzone lub zamrożone) filety poddane obróbce cieplej oraz filety jedynie pokryte ciastem lub panierowane, nawet zamrożone, klasyfikowane są do pozycji 1604. Pozycja ta obejmuje co do zasady filety rybne i mięso rybie nawet rozdrobnione świeże lub schłodzone, pakowane z solą lub lodem, spryskane solona wodą jako tymczasowym środkiem konserwującym bądź zamrożone, często w postaci zamrożonych bloków.

W niniejszym przypadku chodzi o rybę świeżą, niemniej jednak podaną w formie dania (gotowego posiłku). Ryba jest obtoczona ryżem, co pozwala wnioskować, że została poddana obróbce wyłączającej jej z działu 0304 (na zasadach analogii do filetów objętych ciastem lub panierowanych).

Stawka na gruncie ustawy VAT

Stosownie do art. 41 ust. 1-2a ustawy VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

Zgodnie z art. 146aa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4. wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Do dostawy towarów Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie przepis art. 41 ust. 2a - dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%", poz. 11 wskazano klasyfikowane do kodu Nomenklatury scalonej (CN) towary spożywcze o CN 16 - "Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub owadów - z wyłączeniem:

1)

kawioru oraz namiastek kawioru objętych kodem CN 1604;

2)

przetworów z homarów i ośmiornic

oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605".

Towar Wnioskodawcy nie mieści się w katalogu wyłączeń, w tym przede wszystkim nie stanowi kawioru oraz namiastek kawioru objętych kodem CN 1604.

W związku z tym dostawa towaru powinna być opodatkowana stawką 5%. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2495) do towarów spożywczych wymienionych w poza. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWIU56) stosuje się stawkę 0%. Dostawa towarów o kodzie "19 CN" jest więc tymczasowo opodatkowana stawką 0%.

Towar Wnioskodawcy nie stanowi dostawy towarów bądź świadczenia usług klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związanej z wyżywieniem (PKWiU 56).

Według "art. 12f ustawy VAT" stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:

1)

napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania;

2)

towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

3)

posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.

UZASADNIENIE do ustawy wprowadzającej niniejszy przepis (druk sejmowy 3255, s. 9 - 10) wskazuje, że regulacja dotyczy szeroko pojętej działalności gastronomicznej. Stanowi ona kontynuację wypracowanych dotychczas zasad dotyczących opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez lokale gastronomiczne (interpretacja ogólna Ministra Finansów 1 lipca 2016 r. w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne PT1.050.3.2016.156). Tylko w sytuacji wydania towaru w ramach usługi związanej z wyżywieniem, należy całe świadczenie klasyfikować w grupowaniu PKWiU 56.

Ustawa VAT nie zawiera definicji usług związanych z wyżywieniem. Stosownie do wyjaśnień do PKWiU dział usług związanych z wyżywieniem obejmuje usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z lub bez miejsc do siedzenia. Dział ten nie obejmuje m.in. gotowych posiłków i dań, mrożonych w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, sklasyfikowanych w 10.85.1 (gotowe posiłki i dania) bądź gotowych posiłków i dań, łatwo psujących się, sklasyfikowanych w 10.89.16.0 (gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza).

Stosownie natomiast do art. 6 rozporządzenia wykonawczego 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2021 r., C-703/19, "pojęcie "usług restauracyjnych i cateringowych" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca."

Wnioskodawca, (...). Towary Wnioskodawcy należy klasyfikować jego zdaniem jako gotowe posiłki lub dania bądź gotową żywność łatwo psującą się.

Towary (...). Kluczowym aspektem działalności Wnioskodawcy jest dostawa towaru spożywczego, (...).

Wnioskodawca nie angażuje się w dodatkowe usługi, które umożliwiłyby bezpośrednie spożycie produktów przez swojego klienta, ani nie ma wpływu na sposób ich wykorzystania. Jego rola ogranicza się do (...). Wnioskodawca (...). Dostarczanie towaru nie ma na celu bezpośredniego spożycia przez konsumenta, lecz (...).

Wskazania dotyczące bezpośredniego spożycia produktów, zawarte w (...), są podyktowane względami bezpieczeństwa, a nie charakterem świadczenia w kontekście podatku VAT. Oznacza to, że produkty po otwarciu nie nadają się do przechowywania i nie wymagają obróbki termicznej. Wnioskodawca ma prawo do określenia kodu Nomenklatury Scalonej zgodnie z zasadami właściwymi dla dostawy towaru. Dostawa towaru podlega zdaniem Wnioskodawcy opodatkowaniu do 31 marca 2024 r. stawką 0%, regularnie stawką 5%.

Forma deklaracji składu dla analizowanego produktu jest przygotowana z wykorzystaniem składników złożonych i ich nazw, po których, jeżeli jest to konieczne, bezpośrednio następuje wykaz składników każdego z tych składników złożonych. W związku z tym zawartości% wskazane na etykiecie produktu odnoszą się do ilości tych komponentów w produkcie gotowym sushi. Na potrzeby dokonania klasyfikacji zawartości% tych komponentów są prezentowane w odniesieniu do całego produktu. (...). Zgodnie z prawem europejskim nie każdy składnik produktu wymaga deklaracji%, w tym również składniki składnika złożonego. Wynika to m.in. z charakteru produktu, prezentacji graficznej oraz nazwy produktu. Kompletacja etykiety produktu sushi odbywa się na podstawie danych otrzymywanych od dostawców poszczególnych surowców. Należy wziąć pod uwagę, że dane szczególne charakterystyczne dla poszczególnych składników czy surowców często są tajemnicą przedsiębiorstwa (dostawcy) i nie muszą przez nich zostać udostępnione, o ile nie jest to wymagane prawem. Z racji tego nie ma możliwości wskazania zawartości% wszystkich składników dla takich składników złożonych jak imbir marynowany, sos chrzanowy o smaku wasabi, serek śmietankowy, sos sojowy, tykwa i pozostałych składników złożonych. Przesłaną specyfikację produktu należy traktować całościowo tj. informacje o składnikach złożonych czytać z załączonej etykiety. Na podstawie poprzednich zapytań do wniosków informujemy, iż ryż zaprawiony - wymieszany jest z dodatkiem zalewy (zaprawy) octowej, charakterystycznej do tego rodzaju wyrobu, etap ten ma zapewnić odpowiednią organoleptykę i bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Do wniosku załączono: 1. (...), z której wynikają następujące informacje:

Opis produktu: (...)

Skład% w odniesieniu do zawartości (...):

(...).

(...).

Skład produktu: Składniki: (...)

2.

(...).

3.

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

W myśl art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 16 Nomenklatury scalonej, obejmuje on: Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów.

Uwaga 2. do ww. działu wskazuje, że: Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, owadów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

Zgodnie z uwagami ogólnymi zawartymi w Notach Wyjaśniających do działu 16: Niniejszy dział obejmuje również przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi "przyrządzonymi posiłkami") zawierające np. kiełbasę, mięso, podroby, krew, owady, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne z warzywami, spaghetti, sosami itd., pod warunkiem, że zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, owadów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej ich kombinacji (...).

Z kolei pozycja 1604 CN obejmuje Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej.

Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze skład produktu ((...) stanowi ponad 20% składu produktu) należy stwierdzić, że spełnia on kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem 16 Nomenklatury scalonej (CN). Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami reguły 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jak wynika z art. 146ef ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% w pozycji 11 wskazano CN ex 16 - Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub z owadów, z wyłączeniem:

1)

kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2)

przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.

Przez ex, stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług tylko do towarów należących do wymienionego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN), spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru (grupy towarów)".

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar, tj. " (...)" klasyfikowany jest do działu 16 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty wyłączeniem, o którym mowa w treści poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, na podstawie 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP. albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl