0115-KDST1-2.440.396.2023.3.MS - WIS TOWAR – zestaw sushi - CN 19 - stawka 0% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.440.396.2023.3.MS WIS TOWAR – zestaw sushi - CN 19 - stawka 0% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 29 września 2023 r. (data wpływu 3 października 2023 r.), uzupełnionego w dniu 7 grudnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: produkt gotowy do bezpośredniego spożycia, zawierający w swoim składzie: (...); opakowanie produktu masa netto (...)

Rozstrzygnięcie: CN 19

Stawka podatku od towarów i usług: 0%

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2023 r. (data wpływu) Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 7 grudnia 2023 r. w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Nazwa wnioskowanego towaru: "(...)"

Skład zestawu sushi: (...)

Proces produkcji: (...). Ryż pozostaje składnikiem dominującym i nadaje towarom zasadniczy charakter. Ani zestaw, ani rolka nie zawierają bowiem więcej niż 20% masy ryb, skorupiaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub dowolnej z nich kombinacji.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie gotowych posiłków i dań w postaci zestawów sushi oraz ich sprzedaż za pośrednictwem podmiotów (firm) zewnętrznych zajmujących się dystrybucją towaru. (...)

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT).

Wnioskodawca nie prowadzi restauracji rozumianej jako lokal przedsiębiorstwa oferujący usługę gastronomiczną polegającą na obsłudze kelnerskiej, serwowaniu gotowych i ciepłych posiłków dla swoich klientów poprzez wyłożenie na naczynia, zapewnieniu krzeseł i stolików, naczyń oraz sztućców.

Przedmiotem wniosku jest produkt przeznaczony dla spożycia dla ludzi, stanowiący gotowy artykuł spożywcy, klasyfikowany, zdaniem Wnioskodawcy, pod kodem CN 19049010, sekcja IV-gotowe artykułu spożywcze: napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; 19 przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze; 1904 przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznienie "mleka"; pieczywa cukiernicze; 1904 przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznienie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane): zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz, mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: 190490 pozostałe; 19049010 otrzymane z ryżu.

Produktem tym jest zestaw sushi przeznaczony do bezpośredniego spożycia, składa się z (...). Przeznaczony jest na sprzedaż, która następuje do podmiotów zajmujących się dystrybucją zestawów sushi.

Towar w postaci zestawu sushi sprzedawany jest przez Wnioskodawcę podmiotom (firmom) gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie dalszej dystrybucji towaru do klienta docelowego, tj. konsumentom lub ewentualnie podmiotom gospodarczym (firmom).

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w decyzji WIS znak 0112-KDSL2-1.440.86.2023.6.MK, Dyrektor KIS potwierdził klasyfikację podobnego towaru jako CN 19 oraz stawkę w podatku od towarów i usług jako 0% dla firmy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym proponowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja towaru według Nomenklatury Scalonej to dział 19.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach swojej działalności, będzie mógł zastosować stawkę 0%.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru:

Na podstawie art. 146da ust. 1 ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ww. ustawy. Powyższy przepis został dodany w związku z obowiązywaniem tzw. "tarczy antyinflacyjnej" w stosunku do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług innych niż klasyfikowane według PKWiU w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem. Stawka 5% uległa obniżeniu do 0% czyli tzw. zwolnienia z prawem do odliczenia w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT. W związku z powyższym, aby być uprawnionym do zastosowania stawki 0% w okresie obowiązywania tzw. "tarczy antyinflacyjnej" należało być uprawnionym do zastosowania stawki 5% przed jej wprowadzeniem z tytułu dokonywania odpłatnej dostawy towarów wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1 z późn. zm. - Dz. Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

W myśl art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Do jednolitego stosowania zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu. Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie natomiast z regułą 3b. ORINS - mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

Wyjaśnienia do tej reguły wskazują, że czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie inny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

Dział 19 Nomenklatury scalonej obejmuje: przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze. Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu 19 wskazują: Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10, z produktów objętych działem 11 lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe lub roślinne mąki, mączki, proszki) albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych. Z Not wyjaśniających do pozycji CN 1904 przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane), zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz, mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane gdzie indziej niewymienione ani niewłączone wynika, że niniejsza grupa obejmuje m.in. wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane zboża w postaci ziaren (włącznie z ziarnami łamanymi). (...) podobnie niniejsza grupa obejmuje np. produkty zawierające wstępnie poddany obróbce termicznej ryż, do którego dodano inne składniki, takie jak warzywa lub przyprawy, pod warunkiem, że te inne składniki nie zmienią charakteru tych produktów jako przetwory z ryżu.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowy towar sushi spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem 19 Nomenklatury scalonej (CN). Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami reguł 1 i 3b.

W związku z powyższym, opisany we wniosku zestaw sushi sklasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN), co oznacza, że jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie będzie podlegało opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie art. 146da ust. 1 ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ww. ustawy. Czasowe obniżenie stawki podatku do 0% wynikające z art. 146da ust. 1 ustawy o VAT, zostało przedłużone również w 2023 r. na niektóre towary spożywcze (wymienione w poz. 1-18 załącznika 10 do ustawy o VAT).

W tym miejscu Wnioskodawca na poparcie swojej argumentacji powołał się na następujące decyzje WIS.

Więżąca informacja stawkowa wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDSB1-2.440.56.2022.2.GL z dnia 24 maja 2022 r.; "W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar - zestaw Sushi (...) klasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN), jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy".

Wiążąca informacja stawkowa wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDSB1-1.440.93.2022.2.EA z dnia 5 maja 2022 r.; " Zgodnie z art. 146da ust. 1 pkt 1 dodanym przez art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 196) w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 - 18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%".

Wiążąca informacja stawkowa wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDSB1-1.440.60.2022.2.EA z dnia 20 maja 2022 r.; "W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar Sushi (...) klasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN) jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ww. ustawy."

Wiążąca informacja stawkowa wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0112-KDSL2-1.440.86.2023.6.MK, w której Dyrektor KIS potwierdził klasyfikację towaru jako CN 19 oraz stawkę w podatku od towarów i usług jako 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy produkt będący przedmiotem wniosku stanowi gotowy artykuł spożywczy otrzymany z ryżu (główny składnik produktu). Tym samym nie wchodzi w skład klasyfikacji 21069098, obejmującego pozostałe produkty, w stosunku do których ustawa przewiduje możliwość stosowania w niektórych przypadkach stawki 8%.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, opisany we wniosku towar - zestaw sushi - powinien zostać zaklasyfikowany do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN) i tym samym spełnia warunki, o których mowa w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 r. w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała następujące informacje:

1. Skład surowcowy (do 100%) wszystkich rolek występujących w całym zestawie sushi, bez saszetek które wchodzą w skład w zestawie (...) jest następujący: (...)

2. Skład zestawu: (...).

3. Saszetki zawierają (...).

4. (...) jest podawany w saszetce, który wchodzi w skład w zestawu sushi.

5. Gramatura Produktu w opakowaniu - (...).

6. W (...) ilość składników jest następująca:

Składniki: (...).

Do wniosku załączono:

1.

(...),

2.

(...)

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", postanowieniem z dnia 19 grudnia 2023 r., znak 0115-KDST1-2.440.396.2023.2.MS organ wyznaczył Wnioskodawcy siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Pismo uznano za doręczone w dniu 3 stycznia 2024 r. (doręczenie zastępcze). Strona nie skorzystała z ww. prawa wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Z kolei reguła 3 (b) ORINS wskazuje, że mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

Wyjaśnienia do tej reguły wskazują, że czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

Biorąc pod uwagę skład produktu zasadniczy charakter nadaje mu ryż.

Zgodnie z tytułem działu 19 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

Zgodnie z uwagą 1 (a) do tego działu, "Niniejszy dział nie obejmuje:

(a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, owadów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią produkty nadziewane objęte pozycją 1902".

Ze składu procentowego podanego przez Wnioskodawcę wynika, że " (...)" zawiera mniej niż 20% masy ryb i skorupiaków.

Natomiast noty wyjaśniające do HS do działu 19 wskazują, że Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10., z produktów objętych działem 11., lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe lub roślinne mąki, mączki i proszki), albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych.

Z kolei pozycja CN 1904 obejmuje Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Noty wyjaśniające do HS wydane dla pozycji CN 1904 stanowią, że:

(...)

" (D) Pozostałe zboża, inne niż kukurydza wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane.

Niniejsza grupa obejmuje wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane zboża w postaci ziaren (włącznie z ziarnami łamanymi). Tak więc, niniejsza grupa obejmuje, na przykład ryż, który został wstępnie poddany obróbce termicznej całkowicie lub częściowo, a następnie wysuszony, co spowodowało zmianę struktury ziarna. Całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej ryż wymaga jedynie zalania wodą i zagotowania przed spożyciem, podczas gdy ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej musi być przed spożyciem gotowany od 5 do 12 minut. Podobnie niniejsza grupa obejmuje np. produkty zawierające wstępnie poddany obróbce termicznej ryż, do którego dodano inne składniki, takie jak warzywa lub przyprawy, pod warunkiem że te inne składniki nie zmienią charakteru tych produktów jako przetworów z ryżu".

Uwzględniając powyższe, należy uznać, że przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem 19 Nomenklatury scalonej (CN). Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 i 3 (b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138 i ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1 (art. 146ef ust. 2 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w okresie, o którym mowa w art. 146ef, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670), do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

W myśl § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 12 wskazano CN 19 - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar " (...)" klasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN) i spełnia warunki, o których mowa w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 ustawy - Ordynacja podatkowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl