0115-KDST1-2.440.157.2024.2.PSZ - WIS TOWAR - produkt w płynie do dezynfekcji - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.440.157.2024.2.PSZ WIS TOWAR - produkt w płynie do dezynfekcji - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) zwanej dalej "ustawą", po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 12 kwietnia 2024 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniach 18 kwietnia, 13 maja 2024 r. oraz 3 czerwca 2024 r. (daty wpływu) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: produkt (...) o działaniu bakteriobójczym, (...) do (...) dezynfekcji naczyń (...), do stosowania w (...)

Rozstrzygnięcie: środek odkażający o właściwościach bakteriobójczych, mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na który zostało wydane pozwolenie tymczasowe oraz został dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach 18 kwietnia 2024 r., 13 maja 2024 r. oraz 3 czerwca 2024 r. w zakresie sklasyfikowania towaru " (...)" na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Przedmiotem wniosku jest produkt biobójczy " (...)".

Nazwa handlowa: "(...)".

(...)

Działanie bakteriobójcze: (...)

(...)

(...).

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: (...).

Rodzaj opakowania: (...).

Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie: (...).

Płyn, antybakteryjny produkt do (...) dezynfekcji naczyń (...)

Do stosowania w (...).

(...).

(...) jest producentem i dystrybutorem produktu na rynek polski, w tym celu zamierza ustalić właściwą stawkę VAT mającą zastosowanie do dostawy ww. preparatu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka VAT dla dostawy towarów i usług wynosi 22% (przejściowo 23%). Jednakże, zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności. I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (przejściowo 8%).

Wśród towarów, dla dostawy których zastosowanie znajdzie wspomniana obniżona stawka VAT są środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) (bez względu na kod CN) (poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Mając powyższe na względzie, zdaniem spółki, dostawa towaru będącego przedmiotem niniejszego wniosku spełnia definicję towaru wskazanego we wspomnianym załączniku nr 3 do ustawy o VAT poz. 15, tj.:

1)

jest środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych,

2)

ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,

3)

został dla niego dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24).

Produkt będący przedmiotem wniosku jest środkiem do dezynfekcji mającym działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. W ocenie spółki ze względu na swoje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze wskazany produkt może być uznany za środek odkażający mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN "ochrona" oznacza:

1)

zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym,

2)

to, co przed czymś ochrania,

3)

osoba lub grupa osób czuwająca nad czyimś bezpieczeństwem;

natomiast przez "zdrowie" należy rozumieć:

1)

stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo,

2)

stan, w jakim znajduje się żywy organizm,

3)

dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu.

Przekładając powyższe na definicję towarów klasyfikowanych w poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (środki odkażające) to są to produkty o właściwościach biobójczych, które mają zabezpieczać żywe organizmy przed niekorzystnym działaniem wirusów, bakterii i grzybów. Produkty te powinny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić dla jej zdrowia zagrożenie. Stosowanie produktu zapewnia czystość mikrobiologiczną otoczenia ludzkiego. Środek ten usuwa z otoczenia mikroorganizmy patogenne (bakterie, grzyby, wirusy i inne czynniki biologiczne) stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Stosowanie powyższego środka przyczynia się do ochrony zdrowia; tym samym produkt ma zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ocenie Spółki produkt ten nie służy innym celom niż ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami, a niewątpliwie zagrożeniem dla zdrowia człowieka są wszelkiego rodzaju bakterie, grzyby i wirusy, które mogą przyczynić się do wywoływania chorób.

Na mocy art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.Urz.UE.L.2012.167) "produkt biobójczy" oznacza:

- każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,

- każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Istotny z punktu widzenia "zastosowania" tego preparatu jest cel jego zastosowania przewidziany przez producenta, a nie jego dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę czy konsumenta. Na cel zastosowania danego preparatu nie wpływa także to czy dany produkt jest sprzedawany bezpośrednio do ostatecznego konsumenta czy też do kolejnego podmiotu w łańcuchu dostaw.

Potwierdził takie stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2011 r., sygn. ILPP1/443-318/11-2/NS: "Producent wprowadza preparat do obrotu wyłącznie z przeznaczeniem do wykorzystania jako środek odkażający (dezynfekcyjny), nie przewidując innych zastosowań". (...) Tym samym preparat jest "produkowany i dostarczany wyłącznie z przeznaczeniem do wykorzystania jako środek odkażający - (co oznacza, że) ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia".

Powyższe jest w sytuacji spółki o tyle istotne, że jest producentem i dystrybutorem produktu i dostarcza go do kolejnych podmiotów, które dokonują dalszej jego dystrybucji pośrednio lub bezpośrednio do finalnych użytkowników produktu. Taka pozycja w łańcuchu dostaw nie powinna, w ocenie Spółki, wpływać na możliwość zastosowania stawki 7% (przejściowo 8%) VAT.

Spółka wskazuje również, że nie ma również żadnych podstaw, aby uznać, że produktami o zastosowaniu w ochronie zdrowia, muszą być wyłącznie produkty nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, np. szpitale. Ważne jest natomiast to, że dany produkt ma za zadanie ochronę zdrowia, a nie w którym miejscu i przez kogo zostanie użyty.

Podsumowując, produkt będący przedmiotem wniosku jest środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych, a z uwagi na jego docelowe zastosowanie może być uznany za mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

Preparat będący przedmiotem wniosku jest objęty pozwoleniem na obrót produktem biobójczym, o czym mowa powyżej, a tym samym w pełni wypełnia definicję towarów wskazanych w poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie spółki dostawa produktu powinna podlegać opodatkowaniu według obniżonej 7% (przejściowo 8%) stawki VAT.

Do wniosku:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

W myśl art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w poz. 15 wskazano bez względu na CN "Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24)".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia" oraz "środki odkażające".

Stosując wykładnię literalną, wskazać należy, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN), "ochrona" oznacza "zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym; to, co przed czymś ochrania". Z kolei przez "zdrowie" należy rozumieć "stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo; stan, w jakim znajduje się żywy organizm".

Natomiast słowo "odkażać", zgodnie z ww. słownikiem oznacza:

1.

"zniszczyć drobnoustroje chorobotwórcze lub gnilne,

2.

usunąć środki trujące ze skażonych powierzchni".

Z kolei "środki odkażające", zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN, to "środki dezynfekcyjne, substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, zabijające wszystkie wegetatywne postacie drobnoustrojów; są zwykle stosowane do odkażania przedmiotów, pomieszczeń; (...) niektóre środki odkażające, stosowane w większych rozcieńczeniach, służą jako środki antyseptyczne".

Wobec powyższego, podkreślić należy, iż istotny z punktu widzenia "zastosowania" tych preparatów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę oraz charakter miejsca, w którym zostaną one użyte.

Na mocy art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.Urz.UE.L.2012.167), na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: "produkt biobójczy" oznacza:

- każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,

- każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej.

Zgodnie z zakresem regulacji zawartych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24), ustawa ta określa warunki udostępniania na rynku i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów biobójczych, na które zostało wydane pozwolenie na obrót.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ww. ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie na obrót to pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu biobójczego, zgodnie z art. 89 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, z wyłączeniem produktów biobójczych podlegających przepisom wskazanym w art. 2 ust. 2 i 5 rozporządzenia 528/2012.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012, produktów biobójczych nie można udostępniać na rynku ani stosować, jeśli nie uzyskały pozwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Pozwolenia można udzielić dla pojedynczego produktu biobójczego lub dla rodziny produktów biobójczych (art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Pozwolenia udziela się na okres nieprzekraczający 10 lat (art. 17 ust. 4 rozporządzenia).

Ponadto należy wskazać, że stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

W tym miejscu należy nadmienić, że przedmiotowy towar objęty jest pozwoleniem na obrót produktem biobójczym nr (...) z dnia (...) i znajduje się w wykazie produktów biobójczych dostępnym na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w którym wskazano m.in.:

- nazwę produktu biobójczego: "(...)";

- chemiczną nazwę substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inną pozwalającą na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie: (...)

- postać użytkową produktu biobójczego i jego przeznaczenie: płyn, antybakteryjny (...) do (...) dezynfekcji naczyń (...)

- informację o rodzaju użytkownika: produkt jest przeznaczony do powszechnego stosowania;

- rodzaj produktu biobójczego (kategoria i grupa): (...);

- termin ważności pozwolenia: (...).

- rodzaj opakowania: (...)

Uwzględniając powyższe, a także fakt, że dla towaru " (...)" zostało wydane na czas określony do dnia (...) pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr (...) i towar ten znajduje się w Wykazie Produktów Biobójczych (posiada działanie bakteriobójcze) stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze środkiem o właściwościach bakteriobójczych mającym zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138 i ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641, 1615, 1834 i 1872) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jak wynika z art. 146ef ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w poz. 15 wskazano bez względu na CN "Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24)".

Zatem, mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, mającym zastosowanie w ochronie zdrowia - towarem o nazwie " (...)" - stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy. Stawka ta ma zastosowanie do dostawy ww. towaru w okresie obowiązywania zezwolenia, bądź też ważności wpisu do rejestru.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy opisany we wniosku środek - na który uzyskano pozwolenie i jest ujęty w wykazie - będzie miał zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana oraz ten podmiot, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1) następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS,

albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową".

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 42g ust. 4 ustawy, odwołanie od niniejszej decyzji należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy[1) na stronie https://www.podatki.gov.pl/ e-urząd-skarbowy/ będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy zmieniającej, ww. art. 42g ust. 4 ustawy stosuje się do postępowań w sprawie odwołań od rozstrzygnięć w sprawie WIS wszczętych od dnia 1 lipca 2024 r. (2]

Powyższe oznacza, że wyłącznie do dnia 30 czerwca 2024 r. odwołanie można złożyć papierowo na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. Jeżeli jednak odwołanie wpłynie do organu w dniu 1 lipca 2024 r. lub później, to w celu prawidłowego procedowania postępowania odwoławczego, wymagane jest założenie przez Stronę konta w e-US oraz wyrażenie zgody na doręczania pism na to konto.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

grafika

[1]Zgodnie z art. 42g ust. 4 ustawy, pisma w sprawie WIS składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta

w e-Urzędzie Skarbowym (...). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598), zwaną dalej ustawą zmieniającą.

[2) Za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę doręczenia żądania organowi podatkowemu (art. 165 § 3 Ordynacji podatkowej) lub dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w przypadku żądania wniesionego na adres do doręczeń elektronicznych (art. 165 § 3b Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl