0115-KDST1-2.440.117.2021.3.DP - WIS - profil dystansowy ze stali nierdzewnej - CN 39 - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.440.117.2021.3.DP WIS - profil dystansowy ze stali nierdzewnej - CN 39 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 14 kwietnia 2021 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniach: 16 czerwca, 21 oraz 29 lipca 2021 r. (daty wpływu), o wydanie wiążącej informacji stawkowej, Dyrektor Krajo wej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - Profil dystansowy ze stali nierdzewnej z mostkiem z tworzywa sztucznego (...)

Opis towaru: profil dystansowy, ze stali nierdzewnej, z mostkiem z tworzywa sztucznego, (...)

Rozstrzygnięcie: CN 39

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a i 1b ustawy oraz określenia stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach: 16 czerwca, 21 oraz 29 lipca 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru "Profil dystansowy ze stali nierdzewnej z mostkiem z tworzywa sztucznego (...)" według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a i 1b ustawy.

W treści wniosku i jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym dla celów tego podatku w Polsce.

(...)

Przedmiotem wniosku jest profil dystansowy ze stali nierdzewnej, z mostkiem z tworzywa sztucznego, (...) (dalej: "Produkt").

Celem wniosku jest uzyskanie wiążącej odpowiedzi w formie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), czy Produkt będący przedmiotem wniosku jest objęty wykazem z załącznika 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) (dalej: "Ustawa o VAT"), a w konsekwencji czy jest objęty obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a Ustawy o VAT.

Opis Produktu.

Produkt to profil dystansowy ze stali nierdzewnej, z mostkiem z tworzywa sztucznego, (...) - przy czym przedmiotem wniosku o WIS jest profil dystansowy w postaci prostej, (...).

Materiał:

* stal nierdzewna (...)

* tworzywo sztuczne konstrukcyjne (...).

Skład materiału:

(...)

Proces produkcji Produktu:

(...)

Charakterystyka i przeznaczenie Produktu:

(...)

Oprócz tego, że Spółka nabywa Produkt, jest także producentem Produktu. Produkowany przez Spółkę Produkt odróżnia się od Produktu nabywanego rozmiarami i kolorami i także jest sprzedawany przez Spółkę (...).

(...)

UZASADNIENIE wniosku

W 2013 r. Spółka otrzymała stanowisko Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr (...)). W tej opinii klasyfikacyjnej Urząd Statystyczny w Łodzi określił klasyfikację Wyrobu według PKWiU 2008 do kodu PKWiU 25.12.10.0 jako:

"Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu".

(...)

W ocenie Wnioskodawcy, Produkt nie stanowi gotowego wyrobu metalowego - elementu metalowego stolarki budowlanej, tj. drzwi i progów drzwiowych, okien i ram do nich (nie jako konstrukcje i części konstrukcji, ze stali). Bez skomplikowanego procesu wytworzenia (...) Produkt jako prosty profil nie stanowi gotowej konstrukcji, czy części konstrukcji (okna czy drzwi).

W tym kontekście nie można uznać, że Produkt stanowi część okna lub drzwi - powinien zostać zaklasyfikowany do innej pozycji PKWiU obejmującej wyrób ze stali, w którym element stalowy nie stanowi profilu zamkniętego, natomiast dzięki mostkowi z tworzywa sztucznego całość stanowi profil zamknięty, (...). Z uwagi na fakt, że jest on sprzedawany przez Wnioskodawcę w prostych odcinkach o długości (...) m, decydującym kryterium klasyfikacji, w ocenie Wnioskodawcy, jest tu kryterium materiałowe.

W styczniu 2021 r. Spółka otrzymała opinię klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w Łodzi (...), zgodnie z którą:

(...)

Ponieważ organ wydający opinię klasyfikacyjną nie uzasadnił swojego stanowiska, a sama opinia klasyfikacyjna, jako taka, nie daje ochrony prawnej, Wnioskodawca w dalszym ciągu nie uzyskał pewności co do sposobu zaklasyfikowania Produktu.

Ponadto, klasyfikacja zawarta w tej opinii klasyfikacyjnej odnosi się do klasyfikacji w nomenklaturze PKWiU 2008, a nie do PKWiU 2015.

Wnioskodawca dodatkowo nie zgadza się z opinią klasyfikacyjną, w której Produkt został zaklasyfikowany do PKWiU 22.21.10.0 jako kształtowniki z tworzyw sztucznych - w ocenie Wnioskodawcy, Produktowi zasadniczy charakter nadaje profil ze stali nierdzewnej.

W ocenie Wnioskodawcy, właściwą dla Produktu, jako metalowych profili ze stali nierdzewnej w prostych odcinkach (...) m - uznając, że decydujące znaczenie ma w tym przypadku kryterium materiałowe (wyjściowym materiałem produktu jest profil stalowy, mostek (...) jest tylko dodatkiem) - jest klasyfikacja do kodu PKWiU 24.33.12.1, z którym koreluje kod CN 7222 40 50.

Analiza klasyfikacji Produktu w nomenklaturze PKWiU i Nomenklaturze scalonej.

Zgodnie z Wyjaśnieniami do PKWiU 2015 wnioskowany kod PKWiU 24.33.12.1 znajduje się w Sekcji C Produkty przetwórstwa przemysłowego: * Dział 24 obejmuje METALE

Zgodnie z uwagą do Działu 24, m.in. wyroby gotowe dzielą się zazwyczaj na wyroby płaskie (...) oraz wyroby długie (sztaby i pręty, walcowane na gorąco w postaci nieregularnych kręgów, inne sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki, profile i drut). Otrzymuje się je poprzez odkształcanie plastyczne zarówno na gorąco, bezpośrednio z samych wlewków lub półwyrobów (poprzez walcowanie na gorąco, kucie lub ciągnienie na gorąco) lub też na zimno, pośrednio z gotowych wyrobów walcowanych na gorąco (walco wanie na zimno, wyciskanie, ciągnienie drutu, ciągnienie na zimno). (...).

* Klasa 24.33 obejmuje WYROBY KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO.

* Kategoria 24.33.1 obejmuje KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO.

* Pozycja 24.33.12.1 obejmuje:

* kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno,

* zgodnie z Wyjaśnieniami grupowanie to obejmuje także kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno lub inaczej wykończone na zimno i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W przypadku Produktu tą dalszą obróbką, nie mającą wpływu na jego klasyfikację, jest (...), z mostkiem z tworzywa sztucznego.

Przyjmując analogiczne kryteria klasyfikacji do określonego kodu w Taryfie celnej (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. L 361 z 30.10.2020 s. 1)), Produkt w ocenie Wnioskodawcy, powinien być zaklasyfikowany do podpozycji CN 7222 40 50 jako kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż gię te na zimno lub wykańczane na zimno, ze stali nierdzewnej.

Powyższe wynika z reguły 1., 3b. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, brzmienia pozycji 7222, podpozycji 7222 40 i kodu CN 7222 40 50.

Jak wynika z klucza powiązań PKWiU 2015 i CN 2021 kodowi CN 7222 40 50 odpowiada kod PKWiU 24.33.12.1.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Spółka wnosi o stwierdzenie, że Produkt, który z uwagi na swoje obiektywne cechy, właściwości oraz przeznaczenie, mieści się w pozycji PKWiU 24.33.12.1, nie jest objęty obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) z uwagi na fakt, że ta pozycja PKWiU nie została wymieniona w wykazie towarów określonym w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

W uzupełnieniach wniosku doprecyzowano opis o następujące wyjaśnienia:

Przedmiotem wniosku o WIS jest " (...) profil dystansowy, ze stali nierdzewnej, z mostkiem z tworzywa sztucznego (...).

(...)

Spółka jest producentem modelu (...).

(...)

(...)

Jak wynika z Warunków technicznych dla profili (...), w ofercie Spółki znajduje się kilka wariantów Produktu (...) różniących się jedynie wymiarami kształtu geometrycznego profilu (...).

W każdym z wariantów wymiarowych Produktu (...) jest produkowany w tym samym procesie produkcji i z tych samych materiałów. A zatem niezależnie od wymiarów Produkt (...) w każdym wariancie spełnia określone dla niego normy.

W ocenie Spółki, różnice w wymiarach poszczególnych wariantów Produktu (...) nie wpływają w żadnym wypadku na klasyfikację, tak w Nomenklaturze scalonej (CN), jak i w PKWiU, w kontekście wnioskowanego kodu PKWiU 24.33.12.1.

(...)

Spółka wyjaśniła, że w jej branży "profile dystansowe" są nazywane zamiennie także "ramką dystansową". Tą terminologią posługuje się zarówno Spółka, jak i Klienci Spółki.

Element z tworzywa sztucznego Produktu (...), wskazanego na potrzeby niniejszego postępowania, jest produkowany z tworzywa sztucznego (...).

Produkt (...) jest kompozytem stali i plastiku. (...).

(...)

(...)

Z uwagi na złożony charakter Produktu (...), odpowiedź na pytanie, czy któryś z tych elementów jest dominujący w tym Produkcie (tj. nadaje zasadniczy charakter całemu Produktowi) wymaga rozważenia; stal jest szkieletem, bazą na której zbudowany jest profil (...), natomiast tworzywo sztuczne (mostek) nadaje mu właściwości (...).

W ocenie Wnioskodawcy część stalowa (profil stalowy) nadaje Produktowi zasadniczy charakter z uwagi na jej właściwości i rolę, jaką odgrywa w całym Produkcie.

Do wniosku załączono:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfika cjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lubklasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Natomiast reguła 3. ORINS wskazuje, że: "Jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowane do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

(a) Pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycje odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne ok reślenie tego towaru.

(b) Mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

(...).

Wyjaśnienia do reguły 3 (b) wskazują, że:

(...)

(VII) We wszystkich tych przypadkach towary powinny być klasyfikowane tak, jak gdyby składały się z materiału lub komponentu nadającego im zasadniczy charakter, jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

(VIII) Czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

(...)".

Wyjaśnienia do tej reguły wskazują zatem, że czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

Zgodnie z tytułem Działu 39 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Tworzywa sztuczne i artykuły z nich".

Zgodnie z Uwagą 1. do działu 39, "W całej nomenklaturze wyrażenie "tworzywa sztuczne" oznacza materiały objęte pozycjami od 3901 do 3914, które są lub były podatne, zarówno w momencie polimeryzacji, jak i na kolejnym etapie, do formowania pod wpływem czynników zewnętrznych (zwykle ciepła lub ciśnienia i, jeżeli jest to konieczne, w obecności rozpuszczalnika lub plastyfikatora) przez prasowanie, odlewanie, wytłaczanie, walcowanie lub inne procesy, w kształty, które są zachowane po odjęciu wpływów zewnętrznych.

(...)".

Noty wyjaśniające do HS do działu 39 CN podają, że "Generalnie, dział ten obejmuje substancje nazywane polimerami oraz półprodukty i wyroby z nich, pod warunkiem że nie są one wyłączone przez uwagę 2. do niniejszego działu.

(...).

Ogólny układ działu

Niniejszy dział podzielony jest na dwa poddziały: poddział I obejmuje polimery w formach podstawowych, poddział II zaś obejmuje odpady, ścinki i braki oraz półprodukty i artykuły.

(...).

W poddziale II, pozycja 3915 obejmuje odpady, skrawki i wyroby wybrakowane z tworzyw sztucznych. Pozycje od 3916 do 3925 obejmują półprodukty i określone artykuły z tworzyw sztucznych. Pozycja 3926 jest końcową pozycją, która obejmuje artykuły z tworzyw sztucznych lub z innych materiałów klasyfikowanych do pozycji od 3901 do 3914, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(...).

Płyty, arkusze, błony, folie i taśmy objęte pozycją 3920 lub 3921.

Takie płyty, arkusze itp., nawet poddane obróbce powierzchniowej (włącznie z wyciętymi z nich kwadratami i innymi prostokątami), o oszlifowanych krawędziach, nawiercane, frezowane, o zawiniętych obrzeżach, skręcone, oprawione w ramki lub w inny sposób obrobione lub wycięte w innym kształcie niż prostokątny (włącznie z kwadratowym) są z reguły klasyfikowane do pozycji 3918, 3919 lub od 3922 do 3926.

(...)".

Pozycja 3916 obejmuje "Przędzę jednowłóknową (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych".

Jednocześnie noty do HS do pozycji 3916 podają, że:

" (...)

Produkty, które zostały pocięte na odcinki o długości nieprzekraczającej maksymalnego wymiaru przekroju lub, które zostały poddane innej obróbce (nawiercane, frezowane, połączone na skutek klejenia lub szycia itp.) są wyłączone z niniejszej pozycji. Są one klasyfikowane jako artykuły objęte pozycjami od 3918 do 3926 chyba, że są objęte bardziej odpowiednią pozycją niniejszej nomenklatury.

(...)".

Z kolei pozycja CN 3926 zawiera "Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914".

Zgodnie natomiast z notami do HS do pozycji 3926 "Niniejsza pozycja obejmuje artykuły, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z tworzyw sztucznych (zdefiniowanych w uwadze 1. do niniejszego działu) lub z innych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914".

Z kolei dział 72 CN obejmuje "Żeliwo i stal".

Analiza powyższych zapisów, jak również opis Produktu wskazują, że towar będący przedmiotem wniosku, tj. Profil dystansowy ze stali nierdzewnej z mostkiem z tworzywa sztucznego (...) spełnia kryteria i posiada właściwości charakterystyczne dla towarów objętych działem CN 39. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami reguły 1. oraz 3 (b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami do reguły 3 (b) w przedmiotowej sprawie czynnikiem ro zstrzygającym o zasadniczym charakterze towaru jest materiał, którego rola nadaje Produktowi zasadniczy charakter.

W analizowanym przypadku jest to przeważające wagowo tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest tzw. mostek. (...). Stal natomiast jest bazą dla Produktu.

Wobec tego Produkt nie mógł być zaklasyfikowany - jak zaproponowała Spółka we wniosku - do pozycji 7222 CN, tj. "Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej".

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a i 1b ustawy o podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 108a ust. 1b ustawy, podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

* niniejszych zasad metodycznych,

* uwag do poszczególnych sekcji,

* schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

* symbole grupowań,

* nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.2.1 zasad metodycznych, PKWiU 2015 w zakresie wyrobów opracowano, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por. 5.1.5).

W PKWiU 2015 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że grupowanie PKWiU 2015 odpowiada z reguły całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

Stosownie do pkt 5.1.5 usystematyzowanie poszczególnych grup produktów w PKWiU 2015 następuje na podstawie następujących podstawowych kryteriów klasyfikacji:

w zakresie wyrobów:

* kryterium pochodzenia wytwórczego (przemysłowego) wg rodzajów działalności,

* kryterium surowcowe,

* kryterium technologii wytwarzania,

* kryterium konstrukcji wyrobu,

* kryterium przeznaczenia.

W pkt 7.5 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania wyrobów.

Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU 2015 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU 2015 należy stosować "Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z jej tytułem, Sekcja C Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej jako "PKWiU") obejmuje "Produkty przetwórstwa przemysłowego".

Jak wynika z Wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) - dalej jako Wyjaśnienia - sekcja ta obejmuje m.in. wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

W sekcji C PKWiU zawarty jest m.in. dział 22 "Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych".

W dziale 22 PKWiU zawarta jest m.in. grupa 22.2 "Wyroby z tworzyw sztucznych".

W grupie 22.2 PKWiU zawarta jest m.in. klasa 22.29 "Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych".

Uwzględniając powyższe, towar będący przedmiotem analizy - "Profil dystansowy ze stali nierdzewnej z mostkiem z tworzywa sztucznego (...) - spełnia kryteria i posiada właściwości dla wyrobów objętych klasą 22.29 PKWiU "Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.2.1 tych zasad.

Z przyczyn przedstawionych powyżej (tj. w części decyzji dotyczącej uzasadnienia klasyfikacji Produktu przez organ w świetle Nomenklatury Scalonej) Produkt nie mógł być zaklasyfikowany - jak zaproponowała Spółka we wniosku - do pozycji 24.33.12.1 PKWiU, tj. "Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno".

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar, klasyfikowany jest do działu 39 Nomenklatury scalonej (CN) i nie jest objęty obniżoną stawką podatku, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, że w celu potwierdzenia, czy istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towaru, który jest przedmiotem wniosku, Spółka może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS zawiera klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury scalonej (CN) niezbędną do określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz klasyfikację według klasy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną dla celów stosowania art. 108a ust. 1a i 1b ustawy.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl