0115-KDST1-1.450.728.2020.1.AW - WIS TOWAR - produkt biobójczy o właściwościach bakteriobójczych - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.450.728.2020.1.AW WIS TOWAR - produkt biobójczy o właściwościach bakteriobójczych - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...)

Opis towaru: płyn - produkt biobójczy (...)

Rozstrzygnięcie: środek odkażający o właściwościach bakteriobójczych, mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na który został dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru: (...), według kodu Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Produkt biobójczy nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym (...).

Działanie produktu, zgodnie z decyzją administracyjną (...). Jest to płyn - produkt biobójczy (...).

Jest to silny środek o właściwościach bakteriobójczych przeznaczony do dezynfekcji. Środek nie jest przeznaczony do użytku powszechnego i wykorzystywany wyłącznie jako środek mający zastosowanie w ochronie zdrowia, o czym świadczy treść etykiety zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uprzednio, zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU, produkty zostały sklasyfikowane jako środki odkażające, oznaczone symbolem PKWiU 20.20.14.0.; prawidłowość przyporządkowania produktów do tej klasyfikacji została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 23%, jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 poz. 15, stawka podatku wynosi 8%.

W poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy wskazano, że z preferencyjnej stawki korzystać mogą produkty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) bez względu na CN.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności brzmienie poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy, 8% stawka podatku ma zastosowanie dla dostawy środków odkażających, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

środek odkażający ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,

2.

środek ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,

3.

dla środka zostało wydane stosowne pozwolenie albo został on wpisany do odpowiedniego rejestru.

Ad 1.

Produkt posiada właściwości bakteriobójcze. Środki nie muszą posiadać wszystkich właściwości, tj. bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych równocześnie. Zatem w odniesieniu do preparatu także drugi z warunków jest spełniony.

W dniu 14 października 2016 r. Wnioskodawca zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie interpretacji podatkowej nr (...) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. W wniosku wskazał fakt, iż w ww. interpretacji preferencyjną stawkę 8% uzyskał podmiot dla produktu, który posiada właściwości bakterio i grzybobójcze bez wirusobójczych. Dnia 13 stycznia 2017 r. Minister Finansów stwierdził, iż interpretacja jest prawidłowa.

W związku z powyższym można uznać, iż środki nie muszą posiadać wszystkich właściwości, tj. bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych równocześnie aby spełnić przesłanki wynikające z pkt 1.

Ad 2.

Preparat musi zostać uznany za mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. W związku z tym faktem, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "w ochronie zdrowia" należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie z definicją zawartą w Internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, "ochrona" oznacza: zabezpieczenie przed czynnikiem niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym; to co przed czym ochrania. Z kolei przez "zdrowie" rozumieć należy "stan żywego organizmu w k tórym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo, dobre funkcjonowanie jego systemu". Analiza treści zapisu "wyłącznie w ochronie zdrowia" zawartego w poz. 15 załącznika nr 3 ustawy dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że określone środki, by móc korzystać z preferencyjnego opodatkowania muszą m.in. znajdować zastosowanie tylko w ochronie zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś, co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Ochrona t a dotyczy zatem wszelkich organizmów żywych, bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Ochrona może być ponadto realizowana na wiele sposobów, m.in. poprzez zapobieganie rozwojowi oraz likwidacje szkodliwych dla zdrowia bakterii oraz grzybów.

Ad 3.

Na obrót środkiem zostało wydane pozwolenie na obrót oraz jest on wpisany do wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, iż wszystkie 3 przesłanki ustawowe w stosunku do produktu zostały spełnione i produkt można sprzedawać z preferencją stawką 8%.

Wyżej wskazany towar objęty jest pozwoleniem na obrót produktem biobójczym nr decyzji (...) i znajduje się w wykazie produktów biobójczych dostępnym na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (...), w którym wskazano:

(...)

(...)

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikac jach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże tylko w sytuacji, w której jest ona niezbędna do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w poz. 15 wskazano bez względu na CN "Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia" oraz "środki odkażające".

Stosując wykładnię literalną, wskazać należy, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) "ochrona" oznacza "zabezpieczenie przed zniszczeniem, szkodą, niebezpieczeństwem, ochranianie; to, co ochrania, zabezpiecza". Z kolei przez "zdrowie" należy rozumieć "dobry, normalny stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu nie dotkniętego chorobą".

Natomiast słowo "odkażać", zgodnie z ww. słownikiem oznacza:

1.

"zniszczyć drobnoustroje chorobotwórcze lub gnilne,

2.

usunąć środki trujące ze skażonych powierzchni".

Z kolei "środki odkażające" to "środki dezynfekcyjne, substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, zabijające wszystkie wegetatywne postacie drobnoustrojów; są zwykle stosowane do odkażania przedmiotów, pomieszczeń; (...) niektóre środki odkażające, stosowane w większych rozcieńczeniach, służą jako środki antyseptyczne".

Na mocy art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.Urz.UE.L2012.167) "produkt biobójczy" oznacza:

* każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,

* każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mies zanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej.

Zgodnie z zakresem regulacji zawartych w art. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231, z późn. zm.), ustawa ta określa warunki udostępniania na rynku i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów biobójczych, na które zostało wydane pozwolenie na obrót.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ww. ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie na obrót to pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu biobójczego, zgodnie z art. 89 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, z wyłączeniem produktów biobójczych podlegających przepisom wskazanym w art. 2 ust. 2 i 5 rozporządzenia 528/2012.

Uwzględniając powyższe, a także fakt, że dla towaru: (...) zostało wydane na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r. pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) i towar ten znajduje się w Wykazie Produktów Biobójczych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, mającym zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w poz. 15 wskazano bez względu na CN "Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)".

Uwzględniając powyższe, mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, towarem o nazwie: (...), stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. towaru, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy opisany we wniosku środek - na który uzyskano pozwolenie i jest ujęty w wykazie - będzie miał zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona.

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl