0115-KDST1-1.440.82.2021.2.AJ - WIS - wiaderko drewniane - CN 44 - 23%.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.82.2021.2.AJ WIS - wiaderko drewniane - CN 44 - 23%.

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 28 lutego 2021 r. (data wpływu 4 marca 2021 r.), uzupełnionego w dniach 20 kwietnia i 5 maja 2021 r. (daty wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje nin iejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - wiaderko drewniane bednarskie

Opis towaru: wiaderko drewniane bednarskie wykonane z drewna liściastego o pojemności (...) litrów; produkt składa się z drewnianych klepek, ocynkowanej metalowej opaski oraz dna mocowanego za pomocą kleju i cienkich gwoździ; towar przeznaczony jest do celów dekoracyjnych lub wykorzystywany według uznania nabywcy

Rozstrzygnięcie: CN 44

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach 20 kwietnia i 5 maja 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: wiaderko drewniane bednarskie według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Przedmiotem wniosku jest wiaderko drewniane bednarskie wykonane z drewna liściastego, metalowej opaski oraz linki jutowej.

Wiaderko składa się z (...) sztuk klepek drewna liściastego. Wysokość wiaderka (...) cm, średnica na górze (...) cm (około), średnica na dole (...) cm. Pojemność (...) litrów.

Opaski na wiaderku wykonane ze stali ocynkowanej, montowane na stalowe wkręty ocynkowane. Uchwyt do przenoszenia - lina jutowa ø (...). Klepki łączone ze sobą za pomocą lameli bukowych nr (...) i kleju wodoodpornego klasy (...). Klej do wiaderka to (...).

Dno montowane za pomocą kleju i cienkich gwoździ wbijanych gwoździarką, od środka jest uszczelniane kitem do drewna.

Wnioskodawca składa wniosek jako podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej własnych towarów wyprodukowanych w swoim zakładzie, sprzedawanych wysyłkowo na aukcjach (stronach) internetowych. Jest to sprzedaż nowych towarów do użytku domowego.

Przeznaczenie wiaderka - dekoracyjne lub wg uznania klienta.

Wiaderka wykonywane są we własnym zakresie do sprzedaży indywidualnym klientom w bardzo małej ilości - max (...) szt. rocznie.

Złożony wniosek dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług wiaderka drewnianego bednarskiego.

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Biorąc pod uwagę skład produktu (drewniane klepki, metalowa opaska i sznurek jutowy) oraz ego przeznaczenie, zasadniczy charakter wyrobowi nadaje drewno.

Dział 44 Nomenklatury scalonej obejmuje: "Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny".

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do HS do działu 44:

"Dział niniejszy obejmuje drewno nieobrobione, półobrobione wyroby z drewna, ogólnie artykuły z drewna.

Produkty te mogą być z grubsza podzielone następującą:

(1) Drewno surowe (jak wyrąbane, rozszczepione, zgrubnie obrobione, okorowane itd.) oraz drewno opałowe, odpady i ścinki drewniane, trociny, drewno w postaci wiórów lub kawałków; obręcze drewniane, pale, słupy, kołki, żerdzie itd.; węgiel drzewny; wełna drzewna i mączka drzewna; podkłady kolejowe lub tramwajowe (zasadniczo pozycje od 4401 do 4406). Jednakże dział ten nie obejmuje drewna w postaci wiórów, strużyn, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie w przemysłach perfumer yjnym, farmaceutycznym lub do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja 1211) oraz drewna w postaci wiórów, strużyn, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego przede wszystkim do barwienia lub w garbarstwie (pozycja 1404).

(2) Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane, łuszczone, strugane, szlifowane, łączone stykowo, np. z połączeniem miniwczepowym (tzn. w celu uzyskania większej długości drewna, łączone poprzez sklejanie końcami krótszych kawałków drewna, gdzie złącza przypominają przeplecione palce) oraz drewno kształtowane w sposób ciągły (pozycje od 4407 do 4409).

(3) Płyty wiórowe i podobne płyty, płyty pilśniowe, drewno warstwowe i drewno utwardzone (pozycje od 4410 do 4413).

(4) Artykuły z drewna (z wyjątkiem niektórych rodzajów wyszczególnionych w uwadze 1 do niniejszego działu, o których razem z innymi mowa w Notach wyjaśniających do poszczególnych pozycji niżej) (pozycje od 4414 do 4421).

(...).

Artykuły z drewna występujące w postaci niezłożonej lub rozłożonej klasyfikowane są tak, jak odpowiadające im artykuły kompletne, pod warunkiem że ich części przedstawiane są razem. Podobnie dodatki lub części ze szkła, marmuru, metalu lub innego materiału przedstawiane razem z artykułami drewnianymi, do których należą, klasyfikowane są z takimi artykułami bez względu na to, czy są do nich przytwierdzone, czy nie.

Pozycje od 4414 do 4421, które obejmują wyprodukowane artykuły z drewna, stosuje się do takich artykułów, które wykonano ze zwykłego drewna lub z płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (patrz uwaga 3 do niniejszego działu).

Generalnie mówiąc, na klasyfikację drewna, w całej nomenklaturze, nie ma wpływu zastosowanie obróbki niezbędnej do jego zabezpieczenia, takiej jak suszenie, powierzchniowe zwęglanie, gruntowanie i szpachlowanie, impregnowanie kreozotem albo innymi środkami zabezpieczającymi drewno (np. smołą węglową, pentachlorofenolem (ISO), arsenianem miedzi z dodatkiem związków chromu lub arsenianem amonu-miedzi); nie ma na nią również wpływu malowanie, bejcowanie lub pokostowanie. Jednakże te zasady ogólne n ie mają zastosowania w wypadkach określonych w podpozycjach pozycji 4403 i 4406, gdzie odrębnie zaklasyfikowano określone kategorie drewna malowanego, barwionego lub poddanego obróbce konserwującej."

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar w postaci artykułu z drewna spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 44. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar, tj. wiaderko drewniane bednarskie klasyfikowany jest do działu 44 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl