0115-KDST1-1.440.445.2023.1.AW - WIS TOWAR – kompozycja kwiatowa - CN 0603 - 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.445.2023.1.AW WIS TOWAR – kompozycja kwiatowa - CN 0603 - 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 14 listopada 2023 r. (data wpływu 28 listopada 2023 r.), uzupełnionego 20 grudnia 2023 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: kompozycja kwiatowa (...) składająca się (...); wykorzystane w kompozycji (...) są zaimpregnowane preparatem (...)

Rozstrzygnięcie: CN 0603

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 8 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony 20 grudnia 2023 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Wnioskodawca jest sprzedawcą kwiatów ciętych - róż (...), (...). Żywe kwiaty - (...) są przeznaczone jako zestaw do sprzedaży w systemie wysyłkowym oraz w punkcie stacjonarnym. W opisie produktu na (...) zasadniczym elementem, na podstawie którego klient podejmuje decyzję o zakupie i stanowi to dla niego cel zakupu, jest kwiat - (...). Opakowanie (...) czy element ozdobny (...) ma znaczenie drugorzędne i nie stanowi celu samego w sobie (...). Wg wyliczeń Wnioskodawcy, najdroższym elementem w produkcji kompozycji są (...) (do 87% wartości produktu), zatem to one są dominującym elementem kompozycji i nadają jej zasadniczy charakter. Wnioskodawca tworzy zestawy z gotowych półproduktów (nie jest bezpośrednim producentem ani kwiatów ani dodatków), a klient może zamówić jedynie gotowe, wcześniej przygotowane kompozycje kwiatowe (...). Po wykonaniu kompozycji i zakupie nie jest możliwe rozdzielenie jej elementów np. poprzez wyjęcie (...), gdyż elementy użyte do wykonania kompozycji stracą swoje właściwości użytkowe.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku jest towar, wniósł o klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN) i jako proponowaną klasyfikację podał CN 0603 11 00.

Do wniosku dołączono (...) wraz z opisem i proporcją ceny (...).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca zaprezentował (...) składającego się z (...).

Ponadto w uzupełnieniu doprecyzowano opis produktu:

zawartość (...): (...);

proporcja cenowa (...),

proporcja procentowa (...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 06 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne".

W świetle uwagi 2 do działu 06, "Każde powołanie się w pozycji 0603 lub 0604 na określone towary będzie odnosić się również do bukietów, koszy kwiatowych, wieńców i podobnych artykułów wykonanych całkowicie lub częściowo z towarów tego rodzaju, bez uwzględnienia akcesoriów z innych materiałów. Pozycje te nie obejmują jednak kolaży lub podobnych płyt dekoracyjnych objętych pozycją 9701".

Noty wyjaśniające do HS do działu 06 stanowią: "Niniejszy dział obejmuje wszystkie żywe rośliny w rodzaju dostarczanych przez szkółki ogrodnicze (łącznie z inspektami) lub kwiaciarskie w stanie nadającym się do sadzenia lub celów zdobniczych, a także rośliny i korzenie cykorii, inne niż korzenie objęte pozycją 1212, nawet jeśli nie są one zwykle dostarczane przez szkółki ogrodnicze lub kwiaciarskie. Należą do nich drzewa, krzewy i krzaki oraz rozsada roślin warzywnych łącznie z, między innymi, roślinami do celów leczniczych. Niniejszy dział nie obejmuje nasion i owoców ani niektórych korzeni bulwiastych i bulw (ziemniaki, cebule, szalotki i czosnek), których nie można jednoznacznie zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: wykorzystywane do celów spożywczych albo wykorzystywane do sadzenia.

Dział ten obejmuje również:

(1) Kwiaty cięte i pąki kwiatowe, liście, gałęzie i inne części roślin, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane do celów zdobniczych.

(2) Bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i podobne wyroby kwiaciarskie.

Z kolei w Notach wyjaśniających do pozycji CN 0603 obejmującej: "Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane" wskazano:

"Świeże:

0603 11 - Róże

(...)

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko kwiaty cięte i pąki kwiatowe, ale także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i tym podobne artykuły (np. bukieciki, kwiaty do butonierek) zawierające kwiaty lub pąki kwiatowe. Bukiety takie są objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że mają zasadniczy charakter artykułu kwiaciarskiego, nawet jeśli posiadają dodatki innych materiałów (wstążki, papierowe ozdoby itd.).

Cięte gałęzie drzew, krzewów i krzaków, jeśli mają kwiaty lub pąki kwiatowe (np. magnolia i niektóre rodzaje róż) są traktowane jak kwiaty cięte lub pąki kwiatowe objęte niniejszą pozycją".

Natomiast pozycja CN 0604 obejmuje "Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane".

Jak wynika z Not wyjaśniających do pozycji 0604, "Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko liście, gałęzie itp., ale także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i podobne artykuły zawierające liście lub części drzew, krzewów, krzaków i innych roślin lub trawy, mchy, względnie porosty. Bukiety i podobne artykuły zawierające dodatki innych materiałów (wstążki, ramki druciane itd.) pozostają objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że posiadają zasadniczy charakter artykułu kwiaciarskiego.

Towary objęte niniejszą pozycją mogą zawierać owoce dekoracyjne. Jeśli jednak zawierają kwiaty lub pąki kwiatowe, to są one objęte pozycją 0603".

Uwzględniając powyższe, a także opis zawarty we wniosku i załączone do niego (...), należy uznać, że spełnia on kryteria i posiada właściwości charakterystyczne dla towarów objętych pozycją 0603 Nomenklatury scalonej (CN). Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak wynika z art. 146ef ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w pozycji 8 wskazano CN ex 06: "Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne - z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane".

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez oznaczenie ex rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN), spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar: "(...)", klasyfikowany jest do pozycji 0603 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie jest objęty wyłączeniem, o którym mowa w treści poz. 8 załącznika nr 3 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 8 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383), zwanej dalej "Ordynacją podatkową" - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl