0115-KDST1-1.440.34.2022.2.AJ, WIS TOWAR - pszenżyto, ziarno - CN 10 - stawka 0% VAT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

Nowość 0115-KDST1-1.440.34.2022.2.AJ - WIS TOWAR - pszenżyto, ziarno - CN 10 - stawka 0% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.34.2022.2.AJ WIS TOWAR - pszenżyto, ziarno - CN 10 - stawka 0% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 8 lutego 2022 r. (data wpływu 14 lutego 2022 r.), uzupełnionego w dniach 28 lutego, 14 i 31 marca 2022 r. (daty wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - pszenżyto odmiana (...)

Opis towaru: nieprzetworzone ziarno pszenżyta przeznaczone na pasze dla zwierząt;

Rozstrzygnięcie: CN 10

Stawka podatku od towarów i usług: 0%

Podstawa prawna: art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy, w zw. z poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach 28 lutego, 14 i 31 marca 2022 r. w zakresie sklasyfikowania towaru: pszenżyto odmiana (...) według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lutego 2022 r. Wnioskodawca sprecyzował, że wniosek dotyczy tylko ziarna pszenżyta.

We wniosku i w jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Przedmiotem wniosku jest towar: ziarno pszenżyta odmiany (...).

Pszenżyto (ziarno) jest nabywane luzem, w pełni wysuszone, a następnie pakowane w worki BIG-BAG i tak przygotowany towar podlega dalszej odsprzedaży.

Spółka oświadczyła, że według jej wiedzy pszenżyto (ziarno), które odsprzedaje jest przeznaczone u rolników po przetworzeniu na pasze dla zwierząt.

Na pytanie organu: "Czy przedmiotowy towar był poddany jakiejkolwiek obróbce - jeśli tak, to należy wskazać jakiej oraz czy zmieniła charakter towaru", Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: "Przedmiotowy towar pszenżyto (ziarno) nie podlega w naszej firmie jakiejkolwiek obróbce, nie zmienia charakteru".

Z załączonej (...) towaru wynika m.in., że ziarno należy przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Okres ważności: (wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty zawartej w nr partii).

Do wniosku Wnioskodawca dołączył:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN. Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN), służą Noty wyjaśniające.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 10 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Zboża".

Z uwagi 1 do ww. działu wynika, że:

"A) Produkty wymienione w pozycjach niniejszego działu mogą być do nich zaklasyfikowane tylko, jeśli występują w postaci ziarna, nawet w kłosie lub na łodydze.

B) Niniejszy dział nie obejmuje ziarna, które było łuskane lub poddane jakimkolwiek innym obróbkom. (...)".

Stosownie do Not wyjaśniających do HS do działu 10 "Niniejszy dział obejmuje tylko ziarna zbóż, nawet znajdujące się w snopach lub kłosach. Ziarno uzyskane ze zbóż koszonych przed dojrzeniem pozostające w łuskach klasyfikowane jest jak zwykłe zboże. Świeże zboża (inne niż kukurydza cukrowa objęta działem 7.), nawet odpowiednie do wykorzystania jako warzywa, są klasyfikowane do niniejszego działu."

Zgodnie z tytułem pozycji 1008 obejmuje ona "Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża".

Natomiast Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do pozycji 1008 wskazują:

"Pszenżyto (Triticale)

Pszenżyto jest hybrydą powstałą ze skrzyżowania pszenicy z żytem. Ziarno jest zazwyczaj większe i bardziej wydłużone niż ziarno żyta a często większe i bardziej wydłużone niż ziarno pszenicy; zewnętrzna warstwa ziarna jest pomarszczona."

Uwzględniając powyższe, a także mając na uwadze, że ziarno nie zostało poddane jakiejkolwiek obróbce, uznać należy, że przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 10. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami 1. reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

Zgodnie z art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy dodanym przez art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196), w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) stawka podatku wynosi 0%.

Przepisów ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 (art. 146da ust. 2 ustawy).

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%", w poz. 7 wskazano CN 10 "Zboża".

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar: pszenżyto (ziarno) odmiana (...) klasyfikowany jest do działu 10 Nomenklatury scalonej (CN), jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z poz. 7 załącznika nr 10 do ww. ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

W tym konkretnym przypadku niniejsza WIS ma moc wiążącą do 31 lipca 2022 r., chyba że nastąpi przedłużenie zastosowania stawki 0% wynikające z przepisu art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego "ePUAP".

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl