0115-KDST1-1.440.312.2023.9.AGW - WIS TOWAR - karma dla psów i kotów - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.312.2023.9.AGW WIS TOWAR - karma dla psów i kotów - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 4 sierpnia 2023 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniach 18 września oraz 14 listopada 2023 r. (daty wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: karma uzupełniająca dietetyczna dla psów i kotów w formie pasty; zawierająca w swoim składzie (...); prezentowana w opakowaniu jednostkowym o masie netto (...)

Rozstrzygnięcie: pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniach 18 września i 14 listopada 2023 r. w zakresie sklasyfikowania towaru " (...)" według Nomenklatury scalonej (CN), na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Karma uzupełniająca dietetyczna dla psów i kotów w formie pasty. (...).

Preparat podawany zwierzęciu do spożycia bezpośrednio (...) lub w połączeniu z pożywieniem. (...).

Pełny skład:

Składnik/ilość/materiał paszowy lub dodatek paszowy/nr dodatku lub materiału/przepis dopuszczający dodatek do obrotu: (...)

Produkt został wprowadzony/dopuszczony do obrotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE.

W skład produktu wchodzą materiały i dodatki paszowe.

a) Wszystkie materiały paszowe wchodzące w skład produktu spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/1104 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych. Numery pod jakimi zostały wymienione materiały paszowe w części C załącznika, stanowiącego wykaz materiałów paszowych podano w (...).

b) Zastosowane w produkcie dodatki paszowe zostały dopuszczone do obrotu na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt oraz na podstawie przepisów podanych w (...).

Wszystkie dodatki wchodzące w skład produktu spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.Urz.UE.L 268 z 18 10 2003, str. 29, z późn. zm.).

Opis procesu technologicznego powstawania produktu.

(...)

Opakowania

(...)

Produkt nie spełnia definicji "produktu leczniczego weterynaryjnego" wg. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 4, str. 43 z późn. zm.).

Na załączonym do wniosku (...) wskazano, m.in. następujące informacje: Karma uzupełniająca dietetyczna dla psów i kotów. (...). Skład, sposób stosowania i przechowywania podane na opakowaniu zewnętrznym. Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Produkt Wyłącznie dla zwierząt. Waga netto (...).

Z kolei na załączonym do wniosku (...) podano m.in. następujące informacje:

Zalecany okres stosowania: (...). Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Preparat można podawać bezpośrednio (...) lub w połączeniu z pożywieniem. (...).

Produkt wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Stosowanie: (...)

(...). Opracowane według norm żywieniowych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r.

Skład: (...).

Dodatki: (...).

Składniki analityczne: (...).

Na załączonej do uzupełnienia (...) wskazano m.in. następujące informacje:

1) Opis produktu: (...). Karma uzupełniająca dietetyczna, (...).

2) (...): (...)

W przedmiotowej sprawie tutejszy organ, pismem z dnia 13 października 2023 r. nr 0115–KDST1-1.440.312.2023.2.AGW, zwrócił się do Głównego Inspektoratu w Warszawie z prośbą o zajęcie stanowiska, czy towar " (...)" spełnia warunki do uznania go za paszę (karmę uzupełniającą dietetyczną dla psów i kotów), w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1149), jak również oceny czy Spółka jest uprawniona do obrotu ww. towarem.

W odpowiedzi na ww. pismo Główny Inspektorat Weterynarii w piśmie z dnia (...) 2023 r. znak (...) (data wpływu 20 października 2023 r.), przywołując brzmienie art. 13 ust. 3 lit. b oraz art. 18 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r., poinformował " (...) Aby zatem można było określić paszę jako dietetyczną, konieczne jest spełnienie wymagań zawartych dla takiej paszy w wykazie planowych zastosowań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającym wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylające dyrektywę 2008/38/WE. W rozporządzeniu tym pod numerem wpisu (...) przewidziano szczególną potrzebę żywieniową " (...)", przy czym w przypadku karm dla psów i kotów konieczne jest aby podstawowe właściwości odżywcze, spełniały następujące warunki:

- (...) > 12,3 g/kg

- (...) > 2,9 g

na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12%, na podstawie diety o wartości energetycznej suchej masy wynoszącej 4 000 kcal energii metabolicznej/kg, obliczonej przy pomocy równania opisanego w wytycznych żywieniowych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych FEDIAF (FEDIAF Nutritional Guidelines http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Wartości te dostosowuje się, jeżeli wartość energetyczna odbiega od energii metabolicznej wynoszącej 4 000 kcal na kg. Zgodnie z umieszczonymi na (...) zaleceniami żywieniowymi, w przypadku m.in. zwierząt do 5 kg. zaleca się podanie 6 g. paszy uzupełniającej. Uwzględniając deklarowany udział (...) oraz (...), w sugerowanej porcji będzie znajdowało się, (...) oraz (...). Przedstawiona zatem (...) stosowania paszy nie pozwala na ocenę, czy niezbędne dla osiągnięcia celu "dietetycznego" poziomy wspomnianych (...) będą osiągnięte, w odniesieniu do paszy pełnoporcjowej.

Dodatkowo, umieszczony w rejestrze podmiotów paszowych kod działalności wnioskodawcy tj. " (...)", nie uprawnia do wytwarzania mieszanek paszowych/karm. Tym samym uznać należy, że w tym względzie zakład prowadzi działalność bez dopełnienia obowiązku zatwierdzenia działalności przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że pasza nie spełnia kryteriów oznakowania jako paszy dietetycznej, a dodatkowo biorąc pod uwagę ujawniony w rejestrze zakres działalności, podmiot nie posiada uprawnień do produkcji karm".

W związku z powyższym organ pismem z dnia 26 października 2023 r. nr 0115-KDST1-1.440.312.2023.4.AGW wezwał Wnioskodawcę do ustosunkowanie się do informacji zawartych ww. piśmie Inspekcji Weterynaryjnej z dnia (...) 2023 r. znak (...) dotyczącego towaru " (...)".

W dniu 14 listopada 2023 r. wpłynęło oświadczenie Wnioskodawcy z dnia 7 listopada 2023 r., w którym wskazano: "W odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie informujemy, że firma (...) posiada decyzję weterynaryjną nr (...) wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w (...) z dnia (...) 2019 r. na produkcję i wprowadzenia do obrotu karmy uzupełaniającej dla psów i kotów (bez możliwości stosowania przetworzonego białka zwierzęcego) oraz mieszanki paszowej dietetycznej dla cieląt. Zakład jest wpisany do rejestru po numerem identyfikacyjnym (...). Skan decyzji przesyłam w załączniku. Produkt o nazwie handlowej " (...)" będący przedmiotem złożonego wniosku jest mieszanką paszową uzupełniającą, a nie mieszanką paszową pełnoporcjową. Produkt ten spełnia wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 202/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych dla szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylającej dyrektywę 2008/38/WE. Pasta (...) jest karmą uzupełniającą (nie jest karmą pełnoporcjową) w związku z tym, aby przeliczyć ile psy i koty powinny jej dziennie dostawać, żeby spełnić wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych dla szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylającej dyrektywę 2008/38/WE należy najpierw obliczyć ich dobowe zapotrzebowanie energetyczne, które jest zależne od masy metabolicznej zwierząt. Szczegółowe wyliczenia przedstawiam w załączniku II (...)".

Wyliczenia.

Zgodnie z wymaganiami pkt 26 Rozporządzenia Komisji UE 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych dla szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylającej dyrektywę 2008/38/WE karma dla psów i kotów powinna zawierać:

- (...) - 12,3 g/kg

- (...) 2,9 g

na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej (4000 kcal/kg) o wilgotności 12%.

(...) jest karmą uzupełniającą (nie jest pełnoporcjowa) w związku z tym, aby przeliczyć ile psy i koty powinny jej dziennie dostawać, żeby spełnić wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych dla szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylającej dyrektywę 2008/38/WE (PARNUT) należy najpierw obliczyć ich dobowe zapotrzebowanie energetyczne, które jest zależne od masy metabolicznej zwierząt.

(...)

Z metabolicznej masy ciała (MM) należy obliczyć spoczynkowe zapotrzebowanie energetyczne (RER), czyli podstawową ilość energii potrzebną zwierzęciu pozostającemu w spoczynku, wyrażoną w kcal/dzień.

(...)

Bytowe zapotrzebowanie zwierząt na energię (MER), zależy od wielu czynników (wieku, płci, rasy, sposobu życia, aktywności, zdrowia). Dla przeciętnego psa (o średniej aktywności), aby je obliczyć przyjmuje się współczynnik 1,1 a dla kotów 1,2 czyli:

Dla psów: (...)

Dla kotów: (...)

Zarówno w przypadku psów jak i kotów bytowe zapotrzebowanie energetyczne (MER) nie rośnie proporcjonalnie do masy (20 kg zwierzę nie potrzebuje 2x więcej kalorii niż 10 kg).

(...) zakłada, że w karmie pełnoporcjowej (o gęstości energetycznej 4000 kcal/kg i wilgotności 12%), powinna być konkretna ilość (...), co oznacza, że zwierzę żywione tą karmą zgodnie ze swoim bytowym zapotrzebowaniem energetycznym (MER) powinno dziennie mieć dostarczone konkretne ilości tych (...).

(...).

Analogicznie zostały wyliczone ilości (...) oraz (...) dla psów i kotów o innej masie. Zalecane dzienne ilości (...) zostały tak obliczone, by każde zwierzę otrzymało minimum tyle (...) oraz (...) ile potrzebuje, aby spełnić wymagania (...).

Waga psa (kg]/dobowa ilość pasty (g]: (...)

Waga kota (kg]/ dobowa ilość pasty (g]: (...)

W związku z wyżej złożonymi wyjaśnieniami, pismem z dnia 30 listopada 2023 r. nr 0115–KDST1–1.440.312.2023.5.AGW, organ zwrócił się ponownie do Głównego Inspektoratu w Warszawie z prośbą o informację, czy opisany towar " (...)" spełnia warunki do uznania go za paszę (karmę uzupełniającą dietetyczną dla psów i kotów) w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1149).

W odpowiedzi na ww. pismo, Główny Inspektorat Weterynarii w piśmie z dnia (...) 2023 r. znak (...), poinformował, że "Dołączone do wniosku wyjaśnienia podmiotu pozwalają na uznanie, że warunki dla uznania produktu za paszę (karmę dietetyczną) są spełnione".

Do wniosku i jego uzupełnień Wnioskodawca załączył:

1.

(...).

2.

(...).

3.

(...).

4.

(...).

5.

(...).

6.

(...).

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", postanowieniem z dnia 20 grudnia 2023 r. nr 0115-KDST1-1.440.312.2023.7.AGW tut. organ wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Postanowienie zostało skutecznie doręczone w dniu 27 grudnia 2023 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji z prawa tego Strona nie skorzystała.

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 (sekcja zatytułowana "Towary zwykle używane w rolnictwie") wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "pasze" (lub "materiały paszowe").

Według art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1149), użyte w ustawie określenia oznaczają:

" (...)

2) pasza - paszę w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002;

(...)

5)

materiały paszowe - materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 767/2009;

6)

mieszanka paszowa - mieszankę paszową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 767/2009;

7)

dodatki paszowe - dodatki paszowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1831/2003;

(...)

10)

mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszankę paszową pełnoporcjową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 767/2009;

11)

mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszankę paszową uzupełniającą w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 767/2009;

12)

mieszanka paszowa dietetyczna - paszę przeznaczoną do szczególnych potrzeb żywieniowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. o rozporządzenia nr 767/2009;

(...)".

W świetle art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.) do celów niniejszego rozporządzenia "pasza" (lub "materiały paszowe") oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 (Definicje) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.Urz.UE.L 229 z 1.09.2009, str. 1, z późn. zm.) - dalej jako "rozporządzenie 767/2009", "stosuje się również następujące definicje:

a) "podmiot działający na rynku pasz" oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za zapewnienie, aby wymogi niniejszego rozporządzenia zostały spełnione w przedsiębiorstwie paszowym pozostającym pod ich kontrolą;

(...)

f)

"zwierzę domowe" oznacza zwierzę niewykorzystywane do produkcji żywności, karmione, hodowane lub utrzymywane, ale zazwyczaj niespożywane przez ludzi we Wspólnocie;

g)

"materiały paszowe" oznaczają produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach;

h)

"mieszanka paszowa" oznacza mieszaninę złożoną z co najmniej dwóch materiałów paszowych, zawierającą dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczoną do doustnego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających;

i)

"mieszanka paszowa pełnoporcjowa" oznacza mieszankę paszową, która z uwagi na swój skład jest wystarczająca do zaspokojenia dawki dziennej;

j)

"mieszanka paszowa uzupełniająca" oznacza mieszankę paszową o wysokiej zawartości pewnych substancji, która jednak, z uwagi na swój skład, jest wystarczająca do zaspokojenia dawki dziennej jedynie w połączeniu z innymi paszami;

(...)

n)

"szczególne potrzeby żywieniowe" oznaczają specyficzne potrzeby żywieniowe zwierząt, u których procesy wchłaniania, przyswajania lub metabolizmu są lub mogą być tymczasowo lub nieodwracalnie zakłócone, w związku z czym zwierzęta te mogą odnieść korzyść z przyjęcia pasz odpowiednich dla ich stanu;

o)

"pasze przeznaczone do szczególnych potrzeb żywieniowych" oznaczają pasze, które są w stanie zaspokoić szczególne potrzeby żywieniowe dzięki ich specjalnemu składowi lub metodzie wytwarzania, które wyraźnie odróżniają je od zwykłych pasz. Pasze przeznaczone do szczególnych potrzeb żywieniowych nie obejmują pasz leczniczych w rozumieniu dyrektywy 90/167/EWG;

(...)".

W myśl art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającego wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych i uchylającego dyrektywę 2008/38/WE (Dz.Urz.UE. L 67, str. 1), pasze przeznaczone do szczególnych potrzeb żywieniowych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 767/2009 mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie wtedy, gdy:

- przestrzega się przepisów ogólnych dotyczących pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, ustanowionych w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia, oraz

- ich planowane zastosowanie zostało uwzględnione w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia i przestrzega się przepisów dotyczących danego wpisu.

W części A załącznika do ww. Rozporządzenia znajdują się "Przepisy ogólne dotyczące pasz do szczególnych potrzeb żywieniowych", gdzie w punkcie 6 wskazano: "Zalecany okres stosowania określony w kolumnie 5 części B wskazuje czas, w jakim zwykle powinien zostać osiągnięty dany cel żywieniowy. Producenci mogą podawać bardziej precyzyjne okresy stosowania, mieszczące się w wyznaczonych granicach".

Natomiast w części B tego załącznika znajduje się "Wykaz planowanych zastosowań", gdzie pod wpisem o numerze (...) w poszczególnych kolumnach podano m.in.:

Kolumna 1 - Szczególna potrzeba żywieniowa: (...).

Kolumna 2 - Podstawowe właściwości odżywcze (GP1)/Kolumna 3 - Gatunek lub kategoria zwierzęcia: (...)

Kolumna 4 - Deklaracje na etykiecie (GP2): (...)

Kolumna 5 - Zalecany okres stosowania: Początkowo do 2 miesięcy.

Kolumna 6 - Pozostałe przepisy: Informacja na etykiecie:

- "Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii".

- "Wysoki poziom (...) i (...)".

(GP1) Do celów kontroli oznaczeń ilościowych stosuje się tolerancje określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(GP2) Te deklaracje na etykietach uzupełniają ogólne wymogi dotyczące etykietowania określone w rozporządzeniu (WE) nr 767/2009.

(2) na podstawie diety o wartości energetycznej suchej masy wynoszącej 4 000 kcal energii metabolicznej/kg, obliczonej przy pomocy równania opisanego w wytycznych żywieniowych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych FEDIAF (FEDIAF Nutritional Guidelines http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Wartości te dostosowuje się, jeżeli wartość energetyczna odbiega od energii metabolicznej wynoszącej 4 000 kcal na kg.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia 767/2009, jako narzędzie usprawniające etykietowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych, utworzony zostaje wspólnotowy katalog materiałów paszowych (zwany dalej "katalogiem"). Katalog ułatwia wymianę informacji na temat właściwości produktu oraz zawiera niewyczerpujący wykaz materiałów paszowych. W odniesieniu do każdego wyszczególnionego materiału paszowego katalog obejmuje przynajmniej następujące informacje szczegółowe:

a)

nazwę;

b)

numer identyfikacyjny;

c)

opis materiału paszowego, włącznie z informacjami dotyczącymi procesu wytwarzania, w stosownych przypadkach;

d)

dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację na potrzeby art. 16 ust. 1 lit. b); oraz

e)

glosariusz zawierający definicje różnych wymienionych procesów i wyrażeń technicznych.

Jak stanowi art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE.L 29 z 30.01.2013, str. 1), ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1104 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE. L 2023 Nr 16, str. 121), załącznik do rozporządzenia (UE) nr 68/2013 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W załączniku do ww. rozporządzenia stanowiącym "Katalog materiałów paszowych", w części C "Wykaz materiałów paszowych", wskazano:

(...)

Na podstawie art. 2 (Definicje) ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.Urz.UE.L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.), stosuje się również następujące definicje:

a)

"dodatki paszowe": substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia, w szczególności, jednej lub więcej funkcji wymienionych w art. 5 ust. 3;

b)

"materiały paszowe": produkty określone w art. 2 lit. a) dyrektywy Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowym;

c)

"mieszanki paszowe": produkty określone w art. 2 lit. b) dyrektywy 79/373/EWG;

d)

"mieszanki paszowe uzupełniające": produkty określone w art. 2 lit. e) dyrektywy 79/373/EWG;

(...)

g) "mieszanki paszowe pełnoporcjowe": produkty określone w art. 2 lit. c) dyrektywy Rady 1999/29/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie substancji i produktów niepożądanych w środkach żywienia zwierząt;

(...).

Z kolei, zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Komisja ustanawia i prowadzi wspólnotowy rejestr dodatków paszowych.

Rejestr jest ogólnodostępny (art. 17 ust. 2).

Dodatki paszowe wchodzące w skład produktu będącego przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się w prowadzonym przez Komisję Wspólnotowym rejestrze dodatków paszowych (European Union Register of Feed Additives), tj. (...).

Ponadto wskazać należy, że w myśl art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.Urz.UE.L 35 z 8.2.2005, str. 1, z późn. zm.) - dalej jako "rozporządzenie nr 183/2005" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a)

działalności podmiotów działających na rynku pasz, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz, aż do wprowadzenia paszy do obrotu włącznie;

b)

żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności;

c)

przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich.

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005 stanowi, że niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

produkcji na własny użytek pasz:

i)

dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla potrzeb prywatnej konsumpcji krajowej;

i

ii) dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności;

b)

żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, dla potrzeb własnego spożycia lub też dla potrzeb działalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;

c)

żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności;

d)

bezpośrednich dostaw niewielkich ilości produkcji pierwotnej pasz na poziomie lokalnym, realizowanych przez producenta dla lokalnych gospodarstw, w celu wykorzystania jej w tych gospodarstwach;

e)

obrotu detalicznego pokarmem dla zwierząt domowych.

W świetle art. 11 rozporządzenia nr 183/2005, podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli:

a) nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9;

lub b) nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

Z kolei w świetle art. 19 ("Wykaz zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów") ust. 1 rozporządzenia nr 183/2005, właściwy organ wpisuje do krajowego wykazu lub wykazów zakłady, które zarejestrował na mocy art. 9, w odniesieniu do każdego rodzaju działalności.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o paszach, powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 2017/625, rozporządzenia nr 183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, rozporządzenia nr 767/2009 oraz przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszach, powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie zadań określonych w przepisach rozporządzenia 2017/625, rozporządzenia nr 183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, rozporządzenia nr 767/2009 oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń, wydaje decyzje administracyjne i wykonuje inne czynności związane z: rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji i dokonywaniem zmian w rejestracji zakładów oraz zatwierdzaniem, zawieszaniem, cofaniem zatwierdzenia, warunkowym zatwierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu zakładów, w tym:

a)

prowadzeniem rejestru zakładów, o którym mowa w art. 9 ust. 3,

b)

przyjmowaniem oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2

- rozporządzenia nr 183/2005.

Wnioskodawca widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Rejestrze Podmiotów paszowych" w "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" pod numerem (...).

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również mając na uwadze przedstawiony opis towaru oraz fakt, że Wnioskodawca widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Rejestrze podmiotów paszowych" w "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" pod numerem (...), a w szczególności okoliczność, że Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził, że "warunki dla uznania produktu za paszę (karmę dietetyczną) są spełnione", należy stwierdzić, że towar wskazany we wniosku, tj. " (...)" przeznaczony dla zwierząt domowych (psy i koty), spełnia kryteria do uznania go za paszę.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 146ef ust. 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", w pozycji 10 wymieniono bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z towarem, tj. " (...)", który spełnia kryteria do uznania go za paszę (karmę dietetyczną) przeznaczoną dla zwierząt domowych, a ponadto towar ten nie jest objęty stawką podatku 0% bądź 5%, stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie tego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem WIS, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego legalnego obrotu na terytorium kraju jako pasza, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl