0115-KDST1-1.440.30.2021.2.ANJ - WIS - suplement diety - CN 2202 - 23%.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.30.2021.2.ANJ WIS - suplement diety - CN 2202 - 23%.

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27 stycznia 2020 r. (data wpływu 29 stycznia 2021 r.), uzupełnionego w dniu 19 marca 2021 r. (data wpływu 24 marca 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w

ydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: produkt nazywany "suplementem diety" w formie płynnej, zawierający w swoim składzie kompozycję (...) żywych szczepów bakterii probiotycznych oraz (...) ekologicznych ziół; przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub po rozcieńczeniu wodą

Rozstrzygnięcie: CN 2202

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN), na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

Szczegółowy opis towaru przedstawiono w uzupełnieniu wniosku.

Produkt (...) obecny jest na rynku od (...) i sklasyfikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny jako "suplement diety". Nie może być reklamowany jako środek spożywczy. Nie nadaje się do picia w celu ugaszenia pragnienia, (...).

(...).

W świetle powyższego - w ocenie Wnioskodawcy - nie powinien być sklasyfikowany jako napój.

(...)

(...)

Składniki:

(...)

Do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca dołączył dodatkowo:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac

h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego; wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna; przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN. Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 22 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje: "Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet". Natomiast uwagi ogólne do ww. działu wskazują: "Dział ten obejmuje - o ile nie są to leki - preparaty wzmacniające, które, pomimo że są przyjmowane w małych ilościach, na przykład łyżką, są odpowiednie do bezpośredniego spożycia jako napoje. Bezalkoholowe preparaty tonizujące, które wymagają rozcieńczenia przed spożyciem, nie są objęte działem 22 (zazwyczaj po

zycja 2106)".

Z brzmienia pozycji 2202 CN wynika, że obejmuje ona: "Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009". Natomiast z Not wyjaśniających do HS do pozycji 2202 wynika, że: "Napoje bezalkoholowe objęte tą pozycją to płyny bezpośrednio nadające się i przeznaczone do spożycia przez ludzi poprzez wypicie, niezależnie od ilości, w jakiej są one wchłaniane, lub od szczególnych celów, w jakich różne rodzaje płynów mogą być spożywane, o ile nie są one objęte inną bardziej szczegółową pozycją. Czysto subiektywne, zmienne czynniki, takie jak sposób, w jaki takie napoje są przyjmowane, lub cel, w jakim są on

e spożywane, np. w celu ugaszenia pragnienia lub poprawy zdrowia, nie mają znaczenia przy ich klasyfikacji (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 114/80)".

Rozważanie Trybunału w ww. orzeczeniu dotyczy kwestii, co oznacza pojęcie "pozostałe napoje" w rozumieniu pozycji 2202.

W motywach od 7 do 11 wyroku z dnia 26 marca 1981 r. Trybunał podał, że:

7. "Zgodnie ze strukturą Wspólnej Taryfy Celnej wyrażenie "pozostałe napoje" w pozycji 22.02 należy rozumieć jako pojęcie ogólne obejmujące wszystkie płyny przeznaczone do spożycia przez ludzi, o ile nie zostały objęte żadną inną klasyfikacją szczegółową.

8. Zakres tego pojęcia należy ustalić na podstawie kryteriów, które są równocześnie obiektywne i weryfikowalne. Z tego powodu niedopuszczalne jest uzależnienie zakresu pojęcia od czynników subiektywnych i zmiennych, takich jak sposób w jaki spożywany jest produkt, czy cel, w jakim jest spożywany - na przykład w celu ugaszenia pragnienia, poprawy zdrowia lub w jakimkolwiek innym celu. Z uwagi na powyższe, pojęcie "napoje" w rozumieniu przedmiotowej pozycji należy rozumieć jako odnoszące się do ka

żdego płynu odpowiedniego do spożycia przez ludzi i przeznaczonego do tego celu, niezależnie od ilości, w jakich jest przyjmowany, czy też celów specjalnych w jakich różne rodzaje płynów mogą być spożywane.

9. Klasyfikacja produktu jako napoju w rozumieniu pozycji 22.02 nie może również zależeć od jego zasadniczych składników. W przedmiotowej pozycji taryfowej cechą wyróżniającą jest stan ciekły produktu oraz jego przeznaczenie do spożycia przez ludzi. Pomimo, że przedmiotowy został wytworzony głównie z drożdży sklasyfikowanych w ramach pozycji 21.06, to jego cechą zasadniczą z punktu widzenia klasyfikacji taryfowej jest stan płynny, uzyskany głównie wskutek dodania wody, a nie jego podstawowy skła

dnik.

10. Powyższy sposób rozumowania znajduje oparcie w brzmieniu przedmiotowej pozycji, która po ogólnym odniesieniu do "napojów" wyraźnie wyklucza ze swego zakresu soki owocowe i warzywne objęte pozycją 20.07 w dziale 20, obejmującym "przetwory z warzyw, owoców lub pozostałych części roślin". Powyższe oznacza, że przy braku wyraźnego wyłączenia omawiane soki te byłyby klasyfikowane w dziale obejmującym napoje, a nie w dziale obejmującym odpowiednie składniki podstawowe.

11. Podobną wskazówkę zawierają Noty Wyjaśniające do Wspólnej Taryfy Celnej, które z zakresu pozycji 21.07 wyłączają "preparaty tonizujące" (które wraz z drożdżami są klasyfikowane w ramach działu obejmującego przetwory spożywcze) wówczas, gdy przyjmują formę płynów odpowiednich do bezpośredniego spożycia jako napoje. Zasadę leżącą u podstaw tej noty można rozciągnąć analogicznie na roztwory wodne drożdży, takie jak rozważane w niniejszym postępowaniu".

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że proponowana przez Niego klasyfikacja towaru to CN 2106 9098.

Odnosząc się do zaproponowanej klasyfikacji należy wskazać, że zgodnie z tytułem działu 21 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje: "Różne przetwory spożywcze".

W uwagach dodatkowych do działu 21 Nomenklatury scalonej, obejmującego: "Różne przetwory spożywcze", w pkt 5 wskazano: "Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone".

Z kolei z brzmienia pozycji 2106 CN wynika, że obejmuje ona: "Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone".

Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2106 wskazują, że: "Niniejsza pozycja obejmuje, pod warunkiem że nie są objęte jakąkolwiek inną pozycją w nomenklaturze:

(A) Przetwory przeznaczone do spożycia przez ludzi, zarówno bezpośrednio, jak i po obróbce (takiej jak obróbka cieplna, rozpuszczanie lub zagotowanie w wodzie, mleku itd.).

(B) Przetwory składające się całkowicie lub częściowo ze środków spożywczych, stosowane do produkcji napojów lub przetworów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Niniejsza pozycja obejmuje przetwory składające się z mieszanin związków chemicznych (kwasów organicznych, soli wapniowych itd.) ze środkami spożywczymi (mąką, cukrem, mlekiem w proszku itd.), stosowane zarówno jako składniki produktów spożywczych, jak i dla polepszenia ich niektórych właściwości (wyglądu, trwałości itd.) (zobacz Uwag

i ogólne Not wyjaśniających do działu 38.).

(...)

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi:

(16) Preparaty często określane jako suplementy diety, składające się z jednej lub więcej witamin, minerałów, aminokwasów, koncentratów, ekstraktów, izolatów lub podobnych substancji znajdujących się w żywności lub syntetycznych wersji takich substancji, pakowane jako uzupełnienie normalnej diety. Obejmuje takie produkty nawet zawierające substancje słodzące, barwniki, aromaty, substancje zapachowe, nośniki, wypełniacze, stabilizatory lub inne techniczne środki pomocnicze. Takie produkty

są często pakowane w opakowania ze wskazaniem, że utrzymują ogólny stan zdrowia lub dobre samopoczucie, poprawiają wyniki sportowe, zapobiegają możliwym niedoborom żywieniowym lub korygują suboptymalne poziomy składników odżywczych".

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że klasyfikacja towarów do pozycji 2106 jest możliwa wyłącznie "pod warunkiem że nie są objęte jakąkolwiek inną pozycją w nomenklaturze". W niniejszej sprawie ten warunek nie jest spełniony. Jak wynika bowiem z informacji dotyczących sposobu użycia zawartych we wniosku oraz załączonej do niego etykiety produktu, produkt może być stosowany bezpośrednio, jak również po rozcieńczeniu.

Zatem opisany produkt spełnia kryteria umożliwiające zaklasyfikowanie go do pozycji CN 2202, tj. napoje bezalkoholowe (...) płyny bezpośrednio nadające się i przeznaczone do spożycia przez ludzi poprzez wypicie, niezależnie od ilości, w jakiej są wchłaniane, lub od szczególnych celów, w jakich różne rodzaje płynów mogą być spożywane, o ile nie są one objęte inną bardziej szczegółową pozycją.

Tym samym, wbrew ocenie Wnioskodawcy, klasyfikacja towaru do pozycji 2106 jest niemożliwa.

Dodatkowo należy zauważyć, że wskazana w treści Not wyjaśniających do HS do pozycji 2106 (pkt 16) nazwa "suplement diety" nie oznacza, że każdy preparat, który z nazwy jest "suplementem diety" musi zawsze zostać zaklasyfikowany do ww. pozycji. Bowiem nie tylko sama nazwa przesądza o dokonaniu klasyfikacji tego typu towaru, lecz przede wszystkim jego skład, postać, przeznaczenie jak również sposób spożycia.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych pozycją CN 2202. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, orazwartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%. Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%" wskazano CN ex 2202: "Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN

2202 99 15)". Przez ex, stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN), spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Przesłanka warunkująca zastosowanie stawki podatku w wysokości 5% wskazana w poz. 17 pkt 2 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług nie została spełniona w niniejszej sprawie. Opisany we wniosku towar nie stanowi bowiem napoju bezalkoholowego, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar: "(...)" klasyfikowany jest do pozycji 2202 Nomenklatury scalonej (CN) i nie spełnia warunków, o których mowa w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, a zatem nie może zostać objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza decyzja nie rozstrzyga:

czy opisany produkt stanowi suplement diety w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia,czy opisany produkt stanowi produkt leczniczy w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, orazczy produkt ten może być przedmiotem legalnego obrotu - zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami o bezpieczeństwie żywości i żywienia oraz przepisami Prawa farmaceutycznego. Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p

rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy). Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl