0115-KDIT3.4011.957.2022.2.AWO - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.957.2022.2.AWO Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 27 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 lutego 2023 r. (wpływ 10 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan osobą fizyczną, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium kraju. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Będzie Pan wykonywać działalność opisaną we wniosku polegającą na pracach programistycznych od 2 maja 2022 r. do nadal.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje Pan prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (dalej jako: "Oprogramowanie").

Efekty Pana prac (Oprogramowanie) zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

- zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem,

- zawsze są wykonaniem nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej,

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty można z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny i rutynowy,

- nie są jedynie "techniczną", ale twórczą realizacją szczegółowych projektów powierzonych do wykonania przez Zleceniodawcę.

W ramach prowadzonej działalności zajmuje się Pan:

1)

analizą możliwości zdigitalizowania procesu biznesowego, np.: (...). Wynikiem analizy jest dokument przedstawiony do akceptacji przez Zleceniodawcę,

2)

wytworzeniem aplikacji - jeśli wyżej wskazany dokument zostanie zaakceptowany, to następuje wytwarzanie aplikacji zgodnie z wytycznymi. Całą aplikację wykonuje Pan od podstaw, aż do powstania finalnego produktu. Następnie, aplikacja zostaje przekazana Zleceniodawcy, który przeprowadza testy, a Pan dokonuje - w razie potrzeby - poprawek,

3)

sporządzaniem dokumentacji. Jeśli aplikacja przejdzie wszystkie testy, jest gotowa i otrzyma aprobatę Zleceniodawcy. Sporządza Pan dokumentację techniczną z opisem wszystkich rzeczy, jakie są w aplikacji, ze schematem bazy danych, ekranami, konfiguracją: wszystkie szczegóły, jakie mogą pomóc osobie, która chciałaby tę aplikację dalej rozwijać, tworzeniem instrukcji dla użytkowników końcowych, jak używać lub konfigurować aplikację. Nowo opracowane funkcjonalności mają za zadanie digitalizajcę procesów czyli przenoszenie procesów z papieru (lub innych systemów) na nową aplikację. Jest to proces onboardingu nowego pracownika lub zamawiania nowego sprzętu; może to być duża aplikacja spełniająca wiele funkcji, jak np.: aplikacja do zarządzania magazynem. Aplikacje rozwijane przez Pana ułatwiają przeprowadzenie procesów biznesowych. Wykonane są w taki sposób, że każda aplikacja jest dedykowana dla jednego Zleceniodawcy, a tym samym jest ona dostosowana do jego potrzeb, dzięki czemu proces, jak i sama aplikacja wygląda tak, jak życzy sobie tego użytkownik. Dodatkowo aplikacje pomagają w wykonywaniu (lub robią to automatycznie) powtarzalnych czynności, jak np.: cotygodniowe wysyłanie maila. Bardzo często Pana aplikacje integrują się z istniejącym oprogramowaniem i np.: dane o pracownikach zaciągane są z systemu kadrowego, ale sam proces onboardingu pracownika jest przeprowadzany w aplikacji, dla której Pan wytwarza także integrację z innymi systemami.

Podkreślenia wymaga fakt, że utwory tworzone lub modyfikowane przez Pana są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), dalej jako: "prawa autorskiego". Wskazać także należy, że w zakresie rozwoju Oprogramowania, dokonuje Pan rozwoju Oprogramowania na mocy postanowień umowy o świadczenie usług podpisanej ze Zleceniodawcą. Zobowiązuje ona Pana do wytwarzania lub rozwoju Oprogramowania, które stanowi osobny program komputerowy chroniony powołanym wyżej art. 74 ust. 1 i 2 prawa autorskiego.

Działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy. Pana działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań lub nowych zastosowań istniejących już rozwiązań.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan aktywność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac twórczych są kwalifikowane przez Pana jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez stworzenie nowego programu komputerowego lub poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę).

W podsumowaniu należy uznać, że projekty polegające na tworzeniu i rozwoju Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu czynności o charakterze programistycznym popartych Pana wiedzą i umiejętnościami. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Opracowuje Pan nowe lub ulepszone produkty, procesy, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana i Pana Zleceniodawcy.

Przenosi Pan ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy jest odpłatne. Osiąga Pan dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z tytułu ich sprzedaży (Przychody IP Box). Zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od 1 stycznia 2023 r.

Wymaga podkreślenia, jako istotne, że w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje Pan wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Prawa IP Box). Wyodrębnionymi Prawami IP Box są majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

Zamierza Pan ponosić także koszty bezpośrednio związane z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania, takie jak:

- użytkowania samochodu, w tym koszty paliwa, koszty napraw, przeglądów i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem oraz leasingu operacyjnego pojazdu - niezbędne dla zapewnienia Panu sprawnego transport do Zleceniodawcy w celu konsultacji dotyczących tworzonego Oprogramowania, do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych, i na szkolenia poszerzające wiedzę w dziedzinie programowania. Samochód wykorzystywany jest do celów świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy i pozwala na szybki, sprawny i zintegrowany z potrzebami Zleceniodawcy kontakt i konsultacje, co służy personalizacji tworzonego Oprogramowania, dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy,

- usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny i Internet), telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych (tablety) - umożliwia komunikację mailową ze Zleceniodawcą, w przypadku braku dostępu do komputera, otrzymywanie komunikatów o krytycznych błędach w aplikacji, ułatwia szybką reakcję w takiej sytuacji, umożliwia kontakt telefoniczny ze Zleceniodawcą,

- sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarka/skaner, sprzęt sieciowy i inne) - niezbędne do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej, tj. dla sprawnego tworzenia Oprogramowania przy pomocy nowoczesnych, wysokopoziomowych języków oprogramowania. Z tego powodu stale usprawnia Pan posiadany sprzęt komputerowy przez wymianę jego podzespołów oraz wykorzystywanych urządzeń peryferyjnych. Na szybko zmieniającym się rynku technologii, korzystanie przez Pana z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest koniecznością. Tym samym, poniesione koszty zakupu podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych są niezbędne dla tworzenia Oprogramowania,

- urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne) -dla tworzenia Oprogramowania, musi Pan utrzymywać i rozwijać odpowiednie zaplecze techniczne i biurowe.

W uzupełnieniu wniosku:

* wyjaśnił Pan, że:

- przez pojęcie "opisane prace wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania" należy rozumieć wyodrębniane zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie projektowania, tworzenia, ulepszania oprogramowania, czyli tworzenie i rozwijanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów. Zatem, zadania te to: -

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów),

* ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów).

Tworzy i ulepsza Pan programy komputerowe (Oprogramowanie) przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stosowaniu nowych zastosowań, wytworzeniu nowych funkcjonalności. Wskazuje Pan, że Pana działalność polega na opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana. Pana działania opisane we wniosku zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, tj. uporządkowany oraz według opracowanego harmonogramu, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów, które zostało we wniosku i uzupełnieniu opisane. Podsumowując, opisy działań, które przytoczył organ stanowią synonimy i opisują wskazane powyżej zadania.

- A. Pod pojęciem oprogramowania należy rozumieć tworzone i rozwijane kody źródłowe programów komputerowych, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest prawem własności intelektualnej. Wskazując "oprogramowanie", "Oprogramowania", "program komputerowy", "projekty" używa Pan tych pojęć zamiennie.

B. Wskazuje konkretne "Oprogramowanie", które Pan wytworzył/wytwarza, rozwijał/rozwija, a mianowicie aplikacje, które ułatwiają przeprowadzenie procesów biznesowych. Dodatkowo aplikacje pomagają w wykonywaniu (lub robią to automatycznie) powtarzalnych czynności, jak cotygodniowe wysyłanie maila. Aplikacje integrują się z istniejącym oprogramowaniem, i np.: dane o pracownikach zaciągane są z systemu kadrowego,

* doprecyzował opis okoliczności spraw, poprzez wskazanie, że:

1) Tak, użyte terminy: "rozwijanie" i "modyfikowanie" są tożsame (wyrażają to samo).

2) Tak, prowadzona przez Pana działalność jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

3) Nie, nie prowadził i nie będzie Pan prowadzić badań naukowych.

4) Tak, w ramach opisanych (i stanowiących przedmiot pytania) prac samodzielnie prowadził Pan o prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tak, prowadził i prowadzi je Pan przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności - prace, które są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia i obejmują łącznie:

a)

nabywanie przez Pana wiedzy i umiejętności,

b)

łączenie przez Pana wiedzy i umiejętności (tj. znajdowanie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającą z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów prac),

c)

kształtowanie Pana wiedzy i umiejętności (tj. takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac), oraz

d)

wykorzystywanie Pana wiedzy i umiejętności.

Tak, całość tych czynności odpowiednio służyła i służy projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów w postaci oprogramowania.

5) A. Prowadził i prowadzi Pan wiele prac rozwojowych począwszy od 2 maja 2022 r. w okresach miesięcznych, przy czym każde z prac rozwojowych trwały jeden miesiąc, aż do momentu kiedy nie przestanie Pan ich realizacji.

B. Dotyczyły i dotyczą tworzenia i rozwoju oprogramowania (programów komputerowych). Celem tych prac jest stworzenie nowego i ulepszenie oprogramowania (programów komputerowych) wskazanego we wniosku. Wskazuje, że prace rozwojowe obejmują:

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta).

W ramach prac rozwojowych tworzy Pan oprogramowanie, tj. podejmuje Pan czynności obejmujące projektowanie oprogramowania, jego implementację oraz weryfikację zgodności z wymaganiami. Istotnym elementem prac rozwojowych jest optymalizacja wytworzonego oprogramowania, która obejmuje wiele czynników m.in. szybkość działania, wymagania sprzętowe, łatwość dalszego rozwoju oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. W przypadku konieczności rozwinięcia odpowiedzi prośba o wezwanie w tym zakresie.

C. Podejmowane przez Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Wynikiem było/jest stworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do programu komputerowego. Mają one zawsze formę programu komputerowego (oprogramowania) napisanego w języku programistycznym. Zostały i zostaną skomercjalizowane poprzez ich sprzedaż. Jeśli przez wykorzystanie rozumiemy ich sprzedaż to wykorzystuje Pan stworzone oprogramowanie w swojej działalności do jego sprzedaży, w innym zakresie nie może Pan wykorzystywać, gdyż go Pan sprzedaje.

D. Tak, w wyniku prac o cechach prac rozwojowych zaprojektował i stworzył i/lub rozwinął Pan nowy, zmieniony lub ulepszony produkt - program komputerowy oraz dokona Pan tego również w przyszłości. Wskazuje Pan konkretne produkty, a mianowicie oprogramowanie (programy komputerowe) wskazane we wniosku, a mianowicie aplikacje, które ułatwiają przeprowadzenie procesów biznesowych. Dodatkowo aplikacje pomagają w wykonywaniu (lub robią to automatycznie) powtarzalnych czynności, jak: cotygodniowe wysyłanie maila. Aplikacje integrują się z istniejącym oprogramowaniem i np.: dane o pracownikach zaciągane są z systemu kadrowego. Tak, oferuje i będzie oferował Pan produkty, które są wynikiem prac rozwojowych, w Pana działalności gospodarczej.

E. Tak, w stosunku do dotychczasowej Pana działalności te produkty, mają i będą mieć nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nie, nowy, ulepszony charakter produktów, nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

6) Tak, w każdym przypadku tworzenie, rozwijanie oraz modyfikowanie przez Pana "Oprogramowania" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tak, prowadził i prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "Oprogramowania", które jest efektem Pana pracy.

7) Tak, "Oprogramowania" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8) W ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej wykonuje Pan poboczne działania w zakresie usług informatycznych, a mianowicie spotkania i szkolenia poimplementacyjne, natomiast dochodu z ich prowadzenia nie zamierza Pan obejmować preferencyjną stawką podatkową. Usługi takie (wskazane powyżej) są wykonywane od początku prowadzenia działalności gospodarczej opisanej we wniosku, tj. od 2 maja 2022 r. Jeśli odnosi się do Pana działalności rozwojowej, to nie realizuje Pan innych czynności w jej obrębie aniżeli wskazane we wniosku. Podkreślenia wymaga, że prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, prowadzone w ramach Pana działalności, nie są przedmiotem wniosku i nie domaga się Pan ich oceny.

9) Podatek liniowy.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, jaka jest forma opodatkowania Pana działalności gospodarczej w okresie, którego dotyczy złożony wniosek?]

10) Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.

11) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności?).

12) Nie, realizowane przez Pana czynności nie są wykonywane pod kierownictwem oraz nie są wykonywane w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności.

13) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent)?]

14) Wynagrodzenie w umowie wskazywane jest kwotowo. Nie otrzymuje Pan wynagrodzenia wyłącznie z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw do "programu komputerowego", wypłacane Panu przez Kontrahenta wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za czynności związane z tworzeniem i/lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, oraz również inne czynności niezwiązane z wytworzeniem i/lub ulepszeniem takiego prawa - poboczne usługi informatyczne, a mianowicie spotkania i szkolenia poimplementacyjne. Preferencyjną stawką podatkową zamierza Pan objąć tylko tę jego część, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

15) Na Zleceniodawcę przenosi Pan autorskie (prawa - przypis organu) do programu komputerowego łącznie ze wskazaną we wniosku "dokumentacją". Dokumentacja wytwarzana przez Pana jest każdorazowo nierozerwalnie związana z wytworzonym kodem źródłowym i jako całość, tj. program komputerowy, stanowi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie w myśl art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wyżej wskazane kwalifikowane prawo własności intelektualnej, czyli program komputerowy jest przenoszone łącznie przez Pana, na rzecz Zleceniodawcy.

16) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy w relacjach ze Zleceniodawcą następuje indywidualizacja i konkretyzacja tych praw, tj. Zleceniodawca wie, jakie konkretnie majątkowe prawa autorskie nabywa, w którym momencie, do jakich utworów, za jaką cenę i na jakich polach eksploatacji?]

17) Program komputerowy/oprogramowanie tworzony przez Pana wersjonowany był przez Pana w odpowiednim systemie, który następnie systematycznie był synchronizowany z wersją przenoszoną na kontrahenta na platformie, z której korzysta. Przeniesienie następuje z momentem umieszczenia oprogramowania na platformie (systemie) zleceniodawcy. Tworzy Pan dany program komputerowy, który podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego i przenosi go Pan fizycznie na klienta umieszczając w repozytorium na serwerze klienta. Przeniesienie praw potwierdza umowa i umieszczenie go na serwerze. Faktury nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, gdyż nie jest to wymagane, ani nie jest to przyjęte w stosunkach gospodarczych z kontrahentem.

18) Tak, sposób "przeniesienia" każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 wyżej wskazanej ustawy.

19) Tak, wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac stanowią odrębne programy komputerowe podlegające po stronie wnioskodawcy ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20) Tak, wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac - w okresie którego dotyczy wniosek - stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę działalności rozwojowej.

21) Nie.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy przy wykonywaniu prac wchodzących w skład opisanej we wniosku działalności, w okresie którego dotyczy wniosek, współpracuje/będzie Pan współpracował z zespołem Zleceniodawcy lub pracuje/będzie Pan pracował w ramach zespołu Zleceniodawcy? W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy by Pan wskazał: komu i na jakich zasadach przysługują/będą przysługiwały prawa autorskie do efektów działań zespołu w sytuacji, gdy współpracuje/będzie Pan współpracował (kiedykolwiek w okresie którego dotyczy wniosek) z zespołem/zespołami danego Zleceniodawcy?]

22) A. Tak, Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności.

B. Nie, zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego i modyfikowanego oprogramowania mają charakter rutynowych, okresowych zmian.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania:

A. Czy Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności?

B. Czy zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego i modyfikowanego oprogramowania mają charakter rutynowych, okresowych zmian?

23) Bez prowadzenia tychże prac rozwojowych nie powstałoby oprogramowanie opisane we wniosku, a zatem nie zostałyby one zbyte na rzecz Zleceniodawcy (odpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich), a tym samym nie zostałby osiągnięty przychód.

Tak, efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na Zleceniodawcę zawsze są efektem podejmowanych przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku, gdy ulepsza (rozwija/modyfikuje) Pan - te pojęcia to synonimy tych samych działań, oprogramowanie komputerowe lub jego część, o którym mowa we wniosku, to właścicielem ulepszonego, rozwijanego programu jest Zleceniodawca, a Pan dokonuje jedynie jego ulepszenia i rozwinięcia. Z chwilą przekazania wytworzonego programu Kontrahentowi przekazuje Pan na jego rzecz wszelkie prawa autorskie do tego oprogramowania. Nie będą Panu przysługiwały także pochodzące z licencji prawa do programu, do którego prawa autorskie już przeniesiono, nawet w przypadku jego dalszego rozwijania/ulepszania. Natomiast będą Panu - do momentu przeniesienia na rzecz Zleceniodawcy - przysługiwały autorskie prawa majątkowe do składowych (tj. części oprogramowania), które to części mają na celu ulepszenie danego programu. W związku z tym nie jest Pan użytkownikiem prawa na podstawie licencji wyłącznej, a także niewyłącznej. Jeżeli nie nabył Pan na własność kwalifikowanego IP, ani licencji wyłącznej do tego IP od właścicieli zlecających jego ulepszenie/modyfikację, będą Panu do momentu przeniesienia prawa do programu na rzecz Zleceniodawcy, przysługiwały prawa majątkowe do składowych (części oprogramowania), które to części mają na celu ulepszenie danego oprogramowania. Można stwierdzić, że nowe funkcjonalności (części oprogramowania, kody, algorytmy), to osobny przedmiot obrotu, który podlega również ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (na podstawie art. 74). Tworzy Pan nowe oprogramowanie, które to oprogramowanie staje się w momencie jego stworzenia Pana własnością, która to przechodzi na rzecz Zleceniodawcy wskutek wykonania z nim umów. Nowe oprogramowanie, które powoduje ulepszanie starego, to nowe funkcjonalności, które są osobnym oprogramowaniem. Więc owe dodane funkcjonalności są częściami oprogramowania, które jest również przedmiotem praw autorskich oraz podlega ochronie. Podsumowując, ulepsza Pan oprogramowanie tworząc nowe funkcjonalności (kody, algorytmy), które ulepszają programy Zleceniodawcy, i które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chwilowo więc (do momentu przeniesienia) owych części oprogramowania będzie Pan ich właścicielem i następnie przeniesie Pan własność owych części (podlegających osobnej ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na Zleceniodawcę. W wyniku ulepszania są tworzone nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Osiąga Pan dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Tym samym nie jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem oprogramowania, czy też użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z tworzonych, rozwijanych oraz ulepszanych programów komputerowych na podstawie umowy licencyjnej, ale działa Pan na zlecenie swojego kontrahenta. Konkludując, nie przysługuje Panu licencja wyłączna do korzystania z tego prawa kwalifikowanego, gdyż nie jest to wymagane, aby powstawały nowe oprogramowania, które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

24) Szczegółowo wyjaśnił Pan zasady powyżej i odpowiada na dodatkowe pytania:

a) Na podstawie zlecenia i umowy zawartej ze zleceniodawca.

b) Tak, w wyniku tworzenia, rozwijania i modyfikowania Oprogramowania, tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej.

c) Tak, Panu przysługują/będą przysługiwały prawa autorskie do rozwinięcia i modyfikacji Oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

25) Nie, absolutnie nie.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy ewentualne dochody niezwiązane wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej zamierza Pan również uwzględnić jako składnik dochodu, który chce Pan objąć pięcioprocentową stawką podatku?).

26) Ta informacja wyraża, że uzyskuje Pan dochody z ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy informacja:

Wnioskodawca osiąga dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z tytułu ich sprzedaży ("Przychody IP Box").

- wyraża, że uzyskuje Pan dochody z ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? (...)).

27) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy wskazana przez Pana "ewidencja pozaksięgowa" jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów?).

28) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy wskazana przez Pana "ewidencja pozaksięgowa" jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo˗ rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?).

29) Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy prowadzi Pan wskazaną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (należy wskazać datę poniesienia pierwszych kosztów, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję)?).

30) Tak, we wskazanej ewidencji:

a) Tak, wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

b) Tak, prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

c) Tak, wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

31) Tak, pytanie numer 4 dotyczy tych wydatków wskazanych w pytaniu numer 31 organu.

32) Funkcjonalny związek poniesionych kosztów z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe jest następujący:

* zakup sprzętu komputerowego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarka/skaner, sprzęt sieciowy i inne) - potrzebne bezpośrednio do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej, koszty te są niezbędne dla tworzenia Oprogramowania i prowadzenia opisanych prac rozwojowych,

* zakup urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne) - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego. Dla tworzenia Oprogramowania musi Pan utrzymywać i rozwijać odpowiednie zaplecze techniczne i biurowe,

* usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny i Internet), telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych (tablety) - wykonując prace musi Pan mieć dostęp do sieci komórkowej i internetu jako, że są to zupełnie podstawowe narzędzia Pana pracy, zapewniające, np. możliwość przesyłania efektów Pana prac. Bez poniesienia tych kosztów nie byłoby możliwe w ogóle realizowanie prac rozwojowych opisanych we wniosku,

* użytkowania samochodu, w tym koszty paliwa, koszty napraw, przeglądów i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem oraz leasingu operacyjnego pojazdu - potrzebne do zapewnienia sprawnego środka transportu w celu możliwości dojazdu do Zleceniodawcy kiedy jest to konieczne dla realizacji prac wnioskodawcy

33) Tak, wszystkie wydatki, których dotyczy czwarte pytanie były i są ponoszone w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych - opisanych szczegółowo we wniosku i uzupełnieniu obejmujących;

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta) - ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta), które są prowadzone od 2 maja 2022 r. w okresach miesięcznych (każde z prac rozwojowych trwały i trwają miesiąc), aż do momentu kiedy nie przestanie Pan ich realizacji, których wynikiem było i jest wytworzenie i rozwój oprogramowania wskazanego we wniosku i uzupełnieniu. Wydatki te jednakże nie są ponoszone wyłącznie w tym celu (w celu prowadzenia prac rozwojowych), lecz jest Pan w stanie podać wartość danego wydatku przypadającego na działalność rozwojową.

34) Przyporządkowuje Pan wymienione we wniosku wydatki do działań, które traktuje jako konkretne prace rozwojowe według kryteriów obiektywnych, stosując proporcję przychodową w dacie poniesienia wydatku. Tak, zawsze zalicza Pan do danego wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego "Oprogramowania". Nie stosuje Pan innych zasad przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus.

35) A. Wskazuje Pan, że jest to katalog zamknięty, więc koszty użytkowania samochodu to koszty: zakup paliwa, koszt napraw, przeglądów.

B. Koszt serwisu samochodowego, napraw pojazdu.

C. Obowiązkowe i okresowe badania techniczne.

D. Paliwo, płyn do spryskiwaczy.

E. Serwis to koszty napraw właśnie.

F. Osobowy.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania:

A. O jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów związanych z "użytkowaniem samochodu"? Czy wskazane wydatki, tzn. zakup paliwa, koszt napraw, przeglądów i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem stanowią katalog wyczerpujący dla tej kategorii kosztu? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie.

B. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na "koszt napraw"?

C. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na koszt "przeglądów"?

D. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na koszty związane z "eksploatacją"?

E. Jakiego rodzaju "serwisy" ma Pan na myśli? Co obejmuje ten koszt?

F. Jakiego samochodu (osobowego, innego - jakiego?) dotyczą wskazane wyżej wydatki (litery A-E)?).

36) A. Koszty miesięczne raty leasingu operacyjnego.

B. Osobowy.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania:

A. O jakich wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów dotyczących "leasingu operacyjnego pojazdu"?

B. Jakiego samochodu (osobowego, innego - jakiego?) dotyczą następujące wydatki te (wskazane wyżej) wydatki?).

37) Tak, koszt "usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny i Internet)" dotyczy wyłącznie wydatku ponoszonego przez Pana na/za abonament telefoniczny i abonament internetowy. Nie ma jak dokonać doprecyzowania, jest to koszt abonamentu telefonicznego i internetowego.

38) A. Koszt zdefiniowany jako "telefon komórkowy" dotyczy wydatku na nabycie określonego telefonu.

B. Mowa o jednym konkretnym telefonie.

C. Telefon został zakupiony dla potrzeb pracy nad konkretnym rozwiązaniem do testowania aplikacji na telefon komórkowy, które zostało opisane we wniosku.

D. Nie, wydatki nie są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia prac rozwojowych, lecz wnioskodawca jest w stanie podać wartość danego wydatku przypadającego na działalność rozwojową.

39) Koszt zdefiniowany jako "innych urządzeń mobilnych (tablety)" dotyczy w wydatku na nabycie określonego tabletu.

B. Mowa o jednym konkretnym tablecie.

C. Tablet został zakupiony dla potrzeb pracy nad konkretnym rozwiązaniem do testowania aplikacji na tablet, która została przedstawiona we wniosku.

D. Nie, wydatki nie są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia prac rozwojowych, lecz wnioskodawca jest w stanie podać wartość danego wydatku przypadającego na działalność rozwojową.

40) Koszt zakupu laptopa.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, o jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów dotyczących "sprzętu komputerowego"? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie).

41) Koszt miesięcznych subskrypcji w postaci - oprogramowania do edycji kodu źródłowego - oprogramowania do edycji grafiki.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, o jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów dotyczących "oprogramowania"? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie w tym rodzaju/typu tego oprogramowania.

42) A. Koszt zakupu urządzeń peryferyjnych w postaci:

* zakupu monitorów,

* zakupu myszy komputerowych,

* zakupu stacji dokujących,

* zakupu klawiatur komputerowych.

B. Na sprzęt sieciowy składają się wydatki na router sieciowy - switch sieciowy.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania:

A. O jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów dotyczących "urządzeń peryferyjnych"? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie, gdyż przy definiowaniu tego kosztu posłużył się Pan wskazaniem "i inne".

B. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na "sprzęt sieciowy"?).

43) A. Urządzenia biurowe: drukarki, skanery.

B. Materiały biurowe, długopisy, zakreślacze, pisaki, papier.

C. Sprzęt biurowy - biurko.

D. długopisy, zakreślacze, pisaki, papier.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania:

Jakie - konkretne - wydatki obejmuje grupa kosztów określona przez Pana jako "urządzenia i materiały biurowe (materiały i sprzęt biurowy i eksploatacyjny)"? Prosimy by wskazał Pan:

a)

jakie - konkretnie - wydatki składają się na "urządzenia biurowe"?

b)

jakie - konkretnie - wydatki składają się na " materiały biurowe"?

c)

jakie - konkretnie - wydatki składają się na "sprzęt biurowy"?

d) co (jakie - konkretnie - rzeczy/przedmioty; rzeczy przedmioty przeznaczone do czego) utożsamia Pan z określeniem: "eksploatacyjne"? * oraz wskazał Pan, że pod pojęciem programu komputerowego należy rozumieć tworzone i rozwijane kody źródłowe programów komputerowych, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest prawem własności intelektualnej. Wskazując "oprogramowanie" i "program komputerowy" używa Pan tych pojęć zamiennie. Tak, "programem komputerowym" są bezpośrednie efekty Pana prac, tzn. opisanych prac wykonywanych przez Pana "polegających na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania".

Pytania

1) Czy opisane prace wykonywane przez Pana, polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania, spełniają definicję działalności badawczo–rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy Prawa IP Box, tj. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, wskazane w niniejszym wniosku, będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3) Czy Dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do programów komputerowych) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%?

4) Czy ustalając wskaźnik Nexus, ma Pan prawo do uwzględniania kosztów, opisanych w niniejszym wniosku, do litery "a" wskaźnika?

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 1 (przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, wyodrębniane zadania (prace) realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie projektowania, tworzenia, ulepszania oprogramowania, czyli tworzenie i rozwijanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów.

Zatem, zadania te:

- projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów),

- tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów), ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów) wykonywane przez Pana i polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania

- spełniają definicję działalności badawczo rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazał Pan, że stosownie do treści art. 5a ust. 38 (powinno być: 5a pkt 38 - dopisek organu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej też jako: "ustawa o PIT", przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ustawodawca, definiując w art. 5a ust. 39 (powinno być: 5a pkt 39 - dopisek organu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin badania naukowe oraz definiując pojęcie prace rozwojowe, odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym samym, przez badania naukowe zgodnie z art. 5a ust. 39 (powinno być: 5a pkt 39 - dopisek organu) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozumie się:

- badania podstawowe określone jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

- badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a ust. 38 (powinno być: 5a pkt 38 - dopisek organu) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy rozumieć działalność obejmującą; nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak wskazał Pan w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, jest Pan dostawcą (wykonawcą) usług programistycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykonuje Pan prace programistyczne powierzane przez Zleceniodawców, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności Zleceniodawcy. Prace badawczo-rozwojowe są realizowane w sposób ciągły i systematyczny. W celu realizacji prac badawczo-rozwojowych wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki i technologii. Należy przy tym podkreślić, że prace opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zmierzające do stworzenia Oprogramowania nie mają charakteru prac rutynowych, a zadania i problemy przed którymi stawiany jest Pan, wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 2

Pana zdaniem, Prawa IP Box, tj. autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wskazane w niniejszym wniosku i będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Wskazał Pan, że w art. 30ca ust. 1 ustawy PIT, ustawodawca traktuje za takie prawa, m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest ich ochrona prawna na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, oraz to, że przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej.

Podkreślił Pan, że w niniejszym wniosku wykazał Pan, że przejaw Pana działań prowadzonych w ramach działalności gospodarczej stanowi działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 5a ust. 38 (powinno być: 5a pkt 38 - dopisek organu) ustawy o PIT. Pana praca - stosownie do Pana wskazania - spełnia bowiem definicję prac rozwojowych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wskazuje Pan, że w ramach działalności m.in. "tworzy" i "rozwija" Pan Oprogramowanie, czego ustawodawca wymaga, żeby uznać Pana prace za prace rozwojowe. Utwory realizowane przez Pana są programami komputerowymi, podlegającymi osobnej ochronie prawnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przytoczył Pan, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF dotyczącymi IP Box (punkt 80), program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Stwierdza się także, że pojęcie to należy traktować szeroko. W Pana ocenie, wytwarza Pan program komputerowy w rozumieniu przedstawionym powyżej. Ponadto, jak Pan wskazał, podlega on ochronie prawnej.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 3

Pana zdaniem, dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do Oprogramowania) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku (Dochód IP Box) podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Wskazał Pan, że jest Pan osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwoju programów komputerowych na zlecenie. Przenosi Pan prawa autorskie do programów komputerowych przez Pana wytworzonych na rzecz Zleceniodawców za wynagrodzeniem. Ponosi Pan koszty, które powinny być uznane za bezpośrednie, bowiem są związane bezpośrednio z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania (Koszty IP Box). W rezultacie, jest Pan w stanie ustalić wskaźnik Nexus dla tworzonych Praw IP Box.

Zaznaczył Pan, że ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej przez Pana działalności oraz nie wykonuje Pan tej działalności pod kierownictwem Zleceniodawcy, ani w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę. Podał Pan, że zarówno tworzone, jak i rozwijane programy komputerowe (tworzone funkcjonalności implementowane do kodu źródłowego) są chronione przez art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem uznania go za takie prawo jest to, że podlega ono ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Zauważył Pan również, że w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca wskazuje, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Z mocy art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję, która pozwala wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach, w tym podatkowych. Powołany przepis prawa nakłada na podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, oraz wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Uważa Pan, że z uwagi na to, że spełnia wszystkie wymienione przesłanki, ma Pan prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw autorskich w stawce 5%.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 4

Pana zdaniem, ustalając wskaźnik Nexus, ma Pan prawo do uwzględniania wszystkich kosztów opisanych w niniejszym wniosku do litery "a" wskaźnika.

Wskazał Pan, że ustawodawca w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT wskazuje, że podatnik, który zamierza skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, zobowiązany jest obliczyć tzw. wskaźnik Nexus. Jedną ze składowych mających zastosowanie w przedmiotowym wskaźniku są koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zastrzeżono przy tym, że nie wszystkie koszty uznać można za kwalifikowane. Nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej następujące koszty: wartość odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Ustawodawca posłużył się tu katalogiem otwartym takich kosztów. Jednakże - w Pana ocenie - wykładnia tego przepisu powinna prowadzić do uznania, że mowa tu o tzw. kosztach pasywnych i to w części finansowej oraz takich, które dotyczą miejsca powstawania prawa własności intelektualnej.

Głównymi kosztami, jakie zamierza Pan ponieść, są koszty bezpośrednio związane z działalnością polegającą na realizacji praw autorskich opisanych szczegółowo w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, tj.: koszty:

* użytkowania samochodu, w tym koszty paliwa, koszty napraw, przeglądów i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem oraz leasingu operacyjnego pojazdu - niezbędne dla zapewnienia Pani sprawnego transport do Zleceniodawcy w celu konsultacji dotyczących tworzonego Oprogramowania, do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych, i na szkolenia poszerzające wiedzę w dziedzinie programowania. Samochód wykorzystywany jest do celów świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy i pozwala na szybki, sprawny i zintegrowany z potrzebami Zleceniodawcy kontakt i konsultacje, co służy personalizacji tworzonego Oprogramowania, dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy,

* usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny i Internet), telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych (tablety) - umożliwia komunikację mailową ze Zleceniodawcą, w przypadku braku dostępu do komputera, otrzymywanie komunikatów o krytycznych błędach w aplikacji, ułatwia szybką reakcję w takiej sytuacji, umożliwia kontakt telefoniczny ze Zleceniodawcą,

* sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarka/skaner, sprzęt sieciowy i inne) - niezbędne do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej, tj. dla sprawnego tworzenia Oprogramowania przy pomocy nowoczesnych, wysokopoziomowych języków oprogramowania. Z tego powodu stale usprawnia Pan posiadany sprzęt komputerowy przez wymianę jego podzespołów oraz wykorzystywanych urządzeń peryferyjnych. Na szybko zmieniającym się rynku technologii, korzystanie przez Pana z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest koniecznością. Tym samym poniesione koszty zakupu podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych są niezbędne dla tworzenia Oprogramowania,

* urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne) - dla tworzenia Oprogramowania musi Pan utrzymywać i rozwijać odpowiednie zaplecze techniczne i biurowe.

Wskazał Pan, że są to koszty bezpośrednie, a więc takie, których wartość powinna zostać zaliczona przy obliczaniu wskaźnika Nexus

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 cytowanej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei, w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 przywołanej ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 cytowanej ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich wymienił sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pkt 2) oraz uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (pkt 3).

W przypadku kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, sprzedaż ta polega na przeniesieniu przez podatnika przysługujących mu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na inny podmiot.

Natomiast uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Stosownie do art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto, należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z wyżej wskazanej preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia wyżej wskazanych celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 przywołanej ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności, tj. informacji podanych przez Pana, wynika m.in., że:

- efekty Pana prac (Oprogramowanie) zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem,

* zawsze są wykonaniem nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej,

* nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty można z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny i rutynowy,

* nie są jedynie "techniczną", ale twórczą realizacją szczegółowych projektów powierzonych do wykonania przez Zleceniodawcę.

- nie prowadził i nie będzie Pan prowadzić badań naukowych,

- w ramach opisanych (i stanowiących przedmiot pytania) prac samodzielnie prowadził Pan o prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- prowadził i prowadzi Pan przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności - prace, które są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia i obejmują łącznie:

* nabywanie przez Pana wiedzy i umiejętności,

* łączenie przez Pana wiedzy i umiejętności (tj. znajdowanie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającą z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów prac),

* kształtowanie Pana wiedzy i umiejętności (tj. takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac), oraz

* wykorzystywanie Pana wiedzy i umiejętności.

* całość tych czynności odpowiednio służyła i służy projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów w postaci oprogramowania.

- celem tych prac jest stworzenie nowego i ulepszenie oprogramowania (programów komputerowych) wskazanego we wniosku,

- działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy,

- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan aktywność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zaznaczył Pan również m.in., że:

- użyte terminy: "rozwijanie" i "modyfikowanie" są tożsame (wyrażają to samo),

- Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności,

- ulepsza Pan oprogramowanie tworząc nowe funkcjonalności (kody, algorytmy), które ulepszają programy Zleceniodawcy, i które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wyniku ulepszania są tworzone nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej,

- wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac stanowią odrębne programy komputerowe podlegające po stronie wnioskodawcy ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac - w okresie którego dotyczy wniosek - stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę działalności rozwojowej.

Wobec tego podejmowane przez Pana działania polegające na tworzeniu, rozwijaniu/modyfikowaniu oprogramowania - w zakresie w jakim są pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że działalnością badawczo-rozwojową są wyłącznie te działania, które w sposób ścisły dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu. Co do zasady, nie jest to więc całość świadczonych przez Podatnika usług, ani też całość prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Natomiast, autorskie prawo do tworzonego, rozwijanego/modyfikowanego przez Pana oprogramowania (w ramach działalności gospodarczej) - w zakresie w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania, które są bezpośrednim efektem Pana prac badawczo–rozwojowych - jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści Pana wniosku wynika również, że w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje Pan wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Prawa IP Box).

Z udzielonych przez Pana odpowiedzi (punkty 27-30 uzupełnienia wniosku), wynika również, że:

- wskazana przez Pana "ewidencja pozaksięgowa" jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- wskazana przez Pana "ewidencja pozaksięgowa" jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo˗ rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- prowadzi Pan wskazaną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, we wskazanej ewidencji:

- wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,

Wskazał Pan również, że:

- uzyskuje Pan dochody z ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- dochodów niezwiązanych wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej nie zamierza Pan również uwzględnić jako składnik dochodu, który chce Pan objąć pięcioprocentową stawką podatku (odpowiedź zawarta w punkcie 26 uzupełnienia wniosku),

- zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od 1 stycznia 2023 r.

Mając na względzie wyżej wskazane informacje, należy więc wskazać, że Pana dochód z przenoszenia na Zleceniodawcę opisanych majątkowych praw autorskich do wytworzonego, rozwijanego/modyfikowanego oprogramowania, będący dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwia Panu skorzystanie z preferencyjnego (ich) opodatkowania pięcioprocentową stawką podatku stosownie do regulacji wskazanej w art. 30ca ust. 1 omawianej ustawy.

Powyższe uprawnienie (możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) przysługuje więc Panu w podanym we wniosku okresie (od 1 stycznia 2023 r.) o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nexus wylicza się w oparciu o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek pomiędzy:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Pan również powinien ustalać odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo–rozwojową związaną z danym kwalifikowanym IP.

Ustosunkowując się zatem do pytania numer 4, należy więc podać, że ponoszone przez Pana wydatki na:

- użytkowania samochodu:

* koszty paliwa, koszty napraw, przeglądów i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem,

* jest to katalog zamknięty, więc koszty użytkowania samochodu to koszty: zakup paliwa, koszt napraw, przeglądów,

* wydatki składające się na "koszt napraw": koszt serwisu samochodowego, napraw pojazdu, serwis to koszty napraw właśnie,

* wydatki składające się na koszt "przeglądów": obowiązkowe i okresowe badania techniczne,

* wydatki składające się na koszty związane z "eksploatacją": paliwo, płyn do spryskiwaczy,

- leasingu operacyjnego pojazdu:

* koszty miesięczne raty leasingu operacyjnego,

- usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny i Internet),

- telefonu komórkowego: mowa o jednym konkretnym telefonie,

- koszt zdefiniowany jako "innych urządzeń mobilnych (tablety)" dotyczy w wydatku na nabycie określonego tabletu,

* mowa o jednym konkretnym tablecie,

- sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarka/skaner, sprzęt sieciowy i inne):

* koszt zakupu laptopa (Pana odpowiedź na pytanie, o jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów dotyczących "sprzętu komputerowego),

* koszt zakupu urządzeń peryferyjnych w postaci: zakupu monitorów, zakupu myszy komputerowych, zakupu stacji dokujących, zakupu klawiatur komputerowych.

* na sprzęt sieciowy składają się wydatki na: router sieciowy - switch sieciowy,

* koszt miesięcznych subskrybcji w postaci - oprogramowania do edycji kodu źródłowego - oprogramowania do edycji grafiki,

- urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne):

* urządzenia biurowe: drukarki, skanery,

* materiały biurowe, długopisy, zakreślacze, pisaki, papier,

* sprzęt biurowy - biurko,

* rzeczy/przedmioty utożsamiane z określeniem: "eksploatacyjne": długopisy, zakreślacze, pisaki, papier,

- mogą więc stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględnione przy wyliczaniu nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP - w zakresie, w jakim służyły prowadzeniu prac rozwojowych, których efektem było powstanie IP.

Ze wskazanych wyżej względów, Pana stanowisko w zakresie pytań numer 1, 2, 3 i 4 należało więc uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pana do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl