0115-KDIT3.4011.94.2023.4.DP - Korekta przychodu z działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.94.2023.4.DP Korekta przychodu z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy korekty przychodów. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Przedmiotem głównej działalności jest (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Ponadto przedmiotem pozostałej działalności jest:

* PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz

* PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Do końca 2021 r. rozliczał się Pan z tytułu uzyskiwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dochodu składając corocznie zeznanie podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - liniowo (PIT- 36L).

Od stycznia 2022 r. opodatkowuje Pan "dochody" ryczałtem ewidencjonowanym.

Jest Pan również członkiem zarządu spółki XXX sp. z o.o. (dalej jako "Spółka"), która została udziałowcem spółki ZZZ Sp. z o.o. (obecnie - ZZZ Sp. z o.o. w upadłości) (dalej jako "ZZZ").

Wobec pojawiających się kłopotów finansowych ZZZ, Spółce zależało na rzetelnym profesjonalnym zbadaniu, ocenie i następnie - poprawie finansowej sytuacji ZZZ. W konsekwencji uzgodniono, że Pan - jako podmiot z wymaganym wykształceniem oraz doświadczeniem - będzie świadczył usługi doradcze za wynagrodzeniem na rzecz Spółki ZZZ sp. z o.o. W ramach tychże usług miał dokonać Pan audytu finansowego i szukać rozwiązań naprawczych.

Niestety działania te nie przyniosły rezultatu i Spółka ZZZ zmuszona była ogłosić upadłość. Syndyk zarządzający Masą Upadłości ZZZ (dalej jako "Syndyk") zakwestionował Pana usługi oraz ich wysokość i wszczął postępowanie sądowe wnioskując o uznanie umowy uznania za nieskuteczną oraz żądając zapłaty całości wypłaconego uprzednio wynagrodzenia.

W pozwie wskazano, że: "Syndyk Masy Upadłościowej nie dysponuje żadnymi informacjami potwierdzającymi realizację przez wykonawcę postawień umowy. Tym samym świadczenie zrealizowane przez upadłą spółkę pozostaje rażąco niewspółmierne do faktycznego świadczenia realizowanego przez pozwanego".

Pomiędzy Syndykiem a XXX Sp. z o.o. toczyło się postępowanie sądowe zawisłe przed Sądem Okręgowym pod sygnaturą AAA.

Pomiędzy Syndykiem a Panem toczyło się postępowanie sądowe zawisłe przed Sądem Okręgowym pod sygnaturą BBB.

Wobec wszczęcia ww. postępowań Spółka zawarła z Panem porozumienie, z którego wynikało, że gdyby wyrok był dla Pana negatywny - Spółka zwróci Panu koszty procesu i wszelkie inne kwoty, które miałby Pan zwrócić na mocy niekorzystnego wyroku.

W toku ww. postępowań, Pan, Spółka oraz Syndyk doszli do porozumienia, zawierając pozasądową ugodę z 19 kwietnia 2022 r. (dalej jako "Ugoda").

W świetle Ugody:

1) XXX oświadcza, że przystępuje do Pana długu wynikającego z bezskutecznej w stosunku do masy upadłości umowy o świadczenie usług doradczych z 13 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy ZZZ Sp. z o.o. a Panem w wysokości 172 200,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

a)

od kwoty 61 500,00 zł od 29 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty;

b)

od kwoty 12 300,00 zł od 2 października 2015 r. do dnia zapłaty;

c)

od kwoty 12 300,00 zł od 29 października 2015 r. do dnia zapłaty;

d)

od kwoty 12 300,00 zł od 5 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty;

e)

od kwoty 12 300,00 zł od 15 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

f)

od kwoty 12300,00 zł od 7 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

g)

od kwoty 24 600,00 zł od 10 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

h)

od kwoty 24 600,00 zł od 8 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty.

2) XXX oświadczył, że przyjmuje z Panem solidarną odpowiedzialność za dług.

W rezultacie Ugody - XXX przelał na rzecz ZZZ łączną 140 000 zł netto (172 200 zł brutto) wraz ustawowymi odsetkami.

Podkreślić należy, że:

1) Umowa była ważną czynnością prawną;

2) Zwrot wynagrodzenia nastąpił w związku z brakiem uznania - przez syndyka masy upadłościowej - usług świadczonych przez Pana za definitywnie wykonane;

3) Zwrot wynagrodzenia nastąpił wobec uznanie go przez Strony Ugody za niewspółmierne. Stanowił więc zwrot wynagrodzenia w związku z uznaniem go przez syndyka masy upadłościowej za nienależne/bezpodstawne wzbogacenie, uzyskane kosztem masy majątkowej ZZZ Sp. z o.

Uwzględniając powyższe okoliczności: wykazał Pan w latach wcześniejszych przychód większy od należnego (bowiem uwzględniający wynagrodzenie za usługi na rzecz ZZZ świadczone w 2015 i 2016 r. - dalej jako "Wynagrodzenie"), tj.:

Data

Kwota netto

Kwota brutto

tytuł

28.08.2015

50 000

61 500

Wynagrodzenie jednorazowe

01.10.2015

10 000

12 300

Wynagrodzenie za wrzesień 2015

28.10.2015

10 000

12 300

Wynagrodzenie za październik 2015

04.12.2015

10 000

12 300

Wynagrodzenie za listopad 2015

14.01.2016

10 000

12 300

Wynagrodzenie za grudzień 2015

06.04.2016

10 000

12 300

Wynagrodzenie za styczeń 2016

09.05.2016

20 000

24 600

Wynagrodzenie za luty i marzec 2016

07.06.2016

20 000

24 600

Wynagrodzenie za kwiecień i maj 2016

RAZEM

140 000

172 000

Dopiero w momencie zawarcia ugody w 2022 r. okazało się, że dochód otrzymany z tytułu zawarcia przedmiotowej Umowy był nienależny.

W rezultacie powyższych okoliczności w grudniu 2022 r. dokonał Pan korekty - w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany - wykazanego uprzednio przychodu z Wynagrodzenia osiągniętego w 2016 r. i wniósł Pan o rozliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podstawą sporządzenia korekty pozostawała zawarta ugoda pozasądowa (wobec przedawnienia zobowiązań na gruncie podatku VAT nie doszło do wystawie faktury korygującej).

Pytanie

Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego w związku z zawartą Ugodą z Syndykiem ZZZ i zwrotem całości Wynagrodzenia, był Pan uprawniony do skorygowania, w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, wykazanego uprzednio przychodu z Wynagrodzenia osiągniętego w 2016 r.?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, w związku z zawartą Ugodą i zwrotem całości Wynagrodzenia, jest Pan uprawniony do skorygowania przychodu w wysokości ww. Wynagrodzenia w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania z tzw. podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany, a korekta powinna dotyczyć wyłączenie wykazanego uprzednio przychodu osiągniętego w 2016 r., tj. kwoty 60 000 zł.

Korekta przychodów

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z zawarciem Ugody, na podstawie której doszło do zwrotu wynagrodzenia Upadłemu - nie uzyskał Pan w istocie przychodu, który został uprzednio zadeklarowany, a w konsekwencji - powinien być uprawniony do korekty w tym zakresie.

Moment sporządzenia korekty

Zgodnie z art. 14 ust. 1m Ustawy o PIT:

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Powyższe potwierdza orzecznictwo - przykładowo:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.431.2019.1.IZ, w której wskazano:

"Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy ani inna oczywista omyłka. Zdarzeniem powodującym korektę jest zawarcie w 2016 r. ugody sądowej pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą, kończącej długoletni spór o ustalenie kwoty należnej z tytułu wykonanej usługi.

Zatem, skoro ugoda została zawarta po 1 stycznia 2016 r. to przyjąć należy, że zdarzenie to spełnia warunki właściwe dla dokonania korekty przychodów "na bieżąco", tj. w okresie rozliczeniowym, w którym został wystawiony dokument potwierdzający korektę tj. zawarto ugodę sądową (w 2016 r.)".

Jednocześnie jednak art. 14 ust. 1p wskazuje wprost, że:

Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

W oparciu o ww. przepisy korekta powinna być - w Pana ocenie - rozpoznana w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany.

Zakres korekty - przedawnienie

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacja podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późny, zm.) ("Ordynacja podatkowa"):

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

"W podatkach dochodowych zobowiązanie podatkowe ma charakter roczny, a tym samym powstaje po jego zakończeniu. W podatku dochodowym od osób fizycznych jest to zawsze rok kalendarzowy. Termin złożenia zeznania i płatności podatku upływa 30 kwietnia roku następnego (art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT).

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą wybrać inny okres 12 miesięcy jako rok podatkowy (art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT). Zeznanie podatkowe składane jest w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacany jest podatek (art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT)".

W konsekwencji - termin zapłaty podatku dochodowego w zakresie wynagrodzenia uzyskanego w 2016 r. (łącznie 60 000 zł) - upływał w 2017 i od końca tego roku należy liczyć 5-letni okres terminu przedawnienia, który upłynie z końcem 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności, że:

* Wnioskodawca świadczył usługi doradcze na rzecz ZZZ na mocy umowy z 13 sierpnia 2015 r.

* Syndyk zakwestionował Pana usługi oraz ich wysokość i wszczął postępowanie sądowe dotyczące uznania za nieskuteczną umowę dla spółki i zapłatę całości wynagrodzenia.

* Dopiero w momencie zawarcia ugody w 2022 r. okazało się, że cały dochód otrzymany z tytułu zawarcia opisanej we wniosku Umowy był nienależny i został zwrócony.

* Wykazany w latach 2015-2016 przychód uzyskany przez Pana w związku ze świadczeniem usług na rzecz ZZZ nie był bowiem definitywny i (w świetle ugody) - nie był prawidłowy, stąd na mocy Ugody został zwrócony.

* Za nieprzedawnione uznać należy wyłącznie zobowiązania podatkowe od przychodów osiągnięte w 2016 r. i korekta może dotyczyć wyłączenie tej części wynagrodzenia, tj. kwoty 60 000 zł.

Wnioski

Wykazał Pan uprzednio przychód, który został ostatecznie uznany za nienależny i zwrócony na podstawie ugody pozasądowej, w konsekwencji czego - był Pan uprawniony do złożenia korekty w zakresie tego przychodu do końca biegu okresu przedawnienia.

Korekta mogła dotyczyć wyłączenie przychodów, w zakresie których zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu, tj. w 2022 r. - przychodów osiągniętych w roku 2016.

Jako że potrzeba korekty nie wynika z oczywistej omyłki, a okoliczności co do których nie miał Pan uprzednio wiedzy - została dokonana prawidłowo w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania z tzw. podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że co do zasady, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych:

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1o ust. 1 tej ustawy:

Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

W myśl art. 14 ust. 1p ww. ustawy:

Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że prowadzi Pan indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Do końca 2021 r. rozliczał się Pan z tytułu uzyskiwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dochodu składając corocznie zeznanie podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - liniowo (PIT- 36L). Od stycznia 2022 r. opodatkowuje Pan "dochody" ryczałtem ewidencjonowanym. Jest Pan również członkiem zarządu spółki XXX sp. z o.o. (dalej jako "Spółka"), która została udziałowcem spółki ZZZ Sp. z o.o. (obecnie - ZZZ Sp. z o.o. w upadłości) (dalej jako "ZZZ"). Świadczył Pan usługi doradcze na rzecz ZZZ na mocy umowy z 13 sierpnia 2015 r. Syndyk zakwestionował Pana usługi oraz ich wysokość i wszczął postępowanie sądowe dotyczące uznania za nieskuteczną umowę dla spółki i zapłatę całości wynagrodzenia. W momencie zawarcia ugody w 2022 r. okazało się, że cały dochód otrzymany z tytułu zawarcia opisanej we wniosku Umowy był nienależny i został zwrócony. Wykazany w latach 2015-2016 przychód uzyskany przez Pana w związku ze świadczeniem usług na rzecz ZZZ nie był bowiem definitywny i (w świetle ugody) - nie był prawidłowy, stąd na mocy Ugody został zwrócony.

Analizując opis zdarzenia oraz przytoczone przepisy stwierdzam, że w związku z wykazanym za 2016 r. przychodem z tytułu z Wynagrodzenia, który został ostatecznie uznany za nienależny i został zwrócony na podstawie ugody pozasądowej oraz ze zmianą od 2022 r. formy opodatkowania z tzw. podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany miał Pan prawo do korekty przychodu w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania, wykazanego uprzednio przychodu osiągniętego w 2016 r.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Dokonałem oceny prawnej Pana stanowiska tylko w zakresie objętym zadanym pytaniem, bez oceny tej części stanowiska, która wykracza poza zakres sformułowanego pytania.

Przy wydawaniu interpretacji w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa wiąże mnie wyłącznie opis stanu faktycznego przedstawiony przez Pana oraz Pana stanowisko, tym samym dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będą od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji indywidualnej informuję, że powołana interpretacja dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy osadzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji indywidualnej, nie analizowałem wyliczeń przedstawionych we wniosku. Prawidłowość bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Wskazać ponadto należy, że we własnym stanowisku powołuje Pan przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. art. 8 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1, wskazując jednocześnie, że przepisy te dotyczą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

z zastosowaniem art. 119a;

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259); dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl