0115-KDIT3.4011.918.2021.8.MJ - Koszty uzyskania przychodu z działalności nierejestrowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.918.2021.8.MJ Koszty uzyskania przychodu z działalności nierejestrowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 listopada 2021 r. wpłynął Pani wniosek z 1 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości rozliczenia w tzw. działalności nierejestrowej poniesionych na tą działalność kosztów. Uzupełniła Pani wniosek - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 30 grudnia 2021 r. (wpływ 30 grudnia 2021 r.), 6 lutego 2022 r. (wpływ 6 lutego 2022 r.), 12 lutego 2022 r. (wpływ 12 lutego 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zamierza Pani sprzedawać własny produkt (... dla dzieci i dla dorosłych, która jest pomysłem własnym). Pomysł produktu i jego elementy są własne, jednak zleca Pani samo wykonanie innej firmie, a produkt finalny zamierza sprzedawać w ramach działalności nierejestrowanej z uwzględnieniem limitu dochodu dla danego rodzaju działalności.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku podała Pani poniższe informacje:

1. Na pytanie: - czy będzie Pani ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności w zakresie planowanej działalności? odpowiedziała Pani: Tak.

2. Na pytanie: - czy będzie Pani ponosić ryzyko gospodarcze w związku z planowaną działalnością? odpowiedziała Pani: Tak - ryzyko związane z działalnością nierejestrowaną.

3. Na pytanie: - czy będzie Pani zatrudniać osoby trzecie do wykonywania planowanej działalności? odpowiedziała Pani: Nie.

4. Przedmiotem działalności jest sprzedaż własnego produktu (pomysł, idea są własne, niektóre surowce do wykonania są już dostępne na rynku). Wykonaniem zajmuje się inna firma.

5. Na pytanie: - czy przychód należny z planowanej przez Panią działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)? odpowiedziała Pani: Przychód nie przekroczy wskazanej kwoty.

6. Na pytanie: - czy w ostatnich 60 miesiącach wykonywała Pani działalność gospodarczą? odpowiedziała Pani: Nie.

7. Na pytanie: - czy będzie Pani prowadziła planowaną działalność samodzielnie, bez wspólników? odpowiedziała Pani: Tak.

8. Na pytanie: - czy przedstawiona działalność, którą będzie Pani wykonywać, wiązać się będzie z koniecznością posiadania odpowiedniej koncesji, licencji lub pozwolenia? odpowiedziała Pani: Nie.

9. Na pytanie: - jakie koszty, "poniesione na wykonanie usługi" zamierza Pani rozliczać "w zeznaniu rocznym PIT", proszę je wymienić? odpowiedziała Pani: Głównie chodzi o koszty poniesione na produkcję produktu. Pozostałe koszty jak koszty dojazdów i przejazdów do kontrahentów; koszty założenia i prowadzenia strony internetowej; koszty niskobudżetowej reklamy.

10. Na pytanie: - w jaki sposób będą udokumentowane te koszty? Odpowiedziała Pani: Koszty będą udokumentowane fakturami, rachunkami, paragonami (zależnie od drugiej strony, jaką formą działalności prowadzi).

11. Na pytanie: - w jaki sposób koszty te będą związane z przychodami z planowanej działalności? odpowiedziała Pani: Koszty te umożliwią uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktu i stanowią głównie działalność produkcyjną.

12. Na pytanie: - w opisie sprawy podała Pani, że "... (...) jest pomysłem własnym.", czy "pomysł" ten stanowi prawo własności intelektualnej (np. patent, prawo ochronne do wzoru przemysłowego), należące do Pani? odpowiedziała Pani: Jeszcze nie posiadam prawa do własności intelektualnej.

13. Na pytanie: - kiedy ma Pani zamiar rozpocząć wykonywanie planowanej działalności (proszę podać przybliżony termin/datę)? odpowiedziała Pani:. 2022 rok.

14. Zlecam wykonanie własnego produktu innej firmie. Produkt jest pomysłem własnym, jednak wykonanie techniczne robi inna firma i są to dla mnie koszty produkcji. To koszty jakimi zostałam (część kosztów na wstępną produkcję już poniosłam) i zostanę obciążona przez firmę, która realizuje mój produkt. W ich skład wchodzą: wykonanie fizyczne produktu, koszty projektu komputerowego. Pozostałe koszty jakie będę ponosiła to: koszty dojazdów i przejazdów do kontrahentów (paliwo, bilety komunikacji miejskiej), koszty założenia i prowadzenia strony internetowej, koszty reklamy (ulotki, banery internetowe, reklama internetowa), koszty zakupu materiałów biurowych potrzebnych do realizacji także reklamy (tonery, papier,), zakup sprzętu komputerowego (laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne), przesyłki do klienta, usługi prawnicze. Stan faktyczny przedstawia się następująco: ponoszę ww. koszty na wykonanie produktu, jednocześnie nie prowadząc jeszcze jego sprzedaży, ponieważ produktu fizycznie jeszcze nie ma - jest w trakcie produkcji.

15. Wszystkie koszty będę ponosiła w przyszłości, teraz ponoszę koszty na wykonanie produktu, czyli wykonanie produktu przez firmę produkującą. Wszystkie koszty będą związane bezpośrednio ze sprzedażą produktu, którego nie ma na rynku. Będą one służyły w osiągnięciu przychodu i dochodu w ramach działalności nierejestrowanej.

Pytanie

Czy Wnioskująca może w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć poniesione koszty, które poniosła i które będzie ponosiła ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z art. 22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym ponoszonych kosztów, może Pani odliczyć powstałe koszty i wymienione przyszłe koszty od podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa określa źródła przychodów, jednym z których - w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy - są "inne źródła".

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Stosownie do art. 20 ust. 1ba cytowanej ustawy: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy: nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Stosowanie do tego przepisu to prawo, a nie obowiązek potencjalnego przedsiębiorcy - osoba wykonująca działalność może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEiDG, wchodząc w reżim obowiązujący zarejestrowanych przedsiębiorców (art. 5 ust. 2).

Działalność określona w art. 5 ust. 1 stanowi tzw. działalność nierejestrową/nierejestrowaną.

Należy zauważyć, że przepis art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyła wprost do zapisu art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców wymienia warunki uznania działalności za działalność nierejestrową, nie wskazując innych ograniczeń, czy wyłączeń. Tak więc w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców działalność będzie uznana za działalność nierejestrową, jeśli będzie wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy osoba fizyczna wykonuje w ramach działalności nierejestrowej różne czynności, do ustalenia, czy przychód należny nie przekroczył w poszczególnych miesiącach 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę łączne przychody należne uzyskane z tej działalności w danym miesiącu.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać własny produkt w ramach działalności nierejestrowanej z uwzględnieniem limitu dochodu dla danego rodzaju działalności.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie rzeczywiście poniesione przez podatnika, racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów.

Należy podkreślić, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że dany wydatek został faktycznie poniesiony i że spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu - w szczególności, że pozostaje on w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub możliwością powstania przychodu.

Podatnik ma zatem prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich poniesionych przez siebie wydatków, które nie zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy, pod warunkiem że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów). Aby dany koszt mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi ponadto zostać prawidłowo udokumentowany.

Jak już wskazano powyżej, przesłanką konieczną do zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego między poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Każdorazowa ocena wydatków poniesionych przez podatnika wymaga zatem dokonania indywidualnej analizy.

Powołany wyżej przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa zasad dokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Należy zauważyć, że dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie danej operacji gospodarczej. Podatnik, uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu, odnosi ewidentną korzyść podatkową, ponieważ ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na podatniku spoczywa więc ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Ma on obowiązek nie tylko udokumentować, że wydatek został poniesiony (prawidłowo zarachowany), ale wykazać także, że poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, gdzie wskazała Pani, że wszystkie koszty będą związane bezpośrednio ze sprzedażą produktu i że będą one służyły w osiągnięciu przychodu i dochodu w ramach działalności nierejestrowanej, należy stwierdzić, że może Pani w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć koszty, które Pani poniosła ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową.

Ze wskazanych wyżej względów stanowisko Pani należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nie było ustalenie, czy prowadzi Pani tzw. działalność nierejestrową/nierejestrowaną, gdyż kwestia ta była elementem opisu zdarzenia przyszłego i nie była przedmiotem Pani pytania

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, obowiązującego w dacie wydania rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy - Ordynacja podatkowa.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl