0115-KDIT3.4011.886.2022.2.PS - Ustalenie możliwości zastosowania ulgi na robotyzację

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.886.2022.2.PS Ustalenie możliwości zastosowania ulgi na robotyzację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszełgo w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 grudnia wpłynął Pana wniosek z 29 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania ulgi na robotyzację. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 1 lutego 2023 r. (wpływ 3 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający się na zasadach podatku liniowego, zamierza Pan w grudniu 2022 r. dokonać zakupu robota przemysłowego oraz urządzeń peryferyjnych z nim związanych. Faktura zakupu potwierdzająca dostawę zostanie wystawiona również w grudniu 2022 r. Zakupione maszyny będą spełniać definicje określone w art. 52jb ust. 3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość zakupu wynosić będzie około pięćset tysięcy złotych, a wartość poszczególnych urządzeń składowych będzie przekraczać 10 000 zł. Ze względu na planowane w najbliższym czasie przekształcenie firmy, przewidywany okres używania robota oraz urządzeń peryferyjnych w prowadzonej przez Pana działalności będzie krótszy niż rok. W związku z tym zakupione składniki majątku nie zostaną zaliczone do środków trwałych, a wydatek zostanie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu za rok 2022. Zamierza Pan również, na podstawie art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania stosując ulgę na robotyzację w kwocie stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 52jb ust. 2. Wobec opisanego powyżej sposobu zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, odliczenie stanowić będzie 50% wartości zakupu robota przemysłowego i związanych z nim urządzeń peryferyjnych, tj. około dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Wydatki na zakup robota i urządzeń peryferyjnych nie były i nie będą zwrócone Panu w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały i nie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatku. W okresie najbliższego roku prowadzona przez Pana jednoosobowa działalność gospodarczą zostanie wniesiona aportem jako zorganizowana część przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki. W związku z tym przewidywany okres użytkowania robota i związanych urządzeń w prowadzonej przez Pana działalności będzie krótszy niż rok.

W uzupełnieniu wniosku wskazuje Pan, że przedmiotem wniosku jest zrobotyzowane stanowisko do depaletyzacji suchych klepek i załadunku obrabiarki do strugania elementów z drewna. Celem zautomatyzowania procesu produkcyjnego jest zastąpienie pracowników na stanowisku roboczym, wymagającym niezwykłej intensywności pracy, związanej z ciągłym załadunkiem klepek do podajnika strugarki. Praca robota polega na automatycznym chwytaniu podciśnieniowym warstwy klepek, ułożonych na palecie i ich przeniesieniu do podajnika strugarki.

Zrobotyzowane stanowisko składa się z następujących elementów składowych:

1. Robot (...) -1 szt.;

2. Efektor podciśnieniowy (...) -1 szt.;

3. Wygrodzenie bezpieczeństwa - komplet;

4. Układ sterowania wraz ze sterownikiem bezpieczeństwa - komplet;

5. Stacji odbiorczej - taśmociągu do buforowania klepek - 2 sztuki.

Elementy opisane w punktach 1,3,4, stanowią łącznie stanowisko robota przemysłowego, zgodnie z definicją art. 52jb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast pozycje opisane w punkcie 2 i 5 są urządzeniami peryferyjnym funkcjonalnie z nim związanymi, o których mowa w art. 52jb ust. 4 tej ustawy.

Robot (...) jest więc automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną maszyną, o 5 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowany za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń.

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1991 r. Ze względu na swój wiek i osiągnięty rozmiar działalności w roku 2023, planuje Pan dokonanie przekształcenia firmy poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku, z tym przewidywany okres użytkowania robota w aktualnie prowadzonej działalności będzie krótszy niż 1 rok.

29 grudnia 2022 r. nabył Pan fabrycznie nowego robota przemysłowego oraz nowych urządzeń peryferyjnych z nim związanych, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na produkcji wyrobów z drewna litego, w tym głównie płyty meblowej. Zespół urządzeń wraz układem sterowania został zakupiony od podmiotu pośredniczącego, wyspecjalizowanego w obrocie takim sprzętem. Wartość zakupu zespołu urządzeń to 463 278,06 zł netto, co stanowi równowartość 98 700 EUR.

Pytania

1. Czy za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w roku podatkowym, uprawniającymi to zastosowania ulgi na robotyzację, uznaje się wydatki poniesione w danym roku podatkowym, określone w art. 52jb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też tylko naliczone za dany rok podatkowy odpisy amortyzacyjne?

2. Czy w przypadku zaliczenia wydatków dotyczących nabycia robota przemysłowego i związanych z nim urządzeń peryferyjnych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu za rok 2022, ze względu na przewidywany okres używania krótszy niż rok, będzie miał Pan prawo do zastosowania ulgi na robotyzację wynikającej art. 52jb ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2022?

3. Czy w przypadku przeniesienia własności zakupionego robota przemysłowego i urządzeń peryferyjnych z nim związanych poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki z o.o. będzie to traktowane jako zbycie, obligujące podatnika do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń, zgodnie z w art. 52jb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1)

Zgodnie z art. 52jb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 23f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Według powyższej definicji, kosztami uzyskania przychodów poniesionymi na robotyzację są koszty nabycia robotów przemysłowych i ich urządzeń peryferyjnych, a więc poniesione w danym roku wydatki na ich zakup, a nie dokonane w danym roku odpisy amortyzacyjne.

W związku z tym w Pana ocenie kosztem uzyskania przychodów poniesionym w roku podatkowym na robotyzację uprawniającym do zastosowania ulgi na robotyzację, zgodnie z art. 52jb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie wartość nabytego przez Pana, w danym roku podatkowym, robota przemysłowego oraz związanych z nim urządzeń peryferyjnych.

Ad 2)

Stoi Pan na stanowisku, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego zakup robota przemysłowego, spełniającego definicję z art. 52jb ust. 3 ustawy będzie w całości stanowił koszt uzyskania przychodu poniesiony na robotyzację w roku podatkowym 2022, uprawniający Pana do odliczenia od podstawy obliczenia podatku ustalonej, zgodnie z art. 26 ust. 1, kwoty stanowiącej 50% tego kosztu uzyskania przychodu poniesionego na robotyzację.

Zakres działalności prowadzonej przez Pana, a co za tym idzie zakres zastosowania robota, określają kody PKD, w ramach których prowadzi Pan działalność, do których należą min.:

16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym zakupiony robot przemysłowy i urządzenia peryferyjne z nim związane, nie będą zaliczone do środków trwałych prowadzonej przez Pana firmy, ze względu na przewidywany okres ich używania krótszy niż rok. Będą natomiast używane w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Poniesiony wydatek spełnia więc ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 i 23 ustawy.

Wobec powyższego, w Pana ocenie, spełnione są wszystkie przesłanki uprawniające Pana do zastosowania ulgi na robotyzację wynikającej art. 52jb ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2022, w kwocie stanowiącej 50% nabytego robota i urządzeń peryferyjnych.

Ad 3)

Zgodnie z art. 52jb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 23f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dokona Pan przeniesienia własności robota i związanych z nim urządzeń peryferyjnych poprzez wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 52jb ust. 6 ustawy obliguje podatników dokonujących zbycia środków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1. w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie.

W Pana ocenie art. 52jb w ust. 2 nie odnosi się do środków trwałych, tylko do fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych, itd. Również w ust. 1 art. 52jb nie ma wzmianki o środkach trwałych, a tylko o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie zaliczy wydatku na nabycie robota do środków trwałych. W związku z tym nie będzie również możliwe określenie końca okresu jego amortyzacji.

Wobec powyższego Pana zdaniem pomimo przeniesienia własności robota i urządzeń powiązanych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie on zobowiązany do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 52jb ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 52jb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 23f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Z kolei stosownie do treści art. 52jb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Zgodnie z art. 52jb ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

W myśl art. 52jb ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Zgodnie z art. 52jb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 23f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 52jb ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Zgodnie z art. 52jb ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 26e ust. 3k, 5, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie i ust. 10 oraz art. 26g.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zatem, aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi:

* stanowić własność lub współwłasność podatnika,

* zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika,

* być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

* jego przewidywany okres używania być dłuższy niż rok,

* być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym uznaje się, że składnik majątku spełnia kryterium kompletności, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast sformułowanie "zdatny do użytku" należy rozumieć jako możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania.

Przewidywany okres używania powyżej jednego roku (czyli co najmniej rok i jeden dzień) jest warunkiem uznania składnika majątku za środek trwały czy wartość niematerialną i prawną. Zależy zatem od tego możliwość zaliczenia wydatków na nabycie takiego składnika majątku do kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli składnik majątku ma być wykorzystywana krócej niż rok, to wydatek związany z jego nabyciem może być odniesiony bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Pamiętać trzeba jednak, że za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie jest konieczne, aby wydatek faktycznie przełożył się na uzyskanie przychodu, aby zaliczyć go do kosztów podatkowych. Podatnik podejmując decyzje gospodarcze może jednak oczekiwać, że poniesiony wydatek przełoży się w przyszłości na przychód. Jednakże brak przychodu nie dyskwalifikuje takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ nie każdy koszt zaplanowany do poniesienia przez przedsiębiorcę jest kosztem efektywnym przynoszącym oczekiwane rezultaty.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w grudniu 2022 r. dokonał Pan zakupu fabrycznie nowego robota przemysłowego oraz fabrycznie nowych urządzeń peryferyjnych z nim związanych. Faktura zakupu potwierdzająca dostawę zostanie wystawiona również w grudniu 2022 r.

Przedmiotem wniosku (robotem przemysłowym) jest zrobotyzowane stanowisko do depaletyzacji suchych klepek i załadunku obrabiarki do strugania elementów z drewna.

Celem zautomatyzowania procesu produkcyjnego jest zastąpienie pracowników na stanowisku roboczym, wymagającym niezwykłej intensywności pracy, związanej z ciągłym załadunkiem klepek do podajnika strugarki. Praca robota polega na automatycznym chwytaniu podciśnieniowym warstwy klepek, ułożonych na palecie i ich przeniesieniu do podajnika strugarki.

Zrobotyzowane stanowisko składa się z następujących elementów składowych:

1. Robot (...) -1 szt.;

2. Efektor podciśnieniowy (...) -1 szt.;

3. Wygrodzenie bezpieczeństwa - komplet;

4. Układ sterowania wraz ze sterownikiem bezpieczeństwa - komplet;

5. Stacji odbiorczej - taśmociągu do buforowania klepek - 2 sztuki.

Jak wskazał Pan w sposób jednoznaczny, elementy opisane w punktach 1,3,4, stanowią łącznie stanowisko robota przemysłowego, zgodnie z definicją art. 52jb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast pozycje opisane w punkcie 2 i 5 są urządzeniami peryferyjnym funkcjonalnie z nim związanymi, o których mowa w art. 52jb ust. 4 tej ustawy.

Jak wyjaśnił Pan we wniosku, wartość zakupu wynosi około pięćset tysięcy złotych, a wartość poszczególnych urządzeń składowych będzie przekraczać 10 000 zł.

Ze względu na planowane w najbliższym czasie przekształcenie firmy, przewidywany okres używania robota oraz urządzeń peryferyjnych w prowadzonej przez Pana działalności będzie krótszy niż rok. Prowadzi Pan bowiem jednoosobową działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1991 r. i ze względu na swój wiek i osiągnięty rozmiar działalności w roku 2023, planuje Pan dokonanie przekształcenia firmy poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności, zakupione składniki majątku nie zaliczył Pan do środków trwałych, a koszty związane z ich nabyciem jednorazowo zaliczył Pan do kosztów uzyskania przychodu za rok 2022.

W tym miejscu odnieść należy się do kwestii racjonalności ponoszonych wydatków w związku ze skalą poniesionych kosztów i planowanym przekształceniem Pana firmy poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kryterium racjonalności działań podatnika, który dokonał wydatku z myślą o osiągnięciu przychodu podlega ocenie organów podatkowych, jednak organ nie może w tej ocenie zastępować podatnika i decydować o tym co jest bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy. O sposobie prowadzenia działalności gospodarczej decyduje podatnik i do niego należy ocena oraz wybór sposobów działania, bez ingerencji organu podatkowego. To on ponosi ryzyko gospodarcze podjętych przedsięwzięć, a nie organ.

Reasumując stwierdzić należy, że kryterium racjonalności działań podatnika podlega ocenie organu podatkowego, jednak organ nie może w sposób generalny kwestionować decyzji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców. O sposobie prowadzenia działalności gospodarczej decyduje podatnik i to do niego należy wybór odpowiednich rozwiązań ekonomicznych, bez ingerencji organu podatkowego.

Przedmiotem Pana wniosku nie jest też ustalenie zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie opisanych we wniosku składników majątku.

Z wniosku wynika więc, że planuje Pan w stosunku do wydatków poniesionych na zakup fabrycznie nowego robota przemysłowego i fabrycznie nowych urządzeń peryferyjnych, które nie były i nie będą zwrócone Panu w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały i nie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatku, skorzystać z ulgi na robotyzację przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, o których mowa w art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się więc do istoty Pana wątpliwości interpretacyjnych w pierwszej kolejności zauważyć trzeba, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. W przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Zgodnie natomiast z art. 22k ust. 14 ustawy:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 26e ust. 3k ustawy (do którego stosowania odsyła art. 52jb ust. 8):

Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku postanowił Pan składników majątku, o których w nim mowa nie zaliczać do środków trwałych ze względu na planowany okres ich używania poniżej roku, a wydatek związany z ich nabyciem ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu 2022 r.

Wspomnieć należy, iż "Wprowadzenie amortyzacji ma na celu zakaz jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie składników majątku, których wykorzystanie w działalności gospodarczej generuje powstanie przychodów w okresie dłuższym niż rok. Zasada stopniowego zaliczania wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów stanowi odzwierciedlenie mającej zastosowanie w rachunkowości zasady współmierności merytorycznej przychodów i kosztów. Każda rzecz lub prawo spełniające przesłanki, o których mowa w art. 22a i 22b PDOFizU, jest w rozumieniu ustawy środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną, z wyjątkiem składników majątku określonych w art. 22c PDOFizU." (Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prof. dr hab. Witold Modzelewski, Małgorzata Słomka, Jerzy Bielawny, Krzysztof Radzikowski, Wojciech Safian, Marcin Szymocha, Mateusz Wojciechowski, Marek Zagórski, Piotr Zyśk - art. 22a (środki trwałe).

Jeżeli jednak podatnik uzna, że dany składnik majątku nie będzie przez niego używany dłużej niż rok, np. planuje sprzedać go przed upływem roku od daty nabycia, wówczas ma prawo wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Gdyby jednak po upływie roku okazało się, że założenie to było błędne, podatnik poniesie konsekwencje przewidziane odpowiednio w art. 22e ustawy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 1532 (s. 94) wynika, iż ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej, sprawdzonej ulgi na badania i rozwój. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

W przepisach o uldze na robotyzację ustawodawca odwołuje się w art. 52jb ust. 8 ustawy o PIT do treści art. 26e ust. 3k, wraz ze wskazaniem o ich "odpowiednim stosowaniu", co prowadzi to do wniosku, że w przypadku ulgi na robotyzację za "koszty kwalifikowane" należy uznawać nie koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych wymienionych maszyn i urządzeń, lecz dokonane w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również, że ustawodawca w pkt 2, pkt 3 i 4 ust. 2 art. 52jb cytowanej wyżej ustawy odnosi się do pojęcia:

* innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

* innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2; oraz

* innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Ponadto w ust. 6 art. 52jb wprowadzając negatywne konsekwencje niedotrzymania warunków omawianej preferencji ustawodawca odnosi się wyłącznie do pojęcia "Podatnik, który zbył środki trwałe (...)" wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 23f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1. - czyli o 50% odpisów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca nie wprowadza takich negatywnych skutków w przypadku zbycia innych składników majątku niż środki trwałe (...) co uzasadnia twierdzenie, iż ulga na robotyzację odnosi się wyłącznie do składników majątku spełniających kryteria środka trwałego.

W innym przypadku zastosowanie tej preferencji do "kosztu nabycia" innego składnika majątku niż środek trwały, w przypadku jego zbycia nie rodziłoby obowiązku zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczenia, tj. o kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na zakup fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

W analizowanej sprawie zastosowanie wyłącznie wykładni literalnej art. 52jb ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy bez uwzględnienia pozostałych uregulowań prawnych odnoszących się do elementów konstrukcyjnych przedmiotowej ulgi prowadzi do skutków niemożliwych do pogodzenia z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy.

W analizowanym przypadku podatnik uzyskałby bowiem niczym nie uzasadnioną korzyść podatkową - zaliczyłby do kosztów uzyskania przychodów cały koszt nabycia składników majątku nie będących środkami trwałymi i jednocześnie skorzystałby z 50% odliczenia od podstawy obliczenia podatku tych samych kosztów nie ponosząc negatywnych konsekwencji związanych z ich zbyciem.

Należy zatem uznać, iż w zakresie składników wymienionych w art. 52jb ust. 2 pkt 1, ulga na robotyzacje odnosi się wyłącznie do składnika majątku będącego środkiem trwałym, natomiast "kosztem kwalifikowanym" są odpisy amortyzacyjne od środka trwałego zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku zatem gdy dany składnik majątku spełnia definicję środka trwałego ww. przepis pozwalać będzie na odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych (dokonanych w roku podatkowym), w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi.

W konsekwencji, nie będzie przysługiwało Panu uprawnienie do zastosowania omawianej preferencji podatkowej, przez co zastosowania w Pana sprawie nie znajdzie też art. 52jb ust. 6 omawianej ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności, nie można zgodzić się więc z Pana poglądem, w świetle którego:

* kosztem uzyskania przychodów poniesionym w roku podatkowym na robotyzację uprawniającym do zastosowania ulgi na robotyzację, zgodnie z art. 52jb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie wartość nabytego przez Pana, w danym roku podatkowym, robota przemysłowego oraz związanych z nim urządzeń peryferyjnych;

* spełnione są wszystkie przesłanki uprawniające Pana do zastosowania ulgi na robotyzację wynikającej art. 52jb ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2022, w kwocie stanowiącej 50% nabytego robota i urządzeń peryferyjnych.

Końcowo zastrzec trzeba również, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie możliwość zastosowania ulgi na robotyzację, a nie zasadność i sposób zaliczenia omawianych wydatków na nabycie przedmiotowych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

* Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej:

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl