0115-KDIT3.4011.86.2023.2.KP - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.86.2023.2.KP Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 26 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 marca 2023 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

1. Pozarolniczą działalność gospodarczą rozpoczął Pan 2 maja 2022 r. i od tego dnia jest Pan zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

2. Podstawowy przedmiot Pana działalności to 62.01.Z (PKD). Działalność ta polega na wytwarzaniu, rozwijaniu oraz ulepszaniu programów komputerowych.

3. Poza tym nie prowadzi Pan innej działalności; w innych branżach.

4. Jest Pan polskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

5. Jest Pan opodatkowany podatkiem dochodowym zgodnie z u.p.d.o.f. - nie korzysta Pan ze zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym.

6. Pana formą księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

7. Nie zatrudnia Pan pracowników lub zleceniobiorców lub wykonawców; nie współpracuje Pan z podwykonawcami prowadzącymi niezależną działalność gospodarczą.

8. Tworzone przez Pana oprogramowanie, wybór algorytmu i konkretnego sposobu programistycznego rozwiązania problemu jest rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej. Oprogramowanie tworzone jest dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta w oparciu o Pana posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz z wykorzystaniem własnej inwencji twórczej. Wykonywana praca programistyczna połączona jest z analizą problemu i zaprojektowaniem algorytmów i procedur znajdujących swój wyraz w formie programu - kodu zrozumiałego dla komputerów. W związku z tym tworzone przez Pana oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 tej ustawy. Zatem wytwarza Pan oprogramowanie komputerowe będące kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w rozumieniu przepisów art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. Proces opracowywania (tworzenia) oprogramowania polega na określenie celu, jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, realizacja - kodowanie, weryfikacja, uruchamianie i zakończenie.

9. Umowa z zamawiającym zawiera zapis o przeniesieniu praw autorskich do stworzonego przez Pana oprogramowania za wynagrodzeniem. A zatem uzyskiwane przez (Pana - przypis organu) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychodami z tytułu sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego, podlegającego ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przeze mnie w ramach prowadzonej działalności; tym odrębnym przepisem jest art. 74 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osiąga Pan zatem dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisu art. 30ca ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.f.

10. Nie uzyskuje Pan dochodu:

- z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

- z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

11. Tworzenie oprogramowania to najczęściej Pana praca samodzielna polegająca na zaprojektowaniu algorytmu, czynności programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Tworzenie oprogramowania to również praca zespołowa polegająca na wytwarzaniu nowych funkcji aplikacji po uprzednim ustaleniu szczegółów z zespołem. Funkcje tworzone są zwykle przez Pana, ale cała aplikacja (system) jest zwykle wynikiem prac całego zespołu. Proces opracowywania (tworzenia) oprogramowania polega na rozbiciu problemu na mniejsze komponenty, stworzenie tych komponentów oraz napisanie algorytmu, który pozwoli uzyskać wymagane funkcje. W takim przypadku każdy programista ma swój wydzielony zakres projektu. Jednakże w tym przypadku opracowywane przez Pana procedury i funkcje stanowią odrębne autonomiczne oprogramowanie - także podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Zamawiającym jest podmiot gospodarczy mający siedzibę w Polsce, podmiot ten jest integratorem, który następnie sprzedaje lub udostępnia oprogramowanie klientom finalnym (w formie licencji).

13. Przekazanie oprogramowania zamawiającemu odbywa się w formie zwyczajowo przyjętym u Zamawiającego - polega na usługowym modelu umowy zleceniodawcy, który zakłada różne formy przekazywania, np. repo zleceniodawcy, repo klienta, przesyłanie elektroniczne. Przyjęcie oprogramowania przez zamawiającego potwierdzane jest w również w różnej formie, choć nie zawsze towarzyszą temu formalne protokoły odbioru.

14. Prawa autorskie przenoszone są z chwilą przyjęcia utworu - programu komputerowego przez zamawiającego po zainstalowaniu kodu w sposób opisany w punkcie poprzednim opisu stanu faktycznego. Potwierdzeniem przyjęcia jest wypłata wynagrodzenia przez zamawiającego.

15. Sposób przeniesienia każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy.

16. Zamawiający nie ustalił godzin i/lub miejsca wykonywania czynności, wprawdzie w umowie jest jedynie określone jest, że w szczególnych przypadkach prace mogą być świadczone także w miejscu wskazanym przez zamawiającego, ale nie ma to wpływu na niezależność Pana działalności. Kierownictwo i nadzór zamawiającego nad wykonywanymi przez Pana czynnościami polega na kontroli wykonywanych działań w systemie zarządzania pracą. Nadzór zamawiającego nad wykonywanymi przez Pana czynnościami polega na sprawdzeniu poprawności działania oprogramowania oraz sprawdzeniu kodu przygotowanego przez Pana. Zamawiający nie sprawuje kierownictwa w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

17. Jest Pan odpowiedzialny za czynności wynikające z umowy przed zamawiającym w zakresie:

"usług projektowania, tworzenia, rozwoju i testowania programu komputerowego",

"usług tworzenia dokumentacji programu komputerowego",

"usług wdrażania programu komputerowego",

"usług zarządzania procesem tworzenia programu komputerowego",

"usług konsultingowych",

"usług badania bezpieczeństwa programu komputerowego",

"usług związanych z projektowaniem doświadczeń użytkowania (UX), wydajnością lub automatyzacją",

"usług wsparcia i utrzymywania systemów komputerowych",

"usług graficznych, w szczególności w ramach tworzenia programu komputerowego", "usług szkoleniowych, na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego lub klienta".

18. W umowie z zamawiającym nie ma szczególnych zapisów o odpowiedzialności wobec osób trzecich, jednakże niezależna działalność gospodarcza zawsze obarczona jest ryzykiem odpowiedzialności - na ogólnych zasadach.

19. Ustalono miesięczne okresy rozliczeniowe z zamawiającym.

20. Pana wynagrodzenie składa się z 2 elementów:

a)

zaliczki na poczet honorarium autorskiego za przeniesienie majątkowych praw autorskich na zamawiającego do oprogramowania wykonanego w ramach umowy.

b)

wynagrodzenia za pozostałe czynności objęte umową (np. spotkania, research, wdrażanie się do projektu).

c) Podział kwoty wynagrodzenia na 2 składniki wymienione powyżej dokonuje się w oparciu o procentowy udział czasu poświęconego przez Pana na czynności objęte umową w danym miesiącu w rozbiciu na czynności związane z poszczególnymi składnikami wynagrodzenia na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, którą ma Pan obowiązek prowadzić i przedstawić Zamawiającemu na jego wezwanie.

d) Sumaryczne wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do oprogramowania wykonanego w ramach umowy, po ich przyjęciu przez Zamawiającego stanowi suma zaliczek, o których mowa powyżej wypłaconych w okresach tworzenia oprogramowania.

21. Tzw. wskaźnik nexus obliczany jest zgodnie z przepisami art. 30ca ust. 4-6 u.p.d.o.f.

22. Pana działalność polega także na ulepszaniu i rozwijaniu oprogramowania:

a) Właścicielem ulepszanego oprogramowania jest Zamawiający.

b) Podstawą prawną do ulepszania przez Pana rozwojowych oprogramowania jest zawarta umowa; nie jest Panu udzielana licencja, gdyż nie jest Pan użytkownikiem ulepszanego oprogramowania, a jedynie ulepsza i rozwija Pan oprogramowanie.

c) W procesie rozwijania lub ulepszania powstają nowe kody lub procedury będące odrębnymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlegają ochronie prawnej.

d) Umowa z zamawiającym zawiera zapis o przeniesieniu praw autorskich także do ulepszeń/ modyfikacji oprogramowania za wynagrodzeniem, zatem w tym przypadku osiąga Pan przychody ze sprzedaży prawa autorskiego do oprogramowania komputerowego.

e) Przekazanie ulepszonego oprogramowania zamawiającemu odbywa się w identyczny sposób, jak opisany w p. 13.

f) Prace ulepszeniowe nie mają charakteru rutynowych zmian.

g) Działania polegające na rozwijaniu/ulepszaniu oprogramowania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności, a także efektywności pracy tego oprogramowania.

23. Prowadzona przez Pana działalność obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i procesów, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

24. Działalność gospodarcza prowadzona przez Pana jest działalnością twórczą obejmującą prace twórcze oraz czynności edukacyjne, podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

25. Wyniki prowadzonych przez Pana prac, wnioski i doświadczenie wykorzystywane są w toku kolejnych prac przyczyniając się do powstania rozwiązań coraz bardziej nowoczesnych, efektywniejszych zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym.

26. Wyniki Pana prac mają charakter zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych produktów. Jest pracą twórczą polegają na znalezieniu nowych rozwiązań do nowo powstających systemów.

27. Pana praca nie obejmuje wprowadzania rutynowych/okresowych zmian. Jest to praca polegająca na tworzeniu nowych systemów i ich modułów oraz znajdowania nowych rozwiązań, które umożliwiają wykonanie projektowanych systemów komputerowych. Praktycznie każde rozwiązanie jest unikalne, gdyż oprogramowania, które powstaje w wyniku Pana działalności nie było jeszcze na rynku.

28. Stosuje Pan nowoczesne narzędzia i technologie do tworzenia oprogramowania, w tym języki programowania, a w szczególności (...). Stosowane przy tworzeniu oprogramowania technologie, to między innymi: (...).

29. Pana wybrane prace programistyczne są następujące:

a) stworzenie wewnętrznego systemu mającego na celu uproszczenie obiegu (...) w naszej organizacji. Możliwości aplikacji:

(...)

b) oprogramowanie wspierające rozwiązania dla transportu (...).

30. Ma Pan wykształcenie wyższe i legitymuje się tytułem inżyniera automatyki i robotyki. Bierze Pan udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego; przebyte przez Pana kursy i szkolenia, to: (...)".

31. Podnosi Pan swoje kwalifikacje uczęszczając na studiach magisterskich na kierunku informatyka profil inżynieria oprogramowania. Ponadto korzysta Pan z ogólnie dostępnej literaty naukowej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Jest Pan członkiem specjalistycznych grup dyskusyjnych, w których uczestnicy prowadzą wymianę doświadczeń w dziedzinie tworzenia oprogramowania i nowych technologii.

32. Opisane działania jako "pozarolnicza działalność gospodarcza", "działalność związana z oprogramowaniem", "rozwijanie oprogramowania", "programowanie" to są aspekty Pana działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu.

33. Sformułowania "programowanie", "projektowanie systemów komputerowych", "projektowanie oprogramowania", "tworzenie oprogramowania", "prace ulepszeniowe", "opracowanie architektury" itp. nie przedstawiają odrębnych działań, a są elementami składowymi procesu tworzenia oprogramowania, na który składają się: analiza problemu, projektowanie rozwiązań (zarówno algorytmów realizujących funkcje oprogramowania, jak i interfejsu użytkownika), programowanie, testowanie i uruchamianie. Natomiast prace ulepszeniowe realizowane są w ten sam, opisany powyżej sposób, lecz dotyczą nowych procedur i kodów, które w rezultacie skutkują powstaniem ulepszonej i rozwiniętej wersji oprogramowania.

34. Pojęcia: "oprogramowanie", "program (komputerowy)", "kod", "aplikacja", "procedura", "system", "moduł" itp. bez wchodzenia w zawiłe niuanse techniczne, używane są zamiennie i odnoszą się do tworzonych przez Pana programów komputerowych, o których mowa jest w art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.

35. Nie posiada Pan statusu centrum badawczo-rozwojowego. W ramach Pana działalności nie prowadzone są badania naukowe.

36. Nie nabywa Pan wyników prac badawczo-rozwojowych od innych podmiotów.

37. Jest prowadzona na bieżąco, począwszy od rozpoczęcia działalności, specjalna ewidencja na potrzeby rozwiązania IP-BOX od dnia rozpoczęcia działalności w formie arkusza kalkulacyjnego, w oparciu o zasady określone w art. 30cb u.p.d.o.f.

38. Wniosek dotyczy Pana działalności w roku 2022 - począwszy od jej rozpoczęcia, a także w latach następnych, przy założeniu tych samych warunków i okoliczności jej prowadzenia. A zatem wszystkie informacje mają zastosowanie do wymienionych okresów.

Uzupełnienie okoliczności sprawy

1. Na pytanie nr 1: Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pana "oprogramowaniem" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

a)

zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

b)

nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

c)

nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Odpowiedział Pan: Odpowiedź na każde z 3 pytań brzmi "tak".

2. Na pytanie nr 2: Czy wszystkie opisane we wniosku efekty Pana prac, tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania lub ulepszania "Oprogramowania" są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ochrona ta pierwotnie (tj. do momentu przeniesienia praw do efektów Pana prac na Zleceniodawcę) przysługuje Panu?

Odpowiedział Pan: Tak.

3. Na pytanie nr 3: Jak rozumieć sformułowania: "Prowadzona przeze mnie działalność obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i procesów, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń". (...) "Działalność gospodarcza prowadzona przeze mnie jest działalnością twórczą obejmującą prace twórcze oraz czynności edukacyjne, podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Czy oznacza ono, że w ramach bezpośrednio podejmowanej przez Pana działalności polegającej na "tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu" samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi/ będzie prowadzić Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy? Inaczej mówiąc, czy w ramach opisanej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan - przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności - prace, które spełniają następujące cechy:

* są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia;

* obejmują łącznie:

i. nabywanie przez Pana wiedzy i umiejętności;

ii. łączenie przez Pana wiedzy i umiejętności (tj. znajdowanie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającą z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów prac);

iii. kształtowanie Pana wiedzy i umiejętności (tj. takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac); oraz

iv. wykorzystywanie Pana wiedzy i umiejętności; * służą planowaniu produkcji bądź projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług?

Jeśli tak, proszę wskazać:

* Czy prowadził lub prowadzi Pan jedne takie prace (kiedy?) Czy prowadził Pan lub prowadzi wiele takich wyodrębnionych prac (jeśli tak, proszę wskazać ile to było prac, w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je prowadzi)?

* Czego dotyczyły/dotyczą poszczególne prace? Co było/jest celem lub celami poszczególnych prac?

* Co jest wynikiem poszczególnych prac? W jaki sposób ten wynik/te wyniki są lub będą wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

* Czy w wyniku poszczególnych prac zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę? Jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę i wskazać, wynikiem których konkretnych prac o charakterze rozwojowym były.

* Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem tych prac, w swojej działalności gospodarczej? Czy produkty, procesy, usługi były/są projektowane i tworzone wyłącznie dla potrzeb działalności Zleceniodawcy?

* Na czym polegała/polega nowość odpowiednio produktu, procesu albo usługi, które Pan stworzył?

* Na czym polegał ulepszony charakter produktu, procesu albo usługi, które Pan stworzył?

Odpowiedział Pan:

* Prace rozwojowe są wyodrębnione ze względu na cel ich prowadzenia, tj. nabywanie nowej wiedzy i stosowanie jej do tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań programistycznych,

* Prace obejmują łącznie cechy zamieszczone w zapytaniu,

* Jak już Pan opisał, służą tworzeniu nowych, zmienionych, ulepszonych i udoskonalonych programów komputerowych,

* Przedmiotowe prace rozwojowe prowadzi Pan od początku swojej działalności gospodarczej, czyli prowadził i prowadzi w całym okresie, za który wnioskuje o interpretację; do prac rozwojowych zaliczyć można udział w kursach i szkoleniach, które zostały wymienione w p. 30 opisu stanu faktycznego, ponadto, opisany także, udział w grupach dyskusyjnych i webinariach.

* Prace rozwojowe zostały zakończone wynikiem pozytywnym. Wynik tych prac to systemy komputerowe wdrażane u użytkownika końcowego, spełniające jego wymagania i oczekiwania w zakresie funkcjonalności i efektywności działania. Forma, to kod wewnętrzny programów wprowadzony do systemów komputerowych użytkownika. Ponadto towarzyszy temu dokumentacja techniczna i użytkowa. Wyniki z systemów oprogramowania komputerowego będą wykorzystywane w Pana działalności jako referencja do przyszłych zleceń na opracowanie nowego modelu biznesowego mającego swój wyraz w oprogramowaniu komputerowym. Pana opracowanie stanowi swego rodzaju bazę, która jest dostosowywana pod indywidualne potrzeby projektu, które zawsze różnią się na etapie tworzenia, implementacji - wdrożenia. Oprogramowanie podzielone na etapy zostało opisane w punkcie I niniejszego opracowania. W uzupełnieniu doda Pan, że to oprogramowanie wspierające rozwiązania dla transportu (...).

Całe tworzone oprogramowanie było wynikiem prac rozwojowych o charakterze edukacyjnym, opisanych w p. 29 opisu stanu faktycznego, Produkty, które Pan tworzy i będzie tworzył są wynikiem prowadzonych prac rozwojowych, a produktami tymi są programy komputerowe. Programy te są nowe, a nawet można powiedzieć, że nowatorskie, gdyż dotychczas takie programy nie są dostępne na rynku, a tworzone są według potrzeb i wymagań zmawiającego, wyłącznie dla potrzeb jego działalności.

Nowość i ulepszony charakter produktu polega na tym, że opisane obszernie systemy (programy) opierają się o całkowicie innowacyjne podejście do tematu oraz stosu technologicznego. Zrywają z wykorzystywanymi poprzednio wzorcami i modelami oraz zakładają zupełnie nowe podejście nie będące ewolucją a raczej rewolucją w tej dziedzinie. Zastosowanie nowych rozwiązań przez Pana, pokazuje, iż mamy tu do czynienia z całkowicie zmodernizowanym podejściem w kontekście wymienionej usługi realizowanej przez system oraz procesu.

Tworzone oprogramowanie jest nowatorskie i unikalne w stosunku do stosowanych dotychczas rozwiązań. Aplikacja powstaje na zamówienie Pana Klienta i jest dedykowana jego konkretnej sytuacji. Nie ma innego oprogramowania obsługującego te zastosowania, co nasz system.

Nie są to zmiany rutynowe, ponieważ w większości przypadków należy najpierw przeanalizować istniejący kod, a potem naprawić znaleziony problem, co jest także przejawem pracy twórczej. Jeśli chodzi o nowe funkcje, to poza analizą obecnego kodu należy również opracować (od strony architektury systemu, bezpieczeństwa, itp.) sposób w jaki nowa funkcja zostanie zaimplementowana. A na koniec należy ją zaimplementować.

Zatem efektem Pana działalności są produkty, procesy i usługi, które mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

4. Na pytanie nr 4: Czy w każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwoju / ulepszenia "Oprogramowania" - bezpośrednie efekty Pana prac, prawa do których które przenosi Pan na Zamawiającego:

* są skończoną, samodzielną funkcjonalnie całością;

* są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedział Pan: Bezpośrednie efekty Pana prac są zarówno odrębnymi programami komputerowymi, jak i skończonymi samodzielnymi funkcjonalnie procedurami lub modułami programowymi; w obu przypadkach podlegającymi ochronie na podstawie art. 74 prawa autorskiego.

5. Na pytanie nr 5: Czy bezpośrednie efekty Pana prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na Zleceniodawcę, służą powstaniu programów komputerowych u Zleceniodawcy (w działalności Zleceniodawcy) albo są częściami składowymi takich programów?

Odpowiedział Pan: Są to części składowe złożonych systemów oprogramowania będące skończonymi samodzielnymi funkcjonalnie procedurami lub modułami podlącymi ochronie na podstawie art. 74 prawa autorskiego.

6. Na pytanie nr 6: Czy opisane przez Pana działania "tworzenie oprogramowania to również praca zespołowa" miały charakter uczestniczenia w pracach rozwojowych zorganizowanych przez Zleceniodawcę, dla którego świadczy Pan usługi?

Odpowiedział Pan: Tak.

7. Na pytanie nr 7: Czy w ramach opisanych przez Pana działań polegających na "tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu" wykonywał Pan takie czynności, jak: zwykłe wykorzystywanie wiedzy, standardowe, powtarzalne działania programistyczne, korzystanie z ustalonych schematów programistycznych, wykorzystywanie wcześniej stosowanych przez Pana rozwiązań itp.?

Odpowiedział Pan: Niezrozumiałe są dla Pana sformułowania takie jak: "zwykłe wykorzystywanie wiedzy", "standardowe, powtarzalne działania programistyczne". Nie bardzo Pan wie, na czym może polegać niezwykłe wykorzystywanie wiedzy. Nie wie Pan też, do czego odnoszą się w pytaniu "standardowe, powtarzalne działania programistyczne" - bo jeżeli chodzi o to, że siada Pan wygodnie przed komputerem i wprowadza kod programu za pomocą klawiatury, to są to standardowe, powtarzalne działania programistyczne. Natomiast w kwestii treści programowych - tworzy Pan za każdym razem unikalne programy, nowe algorytmy, korzystając z regularnie rozwijanej wiedzy, w oparciu o najnowsze techniki programistyczne i dzięki temu powstają rozwiązanie dalekie od schematów i powielanych wcześniejszych rozwiązań.

8. Na pytanie nr 8: Czy w każdym przypadku "tworzenie oprogramowania komputerowego oraz jego rozwój i ulepszanie" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "oprogramowania", który jest efektem Pana pracy (lub jego ulepszania i rozwinięcia.

Odpowiedział Pan: Badań naukowych, jak wyraźnie opisał Pan we wniosku nie prowadzi. Natomiast samodzielnie podejmuje Pan prace rozwojowe w rozumieniu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace rozwojowe to permanentny ciąg samokształcenia i stosowania poznanych technik i wiedzy do tworzenia nowego oprogramowania, zatem nie może Pan wyodrębnić poszczególnych etapów prac rozwojowych, które można by przypisać do każdego pojedynczego zadania opisanego w punkcie I niniejszego uzupełnienia.

9. Na pytanie nr 9: Czy "oprogramowania" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedział Pan: Tak, ale bez badań naukowych.

10. Na pytanie nr 10: Co ujmował Pan/ujmuje Pan/będzie Pan ujmował jako przychody i koszty dla potrzeb art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedział Pan: Jako przychody ujmuje Pan wynagrodzenie ze sprzedaży (przeniesienia) kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w części opisanej w p. 20 opisu stanu faktycznego. Natomiast jako koszty ujmuje Pan koszty uzyskania przychodów przypadające (związane z) na przychody określone w zdaniu poprzednim, a w szczególności:

* koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - przede wszystkim koszty amortyzacji nabywanego sprzętu IT i koszty amortyzacji licencji na korzystanie z oprogramowania wykorzystywanego w toku Pana działalności

* koszty nabywanych materiałów (w tym koszty niskocennych ŚT), przede wszystkim materiałów biurowych i niskocennego sprzętu IT związanego bezpośrednio z działalnością B+R, koszty szkoleń w celu poszerzania swojej wiedzy fachowej wykorzystywanej do tworzenia oprogramowania,

* koszty dostępu do serwisów internetowych, oprogramowania udostępnianego w modelu SaaS,

* koszty innych usług (usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, etc.) w części związanej z działalnością B+R; koszty te dzielone są w proporcji przychodów ("twórczych" do pozostałych).

11. Na pytanie nr 11: Czy jako przychody ujmował Pan/ujmuje Pan/będzie Pan ujmował całość wynagrodzenia otrzymywanego od Zamawiającego, czy tylko część tego wynagrodzenia?

Odpowiedział Pan: Ujmuje Pan część wynagrodzenia, co zostało już opisane w p. 20 opisu stanu faktycznego.

12. Na pytanie nr 12: Czy w prowadzonej przez Pana ewidencji, wyodrębnione jest każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Odpowiedział Pan: W ewidencji wyodrębnione są poszczególne projekty (opisane w p. I uzupełnienia) jako elementy tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego.

13. Na pytanie nr 13: Czy prowadzona ewidencja pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Odpowiedział Pan: Tak, w rozbiciu opisanym w p. 12 powyżej.

14. Na pytanie nr 14: Czy prowadzona ewidencja pozwala wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Odpowiedział Pan: Tak, w rozbiciu opisanym w p. 12 powyżej.

Pytania

1. Czy Pana działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu, opisana w opisie stanu faktycznego, spełnia przesłanki do kwalifikowania jej jako działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 5a ust. 38 u.p.d.o.f.?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy zatem moja działalność, o której mowa w pytaniu 1 za lata rok 2022 spełnia przesłanki do zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 30ca u.p.d.o.f. zwanego potocznie IP-BOX?

3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy zatem moja działalność, o której mowa w pytaniu 1 za lata przyszłe, począwszy od 2023, pod warunkiem, że będzie ona prowadzona na identycznych warunkach i w okolicznościach wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego, który odnosi się także do zdarzenia przyszłego, będzie spełniała przesłanki do zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 30ca u.p.d.o.f. zwanego potocznie IP-BOX?

W uzupełnieniu wniosku (część I wezwania) doprecyzował Pan, że pod pojęciem "działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu" rozumie Pan swoje prace nad tworzeniem, rozwojem i ulepszaniem oprogramowania w ramach realizowanych przez Pana projektów podzielonych na zadania. Charakterystyka wspominanych zadań jest następująca:

1. W projekcie (...).

2. W projekcie II:

(...)

Ponadto, swoje prace programistyczne opisał Pan także w p. 29 w opisie stanu faktycznego.

Pana stanowisko w sprawie

1. Tak, Pana działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego oraz jego rozwoju i ulepszaniu, opisana w opisie stanu faktycznego, spełnia przesłanki do kwalifikowania jej jako działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 5a ust. 38 u.p.d.o.f.

2. Tak, Pana działalność, o której mowa w pytaniu 1 za rok 2022 spełnia przesłanki do zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 30ca u.p.d.o.f. zwanego potocznie IP-BOX.

3. Tak, Pana działalność, o której mowa w pytaniu 1 za lata przyszłe, począwszy od 2023, pod warunkiem, że będzie ona prowadzona na identycznych warunkach i w okolicznościach wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego, który odnosi się także do zdarzenia przyszłego, będzie spełniała przesłanki do zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 30ca u.p.d.o.f. zwanego potocznie IP-BOX.

UZASADNIENIE

Ad 1 (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Aby rozstrzygnąć, czy Pana działalność spełnia warunki do określenia jej jako działalność badawczo-rozwojową (dalej w skrócie "B+R"), należy odnieść się do definicji tej działalności.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. i obejmuje działalność badawczą lub rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pana działalność prowadzona jest w sposób systematyczny - gdyż jest to Pana "codzienna" działalność zawodowa i stanowi jedyne źródło przychodów. Kwestia związania zasobów Pana wiedzy i jej wykorzystania została opisana szczegółowo we wniosku oraz podkreślona poniżej.

Definicja ustawowa zawiera alternatywę (słowo "lub"), a zatem wystarczy, aby jeden z elementów tej alternatywny był spełniony (prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej), a całą działalność należałoby uznać za działalność B+R. Z opisu Pana działalności wynika, że nie wykonuje działalności badawczej, a zatem w dalszej części uzasadnienia skupi się Pan na działalności rozwojowej.

Przepis art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. definiujący działalność rozwojowa odwołuje się art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który - z kolei, określa tę działalność w następujący sposób:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Uwzględniając powyższe wymogi wynikające z zacytowanego przepisu, potwierdzone informacjami zamieszczonymi w opisie stanu faktycznego, stwierdzić Pan może, że: posiada Pan rozległą wiedzę i doświadczenie zawodowe wynikające z wykształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w omawianej branży, rozszerza Pan na bieżąco swoją wiedzę i umiejętności w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadana i poszerzana wiedza wykorzystywana jest do projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego, złożoność i skomplikowanie współczesnych systemów komputerowych powoduje, że wiedza ta i umiejętności muszą być wszechstronnie stosowane, w tym łączone w różnymi dziedzinami techniki oraz kształtowane w sposób właściwy dla prawidłowego i efektywnego wykorzystania w tworzonym oprogramowaniu, oprogramowanie tworzone przez Pana jest nowatorskie i niejednokrotnie nowatorskie i unikalne w stosunku do rozwiązań powszechnie stosowanych.

Pana działalność ma charakter twórczy, wszystkie Pana działania podejmowanie są w sposób systematyczny, w ramach działalności ulepsza i rozwija Pan istniejące oprogramowanie tworząc nowe jakościowo programy, prace, które określa Pan jako rozwojowe, nie obejmują rozwiązań rutynowych.

Przepis art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. definiuje działalność badawczo-rozwojową jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Spośród 2 elementów działalności badawczo-rozwojowej w Pana przypadku jest istotny człon prac rozwojowych, które z kolei określone są w przepisie art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f., a mianowicie: prace rozwojowe oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powołany przepis ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce brzmi następująco:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak opisał Pan w opisie stanu faktycznego, nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności (p. w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych programów komputerowych; działania Pana nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wypełnia Pan zatem dyspozycję przepisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co oznacza, że prowadzi prace rozwojowe. To, z kolei, na mocy przepisu art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. jest równoznaczne z prowadzeniem prac rozwojowych w rozumieniu u.p.d.o.f. Prace rozwojowe są jednym ze składników działalności badawczo rozwojowej, o czym mowa jest w przepisie art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. Podkreślić należy, że prace rozwojowe prowadzi Pan w sposób zorganizowany i systematyczny.

Z przedstawionego wywodu prawnego wynika, że prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, co jest podstawowym wymogiem wynikającym z przepisu art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f.

Ad 2 i 3

Oba pytania mają ten sam charakter, a odnoszą się jedynie do różnych okresów, dlatego też przedstawi Pan wspólne uzasadnienie.

u.p.d.o.f. w przepisie art. 30ca formułuje wymagania niezbędne do zastosowania uprzywilejowanego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box), a mianowicie:

Artykuł 30ca.

1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),8) autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

(...)

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Ponadto przepis art. 30cb zawiera dodatkowy wymóg prowadzenia ewidencji spełniającej określone cechy.

Z zacytowanych przepisów wynika, że u.p.d.o.f. zawiera następujące warunki do zastosowania rozwiązania IP-box:

a)

prowadzenie działalności gospodarczej,

b)

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,

c)

tworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

d)

objęcie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ochroną prawną,

e)

uzyskanie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (wymienionego enumeratywnie w art. 30ca ust. 2) w jednej z form wymienionych w art. 30ca ust. 7,

f)

prowadzenie odpowiedniej ewidencji w sposób określony w art. 30cb.

Analiza wymienionych powyżej warunków wskazuje na to, że są one wszystkie spełnione, a zatem prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w warunkach i okolicznościach wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego spełnia przesłanki do zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 30ca u.p.d.o.f., a mianowicie:

ad a)

Jak opisał Pan w opisie stanu faktycznego, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i wszystkie wymienione działania prowadzone są w ramach tej działalności, a zatem warunek wymieniony w p. a) jest bez wątpienia spełniony.

ad b)

W uzasadnieniu do pytania 1 wykazał Pan, że prowadzi działalność B+R.

ad c)

Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w Pana przypadku, co opisał Pan wystarczająco jasno w opisie stanu faktycznego, są programy komputerowe, które Pan tworzy lub ulepsza i rozwija. Programy te wymienione zostały w przepisie art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., a zatem należą do katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

ad d)

Tworzone przez Pana oprogramowanie jako przejaw samodzielnej działalności twórczej objęte jest ochroną prawną na podstawie przepisu art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem wymóg podlegania ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, zapisany w tiret przepisu art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. został spełniony. Zapisał Pan to wyraźnie w opisie stanu faktycznego.

ad e)

Dokonuje Pan sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co opisał Pan w opisie stanu faktycznego, a zatem osiąga Pan dochody, o których mowa w przepisie art. 30ca ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.f.

ad f)

Dodatkowy wymóg prowadzenia ewidencji jest też spełniony, co zaznaczył Pan w opisie stanu faktycznego.

Wszystkie opisane okoliczności dowodzą, że wytwarza Pan oraz rozwija i ulepsza oprogramowanie komputerowe będące kwalifikowanym prawem własności intelektualnej i osiąga przychody z jego sprzedaży w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Spełnia Pan zatem wszystkie wymagania sformułowane w tiret przepisu art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f., co uzasadnia Pana stanowisko w zadanych pytaniach nr 2 i 3.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Preferencyjna stawka opodatkowania 5% (tzw. ulga IP-Box)

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Przedmiotem opodatkowania preferencyjną stawką opodatkowania 5% (tzw. ulga IP-Box) jest dochód, który łącznie spełnia następujące warunki:

* został osiągnięty w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc działalności która spełnia warunki określone w art. 5a pkt 6 w zw. z art. 5b ustawy;

* jest "kwalifikowanym dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej".

Aby wyjaśnić znaczenie pojęcia "kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej", należy odnieść się do:

* art. 30ca ust. 2 ustawy, który określa, czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

* art. 30ca ust. 7 ustawy, który wyjaśnia, jakie kategorie dochodów mogą być uznane za dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, oraz

* art. 30ca ust. 4, który określa, w jaki sposób ustala się kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

I tak, zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (tzw. kwalifikowanym IP) jest więc prawo własności intelektualnej, które spełnia wszystkie następujące warunki:

* jest jednym z rodzajów praw własności intelektualnej, które ustawodawca wymienił w art. 30ca ust. 2;

* podlega ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów;

* jego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego jako kwalifikowane IP

Jednym z rodzajów praw własności intelektualnej wymienionych w art. 30ca ust. 2 ustawy jest autorskie prawo do programu komputerowego.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji "programu komputerowego" ani też nie odsyła w tym zakresie do żadnych konkretnych regulacji. W języku powszechnym, program komputerowy to zestaw instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych, przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Program komputerowy jest więc pewną odrębną całością, która pozwala użytkownikowi komputera na realizację określonych działań.

Co istotne, tak rozumiany program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego, jeśli spełnia definicję "utworu" będącego przedmiotem prawa autorskiego z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do tego przepisu, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie definiuje "programu komputerowego". Wymienia "programy komputerowe" jako rodzaj utworów będących przedmiotem prawa autorskiego wyrażanych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy Rozdziału 7 ustawy nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Ochronie nie podlegają natomiast idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego (art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

A zatem, program komputerowy zawsze jest funkcjonalną całością. Jednak nie każdy tak rozumiany program polega ochronie prawno-autorskiej. Program, który jest napisany z wykorzystaniem powtarzalnych schematów, którego wytworzenie wymagało wiedzy i umiejętności programistycznych, ale nie wiązało się z prowadzeniem działań twórczych o indywidualnym charakterze, nie będzie przedmiotem praw autorskich.

Autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej może być uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy wyłącznie wówczas, gdy przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. A zatem, warunkiem skorzystania z omawianej preferencji IP Box jest:

* prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez podatnika, który chce skorzystać z tej preferencji;

* wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie przez podatnika przedmiotu ochrony autorskim prawem do programu komputerowego w ramach tej działalności badawczo-rozwojowej.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej

Definicje ustawowe

Znaczenie pojęcia "działalność badawczo-rozwojowa" zostało wyjaśnione w art. 5a pkt 38 ustawy - jest to:

działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Przy czym znaczenia pojęć "badania naukowe" i "prace rozwojowe" zostały określone odpowiednio w art. 5a pkt 39 i 40 ustawy.

I tak, stosownie do art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć jest w niej mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), a więc:

prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:

prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Pracami rozwojowymi, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są natomiast - zgodnie z art. 5a pkt 40 tej ustawy - prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:

działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Łącząc te elementy można stwierdzić, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca:

* badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; lub

* badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; lub

* prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Twórczy charakter działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo rozwojowa musi być działalnością twórczą. Twórczy to "mający na celu tworzenie". Synonimy pojęcia twórczy (pomysł, praca) to "konstruktywny, kreatywny, kreacyjny, kreatorski, koncepcyjny". Należy przy tym zwrócić uwagę na różnicę znaczeniową pojęcia "tworzyć" - określające czynność, której istotą jest element kreacyjny i "wytwarzać", czyli "zrobić, wyprodukować coś". Wytwarzanie także prowadzi do powstania rzeczy lub praw, ale nie ma w sobie indywidualnego elementu kreacyjnego - jest to proces wymagający wiedzy i umiejętności, ale nie prowadzi do powstania efektów niepowtarzalnych.

Badania podstawowe

Działalność badawczo rozwojowa może obejmować badania podstawowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc:

* prace empiryczne - czyli prace doświadczalne; lub

* prace teoretyczne - czyli oparte na teorii naukowej, a nie na doświadczeniu;

mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Co istotne, aby prowadzone przez podmiot działania miały status badań podstawowych w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, muszą być prowadzone z zachowaniem odpowiednich standardów.

Nie każde przeprowadzone doświadczenie jest badaniem podstawowym. Prace empiryczne muszą być prowadzone w odpowiednich warunkach (w odpowiednim środowisku), w oparciu o określoną metodę działań. Powinny być przeprowadzone w odpowiedniej próbie, uwzględniać stopień powtarzalność wyników. Prace te powinny być odpowiednio zarejestrowane lub opisane. Szczegółowe standardy prowadzenia prac empirycznych są uzależnione od przedmiotu badania.

Podobnie, nie każde rozważania prowadzone w oparciu o teorie naukowe będą miały status prac teoretycznych w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace teoretyczne w rozumieniu tej ustawy także muszą spełniać określone standardy, w tym dotyczące metodologii badan naukowych, komparatystyki, zasad wnioskowania.

Badania aplikacyjne

Działalność badawczo rozwojowa może również obejmować badania aplikacyjne w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Aplikacja to m.in. "zastosowanie czegoś w praktyce". Przedmiotem badań aplikacyjnych jest więc pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności (opartych na wiedzy i doświadczeniu) dla potrzeb praktyki produkcyjnej lub usługowej w określonym zakresie. Podmiot podejmujący prace aplikacyjne - mając wiedzę o określonych produktach, procesach lub usługach (ich cechach, wadach) - podejmuje działalność badawczą, której celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności po to, aby:

* opracować nowe produkty, procesy lub usługi lub

* wprowadzić znaczące ulepszenia do istniejących produktów, procesów lub usług.

"Nowy" to "niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony", "taki, który zajął miejsce poprzedniego", "spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku", "od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony".

Celem prac aplikacyjnych jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności - czyli takiej wiedzy i takich umiejętności, których podmiot prowadzący prace (pomimo bycia specjalistą w danej dziedzinie) wcześniej nie posiadał.

Nowym produktem, procesem lub usługą może być:

* produkt, proces lub usługa, które nie istniały wcześniej, czyli takie, które zostały opracowane po raz pierwszy w wyniku badan aplikacyjnych;

* produkt, proces lub usługi, które istniały już jako rodzaj produktu, procesu lub usługi, ale w wyniku badań aplikacyjnych opracowano ich nową koncepcję.

Ulepszenie natomiast to "to, co usprawniło funkcjonowanie czegoś". Ulepszać to "zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne". Celem prac aplikacyjnych dotyczących istniejących produktów, procesów lub usług nie są jakiekolwiek ulepszenia, ale ulepszenia znaczące - czyli mające duże znaczenie, dużą wagę, istotne z punktu widzenia funkcji i dotychczasowych cech ulepszanych produktów, procesów lub usług. Jednocześnie jednak, skala zmian wprowadzonych do produktu, procesu lub usługi nie powoduje, ze mówimy o nowym produkcie, procesie lub usłudze, ale o produkcie, procesie lub usłudze znacząco ulepszonych.

Analogicznie jak w przypadku badań podstawowych, także badania aplikacyjne muszą być prowadzone z zachowaniem odpowiednich standardów.

Prace rozwojowe

Pojęcie działalności badawczo rozwojowej obejmuje również prace rozwojowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności - przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik "i" wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

* nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności; i

* wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy - w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

* nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

* łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badań rozwojowych;

* kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

* wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług - od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie, ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas), będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Systematyczność i cele działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo-rozwojowa jest podejmowana:

* w sposób systematyczny,

* w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pojęcie "systematyczny" - w odniesieniu do procesów oznacza "zachodzący stale od dłuższego czasu"; w odniesieniu do działań oznacza "prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; planowy, metodyczny".

Z uwagi na charakter działań, jakie obejmuje działalność badawczo-rozwojowa, pojęcia systematyczności tych działań nie należy ograniczać wyłącznie do ich zwykłego organizacyjnego uporządkowania i częstotliwości podejmowanych czynności. Znaczenie pojęcia "systematyczności" będzie także wynikową przedmiotu prowadzonych działań (badań naukowych lub prac rozwojowych) - musi uwzględniać specyfikę podejmowanych badań lub prac.

Celem działalności badawczo-rozwojowej jest: zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Punktem wyjściowym dla działalności badawczo-rozwojowej jest więc posiadanie pewnego poziomu (określonych zasobów) wiedzy w konkretnym temacie. Aby stwierdzić, czy podjęte działania prowadzą do zwiększenia poziomu wiedzy oraz służą wykorzystywaniu zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, koniecznym jest określenie poziomu wiedzy "wyjściowej" i "wyjściowego" stanu wykorzystywania zasobów wiedzy, "wyjściowego" stanu jej zastosowań. Bez takiego nakreślenia "punktu wyjścia" dla działalności badawczo-rozwojowej, nie da się nakreślić celów podejmowanych działań.

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Ustawodawca określił, jakie rodzaje dochodów, które podatnik uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, mogą być uznane za dochody z kwalifikowanych IP. Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego IP, jest zamknięty. Wśród nich ustawodawca wymienił uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika.

W przypadku uwzględnienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi nie dochodzi do sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Sprzedaż kwalifikowanego IP to odrębny tytuł uzyskiwania przychodów z kwalifikowanego IP (art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy).

Co istotne, użyte przez ustawodawcę pojęcie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odnosi się do dochodu (straty) z konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Tym samym, w celu skorzystania z ulgi IP Box podatnik nie ustala łącznego dochodu (straty) ze wszystkich posiadanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale odrębne dochody (straty) z poszczególnych praw.

Dochód ustala się według zasad z art. 9 ust. 2 ustawy. Przy ustalaniu przychodów należy mieć na względzie przepisy o momentach rozpoznawania przychodów. Jako koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy rozpoznać koszty funkcjonalnie związane z działalnością podatnika, które w sposób bezpośredni albo pośredni przyczyniły się do powstania takiego przychodu. Należy mieć również na względzie obowiązujące podatnika zasady potrącalności kosztów.

Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP

Dochód o którym mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy jest jednym z elementów, które służą ustaleniu przedmiotu opodatkowania preferencyjną stawką opodatkowania 5%, tj. ustaleniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zasadę obliczania kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej określa art. 30ca ust. 4 ustawy. Kwalifikowanym dochodem z kwalifikowanego IP jest iloczyn:

* dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i

* wskaźnika obliczonego według wzoru podanego w przepisie (tzw. wskaźnika nexus).

Dopiero tak ustalony dochód jest przedmiotem opodatkowania preferencyjną stawką 5%.

Celem wskaźnika nexus nie jest "podatkowe rozliczenie" wydatków ponoszonych przez podatników (kwestia możliwości uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu z kwalifikowanego IP jest rozstrzygana na etapie ustalania dochodu z kwalifikowanego IP, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy). Wskaźnik nexus służy określeniu, czy za kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP można uznać całość dochodu z kwalifikowanego IP, czy tylko jego część. Istotna jest tu proporcja wykazywanych przez podatnika wartości.

Podstawa opodatkowania preferencyjną stawką opodatkowania 5%

Suma ustalonych we wskazany sposób kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym jest podstawą opodatkowania preferencyjną stawką opodatkowania 5% (art. 30ca ust. 3 ustawy).

Co istotne, podatnik, który chce skorzystać z ulgi IP-Box musi również spełnić obowiązki ewidencyjne, o których mowa w art. 30cb ustawy.

Ocena charakteru Pana działalności

Pana działalność opisana we wniosku nie ma charakteru badań podstawowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie prowadzi Pan prac doświadczalnych ani prac teoretycznych, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Pana działalność nie obejmuje również badań aplikacyjnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi Pan działalność, która wymaga bieżącego pozyskiwania wiedzy - doszkala się Pan, zdobywa Pan doświadczenie w zakresie rodzajów prowadzonych prac. Nie ma to jednak charakteru prowadzenia badań opartych na wiedzy z danej dziedziny i na doświadczeniu w zakresie realizowanych procesów - dla potrzeb opracowywania nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Nie prowadzi Pan również prac rozwojowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie Pana działania bazują na ogólnie dostępnej wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej z dziedziny, którą się Pan zajmuje: nabywa Pan wiedzę i umiejętności i wykorzystuje je w swojej pracy. Przy nabywaniu wiedzy korzysta Pan ze źródeł zewnętrznych (szkolenia, kursy, webinary). Przy prowadzeniu działań selekcjonuje Pan wiedzę i umiejętności i łączy je dla celów wykonania zleconych usług.

Z opisu sprawy nie wynika natomiast, że Pana działania polegają na kształtowaniu wiedzy - że ich efektem jest powstanie wartości dodanej w sferze wiedzy z zakresu tematyki tworzenia lub funkcjonowania oprogramowania.

Jak sam Pan wskazał:

przedmiotowe prace rozwojowe prowadzę od początku swojej działalności gospodarczej, czyli prowadziłem i prowadzę w całym okresie, za który wnioskuję o interpretację; do prac rozwojowych zaliczyć można udział w kursach i szkoleniach, które zostały wymienione w p. 30 opisu stanu faktycznego, ponadto, opisany także, udział w grupach dyskusyjnych i webinariach.

oraz

Prace rozwojowe to permanentny ciąg samokształcenia i stosowania poznanych technik i wiedzy do tworzenia nowego oprogramowania, zatem nie mogę wyodrębnić poszczególnych etapów prac rozwojowych, które można by przypisać do każdego pojedynczego zadania opisanego w punkcie I niniejszego uzupełnienia.

To, że w toku wykonywania umowy nabywa Pan nową wiedzę (udział w kursach i szkoleniach, udział w grupach dyskusyjnych i webinariach), którą wykorzystuje Pan w swojej dalszej pracy, nie jest samo w sobie przesłanką uznania Pana działań za prace rozwojowe. Działa Pan w branży, która wymaga bieżącego aktualizowania wiedzy, nadążania za nowymi rozwiązaniami i technologiami. Bez takich działań nie utrzymałby Pan poziomu swoich kwalifikacji.

Jak Pan wskazał, opisane działania prowadzi Pan od początku swojej działalności gospodarczej, czyli prowadził i prowadzi Pan w całym okresie, za który wnioskuje o interpretację. Tymczasem, z wykładni pojęcia działalności badawczo-rozwojowej wynika, że nie jest ona działalnością ciągłą. Jest pewnym etapem w działalności gospodarczej podmiotu, który to etap rozpoczyna się określeniem konkretnego celu i metodologii działań i trwa do momentu uzyskania określonych wyników działań.

Wskazuje Pan również:

Produkty, które tworzę i będę tworzył są wynikiem prowadzonych praw rozwojowych, a produktami tymi są programy komputerowe. Programy te są nowe, a nawet można powiedzieć, że nowatorskie, gdyż dotychczas takie programy nie są dostępne na rynku, a tworzone są według potrzeb i wymagań zmawiającego, wyłącznie dla potrzeb jego działalności.

Wskazać należy, że to nowa wiedza jest obiektywnym pomiarem działalności badawczo-rozwojowej, nie zaś nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi. Nowatorskość oznacza ukierunkowanie na nowe odkrycia. Projekty nowatorskie to takie, które są nowe nie tylko dla przedsiębiorcy ale dla całej branży, w tym przypadku branży informatycznej.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, uczestniczy Pan również w pracach rozwojowych zorganizowanych przez Zleceniodawcę, dla którego świadczy Pan usługi.

Wskazane powyżej okoliczności, a także wskazany przez Pana tryb pracy (zlecane konkretne zadania, miesięczne okresy rozliczeniowe), przemawiają za uznaniem, że podejmowana przez Pana aktywność wpisuje się w zwykłą praktykę zawodu programisty, w ramach której wykonuje zlecone w ramach umów z Kontrahentami zadania, za które otrzymuje uzgodnione wynagrodzenie. Skoro działania w ramach wykonywanych zleceń opierają na już posiadanej wiedzy i doświadczeniu, a zdobywanie "nowej" wiedzy nie wiąże z pracami nad programem komputerowym, ale pozyskiwaniem jej z zewnętrznych źródeł, oznacza to, że w ramach prowadzonej działalności (zadań programistycznych) nie dochodzi ani do zwiększenia zasobów wiedzy ani wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W analizowanych okolicznościach faktycznych w celu wykonania zlecenia, którego wymagania końcowe określa Kontrahent, wykorzystuje Pan poznane już języki programowania oraz istniejące rozwiązania. Z wniosku nie wynika jednak, aby w efekcie podejmowanych prac powstała "nowa wiedza", którą zastosował Pan przy tworzeniu programów komputerowych.

W rezultacie, całość opisanych przez Pana działań, tj.:

* wytwarzanie i rozwijanie / ulepszanie programów komputerowych,

* jak i pozostałe działania opisane we wniosku (m.in. usługi wsparcia, usługi szkoleniowe)

nie są działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie

Podsumowując, w ramach opisanej działalności nie prowadzi Pan działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, nie wytwarza Pan kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nie spełnia Pan zatem podstawowych warunków dla skorzystania z ulgi IP-Box.

W konsekwencji, w opisanych okolicznościach sprawy:

* prawa autorskie nie są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie były wytworzone w wyniku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;

* nie jest Pan uprawniony do uznania Pana dochodów za dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

* nie jest Pan uprawniony do zastosowania wobec osiągniętych dochodów preferencyjnej 5% stawki podatku (Nie ma postaw do zastosowania preferencyjnej stawki podatku);

* nie ma Pan obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl