0115-KDIT3.4011.849.2022.3.AD, Ustalenie skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości nabytej w spadku - Pismo wydane... - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.849.2022.3.AD - Ustalenie skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości nabytej w spadku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.849.2022.3.AD Ustalenie skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości nabytej w spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 22 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości nabytej w spadku. Uzupełnili go Państwo pismem z 23 grudnia 2022 r. Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania:

Pani E. M.

(ul.... B.);

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pan S. B.

(ul.... A.)

Opis stanu faktycznego

Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza (...) w dniu (...) października 2017 r., Repertorium A nr (...) są Państwo spadkobiercami zmarłej (...) lutego 2017 r. w C. J. B. w częściach po 1/2 spadku każde. W ustawowym terminie złożyli Państwo deklaracje podatkowe.

W skład spadku po J. B. weszła nieruchomość znajdująca się w D., gm. (...), obejmująca działki rolne o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3 i 4 o łącznej powierzchni 4,8600 ha objęte księgą wieczystą o nr (...). Spadkodawczyni nabyła przedmiotową nieruchomość na podstawie zawartej (...) listopada 1991 r. umowy darowizny (Repertorium A nr...).

(...) marca 2021 r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem w B. (...) (Repertorium A nr...) jako spadkobiercy J. B. przenieśli Państwo własność części odziedziczonej nieruchomości obejmującej działki o nr 1, 2 i 4 o łącznej powierzchni 2,1944 ha na nabywców za cenę 130 000 złotych. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że przedmiotem spadku po cioci J. B. weszła tylko nieruchomość opisana we wniosku obejmująca wskazane działki rolne. Nie miał miejsce dział spadku ani zniesienie współwłasności.

Pytanie

Czy w sytuacji, gdy spadkodawczyni nabyła własność opisanej powyżej nieruchomości położonej w D., KW nr (...) w 1991 r., zaś wnioskodawcy zbyli wskazaną powyżej część tej nieruchomości w czasie krótszym niż okres 5 lat od nabycia spadku po J. B. to należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z odpłatnym zbycie części przedmiotu spadku?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa opinii, wartość rynkowa zbytych przez Państwa składników majątkowych nie przekraczała wartości ich udziałów w spadku co do wszystkich składnikach majątkowych, wchodzących w jego skład.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Państwa (...) marca 2021 r. działek gruntu o numerach 1,2 i 4 o łącznej powierzchni 2,1944 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr (...), nabytych przez spadkodawczynię (...) listopada 1991 r., nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 10 ust. 5 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż ww. nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie przez spadkodawcę, tj. w 1991 r.

W konsekwencji, sprzedaż przez Państwa ww. działek gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, nie będzie ciążył na Państwu obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, że dokonana w 2021 r. sprzedaż nieruchomości w ogóle nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się między innymi nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle ww. przepisu, zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o którym mowa w art. 30e ww. ustawy.

Jak wskazano wyżej, w Państwa sytuacji sprzedaż nieruchomości w ogóle nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc nie wystąpi też dochód z tego tytułu, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który mógłby korzystać z ww. zwolnienia podatkowego. Zatem nie ma znaczenia na jakie cele wydatkują Państwo kwotę pieniężną uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy art. 10 ust. 5 ww. ustawy:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia "spadek" ani też "nabycie w drodze spadku", dlatego też zasadnym jest odwoływanie się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

W myśl art. 922 § 1 ww. ustawy:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Artykuł 924 ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Według art. 925 powołanej ustawy:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Stosownie do art. 1035 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Z treści wniosku wynika, że są Państwo spadkobiercami po zmarłej (...) lutego 2017 r. J. B. w częściach po 1/2 spadku każde. W skład spadku weszła nieruchomość, którą spadkodawczyni nabyła na podstawie zawartej (...) listopada 1991 r. umowy darowizny. (...) marca 2021 r. na podstawie umowy sprzedaży przenieśli Państwo własność części odziedziczonej nieruchomości na nabywców. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Uwzględniając zatem powyższe, pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Państwa niewątpliwie minął, bowiem - jak wynika z wniosku - od końca roku, w którym spadkodawczyni Państwa nabyła opisaną we wniosku nieruchomość upłynęło ponad pięć lat (nabycie nastąpiło (...) listopada 1991 r.)

Tym samym, odpłatne zbycie przez Państwa w 2021 r. części odziedziczonej nieruchomości - nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej - nie stanowi dla Państwa źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie są Państwo obowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Państwa jest zatem prawidłowe.

Informacje dodatkowe

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do stanowiska Państwa zastrzec trzeba jednak w tym miejscu, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie oceny prawnej stanowiska Państwa w zakresie objętym zadanym pytaniem, bez oceny tej części stanowiska, która wykracza poza zakres sformułowanego pytania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

- Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej:

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Pani E. M. (Zainteresowana będąca stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl