0115-KDIT3.4011.758.2022.2.AWO, Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką... - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.758.2022.2.AWO - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.758.2022.2.AWO Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 27 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 grudnia 2022 r. (wpływ 28 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jest Pan osobą fizyczną, posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium kraju oraz prowadzi Pan działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykonuje Pan działalność polegającą na pracach programistycznych od 1 stycznia 2019 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane na potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (zwane dalej: "Oprogramowaniem").

Efekty Pana prac (Oprogramowanie) zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

- zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem,

- zawsze są wykonaniem nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej,

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć, jako mające charakter powtarzalny i rutynowy,

- nie są jedynie "techniczną", ale twórczą realizacją szczegółowych projektów powierzonych do wykonania przez Zleceniodawców.

Jako przykład tworzonego i rozwijanego Oprogramowania może Pan wskazać:

- Oprogramowanie oferujące raportowanie (...),

- użycie kodów QR do skanowania (...).

Oprogramowania pozwalają na:

- skanowanie (...),

- wprowadzenie możliwości używania (...),

- przetwarzanie danych online zamiast standardowego nocnego przetwarzania,

- tworzenie API dla innych systemów potrzebujących danych,

- przetwarzanie plików XML/json na (...).

Podkreślenia wymaga fakt, że utwory tworzone lub modyfikowane przez Pana są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Wskazać także należy, że w zakresie rozwoju Oprogramowania staje Pan się użytkownikiem takiego rozwiązania na mocy postanowień umowy o świadczenie usług podpisanej ze Zleceniodawcą. Zobowiązuje ona Pana do wytworzenia lub rozwoju Oprogramowania, które po implementacji rozwijanych funkcjonalności, stanowi osobny program komputerowy chroniony powołanym wyżej art. 74 ust. 1 i 2 prawa autorskiego.

Działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy.

Pana działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów posiadanej przez Pana wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych rozwiązań lub nowych zastosowań istniejących już rozwiązań. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan aktywność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac twórczych powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez stworzenie nowego programu komputerowego lub poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę).

W podsumowaniu należy uznać, że projekty polegające na tworzeniu i rozwoju Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu czynności o charakterze programistycznym popartych Pana wiedzą i umiejętnościami. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Opracowuje Pan nowe lub ulepszone produkty, procesy, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana i Pana Zleceniodawcy.

Przenosi Pan ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy jest odpłatne. Osiąga Pan dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z tytułu ich sprzedaży (Przychody IP Box). Zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za okres 2019, 2020, 2021 i lata kolejne.

Wymaga podkreślenia, jako istotne, że w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje Pan wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Prawa IP Box). Wyodrębnionymi Prawami IP Box są majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

Ponosi Pan także szereg kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania, takie jak:

- zakup sprzętu komputerowego - potrzebne bezpośrednio do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej,

- zakup wyposażenia biura - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego,

- usługi księgowe - potrzebne do tworzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji IP BOX,

- koszty użytkowania samochodu, w tym zakup paliwa, koszty napraw, koszty eksploatacyjne - potrzebne do zapewnienia sprawnego środka transportu w celu możliwości dojazdu do Zleceniodawcy, kiedy jest to konieczne dla realizacji Pana prac,

- koszty zakupu telefonu komórkowego - zastosowanie telefonu (smartfona) umożliwia komunikację mailową ze Zleceniodawcą w przypadku braku dostępu do komputera, umożliwia otrzymywanie komunikatów o krytycznych błędach w Oprogramowaniu, ułatwia szybką reakcję w takiej sytuacji, umożliwia kontakt telefoniczny ze Zleceniodawcą,

- literatura branżowa i szkolenia branżowe - Oprogramowanie wytwarzane jest przede wszystkim na podstawie Pana wiedzy i doświadczenia. Dla jego finalnego rezultatu decydujące znaczenie mają przede wszystkim posiadane przez Pana informacje specjalne i wiedza specjalistyczna. W tym celu ustawicznie pogłębia Pan swój zasób wiedzy, przez szkolenia oraz materiały edukacyjne. Jednocześnie wskazuje Pan, że pozyskanie tego rodzaju informacji nie zawsze jest możliwe za pomocą źródeł bezpłatnych (biblioteki, źródła internetowe), gdyż poziom specjalizacji wymagany przez literaturę przedmiotu i tempo jej zmian sprawia, że zasadne jest korzystanie jedynie z najnowszych, profesjonalnych publikacji i szkoleń. Wskazał Pan we wniosku, że w ramach świadczonych usług wytwarza Pan coraz to nowsze produkty spełniające nowe funkcje oraz często wymagające zastosowania metod i/lub narzędzi, których jeszcze nie miał Pan sposobności stosować. W celu zdobycia niezbędnej wiedzy na temat nowych narzędzi i technologii kupuje Pan literaturę specjalistyczną i uczestniczy Pan w branżowych szkoleniach,

- koszty abonamentu telefonicznego i abonamentu łącza internetowego - wykonując prace musi mieć Pan dostęp do sieci komórkowej i internetu, jako że są to zupełnie podstawowe narzędzia Pana pracy zapewniające, przykładowo możliwość przesyłania efektów Pana prac (Koszty IP Box).

Z punktu widzenia prawnego, umowy zawierane przez Pana ze Zleceniodawcami, w ramach których zobowiązuje się Pan wytworzyć i przenieść na Zleceniodawcę prawa do Oprogramowania (Umowy), kwalifikowane są jako umowy o świadczenie usług. Efektem, do stworzenia którego zobowiązuje się Pan na podstawie zawieranych Umów, jest dedykowane Oprogramowanie. Celem umożliwienia korzystania Zleceniodawcy z wytworzonego Oprogramowania, przenosi Pan na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do tworzonego Oprogramowania. Nie wyklucza Pan podjęcia współpracy z nowymi Zleceniodawcami (klientami). Rodzaj i funkcjonalności tworzonego Oprogramowania mogą być zróżnicowane, z tym jednak zastrzeżeniem, że opisany we wniosku charakter prowadzonej przez Pana działalności pozostanie niezmieniony, nie ulegnie zmianie także rodzaj i źródło uzyskiwanych dochodów z tytułu sprzedaży Oprogramowania.

Co istotne, ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazać należy, że ponosi Pan również odpowiedzialność kontraktową wynikającą z art. 471 i następnych kodeksu cywilnego. W szczególności należy podkreślić, że umowa łącząca Pana ze Zleceniodawcą nie nosi znamion umowy o pracę, w tym nie działa Pan pod kierownictwem Zleceniodawcy, ani w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Rola Zleceniodawcy ogranicza się do wskazania ogólnych kierunków Pana działań i analizy wymagań w zakresie dedykowanego Panu Oprogramowania oraz ram czasowych, w których jest Pan zobowiązany skończyć dany projekt, produkt lub proces.

Różnica pomiędzy ustalonymi w powyższy sposób Przychodami IP Box i Kosztami IP Box stanowić będzie Pana dochód z Praw IP Box (Dochód IP Box). Pozostały dochód osiągany przez Pana podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach liniowych.

Jak zostało już wspomniane, wyodrębnia Pan w prowadzonej ewidencji pozarachunkowej prawa autorskie do Oprogramowania (Prawa IP Box), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej ewidencji dokonuje Pan wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Dokonuje Pan również wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosowanie ewidencji umożliwia ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od 1 stycznia 2019 r.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (twórczej) nie podejmuje Pan działalności obejmującej badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W złożonym uzupełnieniu doprecyzował Pan, że:

- przez pojęcie "prace wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania" należy rozumieć wyodrębniane zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie projektowania, tworzenia, ulepszania oprogramowania, czyli tworzenia i rozwijania kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów. Zatem, zadania te, to:

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów),

* ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów).

Tworzy i ulepsza Pan programy komputerowe (Oprogramowanie) przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stosowaniu nowych zastosowań, wytworzeniu nowych funkcjonalności. Wskazuje Pan, że Pana działalność polega na opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana. Pana działania, opisane we wniosku, zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, tj. uporządkowany oraz według opracowanego harmonogramu, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów, które zostało opisane we wniosku i uzupełnieniu.

- W kontekście przedstawionego opisu sytuacji faktycznej pod pojęciem "Oprogramowania" należy rozumieć tworzone i rozwijane kody źródłowe programów komputerowych, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest prawem własności intelektualnej.

B. Wskazuje Pan konkretne "Oprogramowanie", które wytworzył i wytwarza oraz rozwijał i rozwija, a mianowicie, jest to oprogramowanie oferujące raportowanie (...).

- Tak, użyte przez Pana terminy: "rozwijanie" i "modyfikowanie" są sobie tożsame (wyrażają to samo).

- Tak, to oznacza, że w każdym przypadku, tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania/rozwijania utworów, efekty Pana prac są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć sformułowanie, że: "(...) utwory tworzone lub modyfikowane przez Wnioskodawcę są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych"? Czy oznacza to, że każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania/rozwijania utworów - bezpośrednie efekty Pana prac są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?).

- A. Traktuje i kwalifikuje Pan, że efekty powadzonych prac powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworu w rozumieniu powołanego przepisu, poprzez stworzenie nowego programu komputerowego, bądź twórczą zmianę istniejącego już programu.

B. Nie, jest to stwierdzenie. To Pan stwierdza, że są to utwory. Powyższe jest faktem bezspornym i nie jest przedmiotem interpretacji organu.

C. Tak, w efekcie rozwijania Oprogramowania powstają utwory zależne zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.

D. Tak, zamierza Pan opodatkować na zasadach preferencyjnych również dochód z przeniesienia praw majątkowych do takich utworów.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na następujący zakres pytań:

Wobec wskazania, że: "Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac twórczych powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez stworzenie nowego programu komputerowego lub poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę)", prosimy by Pan wyjaśnił, tj. odpowiedział na każde z poniższych pytań:

a)

przez kogo efekty powadzonych prac powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworu w rozumieniu powołanego przepisu poprzez stworzenie nowego programu komputerowego bądź twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego już programu?

b)

czy powyższe twierdzenie jest wyrazem Pana wątpliwości interpretacyjnych co do efektów podejmowanych przez Pana prac?

- Jeżeli tak, czy zawarte we wniosku wskazanie, zgodnie z którym tworzy Pan utwory chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest elementem konstrukcyjnym niebudzącego wątpliwości opisu stanu faktycznego?

c)

czy w efekcie twórczej zmiany istniejącego programu komputerowego powstają utwory zależne w rozumieniu art. 2 wyżej wskazanej ustawy?

d)

jeżeli tak, czy dochód z "przeniesienia" utworów zależnych zamierza Pan uwzględnić przy określaniu podstawy opodatkowania preferencyjną stawką?).

- Tak, wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac - w okresie którego dotyczy wniosek - stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności opisanej we wniosku.

- Tak, w ramach "opisanych prac polegających na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania" samodzielnie prowadził i prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy. Tak, prowadził i prowadzi Pan - przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności - prace, które są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia i obejmują łącznie:

* nabywanie przez Pana wiedzy i umiejętności,

* łączenie przez Pana wiedzy i umiejętności (tj. znajdowanie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającą z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów prac),

* kształtowanie Pana wiedzy i umiejętności (tj. takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac), oraz

* wykorzystywanie Pana wiedzy i umiejętności.

Tak, całość tych czynności odpowiednio służyła i służy projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów.

- Tak, w ramach przedmiotowej działalności samodzielnie prowadził i prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

a) W zakresie jakiego dotyczy wniosek, prowadził i prowadzi Pan wiele prac rozwojowych, począwszy od 1 stycznia 2019 r., w okresach miesięcznych, przy czym każde z prac rozwojowych trwały jeden miesiąc, aż do momentu kiedy nie przestanie (zaprzestanie - przypis organu) ich Pan realizacji.

b) Dotyczyły i dotyczą tworzenia i rozwoju oprogramowania (programów komputerowych). Celem tych prac jest stworzenie nowego i ulepszenie oprogramowania (programów komputerowych) wskazanego we wniosku. Wskazuje Pan, że prace rozwojowe obejmują:

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta).

W ramach prac rozwojowych tworzy Pan oprogramowanie, tj. podejmuje Pan czynności obejmujące projektowanie oprogramowania, jego implementację oraz weryfikację zgodności z wymaganiami. Istotnym elementem prac rozwojowych jest optymalizacja wytworzonego oprogramowania, która obejmuje wiele czynników, m.in. szybkość działania, wymagania sprzętowe, łatwość dalszego rozwoju oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. W przypadku konieczności rozwinięcia prosi Pan o wezwanie w tym zakresie.

c) Podejmowane przez Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Wynikiem było/jest stworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do programu komputerowego. Mają one zawsze formę programu komputerowego (oprogramowania) napisanego w języku programistycznym. Zostały i zostaną skomercjalizowane poprzez ich sprzedaż. Jeśli przez wykorzystanie rozumiemy ich sprzedaż, to wykorzystuje Pan stworzone oprogramowanie w swojej działalności do jego sprzedaży, w innym zakresie nie może Pan wykorzystywać, gdyż go Pan sprzedaje.

d) Tak, w wyniku prac rozwojowych zaprojektował, stworzył i/lub rozwinął Pan nowy, zmieniony lub ulepszony produkt - program komputerowy, oraz dokona Pan tego również w przyszłości. Wskazuje Pan konkretne produkty, a mianowicie oprogramowanie (programy komputerowe) wskazane we wniosku, tj. Oprogramowanie oferujące raportowanie (...).

Tak, oferuje i będzie Pan oferował produkty, które są wynikiem prac rozwojowych, w Pana działalności gospodarczej.

e) Tak, w stosunku do dotychczasowej Pana działalności te produkty (każdy), mają i będą mieć nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nie, nowy, ulepszony charakter produktów, nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

- Tak, w każdym przypadku tworzenie przez Pana "Oprogramowania" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tak, prowadził i prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "Oprogramowania", które jest efektem Pana pracy.

- Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy "Oprogramowania" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?).

- W ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej wykonuje Pan poboczne działania w zakresie usług informatycznych, natomiast dochodu z ich prowadzenia nie zamierza Pan obejmować preferencyjna stawką podatkową. Usługi takie są wykonywane od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od 1 stycznia 2019 r. Jeśli odnosi się do Pana działalności rozwojowej, to nie realizuje Pan innych czynności w jej obrębie, aniżeli wskazane we wniosku. Podkreślenia wymaga, że prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, prowadzone w ramach Pana działalności, nie są przedmiotem wniosku i nie domaga się Pan ich oceny. Zatem, w zakresie jakiego dotyczy wniosek, działalność ta nie obejmuje również czynności, takich jak: zwykłe wykorzystywanie wiedzy, standardowe, powtarzalne działania programistyczne, korzystanie z ustalonych schematów programistycznych, rutynowe aktualizacje oprogramowania.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na następujące pytania: Czy w ramach "opisanych prac polegających na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania" samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? W szczególności, czy działalność ta obejmuje również takie czynności, jak: zwykłe wykorzystywanie wiedzy, standardowe, powtarzalne działania programistyczne, korzystanie z ustalonych schematów programistycznych, rutynowe aktualizacje oprogramowani, itp.? Z wniosku wynika bowiem wyłącznie, że: "W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (twórczej) Wnioskodawca nie podejmuje działalności obejmującej badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce").

- Podatek liniowy.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, jaka jest/była forma opodatkowania Pana działalności gospodarczej w okresie, którego dotyczy złożony wniosek?).

- Wskazując na "pozostały dochód" przez Pana osiągany, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podatkiem na zasadach liniowych, ma Pan na myśli dochód osiągany ze spotkań i szkoleń poimplementacyjnych.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, jaki dochód ma Pan na myśli wskazując na Pana "pozostały dochód", który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na "zasadach liniowych"?

- Wynagrodzenie w umowie wskazywane jest kwotowo. Nie, nie otrzymuje Pan wynagrodzenia wyłącznie z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw do "programu komputerowego". Wypłacane Panu przez Kontrahenta wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za czynności związane z tworzeniem i/lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, oraz również inne czynności niezwiązane z wytworzeniem i/lub ulepszeniem takiego prawa - poboczne usługi informatyczne, a mianowicie spotkania i szkolenia poimplementacyjne. Preferencyjną stawką podatkową zamierza Pan objąć tylko tę jego część, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- Tak, sposób "przeniesienia" każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 wyżej wskazanej ustawy.

- Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy w relacjach ze Zleceniodawcą następuje indywidualizacja i konkretyzacja tych praw, tj. Zleceniodawca wie, jakie konkretnie majątkowe prawa autorskie nabywa, w którym momencie, do jakich utworów, za jaką cenę i na jakich polach eksploatacji?).

- Nie.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy przy wykonywaniu prac wchodzących w skład opisanej we wniosku działalności, w okresie którego dotyczy wniosek, współpracował/współpracuje Pan z zespołem Zleceniodawcy lub pracuje w ramach zespołu Zleceniodawcy? W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy by Pan wskazał: komu i na jakich zasadach przysługiwały/przysługują prawa autorskie do efektów działań zespołu w sytuacji, gdy współpracował Pan (kiedykolwiek w okresie którego dotyczy wniosek) z zespołem/zespołami danego Zleceniodawcy?).

- A. Tak, Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności.

B. Nie, zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego i modyfikowanego oprogramowania nie mają charakter rutynowych, okresowych zmian.

- Nie jest Pana właścicielem, współwłaścicielem, ani użytkownikiem tego oprogramowania na podstawie licencji wyłącznej, gdyż nie jest to wymagane, aby realizował Pan prace polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu Oprogramowania, których efektem jest powstanie nowego oprogramowania. Odpowiedź na pytanie jest również zawarta w odpowiedzi numer 18 (odpowiedź niżej - przypis organu).

- W przypadku, gdy ulepsza (rozwija) oprogramowanie komputerowe lub jego część, o którym mowa we wniosku, to właścicielem ulepszonego, rozwijanego programu jest Zleceniodawca, a Pan dokonuje jedynie jego ulepszenia i rozwinięcia. Z chwilą przekazania wytworzonego programu Kontrahentowi przekazuje Pan na jego rzecz wszelkie prawa autorskie do tego oprogramowania. Nie będą Panu przysługiwały także pochodzące z licencji prawa do programu, do którego prawa autorskie już przeniesiono, nawet w przypadku jego dalszego rozwijania/ulepszania. Natomiast będą Panu (przysługiwały - przypis organu), do momentu przeniesienia na rzecz Zleceniodawcy, autorskie prawa majątkowe do składowych (tj. części oprogramowania), które to części mają na celu ulepszenie danego programu. W związku z tym, nie jest Pan użytkownikiem prawa na podstawie licencji wyłącznej, a także niewyłącznej. Jeżeli nie nabył Pan na własność kwalifikowanego IP, ani licencji wyłącznej do tego IP od właścicieli zlecających jego ulepszenie/modyfikację, będą Panu do momentu przeniesienia prawa do programu na rzecz Zleceniodawcy, przysługiwały prawa majątkowe do składowych (części oprogramowania), które to części mają na celu ulepszenie danego oprogramowania. Można stwierdzić, że nowe funkcjonalności (części oprogramowania, kody, algorytmy), to osobny przedmiot obrotu, który podlega również ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (na podstawie art. 74 (ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przypis organu]). Tworzy Pan nowe oprogramowanie, które to oprogramowanie staje się w momencie jego stworzenia Pana własnością, która to przechodzi na rzecz Zleceniodawcy wskutek wykonania z nim umów. Nowe oprogramowanie, które powoduje ulepszanie starego, to nowe funkcjonalności, które są osobnym oprogramowaniem. Więc owe dodane funkcjonalności są częściami oprogramowania, które jest również przedmiotem praw autorskich oraz podlega ochronie. Podsumowując, ulepsza Pan oprogramowanie tworząc nowe funkcjonalności (kody, algorytmy), które ulepszają programy Zleceniodawcy, i które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chwilowo więc (do momentu przeniesienia) owych części oprogramowania będzie ich Pan właścicielem i następnie przeniesie Pan własność owych części (podlegających osobnej ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na Zleceniodawcę. W wyniku ulepszania są tworzone nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Osiąga Pan dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Tym samym, nie jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem oprogramowania, czy też użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z tworzonych, rozwijanych oraz ulepszanych programów komputerowych na podstawie umowy licencyjnej, ale działa Pan na zlecenie Pana kontrahenta. Konkludując, nie przysługuje Panu licencja wyłączna do korzystania z tego prawa kwalifikowanego, gdyż nie jest to wymagane, aby powstawały nowe oprogramowania, które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jak wskazano powyżej:

a)

ulepsza/modyfikuje Pan to oprogramowanie, działając na zlecenie Kontrahenta,

b)

tak, w wyniku tworzenia/modyfikacji/rozwinięcia oprogramowania, tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej,

c)

tak, przysługują/przysługiwały Panu prawa autorskie do rozwinięcia/modyfikacji oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Nie, absolutnie.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy ewentualne dochody niezwiązane wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej zamierza Pan również uwzględnić jako składnik przychodu, który chce Pan objąć pięcioprocentową stawką podatku?).

- Tak.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, czy, wobec (m.in.) następujących wskazań: "Wymaga podkreślenia jako istotne, że Wnioskodawca w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (prawa IP Box). Wyodrębnionymi Prawami IP Box są majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania", "Jak zostało już wspomniane, Wnioskodawca wyodrębnia w prowadzonej ewidencji pozarachunkowej prawa autorskie do Oprogramowania (Prawa IP Box), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o PIT. Wnioskodawca w przedmiotowej ewidencji dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wnioskodawca dokonuje również wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Stosowanie ewidencji umożliwia ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od 1 stycznia 2019 r." - w przywołanej "ewidencji" wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?).

- Funkcjonalny związek poniesionych kosztów z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe jest następujący:

- zakup sprzętu komputerowego - potrzebny bezpośrednio do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej. Koszty te są niezbędne dla tworzenia Oprogramowania i prowadzenia opisanych prac rozwojowych,

- zakup urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne) - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego. Dla tworzenia Oprogramowania musi Pan utrzymywać i rozwijać odpowiednie zaplecze techniczne i biurowe.

- usługi księgowe - niezbędne do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji IP BOX. Posiadanie fachowej księgowości jest niezbędne do prowadzenia działalności per se,

- koszty abonamentu telefonicznego i abonamentu łącza internetowego - wykonując prace musi Pan mieć dostęp do sieci komórkowej i internetu, jako, że są to zupełnie podstawowe narzędzia Pana pracy zapewniające, np. możliwość przesyłania efektów Pana prac. Bez poniesienia tych kosztów nie byłoby możliwe w ogóle realizowanie prac rozwojowych opisanych we wniosku,

- literatura branżowa i szkolenia branżowe - wycofuje Pan ten rodzaj kosztów,

- koszty użytkowania samochodu, w tym zakup paliwa, koszty napraw, koszty eksploatacyjne - potrzebne do zapewnienia sprawnego środka transportu w celu możliwości dojazdu do Zleceniodawcy, kiedy jest to konieczne dla realizacji Pana prac,

- koszty zakupu telefonu komórkowego - zastosowanie telefonu (smartfona) umożliwia komunikację mailową ze Zleceniodawcą, w przypadku braku dostępu do komputera, umożliwia otrzymywanie komunikatów o krytycznych błędach w Oprogramowaniu, ułatwia szybką reakcję w takiej sytuacji, umożliwia kontakt telefoniczny ze Zleceniodawcą.

- Tak, wszystkie wydatki, których dotyczy czwarte pytanie były i są ponoszone w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych - opisanych szczegółowo we wniosku i uzupełnieniu obejmujących:

* projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

* ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klienta),

które są prowadzone od 1 stycznia 2019 r., w okresach miesięcznych (każde z prac rozwojowych trwały i trwają miesiąc), aż do momentu kiedy nie przestanie (zaprzestanie - przypis organu) ich Pan realizacji, których wynikiem było i jest wytworzenie i rozwój oprogramowania wskazanego we wniosku i uzupełnieniu. Wydatki te jednakże nie są ponoszone wyłącznie w tym celu (w celu prowadzenia prac rozwojowych), lecz jest Pan w stanie podać wartość danego wydatku przypadającego na działalność rozwojową.

- Przyporządkowuje Pan wymienione we wniosku wydatki do działań, które traktuje jako konkretne prace rozwojowe, według kryteriów obiektywnych, stosując proporcję przychodową w dacie poniesienia wydatku. Tak, zawsze zalicza Pan do danego wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego "Oprogramowania". Nie stosuje Pan innych zasad przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus.

- Płyta główna, procesor, pamięć, karta graficzna, twarde dyski, system operacyjny..., program biurowy...

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, jakie wydatki obejmuje koszt "zakupu sprzętu komputerowego"? Prosimy o szczegółowe informacje w tym zakresie).

- Biurko, krzesło, drukarka, papier do drukarki, tusze do drukarki, dostęp do internetu.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na pytanie, o jakich wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów zakupu "wyposażenia biura"? Prosimy o szczegółowe informacje w tym zakresie).

- A. Opłata za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z ZUS.

B. Nie, wydatki składające się na koszt usługi księgowej nie są związane wyłącznie z działalnością noszącą znamiona działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Pana, ale jest Pan w stanie wskazać ich wysokość przypadającą na ten rodzaj działalności.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania: A. Co należy rozumieć pod pojęciem "usługi księgowe"? Jakie (konkretnie) wydatki składają się na ten wydatek? B. Czy wydatki składające się na koszt usługi księgowej są związane wyłącznie z działalnością noszącą znamiona działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Pana?).

- A. Tak.

B. Paliwo, ubezpieczenie OC, AC, NNW, wymiana opon letnie/zimowe, wymiana filtrów, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, przeglądy klimatyzacji, odgrzybianie.

C. Zużyte części - klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony, wycieraczki, wahacze, rozrząd, filtry powietrza i oleju, żarówki, praca mechanika.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania: A. O jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana kosztów związanych z "użytkowaniem samochodu"? Czy wskazane wydatki, tzn. zakup paliwa, koszt napraw, koszty eksploatacyjne, stanowią katalog wyczerpujący dla tej kategorii kosztu? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie. B. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na "koszty eksploatacyjne"? C. Jakie - konkretnie - wydatki składają się na "koszty napraw"?).

- A. Jeden telefon.

B. Tak.

C. Tak.

[Powyższe wskazania stanowią Pana odpowiedzi na pytania: A. O jakiej ilości "telefonów komórkowych" jest mowa w związku z ponoszeniem przez Pana kosztu na "zakup telefonu komórkowego"? Czy mowa jest o jednym konkretnym telefonie, czy kilku (ilu dokładnie)? B. Czy zakupił Pan wszystkie te "telefony komórkowe" dla potrzeb prac nad konkretnym "Oprogramowaniem"? C. Czy wydatki składające się na koszt "zakupu telefonu komórkowego" są związane wyłącznie z działalnością noszącą znamiona działalności badawczo–rozwojowej prowadzonej przez Pana?).

- Wycofuje Pan ten rodzaj kosztów.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na następujące pytania: A. O jakich wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana wydatków na "literaturę branżową"? Co obejmuje ten wydatek? B. Czy "zakup literatury branżowej" - w doprecyzowanym wyżej rozumieniu - dotyczył zdobywania specjalistycznej wiedzy potrzebnej do tworzenia konkretnego "Oprogramowania", czy też wydatki te dotyczyły/dotyczą podnoszenia ogólnego poziomu Pana wiedzy i wykształcenia? Prosimy by odniósł się Pan do każdego wydatku należącego do tej kategorii kosztów. C. Czy wskazane wydatki są związane wyłącznie z działalnością noszącą znamiona działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Pana?).

- Wycofuje Pan ten rodzaj kosztów.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na następujące pytania: Co mieści się w pojęciu "szkoleń branżowych"? Czego one dotyczą/dotyczyły? B. Czy szkolenia branżowe (zgodnie z doprecyzowaniem rozumieniem tego terminu) dotyczyły zdobywania specjalistycznej wiedzy potrzebnej do tworzenia konkretnego "Oprogramowania", czy też wydatki te dotyczyły/dotyczą podnoszenia ogólnego poziomu Pana wiedzy i wykształcenia? Prosimy by odniósł się Pan do każdego wydatku należącego do tej kategorii kosztów. C. Czy wskazane wydatki są związane wyłącznie z działalnością noszącą znamiona działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Pana?

- Wycofuje Pan ten rodzaj kosztów.

[Powyższe wskazanie stanowi Pana odpowiedź na następujące pytania: A. O jakich - konkretnie - "materiałach edukacyjnych" wspomina Pan w następującym fragmencie: "W tym celu Wnioskodawca ustawicznie pogłębia swój zasób wiedzy przez szkolenia oraz materiały edukacyjne"? B. Czy "materiały edukacyjne" - w doprecyzowanym wyżej rozumieniu - stanowią przedmiot Pana pytania numer 4? C. Jeśli tak, to czy "materiały edukacyjne" - w doprecyzowanym wyżej rozumieniu - dotyczyły zdobywania specjalistycznej wiedzy potrzebnej do tworzenia konkretnego "Oprogramowania", czy też wydatki te dotyczyły/dotyczą podnoszenia ogólnego poziomu Pana wiedzy i wykształcenia? Prosimy by odniósł się Pan do każdego wydatku należącego do tej kategorii kosztów.

Pytania

1) Czy opisane prace wykonywane przez Pana, polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy Prawa IP Box, tj. autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania wskazane w niniejszym wniosku, będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3) Czy Dochód IP Box osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do Oprogramowania), z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%?

4) Czy ustalając wskaźnik Nexus, ma Pan prawo do uwzględniania kosztów opisanych w niniejszym wniosku (Koszty IP Box) do litery "a" wskaźnika Nexus?

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 1 (zawarte w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, wyodrębniane zadania (prace) realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie projektowania, tworzenia, ulepszania oprogramowania, czyli tworzenia i rozwijanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów (zadania te to: projektowanie oprogramowania (projektowanie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów), tworzenie oprogramowania (tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów), ulepszanie oprogramowania (rozwój kodu źródłowego programów komputerowych dla klientów)), wykonywane przez Pana i polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania, spełniają definicję działalności badawczo rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: "ustawa o PIT").

Wskazał Pan, że stosownie do treści art. 5a ust. 38 ustawy o PIT, przez działalność badawczo–rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Podkreślił Pan, że ustawodawca, definiując w art. 5a ust. 39 ustawy o PIT termin badania naukowe, oraz definiując pojęcie prace rozwojowe, odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym samym, przez badania naukowe, zgodnie z art. 5a ust. 39 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozumie się:

- badania podstawowe określone jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

- badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a ust. 38 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy rozumieć działalność obejmującą: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Podkreślił Pan, że jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, jest Pan dostawcą (wykonawcą) usług programistycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan prace programistyczne powierzane przez Zleceniodawców, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności Zleceniodawcy. Prace badawczo–rozwojowe są realizowane w sposób ciągły i systematyczny. W celu realizacji prac badawczo–rozwojowych wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki i technologii. Należy przy tym podkreślić, że prace opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zmierzające do stworzenia Oprogramowania nie mają charakteru prac rutynowych, a zadania i problemy przed którymi jest Pan stawiany, zawsze wymagają indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 2

Pana zdaniem, Prawa IP Box, tj. autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wskazane w niniejszym wniosku i będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Wskazał Pan, że w art. 30ca ust. 1 ustawy PIT, ustawodawca traktuje za takie prawa, m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest ich ochrona prawna na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, oraz to, że przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej.

Podkreślił Pan, że w niniejszym wniosku wykazał Pan, że przejaw Pana działań prowadzonych w ramach działalności gospodarczej stanowi działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 5a ust. 38 ustawy o PIT. Pana praca - stosownie do Pana wskazania - spełnia bowiem definicję prac rozwojowych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wskazuje Pan, że w ramach działalności m.in. "tworzy" i "rozwija" Pan Oprogramowanie, czego ustawodawca wymaga, żeby uznać Pana prace za prace rozwojowe. Utwory realizowane przez Pana są programami komputerowymi, podlegającymi osobnej ochronie prawnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przytoczył Pan, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF dotyczącymi IP Box (punkt 80), program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Stwierdza się także, że pojęcie to należy traktować szeroko. W Pana ocenie, wytwarza Pan program komputerowy w rozumieniu przedstawionym powyżej. Ponadto, jak Pan wskazał, podlega on ochronie prawnej.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 3

Pana zdaniem, dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do Oprogramowania) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku (Dochód IP Box) podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Wskazał Pan, że jest Pan osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwoju programów komputerowych na zlecenie. Przenosi Pan prawa autorskie do programów komputerowych przez Pana wytworzonych na rzecz Zleceniodawców za wynagrodzeniem, które jest zaliczone jako istotna składowa usługi. Ponosi Pan koszty, które powinny być uznane za bezpośrednie, bowiem są związane bezpośrednio z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania (Koszty IP Box). W rezultacie, jest Pan w stanie ustalić wskaźnik Nexus dla tworzonych Praw IP Box.

Zaznaczył Pan, że ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej przez Pana działalności oraz nie wykonuje Pan tej działalności pod kierownictwem Zleceniodawcy, ani w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę. Podał Pan, że zarówno tworzone, jak i rozwijane programy komputerowe (tworzone funkcjonalności implementowane do kodu źródłowego) są chronione przez art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem uznania go za takie prawo jest to, że podlega ono ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Zauważył Pan również, że w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca wskazuje, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Z mocy art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję, która pozwala wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach, w tym podatkowych. Powołany przepis prawa nakłada na podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, oraz wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Uważa Pan, że z uwagi na to, że spełnia wszystkie wymienione przesłanki, ma Pan prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw autorskich w stawce 5%.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 4 (przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Pana zdaniem, ustalając wskaźnik Nexus, ma Pan prawo do uwzględniania wszystkich kosztów opisanych w niniejszym wniosku do litery "a" wskaźnika.

Wskazał Pan, że ustawodawca w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT wskazuje, że podatnik, który zamierza skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, zobowiązany jest obliczyć tzw. wskaźnik Nexus. Jedną ze składowych mających zastosowanie w przedmiotowym wskaźniku są koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zastrzeżono przy tym, że nie wszystkie koszty uznać można za kwalifikowane. Nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej następujące koszty: wartość odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Ustawodawca posłużył się tu katalogiem otwartym takich kosztów. Jednakże - w Pana ocenie - wykładnia tego przepisu powinna prowadzić do uznania, że mowa tu o tzw. kosztach pasywnych i to w części finansowej oraz takich, które dotyczą miejsca powstawania prawa własności intelektualnej.

Głównymi kosztami poniesionymi przez Pana, w ramach prowadzonej działalności lub kosztami, jakie zamierza Pan ponieść, są koszty bezpośrednio związane z działalności polegającą na realizacji praw autorskich opisanych szczegółowo w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, tj.:

* zakup sprzętu komputerowego - potrzebne bezpośrednio do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów, drukowania dokumentacji projektowej,

* zakup wyposażenia biura - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego,

* usługi księgowe - potrzebne do tworzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji IP BOX,

* koszty użytkowania samochodu, w tym zakup paliwa, koszty napraw, koszty eksploatacyjne - potrzebne do zapewnienia sprawnego środka transportu w celu możliwości dojazdu do Zleceniodawcy, kiedy jest to konieczne dla realizacji Pana prac,

* koszty zakupu telefonu komórkowego - zastosowanie telefonu (smartfona) umożliwia komunikację mailową ze Zleceniodawcą w przypadku braku dostępu do komputera, umożliwia otrzymywanie komunikatów o krytycznych błędach w Oprogramowaniu, ułatwia szybką reakcję w takiej sytuacji, umożliwia kontakt telefoniczny ze Zleceniodawcą,

* koszty abonamentu telefonicznego i abonamentu łącza internetowego - wykonując prace musi mieć dostęp do sieci komórkowe i internet jako, że są to zupełnie podstawowe narzędzia Pana pracy, zapewniające, np. możliwość przesyłania efektów Pana prac.

Wskazał Pan, że są to koszty bezpośrednie, a więc takie, których wartość powinna zostać zaliczona przy obliczaniu wskaźnika Nexus

W uzupełnieniu wniosku doprecyzował Pan także, że Pana zdaniem - powinien Pan ustalać odrębne wskaźniki nexus dla poszczególnych "Praw IP Box".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 cytowanej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei, w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 przywołanej ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 cytowanej ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich wymienił sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pkt 2) oraz uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (pkt 3).

W przypadku kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, sprzedaż ta polega na przeniesieniu przez podatnika przysługujących mu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na inny podmiot.

Natomiast uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto, należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z wyżej wskazanej preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia wyżej wskazanych celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 przywołanej ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności, tj. informacji podanych przez Pana, wynika m.in., że:

- efekty Pana prac (Oprogramowanie) zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem,

* zawsze są wykonaniem nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej,

* nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się góry określić i przewidzieć, jako mające charakter powtarzalny i rutynowy,

* nie są jedynie "techniczną", ale twórczą realizacją szczegółowych projektów powierzonych do wykonania przez Zleceniodawców.

- nie podejmuje Pan działalności obejmującej badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- w ramach "opisanych prac polegających na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania" samodzielnie prowadził i prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy,

- prowadził i prowadzi Pan - przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności - prace, które są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia i obejmują łącznie:

* nabywanie przez Pana wiedzy i umiejętności,

* łączenie przez Pana wiedzy i umiejętności (tj. znajdowanie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającą z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów prac),

* kształtowanie Pana wiedzy i umiejętności (tj. takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac), oraz

* wykorzystywanie Pana wiedzy i umiejętności,

- celem tych prac jest stworzenie nowego i ulepszenie oprogramowania (programów komputerowych) wskazanego we wniosku,

- działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy,

- Pana działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów posiadanej przez Pana wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych rozwiązań lub nowych zastosowań istniejących już rozwiązań. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan aktywność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zaznaczył Pan również m.in., że:

- użyte przez Pana terminy: "rozwijanie" i "modyfikowanie" są sobie tożsame (wyrażają to samo),

- Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikowaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności,

- zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego i modyfikowanego oprogramowania nie mają charakter rutynowych, okresowych zmian,

- ulepsza Pan oprogramowanie tworząc nowe funkcjonalności (kody, algorytmy), które ulepszają programy Zleceniodawcy, i które są odrębnym przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- w każdym przypadku, tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania/rozwijania utworów, efekty Pana prac są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wszystkie wymienione we wniosku efekty podejmowanych przez Pana prac - w okresie którego dotyczy wniosek - stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności opisanej we wniosku.

Wobec tego podejmowane przez Pana działania polegające na tworzeniu, rozwijaniu/modyfikowaniu oprogramowania - w zakresie w jakim są pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że działalnością badawczo-rozwojową są wyłącznie te działania, które w sposób ścisły dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu. Co do zasady, nie jest to więc całość świadczonych przez Podatnika usług, ani też całość prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Natomiast, autorskie prawo do tworzonego, rozwijanego/modyfikowanego przez Pana oprogramowania (w ramach działalności gospodarczej) - w zakresie w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania, które są bezpośrednim efektem Pana prac badawczo–rozwojowych - jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści Pana wniosku wynika również, że:

- w prowadzonej ewidencji pozarachunkowej wyodrębnia Pan prawa autorskie do Oprogramowania (Prawa IP Box), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- w przywołanej "ewidencji" wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- w przedmiotowej ewidencji dokonuje Pan wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- dokonuje Pan wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ewidencja jest prowadzona na bieżąco od 1 stycznia 2019 r.,

- osiąga Pan dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z tytułu ich sprzedaży,

- preferencyjną stawką podatku zamierza Pan objąć tylko część dochodu, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, uregulowanego w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za okres 2019, 2020, 2021 i lata kolejne.

W konsekwencji, Pana dochód z przenoszenia na Zleceniodawcę opisanych majątkowych praw autorskich do wytworzonego, rozwijanego/modyfikowanego oprogramowania, będący dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwia Panu skorzystanie z preferencyjnego (ich) opodatkowania pięcioprocentową stawką podatku stosownie do regulacji wskazanej w art. 30ca ust. 1 omawianej ustawy.

Powyższe uprawnienie (możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) przysługuje Panu w całym podanym we wniosku okresie (latach: 2019, 2020, 2021 i lat następnych), o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nexus wylicza się w oparciu o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek pomiędzy:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Pan również powinien ustalać odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo–rozwojową związaną z danym kwalifikowanym IP.

Ustosunkowując się zatem do pytania numer 4, należy więc podać, że ponoszone przez Pana wydatki na:

- zakup sprzętu komputerowego,

- zakup urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne),

- usługi księgowe,

- koszty abonamentu telefonicznego i abonamentu łącza internetowego,

- koszty użytkowania samochodu, w tym zakup paliwa, koszty napraw, koszty eksploatacyjne,

- koszty zakupu telefonu komórkowego

* w doprecyzowanym w złożonym uzupełnieniu zakresie, tj. obejmujące (odpowiednio):

- płytę główną, procesor, pamięć, kartę graficzną, dyski twarde, system operacyjny..., program biurowy...,

- biurko, krzesło, drukarkę, papier do drukarki, tusze do drukarki, dostęp do internetu.

- usługi księgowe, na które składa się: opłata za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z ZUS,

- zakup paliwa oraz koszty napraw i koszty eksploatacyjne, na które składają się: ubezpieczenie OC, AC, NNW, wymianę opon (letnie/zimowe), wymianę filtrów, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, przeglądy klimatyzacji, odgrzybianie, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony, wycieraczki, wahacze, rozrząd, filtry powietrza i oleju, żarówki, praca mechanika.

- koszt zakupu telefonu komórkowego - jednego telefonu,

mogą więc stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględnione przy wyliczaniu nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP - w zakresie, w jakim służyły prowadzeniu prac rozwojowych, których efektem było powstanie IP.

Ze wskazanych wyżej względów, Pana stanowisko w zakresie pytań numer 1, 2, 3 i 4 należało więc uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pana do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl