0115-KDIT3.4011.757.2020.3.JG - IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.757.2020.3.JG IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2020 r. (data wpływu 11 grudnia 2020 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 lutego 2021 r. (data wpływu 27 lutego 2021 r.) i z dnia 26 marca 2021 r. (data wpływu 26 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką podatkową (IP BOX) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Wniosek został następnie uzupełniony pismami z dnia 27 lutego 2021 r. (data wpływu 27 lutego 2021 r.) i z dnia 26 marca 2021 r., (data wpływu 26 marca 2021 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 1 listopada 2020 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą X, której przeważającym przedmiotem jest działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych.

Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca współpracuje z polską spółką Y. z siedzibą w Z, nr KRS: _ na podstawie umowy outsourcingu usług.

Wnioskodawcy powierzono do wykonania usługi programistyczne.

W praktyce Wnioskodawca pisze oprogramowanie dedykowane głównie od podstaw, zdarza się również, iż Wnioskodawca jest odpowiedzialny za rozwój istniejących systemów o nowe funkcjonalności. Wyjaśniając, Wnioskodawca rozwija istniejące oprogramowanie poprzez dodawanie wytworzonych przez niego samodzielnie funkcjonalności. Wnioskodawca jest autorem tych rozwinięć, do których autorskie prawa majątkowe następnie przenosi na Spółkę. Powyższe czynności wykonywane są na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Wnioskodawca jest liderem technicznym zespołu programistów, w zespole natomiast każdy odpowiada za własne zadania. Wnioskodawca zajmuje się frontend developmentem (czyli programowaniem interfejsów użytkownika). Wnioskodawca zajmuje się tworzeniem architektury oprogramowania oraz implementacją nowych funkcjonalności.

Wnioskodawca wytwarza oprogramowanie dedykowane bardzo często oparte o złożone algorytmy (np. wykorzystywane w transporcie, planowaniu produkcji oraz urządzeniach XXX), są to zawsze nowe funkcjonalności dla branży produkcyjnej, elektronicznej oraz XXX. Rozwiązania takie głównie pomagają zwiększyć efektywność i konkurencyjność na rynku klientów, oraz pomagają wdrożyć innowacyjne produkty/usługi do ich oferty.

Mając na uwadze powyższe podkreślić trzeba, iż Wnioskodawca wytwarza programy komputerowe - utwory chronione na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca wykonuje powierzone mu zadania jako niezależny i samodzielny wykonawca w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej. Wnioskodawca ma dowolność w wyborze miejsca i czasu świadczenia usług, nie pozostaje pod bezpośrednim kierownictwem Spółki. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności podjęte w związku z wykonywaniem umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy, w ramach wynagrodzenia za jej wykonanie, z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy za dany miesiąc kalendarzowy, Wnioskodawca przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do wytworzonych utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wnioskodawca zatem zbywa autorskie prawa majątkowe na rzecz Spółki oraz uzyskuje dochody ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy tworząc programy komputerowe dla Spółki wykonuje on prace rozwojowe.

W tym miejscu wskazać bowiem trzeba, iż Wnioskodawca w ramach swojej działalności wytwarza programy komputerowe dla Zleceniodawcy - Spółki bezpośrednio przez działalność o charakterze twórczym, prowadzoną w sposób systematyczny tj. metodyczny i uporządkowany, stale poszerzając zasoby swojej wiedzy bądź też bazując na wiedzy dotychczasowej do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). Efekty samodzielnej działalności wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w jego praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mają charakteru rutynowego.

Ponieważ, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca przenosi na Spółkę w ramach zawartej umowy całość autorskich praw majątkowych do wytwarzanych w omówiony sposób programów komputerowych, wnioskodawca osiąga dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

W związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością na rzecz Spółki a polegającą na tworzeniu oprogramowania Wnioskodawca ponosi i będzie ponosił wydatki takie jak: zakup sprzętu, oprogramowania, wydatki na paliwo (umożliwia dojazd do klienta), leasing samochodu.

Powyższe opłaty są bezpośrednim kosztem koniecznym do fizycznego świadczenia usług dla Zleceniodawcy - fizycznego wytwarzania na jego rzecz oprogramowania. Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować konkretną wartość kosztów, o których mowa we wniosku do wytworzenia, ulepszenia i rozwoju konkretnego prawa własności intelektualnej - oprogramowania.

Mając na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje IP Box, Wnioskodawca chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT). W konsekwencji, Wnioskodawca zamierza w zeznaniu rocznym za rok 2020 (składanym w roku 2021) rozliczyć dochód uzyskany z autorskiego prawa do programu komputerowego w ramach opisanej współpracy ze zleceniodawcą w roku 2020 z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Wnioskodawca zamierza kontynuować współpracę ze Spółką również w latach następnych na tych samych zasadach, dlatego też zamierza w następnych latach ponownie rozliczyć się z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że posiada i prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac, obejmującą wydatki od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, do końca danego miesiąca kalendarzowego, poprzez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Ewidencja jest prowadzona na bieżąco od początku współpracy ze Spółką i zawiera comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca.

Do składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie zachęca podatników Ministerstwo Finansów w pkt 75. "Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box". Ze względu bowiem na dynamikę zmian w budowie i funkcjonowaniu programów komputerowych, a także ze względu na brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią adekwatnej instytucji prawnej zapewniającej ochronę prawnopodatkową dla Wnioskodawcy.

Natomiast w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca na pytania sformułowane w wezwaniu z dnia 16 lutego 2021 r. znak 0115-KDIT3.4011.757.2020.1.JG udzielił przytoczonych poniżej odpowiedzi: 1) czy wobec wskazania w treści wniosku że "Zdaniem Wnioskodawcy tworząc programy komputerowe dla Spółki wykonuje on prace rozwojowe (...) i Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych ulepszonych produktów procesów lub usług) - należy rozumieć, że działalność Wnioskodawcy jest działalnością twórczą w okresie którego dotyczy wniosek, która obejmuje i będzie obejmowała badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań? Podkreślić przy tym należy, że tylko Wnioskodawca zna zakres działań podejmowanych w ramach prowadzonej działalności, natomiast informacja o powyższym stanowi element przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego.

Tak. Działalność Wnioskodawcy jest działalnością twórczą w okresie, którego dotyczy wniosek, która obejmuje i będzie obejmowała prace rozwojowe podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

a) jeżeli działalność ta obejmuje i będzie obejmować działalność polegającą na badaniach naukowych, to należy wyjaśnić, czy są i będą to:

* badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (patrz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) * badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)?

Nie. Działalność ta obejmuje i będzie obejmowała działalność polegającą na pracach rozwojowych.

b) czy też działalność ta obejmuje i będzie obejmowała prace rozwojowe? Przy czym wyjaśnić należy, że prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług? - patrz w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym miejscu wskazać należy, że informacja zawarta we wniosku o treści Zdaniem Wnioskodawcy tworząc programy komputerowe dla Spółki wykonuje on prace rozwojowe nie stanowi obiektywnego odzwierciedlenia rzeczywistości, a prezentuje ocenę tego faktu przez Wnioskodawcę.

Tak. Działalność ta obejmuje i będzie obejmowała prace rozwojowe tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2) czy tworzone lub rozwijane przez Wnioskodawcę oprogramowanie, ze sprzedaży którego uzyskuje przychody, które ma zamiar opodatkować preferencyjną 5% stawką ma charakter działań rutynowych lub dotyczy okresowych zmian tego oprogramowania?

Nie. Tworzone lub rozwijane przez Wnioskodawcę oprogramowanie, ze sprzedaży którego uzyskuje przychody, które ma zamiar opodatkować preferencyjną 5% stawką nie ma charakteru działań rutynowych ani nie dotyczy okresowych zmian tego oprogramowania.

3) kiedy i na jaki okres zawarł Wnioskodawca umowę, ze spółką Y. oraz jaki jest jej zakres w tym postanowienia dotyczące uzyskiwania przez Wnioskodawcę przychodów ze źródła jakimi są autorskie prawa do programów komputerowych lub inne kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Wnioskodawca współpracuje ze Spółką Y. Wnioskodawca zawarł umowę ze spółką Y. w dniu 1 listopada 2020 r. Umowa obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 r. na czas nieokreślony z zakreślonym terminem na możliwe jej wypowiedzenie przez strony. Za wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za każdą godzinę świadczenia usług. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy za dany miesiąc kalendarzowy Wnioskodawca przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe dotyczące przedmiotu umowy na wskazanych w umowie polach eksploatacji.

4) w związku z zawarciem we wniosku sformułowania: Wnioskodawca jest liderem technicznym zespołu programistów, w zespole natomiast każdy odpowiada za własne zadania - proszę wskazać: * na jakich zasadach odbywa/będzie odbywać się ta współpraca, w jaki sposób następuje podział zadań i komu przysługują autorskie prawa do wytworzonego oprogramowania?

Wnioskodawca jest członkiem zespołu programistów (liderem technicznym zespołu), jednakże każdy z zespołu jest odpowiedzialny za własne zadania. Wnioskodawca samodzielnie w oparciu o własną wiedzę i twórczość realizuje powierzone mu zadania, tj. wytwarza programy komputerowe i odbywa się to niezależnie od podejmowanych działań przez pozostałych programistów. Wnioskodawca jest autorem i właścicielem wytworzonych przez niego programów komputerowych - kodów źródłowych, do których autorskie prawa majątkowe następnie przenoszone na Spółkę. Podział zadań następuje w ramach określonego projektu i dokonuje go Spółka (Zleceniodawca) albo osoba przez nią wskazana.

* czy powyższe oznacza, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności w ramach zespołu programistów pracujących dla danego Kontrahenta w celu wytworzenia nowych, ulepszonych produktów, procesów lub usług, które są oferowane w działalności danego Kontrahenta, lecz dany Kontrahent każdemu z osobna zleca wytworzenie oprogramowania bądź jego części i każdy osobno (w tym Wnioskodawca w ramach bezpośrednio własnej prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej) tworzy oprogramowanie (autorskie prawo do programu komputerowego) lub jego części (tj. niezależnie od innych programistów tworzy Wnioskodawca), które stanowią osobny przedmiot obrotu, który podlega również ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Kontrahent każdemu z osobna zleca wytworzenie oprogramowania bądź jego części i każdy osobno (w tym Wnioskodawca w ramach bezpośrednio własnej prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej) tworzy oprogramowanie/program komputerowy (autorskie prawo do programu komputerowego) lub jego części (tj. niezależnie od innych programistów tworzy Wnioskodawca), które stanowi/stanowiło/będzie stanowić osobny przedmiot obrotu, który podlega również ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* czy w takiej sytuacji opisana we wniosku działalność jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę?

Tak. Opisana we wniosku działalność jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę.

* czy też działalnością prowadzoną w ramach zespołu programistów pracujących dla tego Kontrahenta, z którymi Wnioskodawca współpracuje (w ramach działalności badawczo-rozwojowej Kontrahenta) w celu wytworzenia nowych, ulepszonych produktów, procesów lub usług, które są oferowane w ich działalności?

Opisana we wniosku działalność jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności badawczo-rozwojowej w celu wytworzenia nowych, ulepszonych produktów procesów lub usług, które oferowane w jego działalności.

5) w związku ze wskazaniem w opisie sprawy, że " (...) Wnioskodawca wytwarza programy komputerowe, a więc utwory chronione w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych". - należy wyjaśnić, czy wszystkie wytworzone czy rozwijane przez Niego programy komputerowe - w ramach zawartej umowy z Y, czyli efekty prac Wnioskodawcy stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie powołanego przepisu, czy tylko niektóre z nich (jeżeli tak to należy wskazać które)?

Wnioskodawca współpracuje ze Spółką "Y". Wszystkie wytworzone czy rozwijane przez Wnioskodawcę programy komputerowe - w ramach umowy zawartej z Y., czyli efekty prac Wnioskodawcy stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie powołanego przepisu.

6)

w związku ze stwierdzeniem zawartym w opisie sprawy, że Zgodnie z postanowieniami umowy, w ramach wynagrodzenie za jej wykonanie, z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy za dany miesiąc kalendarzowy, wnioskodawca przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do wytworzonych utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. - należy wyjaśnić:

a)

z jakich elementów, oprócz wynagrodzenia za przeniesienie całości majątkowych praw autorskich, składa się wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę wynagrodzenie?

W większości wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie za przeniesienie całości majątkowych praw autorskich. Pozostałe usługi programistyczne (techniczne i administracyjne), z których Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie nie stanowią przedmiotu wniosku i Wnioskodawca nie zamierza do niego stosować preferencyjnego opodatkowania.

b) wobec powyższego, czy opodatkowanie preferencyjną stawką Wnioskodawca zastosuje/zamierza zastosować wyłącznie do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej czy też do całości otrzymywanego wynagrodzenia?

Tak, opodatkowanie preferencyjną stawką Wnioskodawca zastosuje/zamierza zastosować wyłącznie do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

c) czy wynagrodzenie płatne jest w związku z przeniesieniem w danym momencie całości majątkowych praw autorskich do programu komputerowego niezależnie od okresów rozliczeniowych, czy też płatne jest w sposób zryczałtowany, np. comiesięczny? Jeżeli płatne jest w określonych okresach rozliczeniowych, czy każdorazowo obejmuje wynagrodzenie z przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych wytworzonych lub rozwiniętych przez Wnioskodawcę.

Wynagrodzenie płatne jest w sposób zryczałtowany, comiesięczny i każdorazowo obejmuje wynagrodzenie z przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych wytworzonych lub rozwiniętych przez Wnioskodawcę.

7) w związku ze wskazaniem w opisie sprawy, że Wnioskodawca (...) posiada i prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ewidencję (...) oraz stwierdzenia Ewidencja jest prowadzona na bieżąco od początku współpracy ze Spółką (...) - proszę o wskazanie daty, od której Wnioskodawca prowadzi przedmiotową odrębną ewidencję na bieżąco?

Wnioskodawca prowadzi przedmiotową odrębną ewidencję od 1 listopada 2020 r.

8) czy Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozważa skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania za 2020 r., to czy w szczególności, Wnioskodawca prowadzi ją od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi;

Tak. Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozważa skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania za 2020 r. Wnioskodawca prowadzi od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9) przychody uzyskane z tytułu kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, od którego dnia w 2020 r. Wnioskodawca ma zamiar opodatkować preferencyjną stawką?

Wnioskodawca pierwsze przychody osiągał od 1 listopada 2020 r. (pierwszą fakturę wystawił za listopad 2020).

10)

czy Wnioskodawca uzyskał w 2020 r. i uzyska w latach następnych dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, tj. prawa autorskiego do programów komputerowych, a jeżeli tak, to z których z poniżej wymienionych źródeł:

a)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; albo

b)

ze sprzedaży tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; czy też

c)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi?

d)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu? - proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych lat podatkowych.

Tak. Wnioskodawca uzyskał w 2020 r. i uzyska w latach następnych dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, tj. prawa autorskiego do programów komputerowych - z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

11) co jest przedmiotem opodatkowania w 2020 r. 5% preferencyjną stawką, jakie konkretnie i kiedy wykonywane/ulepszone /rozwijane przez Wnioskodawcę programy komputerowe do których Wnioskodawca uzyskał przychody związane z ich tworzeniem do 31 grudnia 2020 r. (proszę o enumeratywne wskazanie ww. programów komputerowych)?

Przedmiotem opodatkowania w 2020 r. 5% preferencyjną stawką kwalifikowane IP - autorskie prawa do programów komputerowych wyodrębnione szczegółowo w ewidencji na potrzeby ulgi IP BOX. Przedmiotem wniosku o indywidualną interpretację podatkową nie jest kwestia co jest takim programem komputerowym (kwalifikowanym prawem IP) ani też Wnioskodawca nie domaga się zweryfikowania prawidłowości prowadzonej ewidencji. Enumeratywne przedstawienie programów komputerowych wymagałoby od Wnioskodawcy przedłożenia całej ww. ewidencji, a rozpatrzenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową nie obejmuje badania dokumentów.

12) co będzie przedmiotem opodatkowania w latach następnych jakie konkretnie przychody z jakich kwalifikowanych praw własności intelektualnych, do których Wnioskodawca uzyska przychody w tych następnych latach?

Przedmiotem opodatkowania będą dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży usługi. Wnioskodawca zamierza bowiem w latach następnych również uzyskiwać przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych (autorskich praw do programów komputerowych) uwzględnione w cenie sprzedaży produktu/usługi.

13)

w związku ze wskazaniem w opisie sprawy, że: "W praktyce Wnioskodawca pisze oprogramowanie dedykowane głównie od podstaw, zdarza się również, iż Wnioskodawca jest odpowiedzialny za rozwój istniejących systemów o nowe funkcjonalności", należy wyjaśnić:

a)

czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca rozwija i ulepsza oprogramowanie będące rezultatem własnej pracy twórczej, czy też rozwija i ulepsza istniejące już oprogramowanie autorstwa innych osób?

Wnioskodawca rozwija i ulepsza oprogramowanie będące rezultatem jego własnej pracy twórczej, ale też rozwija i ulepsza istniejące już oprogramowanie autorstwa innych osób. Przy czym ponownie należy podkreślić, rozwijanie/ulepszanie odbywa się poprzez wytwarzanie nowych programów komputerowych tzw. rozwinięć/ulepszeń do których autorskie prawa majątkowe posiada Wnioskodawca i które następnie były/są przenoszone na daną Spółkę.

b) czy zmiany wprowadzane przez Wnioskodawcę do rozwijanego i/lub ulepszanego oprogramowania (części oprogramowania) mają charakter rutynowych, okresowych zmian?

Nie. Zmiany wprowadzane przez Wnioskodawcę do rozwijanego i/lub ulepszanego oprogramowania (części oprogramowania) nie mają charakteru rutynowych ani okresowych zmian.

c) czy w efekcie rozwijania i/lub ulepszania przez Wnioskodawcę oprogramowania (części oprogramowania) powstaje odrębny od takiego oprogramowania program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, w efekcie rozwijania i/lub ulepszania przez Wnioskodawcę oprogramowania (części oprogramowania) powstaje odrębny od takiego oprogramowania program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d) w przypadku rozwijania lub ulepszania oprogramowania autorstwa innych osób, czy przysługuje Wnioskodawcy własność tego prawa w wyniku nabycia prawa od innego podmiotu lub licencja wyłączna do korzystania z rozwijanego/ulepszanego prawa, tj. z zawartej umowy licencji wynika, że zastrzeżono wyłączność korzystania przez Wnioskodawcę z tej licencji i Wnioskodawca następnie dokonuje rozwijania lub ulepszania tego kwalifikowanego IP, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej?

Nie. Wnioskodawca nie nabył praw od innego podmiotu ani też nie przysługuje mu licencja wyłączna do korzystania z rozwijanego/ulepszonego prawa. Rozwijania/ulepszania oprogramowania Wnioskodawca dokonuje na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Przy czym ponownie wskazuję, rozwijanie/ulepszanie odbywa się poprzez wytwarzanie nowych programów komputerowych tzw. rozwinięć/ulepszeń do których autorskie prawa majątkowe posiada Wnioskodawca i które następnie były/są przenoszone na daną Spółkę.

e) natomiast w przypadku rozwijania lub ulepszania oprogramowania autorstwa Wnioskodawcy, czy to rozwijanie lub ulepszanie odbywa się po przeniesieniu na klienta/podmiot /zleceniodawcę praw majątkowych do tworzonego przez Wnioskodawcę oprogramowania, tj. w momencie gdy nie będą Wnioskodawcy już przysługiwać prawa majątkowe do ww. prawa? Jeżeli tak, to czy Wnioskodawcy przysługuje wyłączna licencja do korzystania z rozwijanego lub ulepszonego prawa celem dokonania jego rozwinięcia lub ulepszenia, tj. umowa w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez Wnioskodawcę z autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części?

Tak. Rozwijanie/ulepszanie oprogramowania autorstwa Wnioskodawcy odbywa się po przeniesieniu na zleceniodawcę praw majątkowych do tworzonego przez Wnioskodawcę oprogramowania. Wnioskodawcy nie przysługuje licencja wyłączna na korzystanie z tego oprogramowania. Rozwijanie/ulepszanie oprogramowania odbywa się na podstawie umowy zawartej z daną Spółką. Przy czym ponownie wskazuję, rozwijanie/ulepszanie odbywa się poprzez wytwarzanie nowych programów komputerowych tzw. rozwinięć/ulepszeń do których autorskie prawa majątkowe posiada Wnioskodawca i które następnie były/są przenoszone na daną Spółkę.

f) w przypadku, gdy w zakresie rozwijania lub ulepszania przez Wnioskodawcę oprogramowania już istniejącego, którego nie jest właścicielem/współwłaścicielem oraz nie przysługuje Wnioskodawcy licencja wyłączna do korzystania z ulepszanego (rozwijanego) produktu, należy wyjaśnić, na jakiej podstawie następuje ulepszenie (rozwinięcie) tego programu?

Ulepszenie (rozwinięcie) tego programu następuje na podstawie umowy łączącej Wnioskodawcę ze Spółką.

14) w odniesieniu do kosztów, które Wnioskodawca ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a które są przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 3

- należy wskazać: a) wydatki na zakup jakiego sprzętu są przedmiotem tego pytania, należy enumeratywnie wymienić wydatki, które są przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w tym zakresie?

Przedmiotem pytania wydatki poniesione na zakup sprzętu takiego jak: laptop, komputer stacjonarny, telefon, router, kamera internetowa, słuchawki, monitory oraz wszystkie dodatkowe peryferia do wymienionego sprzętu.

b) czy przez wydatki na zakup sprzętu, należy rozumieć również koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego sprzętu stanowiącego środki trwałe?

Nie, sprzęt nie jest środkiem trwałym w działalności Wnioskodawcy.

c) wydatki na zakup jakiego oprogramowania są przedmiotem tego pytania, należy enumeratywnie wymienić wydatki, które są przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w tym zakresie?

Przedmiotem pytania wydatki na oprogramowanie: M, N, O, systemy operacyjne, narzędzia optymalizacyjne, P, R, S.

d) jakie wydatki Wnioskodawca rozumie pod hasłowo użytym określeniem Wydatki na paliwo, tj. czy przedmiotem zapytania jest paliwo używane do pojazdu będącego samochodem osobowym czy innego pojazdu (wskazać jakiego), czy też paliwo do innego urządzenia (określić jakiego)?

Wydatki na paliwo dotyczą tylko samochodu osobowego.

e) na jakich zasadach Wnioskodawca korzysta z urządzenia/pojazdu do którego ponosi wydatki na paliwo (tj. stanowi on środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, jest własnością prywatną Wnioskodawcy wykorzystywaną wyłącznie w prowadzonej działalności, czy też Wnioskodawca korzysta z niego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, jeżeli tak to jakiej i kiedy zawartej)?

Samochód jest własnością prywatną Wnioskodawcy i jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzonej działalności.

f) jakie enumeratywnie wydatki ma na myśli Wnioskodawca określone we wniosku jako leasing samochodu?

Pod wydatkami określonymi jako leasing samochodu Wnioskodawca ma na myśli: płatność raty leasingowej i ubezpieczenia. Przy czym podkreślić należy, Wnioskodawca dopiero zamierza nabyć samochód w leasing. Aktualnie korzysta z dotychczasowego samochodu stanowiącego jego własność.

g) czy wydatki na leasing samochodu wynikają z zawartej umowy, która stanowiła umowę leasingu operacyjnego spełniającą warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to kiedy zawartej?

Podkreślić należy, Wnioskodawca dopiero zamierza nabyć samochód w leasing. Aktualnie korzysta z dotychczasowego samochodu stanowiącego jego własność.

h) czy wydatki na leasing samochodu wynikają z innej niż wskazana w pkt 13 lit. g) wezwania umowy, jeżeli tak, to jakiej i kiedy zawartej?

Podkreślić należy, Wnioskodawca dopiero zamierza nabyć samochód w leasing. Aktualnie korzysta z dotychczasowego samochodu stanowiącego jego własność.

15) w odniesieniu do kosztów, które Wnioskodawca ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i które są przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 3 - należy wskazać, które z nich są/będą kosztami faktycznie poniesionymi przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez Niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, oraz odrębnie dla każdej ze wskazanych przez Wnioskodawcę pozycji tych kosztów opisać na czym ten bezpośredni związek z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej polega (bowiem uzasadnienia takiego związku nie stanowi stwierdzenie powyższe opłaty są bezpośrednim kosztem koniecznym do fizycznego świadczenia usług dla Zleceniodawcy)?

Wszystkie wymienione we wniosku koszty są/będą kosztami faktycznie poniesionymi przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Poniżej wskazano powiązania każdego z wydatków z wytwarzaniem kwalifikowanych praw IP:

* zakup sprzętu - sprzęt komputerowy umożliwia fizyczne wytwarzanie oprogramowania i testowanie go; bez sprzętu wytwarzanie kwalifikowanych praw IP nie byłoby w ogóle możliwe, zakup oprogramowania - są to narzędzia programistyczne umożliwiające wytworzenie oprogramowania,

* wydatki na paliwo - umożliwiają dojazd do klienta na spotkania celem omówienia preferencji klienta dotyczących tworzonego oprogramowania, przejazdy do specjalistycznych sklepów w celu zakupu sprzętu,

* leasing samochodu - raty leasingowe, umożliwiają dojazd do klienta na spotkania celem omówienia preferencji klienta dotyczących tworzonego oprogramowania, przejazdy do specjalistycznych sklepów w celu zakupu sprzętu.

16) jasne i wyczerpujące opisanie okoliczności mającego zaistnieć zdarzenia przyszłego w związku z oznaczeniem, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, a we wniosku opisano zaistniałe w 2020 okoliczności stanu faktycznego. Należy przedstawić opis w taki sposób, aby wyczerpująco odnosił się do treści pytań, które są przedmiotem interpretacji indywidualnej. Innymi słowy, w opisie powinny znajdować się takie elementy, które są istotne i spójne z pozostałą treścią wniosku, tj. zadanymi pytaniami, własnym stanowiskiem oraz przepisami, które mają podlegać interpretacji. W szczególności wyjaśnić trzeba:

czy opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - będą miały miejsce, czy też dojdzie do ich spełnienia w tym okresie, którego ma dotyczyć sprawa zdarzenia przyszłego/zdarzeń przyszłych?

Tak. Opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - będą miały miejsce i dojdzie do ich spełnienia w tym okresie, którego ma dotyczyć sprawa zdarzenia przyszłego/zdarzeń przyszłych.

Natomiast w uzupełnieniu z dnia 26 marca 2021 r. zawarto następujące uzupełnienia i wyjaśnienia:

* Pod pojęciem wszystkich dodatkowych peryferiów do wymienionego sprzętu wnioskodawca rozumie: kable, drukarkę wielofunkcyjną, skaner, przejściówki/huby usb, pamięć magazynującą dane, zasilacze.

* Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę leasingową w październiku 2021 r. i będzie to umowa leasingu operacyjnego.

* Wszystkie wymienione we wniosku koszty są/będą kosztami faktycznie poniesionymi przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Powyższe odnosi się również do peryferiów wymienionego we wniosku sprzętu. Peryferia komputerowe wspomagają używanie sprzętów a tym samym przyczyniają się do fizycznego wytwarzania programów komputerowych - kwalifikowanych praw IP.

* Poniżej wskazano bezpośredni związek poszczególnych zakupionych ruchomości (sprzętu komputerowego) z wytwarzaniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

o laptop - służy fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

o komputer stacjonarny - służy fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

o telefon - służy testowaniu oprogramowania i do kontaktów z klientem,

o router - bez dostępu do Internetu nie ma możliwości wytworzenia oprogramowania,

o kamera internetowa - umożliwia przeprowadzenie video-konferencji w celu analizy wymagań służących do wytwarzania oprogramowania),

o słuchawki - umożliwiają przeprowadzenie video-konferencji w celu analizy wymagań służących do wytwarzania oprogramowania,

o monitory - służą fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

o peryferia komputerowe (kable, drukarka wielofunkcyjna, skaner, przejściówki/huby usb, pamięć magazynującą dane, zasilacze) - wspomagają sprzęt komputerowy i tym samym wytwarzanie oprogramowania i dokumentacji z nim związanej.

1. W okresie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych i będzie ewidencjonował zdarzenia gospodarcze w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Równolegle Wnioskodawca będzie prowadził odrębną ewidencję na potrzeby ulgi IP BOX i zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% podatkiem PIT za ten przyszły okres w rozliczeniu rocznym.

2. Wnioskodawca będzie na bieżąco prowadził odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za okres obejmujący cały rok podatkowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym to zdarzenie przyszłe zaistnieje.

3. W okresie zaistnienia zdarzenia przyszłego w wyniku prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej obejmującej prace rozwojowe wytworzy lub rozwinie on programy komputerowe lub ich części, stanowiące odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla zlecającego ich wytworzenie tj. Y.

4. Wnioskodawca w okresie zaistnienia zdarzenia przyszłego uzyska wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych, o których mowa w pkt 3 i tylko te dochody ma zamiar opodatkować preferencyjną stawką, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT.

5. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowywał i będzie opracowywał w okresie zaistnienia zdarzenia przyszłego nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytania:

1. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego w opisany we wniosku sposób stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym wnioskodawca będzie mógł w zeznaniu rocznym za rok 2020 i lata następne rozliczyć dochód uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskie prawo do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy ze Spółką) uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%?

3. Czy wymienione w opisanym zdarzeniu koszty ponoszone przez Wnioskodawcę takie jak zakup sprzętu, oprogramowania, wydatki na paliwo (umożliwia dojazd do klienta), leasing samochodu, stanowią koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące stanowiska do powyższych pytań:

Ad. 1. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe winny być zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl tych przepisów: - Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. - Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową, tj. prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, a to z poniższych względów.

Po pierwsze, prace prowadzone przez wnioskodawcę polegające na tworzeniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Po drugie, prace wykonywane przez wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie oprogramowania w przyszłości.

Ad. 2. Wnioskodawca, spełnia wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Programy komputerowe opisane we wniosku podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko. Program komputerowy obejmuje więc również jego funkcje składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod  wynikowy i interfejs. Reasumując tworzone przez Wnioskodawcę programy komputerowe kody i algorytmy stanowią zatem program komputerowy, który znajduje się w katalogu kwalifikowanych praw autorskich IP.

Zdaniem wnioskodawcy przenoszenie autorskich majątkowych praw do oprogramowania lub jego części w ramach współpracy ze Spółkami i uzyskiwanie przez niego dochodu z tego tytułu kwalifikuje go do skorzystania z ulgi IP BOX. Wnioskodawca przenosi i będzie przenosił na Zleceniodawcę całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem - w ocenie wnioskodawcy - osiąga kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży produktu/usługi, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko dotyczy współpracy z kontrahentami w roku 2020 i w latach następnych, przy założeniu iż Wnioskodawca będzie współpracował ze Spółką na dotychczasowych zasadach.

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez niego wydatki takie jak zakup sprzętu, oprogramowania, wydatki na paliwo (umożliwia dojazd do klienta), leasing samochodu stanowią koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, o których mowa w literze a wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy z ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma bowiem bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością badawczo-rozwojową, a ich ponoszenie jest niezbędne do prowadzenia działalności opisanej we wniosku. Wydatki te służą fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania i prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, jak również zdobywaniu czy pogłębianiu wiedzy przez niezbędnej do tworzenia nowych funkcjonalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenie przyszłego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, podejmowaną wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do art. 5a pkt 39 przez badania naukowe rozumieć należy:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ilekroć w ustawie mowa jest o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (czyli tzw. kwalifikowanymi IP) są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego * podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyeksponować trzeba w tym miejscu, że stosownie do ust. 4 art. 30ca tej ustawy wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ww. wzór służy do obliczenia tzw. wskaźnika nexus, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Przyjęto bowiem, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi.

Stosownie do art. 30ca ust. 6 tej ustaw w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy zamierzają opodatkować kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia na bieżąco wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.

Z okoliczności sprawy wynika wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści wniosku, działalność programistyczna Wnioskodawcy obejmuje działalność twórczą i systematyczną. Jak wskazał Wnioskodawca, całą swoją działalność opiera właśnie na działalności twórczej, bowiem jego zadaniem jest tworzenie dzieł w postaci programów komputerowych. Wnioskodawca wskazał również, że prowadzi prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak wskazano również we wniosku, utwory powstałe w działalności Wnioskodawcy są chronione przez art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach i są to zarówno odrębne programy komputerowe jak i części programów komputerowych.

W związku z powyższym, skoro prowadzona działalność obejmująca między innymi tworzenie programów komputerowych lub ich części, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tworzone przez Wnioskodawcę w ramach takiej działalności utwory (programy komputerowe lub ich części), podlegające ww. ochronie prawnej, stanowić mogą kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych.

Z okoliczności sprawy wynika ponadto, że Wnioskodawca prowadzi od 1 listopada 2020 r. działalność gospodarczą, w zakresie której uzyskał dochody z wytworzenia programu komputerowego do którego Wnioskodawcy przysługiwały prawa autorskie które przeniósł na Kontrahenta za wynagrodzeniem, czyli Wnioskodawca uzyskał dochody z ww. kwalifikowanych praw własności intelektualnej uwzględnionych w cenie sprzedaży usług, tj. dochody, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazał Wnioskodawca, prowadzi od 1 listopada 2020 r. ewidencję, jest to odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja, którą prowadzi w sposób zapewniający miedzy innymi wyodrębnienie przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, kosztów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i dochodu (straty) z IP, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej od początku rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Ewidencja zawiera również wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów bezpośrednich, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Wnioskodawca wypełnia więc obowiązki wynikające z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem prowadzi na bieżąco od 1 listopada 2020 r. odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję spełniającą warunki wskazane w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, może on opodatkować sumę ww. kwalifikowanych dochodów z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnych tj. autorskich praw do programów komputerowych w zeznaniu rocznym za rok 2020 preferencyjną 5% stawką podatkową, czyli przychodów z tego tytułu uzyskanych w okresie od 1 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 r. i w latach następnych, w których, jak wskazał, będzie uzyskiwał również kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej od wskazanego we wniosku Kontrahenta, z zachowaniem obowiązujących zasad ewidencyjnych w tym zakresie.

Wyeksponować należy w tym miejscu, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących ustalania wskaźnika nexus (możliwości uznania wydatków wymienionych w złożonym wniosku za koszty prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - art. 30ca ust. 4 ustawy), wskazać należy, że istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przyjąć więc trzeba, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca poniósł wydatki na:

* laptop - służy fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

* komputer stacjonarny - służy fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

* wydatki na zakup oprogramowanie są to narzędzia programistyczne umożliwiające wytworzenie oprogramowania,

* telefon - służy testowaniu oprogramowania i do kontaktów z klientem,

* router - bez dostępu do Internetu nie ma możliwości wytworzenia oprogramowania,

* kamera internetowa - umożliwia przeprowadzenie video-konferencji w celu analizy wymagań służących do wytwarzania oprogramowania),

* słuchawki - umożliwiają przeprowadzenie video-konferencji w celu analizy wymagań służących do wytwarzania oprogramowania,

* monitory - służą fizycznemu wytwarzaniu oprogramowania,

* peryferia komputerowe (kable, drukarka wielofunkcyjna, skaner, przejściówki/huby, usb, pamięć magazynującą dane, zasilacze) - wspomagają sprzęt komputerowy i tym samym wytwarzanie oprogramowania i dokumentacji z nim związanej,

* paliwa do samochodu osobowego, będącego własnością Wnioskodawcy, potrzebne do dojazdów do miejsca wykonywania świadczenia,

* opłaty za leasing operacyjny samochodu w postaci płatność raty leasingowej i ubezpieczenia, które Wnioskodawca zamierza zawrzeć w październiku 2021 r. umożliwiają dojazd do klienta na spotkania celem omówienia preferencji klienta dotyczących tworzonego oprogramowania, przejazdy do specjalistycznych sklepów w celu zakupu sprzętu.

Wobec tego, ponoszone przez Wnioskodawcę ww. wydatki w zakresie w jakim przeznaczone są na działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy, mogą zostać uwzględniać przy ustalaniu wskaźnika/wskaźników nexus (art. 30ca ust. 4 lit. a ustawy).

Przy czym, to Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać wskazany przez niego związek danego wydatku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Jest to zgodne z zasadą, że ciężar udowodnienia spoczywa na osobie, która z określonych faktów wywodzi skutki prawne.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl