0115-KDIT3.4011.756.2022.2.JG, Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności... - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.756.2022.2.JG - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.756.2022.2.JG Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 grudnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 8 września 2020 r. pod firmą Y (pod adresem (...)). Działalność Wnioskodawcy (kod PKD 62.01.Z) obejmuje tworzenie, ulepszanie i modyfikację programów komputerowych lub ich części, które według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: "pr.aut.") przede wszystkim są utworami w rozumieniu art. 1 pr.aut.

Czynności związane z tworzeniem oprogramowania Wnioskodawca wykonuje w Polsce, a dochody uzyskiwane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowuje w formie podatku liniowego. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT). Wnioskodawca rozważa zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej od dochodów kwalifikowanych osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: "IP Box"). Na podstawie umowy zawartej ze spółką amerykańską Wnioskodawca świadczy od 2020 r. usługi programistyczne. Prace wykonywane przez Wnioskodawcę polegają na tworzeniu bądź ulepszaniu istniejącego oprogramowania (tj. aplikacji, systemów informatycznych itp.), o nowe lub ulepszone funkcjonalności, w ramach czego powstają utwory w rozumieniu art. 1 pr.aut

I. Stan faktyczny - usługi świadczone na rzecz X Inc. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz X Inc., spółką prawa stanu Q, USA, mającą tamże siedzibę (dalej: "X"), na podstawie umowy z dnia 24 sierpnia 2020 r. w okresie od tego dnia do końca roku 2021. Usługi Wnioskodawcy określone zostały jako "dostarczenie kodu oraz usług z dziedziny inżynierii programowania dla zespołu inżynierskiego X, jak i dla klientów X" ("to provide both code and software engineering services to the X engineering team and to clients of X"). W ramach umowy z X Wnioskodawca dostał zadanie stworzenia nowego systemu informatycznego w oparciu o stary;

X w ten sposób wykonywała (zlecając Wnioskodawcy wykonanie stosownych twórczych czynności wchodzących w zakres procesu przygotowania nowego systemu informatycznego) własną umowę z inną amerykańską spółką ("M"), zatem Wnioskodawca był w istocie podwykonawcą M., z którą to jednak nie wiąże go żaden kontrakt. Wszystkie decyzje technologiczne zależą od Wykonawcy (podlegają jedynie końcowemu zatwierdzeniu przez managerów projektu z ramienia X).

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnego zorganizowanego zespołu; pracuje sam, samodzielnie podejmując decyzje co do kształtu i charakteru przyjmowanych rozwiązań.

Wnioskodawca co pewien czas w ogólny sposób raportuje X postępy projektu. Co kilka dni Wnioskodawca łączy się zdalnie z przedstawicielami M., którym także referował postępy swoich prac.

II. Tworzenie przez Wnioskodawcę utworów - kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W ramach działalności na rzecz X Wnioskodawca nie podlega (i nie będzie podlegać) kierownictwu ze strony któregokolwiek ze zleceniodawców ani jakiejkolwiek wyznaczonej przez niego osoby. Miał i ma możliwość wykonywania zlecanych mu zadań zdalnie, w wybranych miejscach oraz czasie, z których to możliwości Wnioskodawca rzeczywiście korzysta, wykonując czynności w miejscu pobytu (zasadniczo w Polsce) oraz w godzinach roboczych wg czasu polskiego. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej modyfikuje (ulepsza i rozwija) oprogramowanie będące rezultatem własnej pracy twórczej, ale także modyfikuje i ulepsza istniejące już oprogramowanie autorstwa innych osób. Rezultatem tej aktywności jest powstawanie utworów w rozumieniu art. 1 pr.aut. Efektem działań Wnioskodawcy jest powstanie całkowicie nowego oprogramowania, tj. opracowanie, realizacja i implementacja dotąd nieistniejących rozwiązań informatycznych. Nie ulega zaś wątpliwości, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki, a to na podstawie art. 74 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Przesłanki ochrony prawnoautorskiej programu komputerowego są tożsame jak dla innych utworów. Potwierdza to również art. 1 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 111, str. 16), zakładający, że program komputerowy podlega ochronie, jeżeli jest oryginalny w takim rozumieniu, że jest własną intelektualną twórczością jego autora. Żadnych innych kryteriów nie stosuje się przy dokonywaniu jego kwalifikacji do ochrony. Z tak rozumianymi programami komputerowymi mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Wyłącznie do Wnioskodawcy należało i należy zarówno wykonanie, jak i cała faza koncepcyjna (architektura rozwiązania). Efekty podejmowanych przez Wnioskodawcę prac w postaci nowych rozwiązań informatycznych mają i będą miały charakter innowacyjny. Charakter taki nie jest rezultatem oczywistych (banalnych) ani rutynowych bądź okresowych zmian, lecz wynika z twórczego procesu nakierowanego na osiągnięcie innowacyjnego rezultatu, którego kształt nie jest w całości zdeterminowany przez postawione Wnioskodawcy zadanie. Wszystkie efekty prac Wnioskodawcy, które owocują dochodami, których dotyczy wniosek o wydanie interpretacji, wytwarzane były, są i będą w związku z działaniami, których efektem jest powstanie nowych i innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Rozwiązania tworzone przez Wnioskodawcę nie wynikają i nie będą wynikać w sposób oczywisty ze stanu wiedzy, z całokształtu rozwiązań uprzednio stosowanych bądź z zakresu postawionego Wnioskodawcy zadania, a będą rezultatem jego twórczej i oryginalnej działalności prowadzonej w ramach prac rozwojowych. Wnioskodawcy zawsze przysługiwały, przysługują i będą przysługiwać prawa autorskie do utworzonych przez niego utworów (tj. elementów tworzonego oprogramowania), które następnie przenoszone są na podmioty trzecie. W każdym przypadku utwory, do których prawa autorskie Wnioskodawca przenosi na podmioty trzecie, są tworzone przez niego. Są one rezultatem jego twórczej i indywidualnej pracy podejmowanej w sposób systematyczny w celu tworzenia nowych zastosowań, które posiadają cechy oryginalności i innowacyjności. Utwory są utrwalane w postaci elektronicznej lub rzadziej pisemnej.

W wyniku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, w przypadku rozwijania istniejącego oprogramowania tworzone były i są nowe kody, algorytmy, interfejsy, itp. w językach programowania. Powstaje zatem i będzie powstawać prawo własności intelektualnej. W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca podejmuje czynności mające na celu rozwijanie lub ulepszanie istniejącego oprogramowania (tj. aplikacji lub systemu), będącego własnością podmiotu trzeciego i przez podmiot trzeci wytworzonego. Jak zostało to wskazane powyżej, w takim przypadku rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania polega na tworzeniu przez Wnioskodawcę od zera utworów (tj. nowych praw własności intelektualnych), a następnie implementowaniu tych utworów do oprogramowania. Implementacja utworu polega na dodawaniu lub nadpisywaniu części (linijek) kodu źródłowego do oprogramowania. W wyniku implementacji wytworzonych przez Wnioskodawcę utworów (tj. nowych praw własności intelektualnych) rozwijane oprogramowanie jest optymalizowane lub wyposażane w nowe lub ulepszone funkcjonalności. Utwory (tj. nowe prawa własności intelektualnej) wytwarzane przez Wnioskodawcę i implementowane do istniejącego oprogramowania stanowią logicznie uporządkowany ciąg instrukcji, przeznaczony do uzyskania za pośrednictwem sprzętu komputerowego wyniku pożądanego przez kontrahenta lub klienta kontrahenta.

Wnioskodawca jest i będzie odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie. Przedmiotem umowy ze spółką X było i jest wykonywanie określonych zadań, poruczonych Wnioskodawcy całościowo i do samodzielnego oraz twórczego rozwiązania, w taki sposób, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest wykonanie zadań, a dobór środków i sposobów, w tym metod przełożenia pożądanego rezultatu na bezpośrednio zastosowane środki programistyczne i używane rozwiązania należy do Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako przedsiębiorca odpowiedzialny za rezultat ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną na rzecz kontrahentów działalnością. W ramach umowy Wnioskodawca przenosił, przenosi i przenosić będzie na zleceniodawcę (spółkę X) całość autorskich praw majątkowych do wytworzonego programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Owo przeniesienie praw jest pełne, nieodwołalne oraz uprawniające do rozporządzania prawem na wszelkich polach eksploatacji.

Na potrzeby wykonywania tych usług Wnioskodawca nie nabywa (i nie będzie nabywać) żadnych wyników prac badawczo-rozwojowych, ani praw autorskich innych podmiotów.

Wnioskodawca, w ramach swojej współpracy ze spółką X, wytwarzał i wytwarza oprogramowanie, a w tym również rozwija, poprawia kody źródłowe programów napisanych przez siebie oraz innych. Całość prac wykonywana jest i będzie samodzielnie, bez korzystania z usług podwykonawców. Wnioskodawca na co dzień wykorzystuje powszechnie dostępną wiedzę z dziedzin takich nauk jak: informatyka, matematyka czy statystyka w celu wytworzenia oprogramowania. Ma to miejsce poprzez przeprowadzenie szeregu badań, testów i doświadczeń zarówno przed, w trakcie, jak i po implementacji programu komputerowego. Zdobywanie, poszerzanie oraz łączenie wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin jest nieodłącznym elementem codziennej pracy Wnioskodawcy i odbywa się w sposób systematyczny.

W związku z rosnącymi potrzebami klientów i nowymi funkcjonalnościami, charakter pracy Wnioskodawcy jest wysoce twórczy i innowacyjny. Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę (również na skutek rozwinięcia lub ulepszenia istniejącego oprogramowania) w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności gospodarczej jest rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór (utwory) podlegające ochronie na podstawie art. 1 w zw. z art. 2 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Całość dochodów z działalności gospodarczej Wnioskodawcy kwalifikuje się do objęcia preferencyjnym opodatkowaniem i pochodzi ze sprzedaży usług, w ramach których stworzone były programy komputerowe wskazane we wniosku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi koszty usług księgowych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stamu faktycznego

W złożonym do wniosku uzupełnieniu na następujace pytania zawarte w wezwaniu z dnia 28 listopada 2022 r. udzielił Pan w piśmie z 9 drudnia 2022 r. poniżej przytoczonych odpowiedzi:

1. W związku ze wskazaną we wniosku datą zawarcia umowy 24 sierpnia 2020 r. poprzedzającą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz stwierdzeniem, że świadczył Pan te usługi w okresie od tego dnia do końca roku 2021.

Czy oznacza to, że świadczył Pan usługi na rzecz X Inc., w innej formie niż prowadzona od 8 września 2020 r. działalność gospodarcza, jeżeli tak to jakiej?

Nie, Wnioskodawca nie świadczył usług na rzecz X Inc. w innej formie niż w ramach działalności gospodarczej. Zawarta umowa przewidywała rozpoczęcie współpracy po rozpoczęciu wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej.

2. W związku z informacją, że prowadzi Pan:

jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 8 września 2020 r., która obejmuje tworzenie, ulepszanie i modyfikację programów komputerowych

Od kiedy uzyskuje Pan z tego tytułu dochody?

Od momentu założenia działalności gospodarczej.

3. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku:

Czynności związane z tworzeniem oprogramowania Wnioskodawca wykonuje w Polsce, a dochody uzyskiwane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowuje w formie podatku liniowego

Do którego roku podatkowego, odnosi się to stwierdzenie i z jakiej formy opodatkowania korzystał/korzysta Pan w każdym roku podatkowym, którego dotyczy złożony przez Pana wniosek?

W każdym przypadku Wnioskodawca korzystał z formy opodatkowania podatkiem liniowym.

4. Jaką formę ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych prowadził Pan w każdym roku podatkowym, którego dotyczy złożony przez Pana wniosek?

Wnioskodawca korzystał z księgi przychodów i rozchodów.

5. Czy w latach podatkowych, którego dotyczy złożony wniosek uzyskiwał Pan jedynie dochody od X Inc (dalej: X)?

Zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Nie, Wnioskodawca uzyskiwał dochody także od innych podmiotów w ramach sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dochody te i stany faktyczne ich dotyczące objęte innymi złożonymi wnioskami Wnioskodawcy), a nadto uzyskiwał także inne dochody opodatkowane na normalnych zasadach, podatkiem liniowym.

6. Czy prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie tworzenia, ulepszania i modyfikacji programów komputerowych lub ich części i uzyskuje dochody z praw autorskich do stworzonych, ulepszonych i zmodyfikowanych przez Pana programów komputerowych?

Tak, i w ramach tej działalności Wnioskodawca sprzedaje kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

7. Czy w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów i usług?

W ramach swojej działalności Wnioskodawca podejmuje działalność twórczą, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Działania te podejmowane przez Wnioskodawcę od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

8. Czy w ramach tej działalności gospodarczej opracowuje Pan nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących?

Należy podkreślić, projekty polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Wnioskodawcy i jego Zleceniodawcy. Wnioskodawca przenosi ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Przenosi on prawa autorskie odpłatnie na rzecz Zleceniodawcy. Przeniesienie praw majątkowych na Zleceniodawcę następuje na podstawie pisemnej umowy na wskazanych w niej polach eksploatacji.

9. Czy stwierdzenie zawarte we wniosku:

W związku z rosnącymi potrzebami klientów i nowymi funkcjonalnościami, charakter pracy Wnioskodawcy jest wysoce twórczy i innowacyjny.

oznacza, że stworzone przez Pana oprogramowanie dla X było/jest efektem samodzielnie prowadzonej przez Pana działalności twórczej podejmowanej w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, wg pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia?

Tak - stwierdzenie to oznacza, że działalność Wnioskodawcy jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, wg pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

10. Czy w ramach opisanej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, prosimy o wskazanie:

a) Jakie to badania? Co było/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

b) Jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje?

c) Czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Nie, Wnioskodawca nie prowadzi badań naukowych w rozumieniu wskazanym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe.

11. Czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Tak, Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe.

Jeśli tak, prosimy o wskazanie:

a) W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

W zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie tworzenia dla X oprogramowania, tj. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w postaci praw autorskich do programów komputerowych, które były następnie przedmiotem sprzedaży - w okresie od dnia 8 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

b) Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Prace rozwojowe podejmowane przez Wnioskodawcę były i działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, których celem jest wytworzenie programu komputerowego.

c) Czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

Prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem w postaci powstania programów komputerowych odpowiadających potrzebom klienta - X. Wyniki prac rozwojowych miały ustaloną formę plików cyfrowych, potrzebnych do uruchomienia programów komputerowych. Wyniki te wykorzystane były na potrzeby działalności w ten sposób, że w toku działalności zostały odpłatnie zbyte, generując przychód ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

d) Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Tak. W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowe produkty w postaci programów komputerowych (elementów globalnego systemu wykorzystywanego przez X). W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca zaoferował i zbył, zgodnie z treścią umowy z tym podmiotem go wiążącym, produkty w postaci programów komputerowych powstałe w wyniku prac rozwojowych.

e) Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, to czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

W stosunku do dotychczasowej działalności Wnioskodawcy ww. produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter i nie wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

12. Czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

W ramach tej działalności Wnioskodawca samodzielnie nie prowadził ani nie prowadzi prac o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

13. Czy efekty Pana pracy, do których majątkowe prawa autorskie przenosił/przenosi Pan na kontrahenta/kontrahentów, zawsze są efektem Pana prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Tak, wytwarzane i rozwijane "programy komputerowe" zawsze efektem prac rozwojowych Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

14. W związku ze stwierdzeniem:

W ramach umowy z X Wnioskodawca dostał zadanie stworzenia nowego systemu informatycznego w oparciu o stary

Na czym polegał/polega wskazany przez Pana twórczy charakter pracy?

a) Jeżeli tworzył Pan nowy system informatyczny w oparciu o dotąd istniejący "stary", to czy Pana działalność obejmuje rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do tego systemu, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

Nie, działalność Wnioskodawcy nie obejmowała rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do systemu. System był tworzony w oparciu o stary w tym sensie, że stary system służył jako egzemplifikacja pewnych użyteczności i zastosowań, które musiały i miały zostać zastąpione nowymi, twórczymi rozwiązaniami tj. tworzonym w całości nowym programem komputerowym.

b) Na czym polegał innowacyjny charakter wprowadzanych przez Pana zmian w tym systemie?

Innowacyjny charakter wprowadzanych przez Wnioskodawcę zmian polegał na tym, że tworzył on programy komputerowe w oparciu o technologie, który były nowe na rynku programistycznym i musiał za pomocą własnych doświadczalnych, prowadzonych systematycznie i metodycznie prac rozwojowych, określać, jak je wykorzystać, aby sprostać postawionym wymaganiom biznesowym. Wnioskodawca musiał więc testować różne rozwiązania, weryfikować konceptualnie i empirycznie, jakie ich połączenia funkcjonują najlepiej, aby koniec końców stworzyć program komputerowy, który działa lepiej do tej pory wykorzystywany ("stary") system X, a jednocześnie pasuje do nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Żaden inny współpracownik X nie pracował wraz z Wnioskodawcą nad powierzonymi mu czynnościami i tworzonymi przez niego programami komputerowymi, kontakt zaś z innymi współpracownikami polegał wyłącznie na tym, by określać warunki tzw. Interoperacyjności i współpracy przygotowanych przez te osoby, odrębnych i samodzielnych rozwiązań.

15. W związku ze stwierdzeniami zawartymi we wniosku

Na podstawie umowy zawartej ze spółką amerykańską Wnioskodawca świadczy od 2020 r. usługi programistyczne.

Prace wykonywane przez Wnioskodawcę polegają na tworzeniu bądź ulepszaniu istniejącego oprogramowania (tj. aplikacji, systemów informatycznych itp.

Usługi Wnioskodawcy określone zostały jako "dostarczenie kodu oraz usług z dziedziny inżynierii programowania dla zespołu inżynierskiego X, jak i dla klientów X.

Ma to miejsce poprzez przeprowadzenie szeregu badań, testów i doświadczeń zarówno przed, w trakcie, jak i po implementacji programu komputerowego.

W przypadku rozwijania istniejącego oprogramowania tworzone były i są nowe kody, algorytmy, interfejsy, itp. w językach programowania.

a) Co - w kontekście opisu tła faktycznego - należy rozumieć pod pojęciem "program komputerowy"?

"Program komputerowy" jest to wytwarzane w całości przez Wnioskodawcę "oprogramowanie komputerowe" na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, do którego Wnioskodawca posiada prawa autorskie, które przekazane w całości na rzecz X w chwili wystawienia i opłacenia faktury VAT. Umowa zawarta z X zakłada (ma taką klauzulę) przekazanie wszystkich praw do tego "oprogramowania komputerowego" w całości w chwili opłacenia przez X wystawionej przez Wnioskodawcę faktury.

b) Jakie usługi i na czym polegające "z dziedziny inżynierii programowania" Pan świadczył/świadczy?

Usługi polegające na tworzeniu oprogramowania.

c) Czy pojęcia, których używa Pan w opisie, które określają efekty Pana pracy (m.in. takie określenia: "program komputerowy", "aplikacja", "system komputerowy", "kod", "oprogramowanie") są używane zamiennie, żeby określić te same efekty Pana prac? Czy może różne pojęcia określają różne efekty Pana prac?

to określenia bliskoznaczne, lecz nie tożsame; wszystkie oznaczają efekty prac, stanowiące utwory w rozumieniu pr.aut., chronione jak programy komputerowe. Program komputerowy Wnioskodawca traktuje jako pojęcie najszersze, zawierające w sobie pojęcia "aplikacji", "systemu komputerowego", "oprogramowania", "kodu".

d) Czy w każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku "rozwijania/ulepszania oprogramowania" - efekty Pana pracy są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, w obu wypadkach efekty pracy Wnioskodawcy odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Czy w wyniku opisanego ulepszenia/rozwinięcia oprogramowania, tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej, które podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, w wyniku opisanego ulepszenia/rozwinięcia oprogramowania, tworzone nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej, które podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", w tym tego który jest efektem Pana pracy dla X, jak i dla klientów X?

Tak, w każdym przypadku tworzenie oraz rozwijanie przez Wnioskodawcę "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez niego badań prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskodawca prowadził i prowadzi odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", który jest efektem "Pana" (winno być:) Jego pracy.

18. Czy "programy komputerowe" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Tak, efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przenosi na Zleceniodawcę zawsze wynikiem podejmowanych przez niego prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

19. Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "programem komputerowym" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

a) Zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

Tak, efekty pracy Wnioskodawcy zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

b) Nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

Nie, efekty pracy Wnioskodawcy nie takimi, które wymagają do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny.

c) Nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Efekty prac Wnioskodawcy nie jedynie "techniczną", lecz w całości "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

20. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, że Pan:

Miał i ma możliwość wykonywania zlecanych mu zadań zdalnie, w wybranych miejscach oraz czasie, z których to możliwości Wnioskodawca rzeczywiście korzysta, wykonując czynności w miejscu pobytu (zasadniczo w Polsce) oraz w godzinach roboczych wg czasu polskiego

a) Czy powyższe stwierdzenie oznacza, że świadczył/świadczy Pan opisane we wniosku usługi dla wskazanych w nim kontrahentów, tj. X, jak i dla klientów X jedynie w Polsce, czy również poza terytorium Polski?

Opisane we wniosku usługi dla wskazanych w nim kontrahentów, tj. X, oraz na rzecz Klientów X, Wnioskodawca wykonywał jedynie w Polsce (lecz zmieniał w okresie objętym wnioskiem miejsce pobytu - mieszkając zarówno w A., jak i B.). Frazę z Wniosku wskazującą, że Wnioskodawca dokonywał czynności "zasadniczo w Polsce" należy rozumieć jako odnoszącą się do zasady, która w opisanym okresie była bezwyjątkowa - tj. usługi wskazane Wnioskodawca wykonywał wyłącznie w Polsce.

b) Czy prowadzi Pan działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem utworzonego tam zakładu zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą ze Stanami Zjednoczonymi?

Nie, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

21. Czy zgodnie z zawartą przez Pana umową z X Inc. zgodnie z którą Usługi Wnioskodawcy określone zostały jako " dostarczenie kodu oraz usług z dziedziny inżynierii programowania dla zespołu inżynierskiego X, jak i dla klientów X"

jest Pan zobowiązany do przenoszenia na X praw autorskich przysługujących Panu jako twórcy do programów komputerowych wykonanych na zlecenie tego podmiotu i za to uzyskał Pan/uzyskuje Pan od tego podmiotu wynagrodzenie, które ma być podstawą do ustalenia kwalifikowanego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnych, do którego zamierza Pan zastosować preferencyjną stawkę 5%, bowiem z zacytowanego stwierdzenia, to jasno nie wynika?

Tak, Wnioskodawca był zobowiązany do przenoszenia na X praw autorskich przysługujących mu jako twórcy programów komputerowych wykonanych dla tego podmiotu, i za to właśnie Wnioskodawca uzyskiwał od tego podmiotu wynagrodzenie, które ma być podstawą do ustalenia kwalifikowanego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnych, do którego Wnioskodawca zamierza zastosować preferencyjną stawkę 5%.

22. Odnośnie współpracy z X i klientów X:

a) Jaki jest rodzaj stosunku prawnego łączącego Pana z X, dla którego tworzył i rozwijał/tworzy i rozwija programy komputerowe, z których uzyskane dochody ma Pan zamiar opodatkować preferencyjną stawką, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Jest to umowa biznesowa, opisująca sposób rozliczania oraz to, że całość praw autorskich do odrębnych programów komputerowych będzie w całości przekazywana na Kontrahenta w chwili wystawienia oraz opłacenia faktury VAT i to dochody, które Wnioskodawca ma zamiar opodatkować preferencyjną stawką, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) Czy zawarł Pan umowy również z klientami X, a jeżeli tak to kiedy (wskazać daty), z jakimi klientami X (prosimy o wskazanie nazwy tych klientów X) i określenie co było przedmiotem każdej z tych umów?

Nie, Wnioskodawca nie zawierał takich umów.

c) Czy w relacjach z tymi podmiotami następowała indywidualizacja i konkretyzacja tych praw, tj. każdy Pana kontrahent wiedział i wie jakie konkretnie majątkowe prawa autorskie nabywa, w którym momencie, do jakich utworów, za jaką cenę i na jakich polach eksploatacji? Prosimy wskazać w jaki sposób to następowało/następuje?

Relacje ze Zleceniodawcą polegają na indywidualizacji i konkretyzacji tych praw, tj. Zleceniodawca wie i będzie wiedział jakie konkretnie majątkowe prawa autorskie nabywa, w którym momencie, do jakich utworów, za jaką cenę i na jakich polach eksploatacji. Zawsze jednak będą to wszystkie prawa autorskie do oprogramowania.

d) Kto ponosi odpowiedzialność za rezultat oraz wykonanie czynności zlecanych przez X i klientów X, a przez Pana wykonywanych, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych?

Odpowiedzialność za rezultat oraz wykonanie czynności zlecanych przez X i klientów X oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosił zawsze Wnioskodawca.

e) Czy wykonywane przez Pana czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez podmioty zlecające te czynności?

Nie, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie były wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez podmioty zlecające te czynności. Wnioskodawca otrzymywał informacje o kierunkowych problemach do rozwiązania, w zakresie których miał swobodę wyboru rozwiązań, według wyniku prowadzonych przez siebie prac rozwojowych. Wnioskodawca otrzymywał informację o pożądanym stanie rzeczy i był zobowiązany do prowadzenia prac rozwojowych w kierunku osiągnięcia tego stanu rzeczy, tj. opracowania nowatorskich, twórczych rozwiązań w zakresie stworzenia programów komputerowych, do których to prawa autorskie przenosił na X.

f) Czy Pan jako wykonujący zlecane przez te podmioty czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością?

Tak, Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze ze względu na to, że badania mogą się nie udać i nie doprowadzić do powstania rezultatu.

23. Czy sposób "przeniesienia" przez Pana każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego lub jego części następował/następuje w opisanym stanie faktycznym zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy?

Przeniesienie każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy.

24. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej modyfikuje (ulepsza i rozwija) oprogramowanie będące rezultatem własnej pracy twórczej, ale także modyfikuje i ulepsza istniejące już oprogramowanie autorstwa innych osób

Na jakiej podstawie korzystał Pan z praw autorskich do już istniejącego oprogramowania, którego modyfikacji/ulepszenia Pan dokonywał?

Wnioskodawca nie korzystał z istniejącego już oprogramowania, które stanowiłoby przedmiot praw autorskich zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

25. Czy wskazana, w odpowiedzi na pytanie nr 24 tego wezwania podstawa korzystania z praw autorskich do programu komputerowego, do którego nie przysługują Panu autorskie prawa majątkowe, a którego modyfikacji Pan dokonywał/ dokonuje, tj. (ulepsza i rozwija) jest zgodna z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, wskazana podstawa korzystania z tychże praw autorskich jest zgodna z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

26. W jaki sposób umowa ze Spółką X reguluje kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie: a) wyłącznie z tytułu przenoszenia na X praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, prosimy wskazać, jakie to prawa)?

Tak, wyłącznie z tytułu przenoszenia na X praw do "programu komputerowego", to prawa autorskie do programów komputerowych w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

b) także z tytułu przenoszenia na klientów X praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, prosimy wskazać, jakie to prawa)?

Nie, kwalifikowane prawa autorskie tworzone przez Wnioskodawcę w ramach umowy z X były przenoszone wyłącznie na X.

c) także z tytułu innych czynności (jeśli tak, prosimy wskazać jakich)?

Brak takich czynności.

d)

jakie "okresy rozliczeniowe" przewiduje opisana z X umowa jak i ewentualnie umowy z klientami X? Czy:

i.

są to stałe okresy czasowe (np. okresy miesięczne),

ii. czy zakończenie okresu rozliczeniowego ma miejsce po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w umowie (np. po zakończeniu przez Pana określonych prac albo etapu prac) - jeśli tak, proszę wskazać spełnienie jakich warunków lub zaistnienie jakich okoliczności wyznacza koniec okresu rozliczeniowego;

Umowa przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe. Zakończenie okresu rozliczeniowego nie ma miejsca po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w umowie.

27. Jak na gruncie umowy z X i klientami X wygląda relacja pomiędzy przeniesieniem przez Pana na X i klientów X praw do konkretnego efektu Pana pracy, tj. praw autorskich do poszczególnych programów komputerowych, a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia?

Płatność wynagrodzenia nie musi być bezpośrednio powiązana z zakończeniem konkretnego etapu prac. W praktyce jest to jednak wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego, gdyż jest to finalny efekt prowadzonych prac. Jednocześnie Wnioskodawca podejmując określone zlecenie jest pewien że dany program powstanie, kwestią otwartą jest natomiast, jak będzie działał oraz jaka będzie potrzebna ilość czasu, która jest potrzebna na stworzenie danego oprogramowania; stąd określony sposób wynagradzania który jest standardem w branży tworzenia nowych programów komputerowych.

28. W jaki sposób umowa z X i umowy z klientami X regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na nich praw do konkretnych stworzonych przez Pana "programów komputerowych"?

a) W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na X i klientów X (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i X, czy klienci X)?

Program komputerowy jest produktem cyfrowym, wszelkie czynności z nim związane odbywają się w świecie cyfrowym. Program tworzony przez Wnioskodawcę zapisywany jest w środowisku którego właścicielem jest X i tam odbywa się jego przekazanie zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wnioskodawcą a X, np. w formie protokołu przekazania.

b) Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Protokoły przekazania lub raporty okresowe (miesięczne).

29. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku:

W ramach umowy Wnioskodawca przenosił, przenosi i przenosić będzie na zleceniodawcę (spółkę X) całość autorskich praw majątkowych do wytworzonego programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie

Czy oznacza to, że uzyskiwał Pan przychody ze sprzedaży praw autorskich do wytworzonych przez siebie programów komputerowych w okresie objętego wnioskiem stanu faktycznego jedynie od X?

Nie, Wnioskodawca uzyskiwał przychody ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej także od innych podmiotów (jest to jednak wycinek stanu faktycznego nieobjęty niniejszym wnioskiem, lecz innymi). Poza tym Wnioskodawca uzyskiwał też przychody z tytułu odpłatnego wykonywania (w ramach swojej działalności gospodarczej) czynności nieprowadzących do zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tym samym niepodlegających ulgdze IP Box.

30. Czy w wyniku prowadzonych przez Pana prac powstają u Pana autorskie prawa do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o PAIPP? Jeśli tak, to czy taki efekt prowadzonych przez Pana prac dotyczy:

* Zarówno prac polegających na wytwarzaniu oprogramowania? (Prosimy o wskazanie, czy każde oprogramowanie jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

* Jak też prac polegających na wytwarzaniu części oprogramowania ? (Prosimy o wskazanie, czy każda taka część oprogramowania jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?)

W wyniku prowadzonych przez Wnioskodawcę prac powstają u niego autorskie prawa do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Efekty prowadzonych przez

Wnioskodawcę prac dotyczą: zarówno prac polegających na wytwarzaniu oprogramowania, gdzie każde oprogramowanie jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak też prac polegających na wytwarzaniu ewentualnej części oprogramowania, gdzie każda część oprogramowania jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

31. W związku ze stwierdzeniami zawartymi we wniosku:

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnego zorganizowanego zespołu; pracuje sam, samodzielnie podejmując decyzje co do kształtu i charakteru przyjmowanych rozwiązań.

Efektem działań Wnioskodawcy jest powstanie całkowicie nowego oprogramowania, tj. opracowanie, realizacja i implementacja dotąd nieistniejących rozwiązań informatycznych.

Wnioskodawcy zawsze przysługiwały, przysługują i będą przysługiwać prawa autorskie do utworzonych przez niego utworów (tj. elementów tworzonego oprogramowania),

a) Czy każdorazowo efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana były/są programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak. Każde oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę w ramach stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

b) Czy też część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne podmioty - stanowiła/stanowi program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługiwały Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tak wytworzonych programów komputerowych?

Nie, zawsze były to samodzielne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, choć funkcjonalnie mogą być wykorzystywane w synergicznym zespoleniu z innymi programami - nie wpływa to jednak na ich samodzielność, wyodrębnienie i zbywalność.

c) Czy gdy w efekcie prac prowadzonych przez Pana będzie powstawać część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to ww. osoby (współtwórcy, w tym Pan) przenoszą razem (łącznie) na rzecz zleceniodawcy (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Pan z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie?

W zamkniętym stanie faktycznym (lata 2020 i 2021) nie było takiego przypadku. Każda część oprogramowania jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

32. W związku ze stwierdzeniem:

Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę (również na skutek rozwinięcia lub ulepszenia istniejącego oprogramowania) w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności gospodarczej jest rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór (utwory) podlegające ochronie na podstawie art. 1 w zw. z art. 2 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

czy:

a) Każde wytworzone przez Pana oprogramowanie stanowi odrębny program komputerowy podlegający ochronie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, w tym części programów - stanowią zawsze odrębne programy.

b) Wszystkie efekty realizowanych przez Pana zleceń programistycznych na rzecz Spółki X i jej klientów, w tym części programów komputerowych, były/są odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi ochronie na podstawie ww. przepisu?

Tak. Wszystkie efekty realizowanych przez Wnioskodawcę zleceń programistycznych na rzecz X i jej klientów, w tym części programów komputerowych, były odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi ochronie na podstawie przepisu art. 1 w zw. z art. 2 w zw. z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

33. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, że Wnioskodawcy:

zawsze przysługiwały, przysługują i będą przysługiwać prawa autorskie do utworzonych przez niego utworów (tj. elementów tworzonego oprogramowania), które następnie przenoszone są na podmioty trzecie

kim w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym są wskazane podmioty trzecie?

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji - Jannea. Jednak zdanie ma brzmienie ogólne, albowiem taką działalność wykonuje Wnioskodawca i ten model się nie zmienia.

34. W związku ze stwierdzeniem:

Wnioskodawca, w ramach swojej współpracy ze spółką X, wytwarzał i wytwarza oprogramowanie, a w tym również rozwija, poprawia kody źródłowe programów napisanych przez siebie oraz innych

a) Na czym polega poprawianie kodów źródłowych "programów napisanych przez siebie oraz innych"?

Rozwiązywanie problemowych zagadnień o twórczym charakterze, wymagających przeprowadzenia prac rozwojowych celem zastąpienia rozwiązań niedoskonałych lub rutynowo wprowadzonych przez inne osoby - rozwiązaniami całościowo stworzonymi przez Wnioskodawcę w wyniku i w przebiegu prac rozwojowych, mającymi charakter twórczych i oryginalnych i będącymi programami komputerowymi

b) Czy ww. poprawianie programów komputerowych obejmuje rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

Nowy ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów i usług. Warto tutaj zaznaczyć że w chwili ulepszania produktów, procesów lub usług Wnioskodawca wytwarza całkowicie odrębne oprogramowanie, zbudowane od nowa w nowy, lepszy sposób i znacznie zmodyfikowany, przez co powstaje nowe oprogramowanie i nowe prawo autorskie do tego rozwiązania, które przekazywane było potem na rzecz X w chwili wystawienia i opłacenia faktury VAT.

c) Czy wynagrodzenie za poprawianie kodów źródłowych programów, ma Pan zamiar uwzględnić w dochodach podlegających opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką?

W stanie faktycznym będącym przedmiotem Wniosku nie było podstaw umownych ani praktyki wypłacania Wnioskodawcy wynagrodzenia za poprawianie programów komputerowych. Zawsze było to wynagrodzenie za przeniesienie kwalifikowanych praw własności intelektualnej na X.

35. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, że:

Całość dochodów z działalności gospodarczej Wnioskodawcy kwalifikuje się do objęcia preferencyjnym opodatkowaniem i pochodzi ze sprzedaży usług, w ramach których stworzone były programy komputerowe wskazane we wniosku

Jak należy rozumieć powyższe stwierdzenie, skoro preferencyjnego opodatkowania nie stosuje się do sprzedaży usług, ale jedynie do dochodów, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stwierdzenie to ma charakter biznesowy i jest napisane z punktu widzenia X i praktyki biznesowej nomenklatury kontraktowej. Co nie zmienia faktu, że wynagrodzenie Wnioskodawca otrzymywał za przenoszenie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

36. Co - w kontekście przedstawionego opisu sprawy - należy rozumieć pod pojęciem "oprogramowanie"? Jakie konkretnie "oprogramowanie" Pan wytworzył lub wytwarza? Prosimy wskazać nazwy stworzonych przez Pana programów komputerowych oraz opisać ich przeznaczenie i funkcjonalność.

Wytworzone programy komputerowe nie mają nazw handlowych. Nie samodzielne w obrocie - to moduły większego systemu, które można wyodrębnić pod kątem sprzedaży, ale podział ten nie jest tożsamy z podziałem na osobne aplikacje użytkowe widziane z perspektywy interfejsu użytkownika końcowego.

37. Czy w sytuacji gdy prowadził Pan dla ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych, w latach których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe księgi rachunkowe, to czy na bieżąco i od kiedy (prosimy o wskazanie daty):

a) Wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych?

b) Prowadzi Pan księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

c) Wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

d) Dokonuje Pan zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt b i c?

e) Dokonuje Pan zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług (dotyczy przypadku, gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt b-d)?

Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

38. W sytuacji gdy prowadził Pana w latach których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, dla ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych podatkową księgę przychodów i rozchodów, to:

a) Od kiedy (prosimy o wskazanie daty) prowadził i prowadzi Pan odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Od początku wykonywania działalności gospodarczej.

b) Czy odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadził Pan na bieżąco?

Tak.

c) Czy w odrębnej od księgi przychodów i rozchodów ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1) wyodrębniał Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Tak.

2)

prowadził ją Pan w sposób zapewniający ustalenie:

* przychodów,

* kosztów uzyskania przychodów,

* dochodu (straty), - przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Tak.

3) wyodrębniał Pan w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Tak.

39. Czy ponosił Pan koszty prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej w latach których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) i czy oblicza Pan tzw. wskaźnik nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Tak, Wnioskodawca ponosił koszty i obliczał wskaźnik nexus.

40. Kiedy (w których konkretnie latach) opisane i wyeksponowane we wniosku oraz jego uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - miały miejsce?

W latach 2020 (poczynając od dnia 8 września 2020 r.) oraz 2021.

41. Czy opisane i wyeksponowane we wniosku i jego uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki zostaną spełnione w tym okresie, którego ewentualnie ma dotyczyć sprawa zdarzeń przyszłych, jeżeli tego okresu również dotyczy złożony przez Pana wniosek?

Wniosek nie dotyczy zdarzeń przyszłych.

Pytania

1. Czy prawa autorskie do oprogramowania komputerowego lub jego części wytwarzanych samodzielnie przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy ze spółką X jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm.)?

2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką X spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym uzasadnione jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych z działalności na rzecz spółki X?

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 grudnia 2022 r. wskazał Pan, każde ze sformułowanych we wniosku pytań (pytanie 1, pytanie 2 i pytanie 3) dotyczy lat 2020 (poczynając od dnia 8 września 2020 r.) oraz 2021.

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1)

Artykuł 30ca ust. 2 ustawy o PIT wskazuje zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty preferencyjnym opodatkowaniem. Autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w tym artykule w ust. 2 pkt 8. Przy czym, by można było mówić o "kwalifikowanym" prawie własności intelektualnej, przepis ten wymaga również, by spełnione zostały dwa kryteria:

a.

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz

b.

prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Należy uznać, że oprogramowanie komputerowe lub jego część, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich. Artykuł 74 pr.aut. kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych. W efekcie w wyniku prowadzonych przez Wnioskodawcę prac na rzecz spółki X powstały autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stanowiącego system informatyczny (jego części), stanowiące kwalifikowane prawo IP podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca świadcząc opisywane usługi nie tylko tworzy programy komputerowe lub ich części, ale także dokonuje ich ulepszenia i modyfikacji. Do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania konieczne jest dokonywanie jego rozwijania oraz ulepszania (co wynika z istoty działalności programistycznej), w wyniku czego powstają części oprogramowania, które również podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny można stwierdzić, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach umów o współpracę zawartych pomiędzy nim a spółką X. Zdaniem Wnioskodawcy prawo autorskie do utworów w postaci oprogramowania, wytwarzanych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście przedstawionej działalności na rzecz X zalicza się do kwalifikowanych praw własności w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnych sprecyzowanych w tym przepisie, podlega ochronie na podstawie pr.aut., a jego przedmiot został wytworzony przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ad 2)

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej, oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT. W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to: - badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), - badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą: - badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; - badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zatem, z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny jak i kryteria niezbędne do uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową, jego działalność spełnia cechy takowej:

a.

nowatorskość i twórczość: Wnioskodawca tworzył oprogramowanie w zależności od potrzeb podmiotów, z którymi współpracował lub współpracuje, co ma na celu zwiększenie innowacyjności archaicznych rozwiązań programistycznych, w zależności od potrzeb kontrahentów. Charakter twórczy miało bez wątpienia wykonywane na rzecz X zlecenie polegające na stworzeniu nowego systemu informatycznego w oparciu o stary.

b.

nieprzewidywalność: podmiot, z którym Wnioskodawca współpracował i współpracuje, oczekuje od niego wykonywania prac, których skutek jest określony (w znaczeniu: zamierzony i wskazany Wnioskodawcy), natomiast proces tworzenia danych rozwiązań (oprogramowania), pomimo korzystania z istniejących metod informatycznych i języków programistycznych, powoduje wytworzenie całkowicie nowego, nieoczywistego i twórczego rozwiązania lub znaczną a twórczą i nieoczywistą modyfikację rozwiązań archaicznych,

c.

metodyczność: Wnioskodawca, jakkolwiek wyposażony w swobodę doboru i opracowywania kreatywnych rozwiązań, zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do ścisłej, objętej harmonogramem współpracy, którą zobowiązany jest należycie udokumentować i wykonywać zgodnie z oczekiwaniami kontrahentów co do czasu i trybu przedstawienia i wdrożenia oraz funkcjonalności rozwiązań;

d.

możliwość przeniesienia lub odtworzenia: celem Wnioskodawcy, w ramach wykonywanej przez niego działalności na rzecz kontrahentów jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania na kontrahentów, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością jego odtwarzania przez kontrahentów; programy komputerowe lub ich części tworzone lub modyfikowane przez Wnioskodawcę muszą nadawać się do odtworzenia (wykonania) przez kontrahentów. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić zdaniem Wnioskodawcy, że tworzenie przez niego Oprogramowania spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej zawarte w Podręczniku Frascati oraz w art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, odnośnie pytania 2 prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przedstawione w opisie zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace twórcze, w wyniku których powstają utwory, stanowią prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Ad 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie usług świadczonych na rzecz spółki X spełnia on wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego (podlegające ochronie prawnej). Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym ustalona jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i obliczanego wg wzoru z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 grudnia 2022 r. wskazał Pan, że każde ze sformułowanych we wniosku stanowisk własnych (stanowisko 1, stanowisko 2 i stanowisko 3) dotyczy lat 2020 (poczynając od dnia 8 września 2020 r.) oraz 2021.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2645 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do ust. 2 pkt 1 ww. artykułu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich wymienił sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pkt 2). W przypadku kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, sprzedaż ta polega na przeniesieniu przez podatnika przysługujących mu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na inny podmiot.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna. Jej prowadzenie w sposób, który nie zapewnia osiągnięcia ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Jak wskazał Pan w opisie okoliczności faktycznych sprawy, w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które mają twórczy charakter, są podejmowane w sposób ciągły i systematyczny oraz zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wobec tego podejmowane przez Pana działania polegające na tworzeniu i rozwijaniu programu komputerowego - w zakresie w jakim są pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalnością badawczo-rozwojową nie jest bowiem całość usług świadczonych przez podatnika ani też całość prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Autorskie prawo do oprogramowania komputerowego tworzonego oraz rozwijanego przez Pana w ramach działalności gospodarczej - w zakresie w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania, które są bezpośrednim efektem Pana prac badawczo-rozwojowych - jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, skoro Pana dochód z przenoszenia na zleceniodawcę czyli wskazaną przez Pana Spółkę majątkowych praw autorskich do takich kwalifikowanych IP jest dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prowadził Pan na bieżąco od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wymaganą dla tej preferencyjnej stawki ewidencję to może Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania takich dochodów w 2020 r. (tj. dochodów uzyskanych od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) oraz 2021 r. według stawki 5%.

Przy czym wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nexus wylicza się w oparciu o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek pomiędzy:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Pan również powinien ustalać odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym kwalifikowanym IP.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie rozstrzyga, czy prowadzi Pan prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz czy efekty Pana pracy to programy komputerowe podlegające ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o Prawie autorskimi prawach pokrewnych. Te elementy podał Pan jako okoliczności faktyczne sprawy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl