0115-KDIT3.4011.657.2022.3.AWO, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.657.2022.3.AWO - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.657.2022.3.AWO Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 9 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 23 listopada 2022 r. (wpływ 23 listopada 2022 r.) oraz 22 grudnia 2022 r. (wpływ 22 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Od dnia 10 grudnia 2018 r. prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Przeważającym przedmiotem Pani działalności gospodarczej - według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) - jest działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).

Posiada Pani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w związku z ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: "ustawa o PIT") i od 1 stycznia 2021 r. rozlicza Pani podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako: "ustawa o ZPD"). Dokumentację podatkową dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Pani w formie ewidencji przychodów.

2 stycznia 2019 r. zawarła Pani ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej jako: "Spółka 1") umowę o świadczenie usług (dalej jako: "Umowa 1"). Z kolei, 10 kwietnia 2020 r. zawarła Pani ze spółką funkcjonującą w obrocie prawnym jako...., czyli spółką posiadająca osobowość prawną z siedzibą na terytorium... (dalej jako: "Spółka 2"), umowę o świadczenie usług (dalej jako: "Umowa 2").

Działalnością prowadzoną przez Panią w ramach Umowy numer 1 jest realizowanie zadań IT.. Zakres usług świadczonych przez Panią związany jest z nadzorem nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów, komunikacja z zespołem projektowym, wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem i spotkania z klientem.

Faktycznie wykonywana Pani działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Pani. Pani Klienci są zamawiającymi koncepcję oprogramowania lub też jego rozwinięcia, a Pani sama doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, jednak nie uczestniczy Pani w procesie programowania.

W związku z wyżej opisaną usługą wyszczególnia Pani:

1)

nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów,

2)

komunikację z zespołem projektowym,

3)

wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem,

4)

spotkania z klientem.

Z kolei, zakres usług świadczonych przez Panią w ramach Umowy numer 2 związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania).

Pani główną rolą - jako testerki - jest sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów, oraz wykonywanie dokumentacji testowej. Istotą tego jest sprawdzenie, czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane, zgodnie z wytycznymi klientów, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne. Aby poprawnie przeprowadzić test manualny analizuje Pani dokumentację, specyfikację i wymagania klientów, żeby wiedzieć, jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych dokonuje Pani porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów. Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, przekazuje je Pani do finalnej akceptacji lub też zgłasza Pani wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów). Dodatkowo, dokonuje Pani sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach.

Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej. Wśród czynności wykonywanych przez Panią, w ramach świadczonych usług, jest również sprawdzenie, czy przeprowadzane przez Panią testy w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji).

Do Pani obowiązków nie należą: tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji), programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania, ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

W ramach świadczonych usług związanych z przeprowadzaniem manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania) wyróżnia Pani następujące usługi:

1)

sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów,

2)

wykonywanie dokumentacji testowej,

3)

analiza dokumentacji, specyfikacji i wymagania klientów celem poznania oczekiwanego wyniku aplikacji/funkcjonalności i zachowanie oprogramowania uznawanego za poprawne przez projektantów aplikacji,

4)

porównywanie, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

5)

przekazywanie aplikacji do finalnej akceptacji lub zgłaszanie wykrytych błędów/defektów do programistów (w ramach tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów),

6)

sprawdzenie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach,

7)

sprawdzenie, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji).

Podkreślenia wymaga fakt, że działalność prowadzona przez Panią jest działalnością usługową. Świadcząc wyżej wskazane usługi, zarówno usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania), jak i realizowanie zadań IT..., nie dokonuje Pani żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji.

Wystąpiła Pani do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Podatnika usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. z 2015 r. poz. 1676. Dodatkowo, wystąpiła Pani do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej w celu sklasyfikowania przez organ według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) świadczonych przez Panią usług na gruncie podatku od towarów i usług.

Za świadczone usługi przysługuje Pani wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne jest i będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i uprzednio zaakceptowanej przez Spółkę faktury VAT, która zostanie przez Panią doręczona Spółce, np. pocztą elektroniczną.

Oświadcza Pani, że od początku prowadzenia działalności przychody z Pani działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 2 000000 euro w którymkolwiek roku podatkowym oraz nigdy nie wystąpiły przesłanki wyłączające opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w art. 8 ustawy o ZPD.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, chciałaby Pani opodatkować przychody osiągane przez świadczenie wyżej wskazanych usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

W uzupełnieniu wniosku złożonym 23 listopada 2022 r. wskazała Pani, że: - w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej obecnie uzyskuje Pani dochody wyłącznie z działalności wskazanej we wniosku. Gdyby jednak miało to ulec zmianie, jest Pani świadoma, że interpretacja indywidualna, którą Pani otrzyma będzie dotyczyć wyłącznie stawki podatkowej, która jest przedmiotem wniosku, nawet jeżeli w przyszłości osiągnie Pani przychody z innej działalności gospodarczej (nawet informatycznej). Oświadcza Pani ponadto, że - oprócz działalności wskazanej we wniosku - nie uzyskuje Pani przychodów z innych źródeł.

Jak wskazała Pani we wniosku, cytując: "Dokumentację podatkową dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca prowadzi w formie ewidencji przychodów". Na chwilę obecną osiąga Pani przychody opodatkowane jedną stawką podatkową, jednak jeśli zaistnieje taka potrzeba, będzie Pani w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności.

- Usługi, które Pani świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zaklasyfikowane pod symbolem PKWIU 62.01.12.0.

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line.

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1).

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2).

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

- Otrzymuje Pani wynagrodzenie za świadczenie usług wymienionych we wniosku, a co za tym idzie nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1).

- Nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0).

- Nie Pani uzyskuje przychodów ze świadczenia usług agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1).

- Nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług w pozostałym zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0).

- Nie świadczy Pani usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

- Świadczone przez Panią usługi nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2).

- Usługi świadczone przez Panią nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

- Świadczone przez Panią usługi nie są usługami w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0).

- Świadczone przez Panią usługi nie są związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

- Podkreśla Pani, że żadna z usług stanowiących przedmiot Pani wniosku nie jest związana z oprogramowaniem (wskazanie to stanowi Pani odpowiedź na następujący zakres pytań: Czy którakolwiek z usług stanowiących przedmiot Pani wniosku jest związana z oprogramowaniem? Jeśli tak, to która konkretnie czynność oraz w jakim zakresie jest związana z oprogramowaniem (na czym polega to powiązanie)? We wniosku opisała Pani co (jakie czynności) składają się na świadczone przez Panią usługi w ramach zadań IT... oraz przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania). Zaznaczyła Pani również m.in., że: Podkreślenia wymaga fakt, że działalność prowadzona przez Podatniczkę jest działalnością usługową. Wnioskodawczyni świadcząc wyżej wskazane usługi, zarówno usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania), jak i realizowanie zadań IT..., nie dokonuje żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji. W celu doprecyzowania Pani wskazania, prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie).

Natomiast w uzupełnieniu złożonym 22 grudnia 2022 r. doprecyzowała Pani, że:

- Projektuje i nadzoruje Pani proces tworzenia i wdrażania programów. Podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu. Działalność polegająca na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów polega na przygotowaniu harmonogramu działań oraz analizowaniu ryzyka związanego z tym harmonogramem, monitorowaniu i kontrolowaniu projektu pod kątem budżetu, parametrów i jakości wykonanej pracy wprowadzaniu narzędzi niezbędnych do komunikacji i spełnienia założeń czy prowadzenie dokumentacji projektowej.

[Powyższe stanowi Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Jak należy rozumieć Pani stwierdzenie, że Pani działalność polega na "projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów"? Czy:

a)

projektuje Pani i nadzoruje proces tworzenia i wdrażania programów, czy

b)

projektuje Pani programy i nadzoruje proces ich tworzenia i wdrażania?).

- A. Wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem polega na spisywaniu i raportowaniu każdej z faz cyklu życia projektu, zgłaszaniu zapotrzebowania na zasoby, przedstawianiu postępów pracy czy informowaniu o ewentualnym ryzyku projektowym. Dotyczy wdrażania strategii projektu i realizowania poszczególnych celów operacyjnych. Realizuje Pani czynności polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących projektu, bowiem na ich podstawie podejmowane są niezbędne decyzje do realizacji podstawowych funkcji i celów projektu. Podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

B. Świadczy Pani usługę polegającą na świadczeniu na rzecz klienta usług w zakresie IT oraz realizacji projektów konsultingowych poprzez zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, pilnowanie terminów, odpowiadanie za budżet, spotkania z klientem, czy przygotowanie dokumentacji projektowej. Efektem jest przeprowadzenie projektu przez wszystkie poszczególne fazy projektów.

Jednakże podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne są inne osoby, niezależnie od Pani. Pani Klienci są zamawiającymi koncepcję oprogramowania lub też jego rozwinięcia, a Pani sama doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, sama jednak nie uczestniczy Pani w procesie programowania.

[Powyższe wskazania stanowią Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Na czym polega "wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem"? W szczególności:

a) Na czym polega Pani "wsparcie operacyjne"? Jakich aspektów zarządzania projektem dotyczy? Jakie czynności realizuje Pani w ramach tych działań?

b) Czego dotyczą projekty? W szczególności, czy projekty w jakikolwiek sposób dotyczą oprogramowania (jeśli tak, w jaki sposób)?).

- Poprzez doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań rozumie Pani analizowanie ryzyka związanego z harmonogramem projektu, ustalanie priorytetów zadań, delegowanie poszczególnych obowiązków w ramach zespołu oraz przede wszystkim określanie kierunku działania. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dotyczy zakresu tematycznego związanego z rozwiązaniami mającymi związek z projektowaniem i nadzorowaniem procesu tworzenia i wdrażania programów. Jeszcze raz podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne są inne osoby, niezależnie od Pani. Pani nie doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań programistycznych. Doradztwo przejawia się w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, przy czym Pani sama nie uczestniczy w procesie programowania.

[Powyższe wskazania stanowią Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Co oznacza Pani wskazanie "doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań"? Jakich rozwiązań, w jakim zakresie tematycznym dotyczy Pani doradztwo? Czy Pani doradztwo w jakikolwiek sposób dotyczy oprogramowania (jeśli tak, w jaki sposób)? W szczególności, czy doradza Pani w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań programistycznych?]

- Sprawdzanie nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów polega na przeprowadzeniu analizy, czy program spełnia oczekiwanie klienta, np. jeśli ma to być aplikacja do wystawiania faktur, tester oprogramowania przechodzi przez poszczególne procesy uzupełniania danych, by sprawdzić, czy na końcu rzeczywiście powstanie poprawna faktura. Do przeprowadzania testów manualnych nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie. Podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

[Powyższe wskazania stanowią Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Na czym polega "sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów"? Jakie czynności (na czym polegające) obejmuje "sprawdzanie nowych funkcjonalności (...)"?).

- Sprawdzanie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenia faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacji, polega na przejściu krok po kroku przez poszczególne fazy procesu, którego aplikacja dotyczy, np. wystawienia faktury. Następnie spisanie tych kroków i przekazanie programiście z informacją, gdzie występuje błąd w procesie. Podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

[Powyższe wskazania stanowią Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Na czym polega: "sprawdzenie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach"? Jakie czynności (na czym polegające) obejmuje "sprawdzenie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji (...)"?).

- Pragnie Pani zauważyć, że w procesie "sprawdzenia, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji)", należy zwrócić uwagę, że środowisko testowe jest odzwierciedleniem końcowej wersji aplikacji, jednakże zdarzają się różnice w stosunku do środowiska produkcyjnego. Sprawdzanie testów oznacza przejście takiej samej ścieżki, np. wystawienia faktury zarówno na środowisku testowym, jak i produkcyjnym. Wszystkie środowiska/aplikacje są zawsze dostarczane przez programistów. Podkreśla Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

[Powyższe wskazania stanowią Pani odpowiedź na następujący zakres pytań:

Na czym polega: "sprawdzenie, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji)"? Jakie czynności (na czym polegające) obejmuje "sprawdzenie, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji)"?).

Pytanie

Czy wskazane w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym usługi są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pani stanowisko w sprawie przedstawione w uzupełnieniu złożonym 22 grudnia 2022 r.

Pani zdaniem usługi, które zostały opisane we wniosku są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Wskazała Pani, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreśliła też Pani, że opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli przychody podatnika w danym roku, w którym chce skorzystać z omawianej formy opodatkowania nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro oraz podatnik nie spełnia żadnej z negatywnych przesłanek wymienionych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przytoczyła Pani, że - jak wskazano w opisie zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego - prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. W żadnym roku prowadzenia działalności Pani przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro rocznie oraz nie spełnia Pani żadnej z negatywnych przesłanek do zastosowania ryczałtowej formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z opisanej działalności gospodarczej. Pani zdaniem, powyższe wskazuje więc, że spełnia Pani formalne warunki do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Główną Pani wątpliwość budzi kwestia, czy opisane przez Panią usługi opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wskazała Pani, że w przytoczonym przepisie określono, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% m.in. dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Podała Pani, że świadczy usługi polegające na:

1)

przeprowadzaniu manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania) w tym:

- sprawdzaniu nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów,

- wykonywaniu dokumentacji testowej,

- analizy dokumentacji, specyfikacji i wymagania klientów celem poznania oczekiwanego wyniku aplikacji/ funkcjonalności i zachowanie oprogramowania uznawanego za poprawne przez projektantów aplikacji,

- porównywaniu, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

- przekazywaniu aplikacji do finalnej akceptacji lub zgłaszanie wykrytych błędów/defektów do programistów (w ramach tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów),

- sprawdzeniu funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach,

- sprawdzeniu, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji).

oraz

2)

usługach związanych z realizacją zadań IT..., czyli w szczególności:

- nadzorze nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów,

- komunikacji z zespołem projektowym,

- wsparciu operacyjnym w zarządzaniu projektem, - spotkaniach z klientem.

W Pani ocenie, mając na uwadze powyższą klasyfikację świadczonych usług, może Pani opodatkować przychody stawką 8,5%, jeśli świadczone przez Panią usługi nie zostały wymienione w innych punktach art. 12 ust. 1 ustawy. Ustawa zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz usług związanych z realizacją zadań IT..., które mieszczą się w grupowaniu 62.01.12.0 (usługi związane z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych).

Reasumując, w Pani opinii:

1)

spełnia Pani wszelkie wymogi formalne, aby móc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)

w ramach opisanych we wniosku usług świadczy Pani działalność usługową w rozumieniu ustawy o ZPD,

3) stawka podatku opisanych usług nie została określona w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 6-8 - tym samym, uważa Pani, że zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają: pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności Podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z treści wniosku, tj. informacji podanych przez Panią wynika m.in., że:

- prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,

- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obecnie uzyskuje Pani dochody wyłącznie z działalności wskazanej we wniosku,

- zawarła Pani dwie umowy o świadczenie usług: w ramach pierwszej z nich realizuje Pani zadania IT..., a w ramach drugiej przeprowadza Pani manualne testy aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania),

- usługi, które Pani świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zaklasyfikowane pod symbolem PKWIU 62.01.12.0.,

- nie dokonuje Pani żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji.

Ponadto, charakteryzując zakres świadczonych przez Panią usług wskazała Pani m.in., że:

- nie są one związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

- nie świadczy Pani usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

- nie są one związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

oraz, że w zakresie:

- usług IT...:

* faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Pani. Pani Klienci są zamawiającymi koncepcję oprogramowania lub też jego rozwinięcia, a Pani sama doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, jednak nie uczestniczy Pani w procesie programowania.

- usług przeprowadzenia manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania):

* do Pani obowiązków nie należą: tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji), programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania, ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

W dodatku, w odpowiedzi na następujący zakres pytań:

Czy którakolwiek z usług stanowiących przedmiot Pani wniosku jest związana z oprogramowaniem? Jeśli tak, to która konkretnie czynność oraz w jakim zakresie jest związana z oprogramowaniem (na czym polega to powiązanie)? We wniosku opisała Pani co (jakie czynności) składają się na świadczone przez Panią usługi w ramach zadań IT... oraz przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania). Zaznaczyła Pani również m.in., że: Podkreślenia wymaga fakt, że działalność prowadzona przez Podatniczkę jest działalnością usługową. Wnioskodawczyni świadcząc wyżej wskazane usługi, zarówno usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych i mobilnych (testowanie oprogramowania), jak i realizowanie zadań IT..., nie dokonuje żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji. W celu doprecyzowania Pani wskazania, prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie.

- wskazała Pani, że żadna z usług stanowiących przedmiot Pani wniosku nie jest związana z oprogramowaniem.

Doprecyzowała Pani również zakres czynności składających się na każde z przedstawionych we wniosku (Pani) działań. Każdorazowo podkreśliła Pani, że faktycznie wykonywana przez Panią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

Z powyższych względów należy więc stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia wskazanych we wniosku usług, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Panią usługi były usługami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wówczas uzyskiwane przez Panią ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowała Pani świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.". Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.:

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl