0115-KDIT3.4011.499.2020.3.JG - Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w PIT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.499.2020.3.JG Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 25 sierpnia 2020 r. (data wpływu 28 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym pismami z dnia 30 października 2020 r. (data wpływu 30 października 2020 r.) i z dnia 24 listopada 2020 r. (data wpływu 24 listopada 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości:

* jest prawidłowe w zakresie opodatkowaniu podatkiem dochodowym planowanej sprzedaży działki X

* w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 października 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.499.2020.1.JG Zainteresowanego będącego stroną postępowania wezwano do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 30 października 2020 r.

W związku z tym, że wniosek po jego uzupełnieniu nadal nie spełniał ww. wymogów formalnych, organ pismem z dnia 19 listopada 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.499.2020.2.JG wezwał Zainteresowanego będącego stroną postępowania do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 24 listopada 2020 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach złożonych przez:

* Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

* Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania:

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowani (Wnioskodawca i Wnioskodawczyni) pozostają w związku małżeńskim we wspólności majątkowej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...). Zainteresowani zakupili dnia (...)1999 r. we wspólności majątkowej działki zabudowane (...) oznaczone numerem (...). Działkę niezabudowaną numer (...), działkę niezabudowaną numer (...), działkę zabudowaną (...) X, (...). Zainteresowani dnia (...)2010 r. zakupili działkę zabudowaną (...).

Działki zostały zakupione z przeznaczeniem dla dzieci. Działki zostały nabyte na potrzeby własne. Działki nie znajdowały się w środkach trwałych, nie były ulepszane ani modernizowane. W okresie od (...) 2016 do (...) 2017 r. działka o numerze X była wydzierżawiona, w związku z czym były wystawiane faktury z podatkiem VAT 23% przez przedsiębiorcę. Faktury były ujęte w księgach rachunkowych przedsiębiorcy. Zgodnie z decyzją (...) zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji (...) Wszystkie wyżej wymienione działki będą sprzedawane w niedalekiej przyszłości.

Zgodnie z aktem notarialnym działki (...). (...)

Zakup działki (...) miał na celu ułatwienie dojazdu do pozostałych działek. Działka (...) ograniczała wjazd na pozostałe zakupione działki. Wszystkie zakupione działki stworzyły kształt prostokąta, dzięki czemu łatwiej jest dojechać do każdej z nich.

Działki sprzedawane są ze względu na koszty ich utrzymania. Dzieci Zainteresowanych również nie planują tam stworzyć gospodarstwa domowego.

Ze względu na możliwość kradzieży, Zainteresowani musieli zabezpieczyć teren. "Każda kolejna czynność generuje dla nas koszty, brak jest przychodu w związku z czym sprzedaż działek jest neutralna". Wnioskodawca ma również problemy zdrowotne, niezbędne mogą okazać się drogie leki oraz drogie leczenie w związku z czym będą potrzebne pieniądze na (dopisek organu: ten cel). Przychody ze sprzedaży będą mogły pokryć te koszty.

Na działkach nie były wykonywane żadne aktywności charakterystyczne dla obrotu nieruchomościami.

Zainteresowani postawili jedynie tabliczkę na działkach z informacją "na sprzedaż' po rozmowach z dziećmi, że nie chcą stworzyć tam swojego gospodarstwa domowego. W ciągu (...) lat nie uzyskali żadnego telefonu z chęcią zakupu działek. Pierwszym podmiotem, który się zgłosił jest Spółka. Dotychczas Zainteresowani nie mieli takiej sytuacji jak ta. Jest to sprzedaż jednorazowa z tego względu, że Zainteresowani nie zamierzają dokonywać żadnej innej sprzedaży.

Po (...) latach od momentu postawienia tabliczki "na sprzedaż" Spółka zgłosiła się do Zainteresowanych osobiście z chęcią zakupu działek pod warunkiem, że zwrócą się o warunki zagospodarowania terenu. Warunek ten został uwzględniony w akcie notarialnym umowy przedwstępnej. Zakup został uzależniony od realizacji warunków (dopisek organu: w postaci) (...) w innym przypadku nie dojdzie do zakupu działek przez Spółkę. Do momentu podpisania aktu notarialnego umowy przedwstępnej żadne czynności ze strony Zainteresowanych nie były realizowane.

Na działkach nie były podejmowane remonty oraz unowocześnienia, które zmierzałyby do uatrakcyjnienia działek. Wystawiona była jedynie tablica z informacją "na sprzedaż" i numerem telefonu.

Po (...) latach, od momentu wystawienia tablicy, zadzwoniła do Zainteresowanych Spółka z informacją o chęci zakupu działek pod warunkiem uzyskania warunków zabudowy (...). Został podpisany akt notarialny umowy przedwstępnej.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na następujące pytania sformułowane w wezwaniu z dnia 22 października 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.499.2020.1.JG Wnioskodawca wskazał: 1. od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od (...)1990 r.

2. czy nieruchomości, o których mowa we wniosku, które stanowiły tereny (...) zostały nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę?

Nie, nieruchomości nie zostały nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

3. czy nieruchomości poza działką X, o których mowa we wniosku były w okresie od dnia nabycia do dnia ich zamierzonego zbycia w jakikolwiek sposób wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

Nie, nieruchomości poza działką X nie były nigdy wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej.

4.

jeżeli nie, to jak była/będzie używana przez Wnioskodawcę od dnia zakupu do dnia jej zamierzonej sprzedaży: (należy udzielić odpowiedzi na to pytanie odrębnie do każdej z działek.)

a.

działka (...)?

Nie były używane zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

b. działka (...)?

Nie były używane zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

c. działka (...)?

Nie była używana zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

d. działka (...)?

Nie była używana zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

e. działka (...)?

Nie była używana zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

f. działka (...)?

Nie były używane zarobkowo, na działce dokonywane były jedynie czynności zabezpieczające i konserwacyjne.

5. Czy zakup przedmiotowych nieruchomości był udokumentowany jedynie aktem notarialnym, czy również fakturą VAT, a jeżeli tak, to na kogo ta faktura została wystawiona?

Zakup był udokumentowany jedynie aktem notarialnym.

6.

kiedy Wnioskodawca i jego żona zakupili:

a.

działkę (...)?

Działkę zakupiono w dniu (...)1999 r. na podstawie aktu notarialnego (...).

b. działkę (...)?

Działkę zakupiono w dniu (...)1999 r. na podstawie aktu notarialnego (...).

c. działkę, (...) X?

Działkę zakupiono w dniu (...) 1999 r. na podstawie aktu notarialnego (...) 7. proszę sprecyzować, które działki zostały nabyte dla dzieci oraz dokładnie i logicznie wyjaśnić, co Wnioskodawca rozumie przez taki cel, bowiem jak wynika z dalszego opisu, działki te stanowiły tereny (...), na którym brak jest możliwości budowy domu mieszkalnego?

Wnioskodawca nabył działki z zamiarem przekazania ich w późniejszym czasie swoim dzieciom, które w przyszłości mogłyby tam zamieszkać lub wykorzystać nieruchomości według ich uznania. Wnioskodawca w chwili nabycia nie miał świadomości, że było niemożliwe wybudowanie tam domu mieszkalnego.

8. proszę sprecyzować, które działki zostały nabyte na potrzeby własne oraz dokładnie i logicznie wyjaśnić, co Wnioskodawca rozumie przez taki cel biorąc pod uwagę okoliczność, że działki te stanowiły tereny (...)?

Wnioskodawca przez potrzeby własne miał na myśli to, że działki zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz jego żony. W momencie zakupu wszystkie działki zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz jego żony i nie były nabyte na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

9. jak należy rozumieć stwierdzenie, W okresie od (...) 2016 r. do (...) 2017 r. działka X była wydzierżawiana, w związku z czym były wystawione faktury VAT przez przedsiębiorcę, tj. kto był tym przedsiębiorcą?

Przedsiębiorcą był Wnioskodawca. Stwierdzenie należy rozumieć w ten sposób, że w okresie od (...) 2016 r. do (...) 2017 r. działka X była wydzierżawiana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz w związku z tymi przychodami były wystawiane faktury VAT.

10. dlaczego działka X nie została wprowadzona do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jeżeli to on uzyskiwał przychody z jej wynajmu w ramach działalności gospodarczej?

Działka X nie została wprowadzona do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż przewidywany i faktyczny okres wykorzystywania jej w działalności gospodarczej był krótszy niż rok.

11. jak należy rozumieć stwierdzenie, że Faktury były ujęte w księgach rachunkowych przedsiębiorcy? czy organ prawidłowo rozumie, że to Wnioskodawca czerpał dochody z wynajmu działki X, w ramach prowadzonej przez Niego działalności i to Wnioskodawca wystawiał faktury dokumentujące świadczone, w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, usługi, które były ewidencjonowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawcy, służącej dla rejestracji dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej?

Tak, w okresie od (...) 2016 r. do (...) 2017 r. działka X była wydzierżawiana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w związku z tymi przychodami były wystawiane faktury VAT, które następnie były ujmowane w ewidencji prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

12. proszę wskazać gdzie znajdowała/znajduje się siedziba działalności gospodarczej i miejsca prowadzenia tej działalności w okresie od (...) 1999 r. do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji?

(...).

13. proszę enumeratywnie wskazać, jakie koszty ponosi Wnioskodawca w związku z utrzymaniem działek i posadowionych na nich budynków będących przedmiotem wniosku?

Wnioskodawca w związku z utrzymaniem działek i posadowionych na nich budynków ponosi następujące koszty:

a.

podatek od nieruchomości.

b.

jednorazowy zakup ogrodzenia oraz bieżąca konserwacja ogrodzenia.

c.

opłaty stałe za media (woda, prąd, gaz).

* proszę wymienić jakie koszty poniósł Wnioskodawca na zabezpieczenie terenu i kiedy?

Wnioskodawca poniósł koszty związane z ogrodzeniem nieruchomości w (...) roku.

* czy wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości opisanych we wniosku, takie jak: podatki, ubezpieczenie, wynagrodzenie za ochronę obiektu, itd., czy też związane z ich eksploatacją, tj. opłaty za media (np. prąd, woda, gaz itp.) lub remonty związane z ich utrzymaniem (należności za wykonane prace, czy też za zakupione materiały), były kiedykolwiek zaliczane do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

Nie, wskazane wydatki nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

* o jakich kosztach i dotyczących jakich czynności mowa w zdaniu "Każda kolejna czynność generuje dla nas koszty"?

Wnioskodawca ponosi koszty podatku od nieruchomości, konserwacji ogrodzenia oraz opłat stałych za media.

* jakie aktywności ma na myśli Wnioskodawca w zdaniu, "Na działkach nie były wykonywane żadne aktywności charakterystyczne dla obrotu nieruchomościami"?

W związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca nie zgłaszał oferty sprzedaży nieruchomości do biura nieruchomości, nie zamieszczał ogłoszeń w lokalnej prasie oraz w Internecie.

* czy to Wnioskodawca ma dokonać rozbiórki mieszczących się na sprzedawanym terenie zabudowań i kiedy ma to nastąpić?

Nie, rozbiórki ma dokonać Kupujący w terminie mu odpowiadającym.

* jeżeli to Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy wymagane przez kupującego, to kiedy to nastąpiło (wskazać datę)?

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w dniu (... r.

* czy to Wnioskodawca uzyskał dla sprzedawanego terenu warunki zabudowy, kiedy oraz jakie postanowienia zawierają uzyskane warunki zabudowy dla sprzedawanych nieruchomości?

Tak, Wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy (...) * kiedy Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży działek o których mowa we wniosku, i jakie są jej postanowienia?

Umowa przedwstępna została zawarta w dniu (...) * jakim budynkiem użytkowym była w momencie zakupu zabudowana działka (...)?

W momencie zakupu działka (...).

* czy poszczególne budynki znajdujące się na działkach (...) w momencie ich zakupu były zdatne do użytku?

Nie, w momencie zakupu nie nadawały się do użytku i wymagały remontu.

* czy budynki znajdujące się na działkach były zaliczone do środków trwałych w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę?

Nie, budynki znajdujące się na działkach nie były zaliczane do środków trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

* czy przed zbyciem zabudowanych działek (...) budynki zostaną rozebrane, a rozbiórki będzie dokonywał nabywca ww. działek?

Nie, rozbiórki będzie dokonywał nabywca po zakupie działek.

* w jakim trybie Wnioskodawca nabył od (...) wszystkie wymienione we wniosku działki?

Nieruchomości zostały nabyte aktem notarialnym. Sprzedaż poprzedzał przetarg ustny.

* należy wskazać, czy sprzedaż będzie wykonywana w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany oraz jakie okoliczności potwierdzają fakt, że sprzedaż wykonywana będzie w ten sposób? Należy również wskazać okoliczności, które przemawiają za tak określonym sposobem sprzedaży, proszę o udzielenie jasnej i wyczerpującej odpowiedzi w przedmiotowym zakresie.

Sprzedaż dla Wnioskodawcy będzie miała charakter incydentalny. Wnioskodawca zawodowo nie zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Wszystkie działki poza działką X nie były wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

* czy Wnioskodawca dokonał/zamierza dokonać jakichkolwiek czynności, w tym zamierza ponieść jakiekolwiek nakłady, w celu przygotowania przedmiotowych działek do sprzedaży (np.: scalenie działek, ogrodzenie, uzbrojenie w media, inne działania zmierzające do zwiększenia wartości, bądź atrakcyjności działek dla przyszłego nabywcy)? Jeśli tak, to jakie to były/będą czynności i nakłady?

Wnioskodawca w przeszłości ogrodził teren w celu zabezpieczenia nieruchomości.

Wnioskodawca wystąpił i uzyskał decyzję o warunkach zabudowy z uwagi na uzależnienie zakupu działek przez nabywcę od uzyskania wspomnianej decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań w celu zwiększenia wartości lub atrakcyjność działek dla przyszłych nabywców.

* na jakie cele w okresie (...)2016 r. do (...) 2017 r., działka X była wydzierżawiana i jakiemu podmiotowi, (np. osobie prowadzącej działalność gospodarczą, rolnikowi)?

Wnioskodawca w podanym okresie wydzierżawił działkę X osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która wykorzystywała tą nieruchomość w swojej działalności gospodarczej.

* czy w odniesieniu do przedmiotowych działek (których dotyczy pytanie) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie jest przeznaczenie terenu, na którym znajdują się działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Nie, w odniesieniu do przedmiotowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

* czy Wnioskodawca występował o objęcie tych nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zmianę tego planu lub podejmował inne działania aby zmienić dotychczas obowiązujące przeznaczenie dla tego terenu?

Nie, Wnioskodawca nie dokonywał wymienionych powyżej czynności.

* kto i kiedy występował o wydanie decyzji (...)?

Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wynikało z ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą, gdyż nabywca uzależnił dokonanie kupna przedmiotowych nieruchomości od uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji o warunkach zabudowy.

* kiedy wymienione we wniosku działki będą/zostały sprzedane proszę wskazać rok dokonanej/zamierzonej sprzedaży?

Sprzedaż jest planowana (...) 2020 r.

* czy działka X stanowiła środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, a jeżeli nie to dlaczego takim środkiem trwałym nie była i czy przedmiotowa działka była wynajmowana w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej?

Działka X nie została wprowadzona do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż przewidywany i faktyczny okres wykorzystywania jej w działalności gospodarczej był krótszy niż rok.

(...).

* czy w przeszłości Wnioskodawca dokonywał nabycia innych nieruchomości i odpłatnego ich zbycia? Jeżeli tak, proszę o podanie dat zakupu, sprzedaży i celu w jakim były nabywane i zbywane?

Nie, Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał nabycia innych nieruchomości i odpłatnego ich zbycia.

* czy Wnioskodawca ma zamiar dokonywać kolejnych tego typu transakcji?,br> Nie, Wnioskodawca nie planuje dokonywania kolejnych tego typu transakcji.

* jeżeli sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie wykonywana w sposób:

a.

zarobkowy,

b.

zorganizowany,

c.

ciągły?

Należy wskazać okoliczności, które przemawiają za tak określonym sposobem sprzedaży, proszę o udzielenie jasnej i wyczerpującej odpowiedzi w przedmiotowym zakresie.

Sprzedaż dla Wnioskodawcy będzie miała charakter incydentalny. Wnioskodawca zawodowo nie zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Wszystkie działki poza działką X nie były wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

38. czy i jakie Wnioskodawca podejmował działania zmierzające do uatrakcyjnienia przedmiotowego terenu, poza dokupieniem działki (...), który miał ułatwiać wjazd na pozostałe zakupione działki, jako przedmiotu sprzedaży?

Nie, Wnioskodawca dokonywał i dokonuje jedynie bieżących działań w celu utrzymania nieruchomości we właściwym stanie, tj. ogrodził w przeszłości teren oraz kosi trawę na przedmiotowych działkach.

39. czy i jakie Wnioskodawca podejmował działania marketingowe w celu uatrakcyjnienia terenu ewentualnemu nabywcy?

Wnioskodawca umieścił jedynie tabliczkę na działce, na której widniała informacja o sprzedaży działki oraz podany był na niej numer telefonu.

Natomiast w uzupełnieniu z dnia 24 listopada 2020 r. będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 19 listopada 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.499.2020.2.JG Wnioskodawca wskazał, że:

Umowa przedwstępna została zawarta w dniu (...)

Pomimo nadanego pełnomocnictwa o te warunki występował Wnioskodawca.

Zainteresowana nie będąca stroną postępowania nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wskazał również, ze fakt bycia właścicielem działek generuje koszty. Wnioskodawca posiada prawo własności, w związku z czym jest zobligowany do płacenia podatku od nierucbomości oraz opłat stałych za media oraz kosztów związanych z konserwacją ogrodzenia.

Działka X nie została zakupiona z zamiarem wykorzystania do działalności gospodarczej z uwagi, na możliwość jej wynajmu, Wnioskodawca postanowił, wynająć działkę X i wystawiał fakturę. Wynajem (...). Wydatek na nabycie tej nieruchomości nie został nigdy zaliczony do kosztów działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 października 2020 r. przeformułowano pytanie następująco:

1. Czy dokonana przez Zainteresowanych sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lub na zasadzie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Zainteresowanych opodatkowana będzie działka X z uwagi na wykorzystywanie jej w działalności gospodarczej Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1, a sprzedaż pozostałych działek nie będzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 letniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych działek, wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz niewykorzystanie ich w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w żadnym czasie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe w zakresie opodatkowaniu podatkiem dochodowym planowanej sprzedaży działki X,

* w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy, * jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, których uzyskanie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych * prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wskazać należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy, daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, działalność ta musi być wykonywana w sposób ciągły.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże, brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Za takim rozumieniem pojęcia "zorganizowany" przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2000 r., organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek.

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Na pojęcie "zorganizowanie" w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonych działalności, jak i w fazie realizacji.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki, stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy podatnik dokonał jej rejestracji.

Należy przy tym podkreślić, że nie ma podstaw w zakresie kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynności, które mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mają na celu zwyczajowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb osobistych podatnika lub jego rodziny. Działań z zachowaniem normalnych, zwyczajowo przyjętych w takich przypadkach reguł gospodarności nie należy utożsamiać z działalnością gospodarczą.

W szczególności działania podatnika wypełniają definicję działalności gospodarczej, gdy podejmuje on pośrednio lub bezpośrednio aktywne czynności w zakresie sprzedaży nieruchomości (zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w okresie realizacji) angażując środki podobne do wykorzystywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Istotne znaczenie, choć nie decydujące, mają również poszczególne elementy stanu faktycznego będące efektem aktywnych działań podatnika, np. to w jaki sposób i w jakim celu zostaną nabyte lub wytworzone składniki majątku będące przedmiotem sprzedaży (w drodze zakupu, spadku, darowizny), to czy zostaną nabyte lub wybudowane de facto na cele inwestycyjne celem czerpania zysków z najmu lub sprzedaży, czy przede wszystkim na potrzeby osobiste podatnika i jego najbliższej rodziny, a całokształt okoliczności faktycznych wskazuje, że w granicach zwykłego zarządu własnym majątkiem tylko okazjonalnie i sporadycznie mogą być przeznaczone do sprzedaży.

Jednocześnie dokonując kwalifikacji przychodów ze sprzedaży nieruchomości do konkretnego źródła przychodu należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, z zakresu przedmiotowego pozarolniczej działalności gospodarczej wykluczone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

b.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

c.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższych przepisów wynika, że aby dane przychody zostały zaliczone do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, muszą być łącznie spełnione trzy podstawowe warunki:

1.

zaistniały przesłanki pozytywne, o których mowa w art. 5a pkt 6 powoływanej ustawy, pozwalające na stwierdzenie, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą,

2.

nie wystąpiły przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy oraz,

3.

wykluczono, że uzyskane przychody są zaliczane do jednego z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, mając na względzie całokształt okoliczności faktycznych danej sprawy, a więc wszystkie działania podejmowane przez podatnika, a nie tylko poszczególne czynności, pojedyncze elementy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych * wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Ww. regulacją objęty jest przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, które spełniają ustawową definicję środka trwałego, podlegającego ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezależnie od tego, czy podatnik wprowadził, czy też nie wprowadził tych składników do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również od tego, czy zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej (zwłaszcza, że część środków trwałych objęta jest ustawowym wyłączeniem z amortyzacji podatkowej).

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Z powyższych wyjaśnień wynika, że regulacją art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęty został przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezależnie od tego, czy podatnik wprowadził, czy też nie wprowadził te składniki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również od tego, czy zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) ww. ustawy).

Jednocześnie podkreślić należy, że prawidłowa kwalifikacja sprzedaży nieruchomości do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym może nastąpić tylko po analizie wszystkich okoliczności opisanego zdarzenia przyszłego.

Natomiast z opisanych we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego i ich następstwa czasowego wynika, że:

* Zainteresowany będący stroną postępowania prowadzi (...) r. działalność gospodarczą.

* Zainteresowani, będący małżonkami, w dniu (...)1999 r. nabyli umową sprzedaży ze środków własnych, do majątku wspólnego objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską, do majątku prywatnego, poniżej wymienione działki (...).

* Do przedmiotowego terenu Zainteresowani dokupili w dniu (...)2010 r. (...) działkę (...), w celu ułatwienia dojazdu do pozostałych działek. Wszystkie zakupione działki utworzyły, po dokupieniu działki (...), obszar o kształcie prostokąta.

* W roku (...) Zainteresowani ogrodzili powyższy teren.

* W okresie od (...) 2016 r. do (...)2017 r., Zainteresowany będący strona postępowania wydzierżawił osobie prowadzącej działalność część zakupionego terenu, tj. działkę X, z której to dzierżawy przychody rozliczył w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

* W tym okresie Zainteresowani zaoferowali również całą zakupioną nieruchomość do sprzedaży.

* Po (...) latach od momentu zaoferowania nieruchomości do sprzedaży zgłosiła się do Zainteresowanych osobiście Spółka z chęcią zakupu działek pod warunkami określonymi w zawartej (...) r. umowie przedwstępnej sprzedaży wszystkich wskazanych działek, którą zawarł Zainteresowany będący stroną postępowania, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

* Warunki zawarte w umowie przedwstępnej sprzedaży wszystkich wskazanych działek przez Wnioskodawcę, (...), są następujące:

(...)

Zainteresowany będący stroną postępowania w umowie przedwstępnej udzielił również Spółce (osobom ją reprezentującym) pełnomocnictwa do występowania przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskana decyzji i pozwoleń, w szczególności składania wniosków oraz odbioru wymaganych decyzji, postanowień, w szczególności, do złożenia wniosków o wydanie przedmiotowych warunków oraz ich odbioru, uzyskaniem decyzji dotyczących:

(...)

Zainteresowany wyjaśnił również, że pomimo udzielonego pełnomocnictwa o ww. warunki występował sam.

Podkreślić należy, że prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależną od tego jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Działalność gospodarczą należy zatem oceniać na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających lub nie, znamiona tej działalności. Przyjąć należy, że wszelkie działania cechujące się fachowością (stałym charakterem), podporządkowaniu regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań i uczestnictwem w obrocie gospodarczym, są pozarolniczą działalnością gospodarczą, a uzyskane w ich wyniku przychody są przychodami ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kontekście spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy brać pod uwagę czynności, które mają charakter zarobkowy.

Jednocześnie, przy ocenie czy do działań podatnika ma zastosowanie omawiany art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie bierze się pod uwagę zamiarów i wewnętrznego stanu adresata przepisów. Motywacja podatnika nie ma znaczenia, badane jest natomiast jego uzewnętrznione zachowanie. O tym, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą decydują zewnętrzne, obiektywne okoliczności (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2096/12).

Naczelny Sąd Administracyjny jest przy tym zdania, że skoro ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 in fine ustawy o PIT powiązał powstanie przychodu podatkowego z tego źródła z dokonaniem transakcji odpłatnego zbycia w określonym przedziale czasowym (tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie np. nieruchomości gruntowej), to przekroczenie tego okresu między nabyciem nieruchomości a jej sprzedażą, może umożliwić odczytanie rzeczywistych zamiarów podatnika, tzn. jego faktycznych intencji, co do celu nabycia nieruchomości oraz sposobu jej wykorzystania (wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II FSK 773/13).

Zaakcentować należy, że zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy należących do majątku prywatnego nie stanowi działalności gospodarczej. Natomiast okoliczność zakupu części terenu (...) a następnie dokupienie do posiadanego areału kolejnej (...) nieruchomości, (...) zwiększającej atrakcyjność posiadanego terenu (kształt prostokąta) jak również jego funkcjonalność, czy ogrodzenie całego terenu dokonane dopiero po dokupieniu działki świadczy o planowanych i przemyślanych czynnościach w zakresie jego nabycia. Ponadto wystąpienie przez Wnioskodawcę z wnioskiem (...) o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (...) Wszystkie ww. podjęte przez Wnioskodawcę czynności w trakcie posiadania zbywanych nieruchomości świadczą o podejmowaniu aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami. Powyższe działania pomimo podnoszonej przez Zainteresowanych okoliczności, iż to nabywca uzależnił dokonanie kupna przedmiotowych nieruchomości od uzyskania przez Wnioskodawcę ww. dokumentów wskazują, że czynności Wnioskodawcy, zarówno w zakresie nabycia jak i zbycia przedmiotowych nieruchomości przybierały formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną, co stanowi jedną z przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania podjęte przez Wnioskodawcę charakteryzują się ciągłością, która w tym przypadku przejawia się we względnie stałym zamiarze jej wykonywania, do czasu osiągnięcia postawionego przez Niego celu i to bez względu na okres, w którym cel ten zostanie przez Niego zrealizowany. W opisanym przypadku wyraża się to dokonaniem kolejnego zakupu działek (...), ogrodzeniem zakupionego terenu dopiero po dokupieniu działki, a następnie uzyskaniem przez Wnioskodawcę wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji na przedmiotowym terenie zamierzonej przez Nabywcę inwestycji.

Z całokształtu opisanego zespołu konkretnych działań Wnioskodawcy wynika, że przedmiotowa sprzedaż następuje w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter. Zamiar zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości nie ma charakteru przypadkowego, marginalnego. Czynności Wnioskodawcy mają i będą miały charakter profesjonalny i zorganizowany - wymagały one bowiem podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych czynności. Ponadto czynności te nakierowane są na osiągnięcie określonego dochodu oraz podporządkowane regułom opłacalności i zysku.

Podkreślić ponadto należy, że na fakt, iż sprzedaż przedmiotowych nieruchomości (...), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma również fakt, wynajmowania jej części na cele tej działalności i to mimo nie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych nawet tej wynajmowanej przez Wnioskodawcę części zbywanych nieruchomości.

W związku z tym, opisane w okolicznościach zdarzenia przyszłego działania podejmowane przez Wnioskodawcę, zarówno w zakresie nabycia działek o określonym charakterze, jak i w celu ich zbycia przesądzają o inwestycyjnym zorganizowanym charakterze działań znamionujących prowadzenie działalności gospodarczej i to niezależnie od tego, jak działalność tę ocenił sam Wnioskodawca.

Wobec powyższego, skoro działka X była wynajmowana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to już z tego powodu jej odpłatne zbycie mimo, iż nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, stanowi przychód z działalności gospodarczej na zasadach wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w tym zakresie zaprezentowane przez Zainteresowanych stanowisko jest prawidłowe.

Również odpłatne zbycie pozostałych działek, których nabycie i zaoferowanie do sprzedaży nastąpiło, w drodze tych samych zaplanowanych i przemyślanych czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę wobec wszystkich działek, o których mowa we wniosku, w warunkach wskazujących na ich handlowy i zarobkowy charakter, nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, czyli będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej na zasadach wskazanych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego wbrew twierdzeniom Zainteresowanych - przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie będzie miał w niniejszej sprawie zastosowania.

W związku z powyższym stanowisko Zainteresowanych w zakresie pozostałych działek wskazanych we wniosku jest nieprawidłowe.

Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanych w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl