0115-KDIT3.4011.497.2022.2.AWO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.497.2022.2.AWO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 lipca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 1 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 25 lipca 2022 r. (wpływ 28 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

2 kwietnia 2022 r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą. Działalność prowadzona przez Pana obejmuję projektowanie serwisów informatycznych i rozwiązań interfejsowych (...) na potrzeby tworzenia, wsparcia oprogramowania. Przy rejestracji działalności złożył Pan wniosek o opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

W ramach działalności świadczy Pan następujące usługi:

1)

projektuje Pan architekturę informacji oraz interfejsy aplikacji webowych/mobilnych z wykorzystywaniem dedykowanych narzędzi,

2)

identyfikuje i analizuje Pan wymagania biznesowe klienta oraz potrzeby użytkowników końcowych,

3)

optymalizuje Pan interfejs istniejących aplikacji webowych i mobilnych,

4)

zbiera Pan wymagania i zarządza projektami...,

5)

nadzoruje Pan wdrażane rozwiązania,

6)

testuje Pan zaprojektowane rozwiązania.

Jest to działalność, która jest związana z projektowaniem i rozwojem technologii dla sieci i systemów komputerowych PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowana pod numerem PKWiU 62.01.11.0.

Na żadnym z etapów świadczenia usług nie jest tworzone przez Pana oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania.

Nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU 62.01.1.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

1) Pod serwisami informatycznymi rozumie Pan strony internetowe, aplikacje mobilne. Produktem, który Pan wytwarza są najczęściej wskazówki/prezentacje w formie wizualnej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną. Wizualna forma prezentacji służy wyłącznie jako narzędzie do lepszej prezentacji pomysłu na rozwój aplikacji interesariuszom i deweloperom. Nie bierze Pan udziału w etapie zaprogramowania takiej aplikacji. Doradza Pan przy powstaniu projektów informatycznych.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

czym są "serwisy informatyczne i rozwiązania interfejsowe (...)", tj. czy każdy z tych systemów (lub który z nich) jest programem (oprogramowaniem)?

Nasze wątpliwości związane są z Pana stwierdzeniem:

"Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuję projektowanie serwisów informatycznych i rozwiązań interfejsowych (...) na potrzeby tworzenia, wsparcia oprogramowania".

2)

- projektuje Pan architekturę informacji oraz interfejsy aplikacji webowych/mobilnych z wykorzystywaniem dedykowanych narzędzi, tzn. przygotowuje Pan szkice w formie wizualnej, które pokazują ułożenie informacji na stronie internetowej/aplikacji mobilnej,

- identyfikuje i analizuje Pan wymagania biznesowe klienta oraz potrzeby użytkowników końcowych, tzn. poszukuje, analizuje, a następnie łączy Pan potrzeby użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości techniczne;

- optymalizuje Pan interfejs istniejących aplikacji webowych i mobilnych, tzn. doradza Pan w kwestii ewentualnych ulepszeń interfejsu,

- zbiera Pan wymagania i zarządza projektami..., tzn. zbiera Pan wymagania, modeluje Pan procesy i tworzy Pan specyfikację do wdrożenia; komunikuje się Pan z klientami,

- nadzoruje Pan wdrażane rozwiązania, tzn. weryfikuje Pan, czy wdrożenie projektu przez inne osoby (zazwyczaj są to programiści) przebiega zgodnie z opracowaną przeze Pana dokumentacją, opracowuje Pan strategię rozwoju produktu cyfrowego, - testuje Pan zaprojektowane rozwiązania, tzn. weryfikuje Pan, czy faktycznie wizualizacja, którą Pan stworzył usprawnia codzienną użyteczność interfejsu.

Powyższe stanowi Pana odpowiedzi na pytania:

opisanie, na czym konkretnie polegają świadczone przez Pana czynności.

We wniosku zaznaczył Pan, że:

Na żadnym z etapów świadczenia usług nie jest tworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania. Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU 62.01.1.

Ze względu na fakt, że nie wiemy, czy tak samo jak Pan odczytujemy zakres następujących Pana wskazań:

1.

projektuje architekturę informacji oraz interfejsy aplikacji webowych/mobilnych z wykorzystywaniem dedykowanych narzędzi,

2.

identyfikuje i analizuje wymagania biznesowe klienta oraz potrzeby użytkowników końcowych,

3.

optymalizuje interfejs istniejących aplikacji webowych i mobilnych,

4.

zbiera wymagania i zarządza projektami...,

5.

nadzoruje wdrażane rozwiązania,

6.

testuje zaprojektowane rozwiązania

- prosimy o ich scharakteryzowanie, tj. wskazanie, na czym one polegają.

3) Nie świadczy Pan usług wydania.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytania:

czy świadczone przez Pana usługi są związane z wydawaniem:

a)

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

b)

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

c)

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

d)

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Prosimy o odpowiedź na każdą z powyższych liter.

4) a) Nie świadczy Pan usług doradzania w zakresie sprzętu komputerowego.

b) Nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego".

c) Tak, świadczy Pan usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

d) Nie świadczy Pan usług w zakresie instalowania oprogramowania.

e) Nie są związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Powyższe stanowi Pana odpowiedzi na pytania:

czy świadczone przez Pana usługi są:

a)

związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)?

b)

objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

c)

związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

d)

(usługami) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)?

e)

związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)?

Prosimy o odpowiedź na każdą z powyższych liter.

5) Nie uzyskuje Pan przychodu z wymienionych wyżej (niżej - przypis tutejszego organu) źródeł.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytania:

czy uzyskuje (uzyska) Pan przychody ze:

a)

świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),

b)

przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),

c)

przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),

d)

agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1),

e)

w pozostałych zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99)?

Prosimy o odpowiedź na każdą z powyższych liter.

6) Nie miały/nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podsumowując, chce Pan podkreślić, że wykonuje Pan usługi dotyczące wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności w projektach IT.

Zaznacza Pan również, w celu usprawnienia przebiegu wydania decyzji, że sytuacja opisana w wydanej interpretacji znak 0115-KDWT.4011.167.2022.2.JC z 11 maja 2022 r. jest podobna do Pana stanu faktycznego.

Pytanie

Czy ma Pan prawo do stosowania przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki 8,5% do przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej do wymienionych wyżej usług?

Pana stanowisko w sprawie

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wskazał Pan, że uzasadnione jest opodatkowanie 8.5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonych w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podał Pan, że stawkę tę stosuje się dla działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0 i dla działalności związanej z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania pod numerem PKWiU 62.01.11.0.

Podkreślił Pan, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a wyżej wskazanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8. Zaznaczył Pan, że nie świadczy Pan usług związanych z tworzeniem oprogramowania, tym samym uważa Pan, że do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0 oraz PKWiU 62.01.11.0 prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%.

W Pana ocenie, brak świadczenia przez Pana usług pisania kodu jest istotny w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W oparciu na ten przepis, stawką ryczałtu 15% objęte jest świadczenie usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (numer PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (numer PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (numer PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (numer PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (numer PKWiU 62.03.1). Co ważniejsze, stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Z powyższego, Pana zdaniem wynika, że stawką 8,5% mogą być opodatkowane tylko te usługi, które nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). W związku z tym, że działalność prowadzona przez Pana, mieszcząca się w klasyfikacji PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0, nie może być rozumiana jako mieszcząca się w grupowaniu 62.01, jako że - jak Pan wskazał - działalność faktycznie prowadzona przez Pana nie obejmuje programowania, a jedynie projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych, analizę funkcjonalności systemów informatycznych, zbieranie wymagań i zarządzanie projektami..., proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów, przygotowywanie dokumentacji technicznej, zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu, nadzorowanie wdrażanych rozwiązań oraz testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Zważywszy na powyższe, w Pana ocenie ma Pan prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

We wniosku wskazał Pan, że na żadnym z etapów świadczenia usług nie jest tworzone przez Pana oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania. Nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU 62.01.1.

Podał Pan również, że Jego działalność związana jest z:

- projektowaniem i rozwojem technologii dla sieci i systemów komputerowych - sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 62.01.12.0

- projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania - sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.11.0.

Jednak, w uzupełnieniu wniosku doprecyzował Pan, że świadczone przez Pana usługi są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

W takim ujęciu, w sprawie nie zajdą okoliczności umożliwiające zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 8,5%. Z uwagi na udzielone przez Pana informacje - wskazał Pan wprost, że usługi jakie Pan świadczy są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania - dyspozycja art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b omawianej ustawy jest spełniona, a zatem przychód uzyskany przez Pana z tytułu świadczonych usług jest opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Z powyższych względów Pana stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

- Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

- Zaznaczyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jesteśmy związani wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Pana oraz Pana stanowiskiem w sprawie, tym samym dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi On dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności różnić się będą od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

- Odnosząc się natomiast do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie maja zastosowania w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl