0115-KDIT3.4011.452.2022.2.AWO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.452.2022.2.AWO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 16 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 lipca 2022 r. (wpływ 28 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. W 2022 r. Działalność ta opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Złożone zostało w terminie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r. nie przekroczy kwoty 2.000.000 euro oraz nie przekroczyła tej kwoty w poprzednim roku podatkowym. Do końca 2021 r. działalność gospodarcza była opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek liniowy).

Nie jest Pan zaklasyfikowany do żadnej grupy podatników przytoczonej w art. 8 ustawy o ryczałcie. Zarówno w poprzedzającym, jak i obecnym roku podatkowym nie uzyskał Pan przychodów ze sprzedaży na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Nie uzyskiwał Pan w poprzednim roku podatkowym przychodu z działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz nie będzie Pan uzyskiwał przychodów wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 w bieżącym roku podatkowym.

Prowadzona działalność spełnia/będzie spełniać definicję działalności usługowej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ramach działalności prowadzone będą następujące usługi:

1) rozwój oraz sprzedaż licencji własnego oprogramowania. Aktualnie odsprzedawana jest przez firmę pośredniczącą firmie z sektora (...). Usługa przy rozliczeniu podatkiem liniowym korzystała z IP BOX.

2) Testy oprogramowania - zakres świadczonych usług obejmuje tu:

- przeprowadzanie testów oprogramowania,

- opracowywanie dokumentacji testowej,

- przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych,

- rejestrację wyników testów,

- zgłaszanie incydentów,

- analizę dokumentacji biznesowej,

- definiowanie wymagań testowych,

- wykonywanie testów manualnych na podstawie skryptów testowych oraz raportowanie wykrytych defektów.

Natomiast do Pana obowiązków nie należy:

- tworzenie i utrzymanie środowiska testowego,

- programowanie testowanego oprogramowania,

- poprawianie błędów oprogramowania,

- usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

W ramach tej usługi przeprowadzana jest jedynie analiza, pod kątem zabezpieczeń, istniejących już usług informatycznych, bez tworzenia nowego kodu, czy usług IT. Usługa jest świadczona na podstawie umowy z klientami o.. Klienci są zarówno w Polsce, jak i innych krajach EU (...). Właścicielem testowanych usług są tylko i wyłącznie klienci.

3) Projektowanie systemów informatycznych, gdzie zakres wykonywanych prac będzie obejmował:

- analizę obecnych systemów komputerowych klienta,

- projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami klienta,

- tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

- konfigurację narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne,

- automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych.

Nie będzie Pan świadczył w ramach tej usługi usług związanych z oprogramowaniem.

4) Usługi badania oprogramowania pod kątem zabezpieczeń (analiza manualna oprogramowania) - tzw.... oraz testy oraz raportowanie błędów w ramach tzw. "...". Badania te polegają na manualnej analizie kodu oraz/lub działania aplikacji w celu zidentyfikowania procesów, logiki lub kodu, które posiadają wady. Wady te można wykorzystać do..... W wyniku takiej analizy, powstaje raport z listą błędów, które występują w aplikacji, systemie lub sieci komputerowej. Analiza ta może zostać przeprowadzona w ramach współpracy z klientem (na zlecenie) lub też w ramach, np. tzw. "..." na odpowiedniej platformie.

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

1) Nie, nie osiąga Pan.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy oprócz wskazanej we wniosku działalności uzyskuje/uzyska Pan inne dochody/przychody podlegające opodatkowaniu? Jeśli tak, prosimy by wskazał Pan z jakich źródeł przychodów one pochodzą?

2) Pana zdaniem usługi opisane w punkcie 1 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) "rozwój oraz sprzedaż licencji własnego oprogramowania" mieszczą się w grupowaniu usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Pozostałe opisane usługi opisane w punktach 2-4 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) należy zakwalifikować do PKWiU:

- 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, ale niezwiązanych z tworzeniem oprogramowania, oraz

- 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

3) Żadna z usług wymienionych we wniosku w punktach 1-4 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) nie jest związana z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on–line.

4) Usługi opisane we wniosku w punkcie 1 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) mieszczą się w grupowaniu usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

Pozostałe usługi - opisane w punktach 2-4 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) nie są:

- związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

- związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

- objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

- związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

- (usługami) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

- związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

5) Żadna z usług wymienionych we wniosku punktach 1-4 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) nie generuje przychodów ze:

- świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),

- przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),

- przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),

- agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1),

- w pozostałych zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

6) Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy prowadzi/będzie Pan prowadził ewidencję przychodów, w której będzie Pan w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami?

Pytanie

Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są usługi wykonywane przez Pana (opis uzupełniony pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku)?

Pana stanowisko w sprawie

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wskazał Pan, że dla:

- usług testów oprogramowania opisanych w punkcie 2 stanu faktycznego,

- usług projektowania systemów informatycznych, opisanych w punkcie 3 stanu faktycznego,

- usług badania oprogramowania pod kątem zabezpieczeń (analiza manualna oprogramowania) - tzw.... oraz testów i raportowana błędów w ramach tzw. "..." opisanych w punkcie 4 stanu faktycznego

- będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%.

Podał Pan również, że dla usług opisanych w punkcie 1 stanu faktycznego oznaczonych jako rozwój oraz sprzedaż licencji własnego oprogramowania będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 12%.

Przytoczył Pan, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów.

Wskazał Pan również, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W Pana opinii, oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Podał Pan, że usługi opisane w punkcie 1 stanu faktycznego "rozwój oraz sprzedaż licencji własnego oprogramowania" Pana zdaniem mieszczą się w grupowaniu usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), który ustawa przypisuje stawkę ryczałtu 12%. Pozostałe opisane usługi można zakwalifikować do PKWiU:

- 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, ale nie związanych z tworzeniem oprogramowania, oraz

- 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Usługi takie jako niewskazane literalnie w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b, ani w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu 8,5%.

Podkreślił Pan, że powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszych interpretacjach.

W piśmie z 24 lutego2022 r., wydanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak 0113-KDIPT2-1.4011.1142.2021.2.AP), organ podkreśla, że wnioskodawca może opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02.30.0, czyli "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2022 r., znak 0114-KDIP3-2.4011.1149.2021.2.MJ, Dyrektor Krajowej Administracji (powinno być: "Informacji" - przypis tutejszego organu) Skarbowej wyraża następujące stanowisko: "(...) należy stwierdzić, że skoro do świadczonych przez Pana usług nie mają zastosowania negatywne przesłanki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu wykonywanych usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zakwalifikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 będą mogły zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a oraz lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu".

Interpretacja indywidualna z 15 lutego 2022 r. (znak 0113-KDIPT2-1.4011.1023.2021.2.ISL) informuje, że: "(...) należy stwierdzić, że skoro jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, świadczone przez Pana usługi nie mają związku z tworzeniem programów komputerowych, tworzeniem oprogramowania, czy doradztwem w zakresie oprogramowania, to może Pan uzyskiwane przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 - tj. usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, tj. usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Podał Pan, że zgodne stanowisko organów podatkowych można również znaleźć analizując właściwą stawkę podatkową w zakresie usług testowania, o których mowa w punkcie 2 i 4 opisanego stanu faktycznego. Wykładnię taką potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładowo z:

- z 3 grudnia 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.698.2021.1.MK, 0115–KDIT1.4011.694.2021.1.JG,

- z 30 listopada 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.690.2021.1.AS,

- z 27 września 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.506.2021.1.JG,

- z 23 września 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.496.2021.1.MN.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z przedstawionych przez Pana informacji wynika m.in., że:

- Pana zdaniem usługi opisane w punkcie 1 (opsiu świadczonych przez Pana usług) "rozwój oraz sprzedaż licencji własnego oprogramowania" mieszczą się w grupowaniu usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

- Pozostałe usługi opisane w punktach 2-4 (wyliczenie (punkty) zawarte w części G.61 wniosku ORD-IN) należy zakwalifikować do PKWiU:

- 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, ale nie związanych z tworzeniem oprogramowania, oraz

- 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

- Żadna z usług wymienionych we wniosku punktach 1-4 (opsiu świadczonych przez Pana usług) nie jest związana z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on–line.

- Usługi opisane we wniosku w punkcie 1 (opsiu świadczonych przez Pana usług) mieszczą się w grupowaniu usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

- Usługi opisane w punktach 2-4 (opsiu świadczonych przez Pana usług) nie są:

- związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

- związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

- objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

- związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

- (usługami) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

- związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

- Żadna z usług wymienionych we wniosku punktach 1-4 (opsiu świadczonych przez Pana usług) nie generuje przychodów ze:

- świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),

- przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),

- przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),

- agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1),

- w pozostałych zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

Mając zatem na względzie wszystkie przedstawione we wniosku okoliczności, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Pana z:

- działalności opisanej w punkcie 1 (przedstawionego przez Pana stanu faktycznego), tj. usług z zakresu rozwoju oraz sprzedaży licencji własnego oprogramowania (usług związanych z oprogramowaniem) - jest opodatkowany stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. stawką w wysokości 12%,

- usług opisanych w punktach 2-4 (przedstawionego przez Pana stanu faktycznego), jest opodatkowany stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanej wyżej ustawy, tj. stawką w wysokości 8,5%.

Z powyższych względów Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

- Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

- Zaznaczyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jesteśmy związani wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Pana oraz Pana stanowiskiem w sprawie, tym samym dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi On dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności różnić się będą od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

- Odnosząc się natomiast do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie maja zastosowania w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl