0115-KDIT3.4011.446.2020.2.PS - Ustalenie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.446.2020.2.PS Ustalenie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2020 r. (data wpływu 17 lipca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu 1 października 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest:

* prawidłowe w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy,

* nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, na podstawie art. 30ca ustawy dochodów z tytułu świadczonych usług w zakresie projektowania i wytwarzania usprawnień oraz ulepszeń urządzenia X.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Wniosek został następnie uzupełniony pismem z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu 1 października 2020 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającym rodzajem prowadzonej działalności jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z).

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Polski, w szczególności Wnioskodawca nie posiada tzw. zakładu podatkowego na terenie innego kraju.

Wnioskodawca nawiązał współpracę ze spółką, której siedziba znajduje się w A ("Kontrahent"). Kontrahent jest podmiotem z branży medycznej, który opracował innowacyjną technologię do AAA pozwalającą na szybsze określenie podatności patogenów na antybiotyki niż konwencjonalne metody (z kilku dni do kilku godzin), co zwiększa szanse podania pacjentowi odpowiedniego antybiotyku, a w konsekwencji w istotny sposób zwiększa skuteczność leczenia. Kontrahent prowadzi obecnie prace zmierzające do komercjalizacji technologii do AAA, w tym m.in. prace zmierzające do przystosowania prototypu urządzenia do stosowania technologii AAA zwanego X (detektor X) do produkcji tego urządzenia na cele komercyjne. Prace Kontrahenta nad komercjalizacją technologii do AAA, w tym urządzenia X zgodnie z harmonogramem będą trwały kilka lat.

Zarówno technologia do AAA jak i urządzenie X objęte są ochroną patentową w UE (ochrona patentowa przysługuje albo bezpośrednio Kontrahentowi albo Kontrahent korzysta z niej na podstawie umowy licencji wyłącznej).

Wnioskodawca prowadzi na rzecz Kontrahenta prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i rozwoju urządzenia X. Prace Wnioskodawcy polegają w szczególności na projektowaniu i wytwarzaniu usprawnień oraz ulepszeń urządzenia X w stosunku do prototypu urządzenia, takich jak dodanie nowych funkcjonalności, poprawy niezawodności, dokładności pomiaru, łatwiejszego użytkowania i optymalizacji kosztów produkcji.

W tym zakresie, prace Wnioskodawcy obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w tym z zakresu inżynierii, do projektowania i tworzenia zmienionego, ulepszonego produktu (urządzenia X) i procesu (technologii do AAA). Prace Wnioskodawcy nie obejmują prac rutynowych ani wprowadzania okresowych zmian.

Niektóre z prac wykonywanych przez Wnioskodawcę mają również na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawionych na opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów (urządzenia X) i procesów.

Prace Wnioskodawcy nad urządzeniem X prowadzone są zgodnie z kilkuletnim harmonogramem, w podziale na etapy z nastawieniem na osiągnięcie z góry określonych celów. Wynikiem poszczególnych etapów prac Wnioskodawcy są m.in., fizycznie wykonane (wykorzystując m.in. druk 3D) skonstruowane przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu jego pomysłu (idei), wiedzy i umiejętności poszczególne elementy stanowiące część rozwiniętego / ulepszonego urządzenia X. Tworzone przez Wnioskodawcę ulepszenia / rozwinięcia urządzenia X co do zasady nie mogą być przedmiotem odrębnej ochrony patentowej (ochrona patentowa jest przyznana na urządzenie X).

Prace Wnioskodawcy mają charakter twórczy i innowacyjny. Efektem prac Wnioskodawcy będzie pierwsze na świecie urządzenie X stosujące technologię do AAA do komercyjnego wykorzystania.

Prace Wnioskodawcy na rzecz Kontrahenta wykonywane są w Polsce, na podstawie umowy ramowej (umowa wykonywana jest w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej). O miejscu i czasie wykonywania prac decyduje wyłącznie Wnioskodawca. Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi usługami na rzecz Kontrahenta.

Wnioskodawca z tytułu świadczenia prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniem X, w tym za przeniesienie praw własności intelektualnych do stworzonych przez siebie ulepszeń / rozwinięć (które jako ulepszenia urządzenia X są przedmiotem ochrony patentowej w UE) otrzymuje wynagrodzenie (zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Kontrahentem, Wnioskodawca jest właścicielem praw własności intelektualnych do stworzonych przez siebie ulepszeń / usprawnień / zmian urządzenia X do czasu ich przeniesienia na Kontrahenta w zamian za wynagrodzenie).

Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy wypłacane jest w cyklach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca, dla wykonywanej działalności gospodarczej, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, która jest zgodna z wymogami art. 30cb ustawy o PIT i pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Ewidencja prowadzona jest techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (odrębnie od podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Ewidencja jest prowadzona na bieżąco.

Wnioskodawca ponosi koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojowa, w tym zakup sprzętu, narzędzi i licencji do oprogramowania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu 1 października 2020 r.) Wnioskodawca wskazuje, że obecnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi (opisane w złożonym wniosku o wydanie interpretacji) wyłącznie na rzecz Kontrahenta.

W odpowiedzi na pytanie organu, czy cała działalność Wnioskodawcy lub jej elementy obejmuje badania naukowe, o których mowa art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), Wnioskodawca wskazał, że elementy jego działalności obejmują badania naukowe. Elementy działalności Wnioskodawcy obejmują badania naukowe, tj. badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W szczególności, w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca zdobywa nową wiedzę oraz umiejętności nastawione na wprowadzenie do produktu (tj. urządzenia X) oraz procesu (tj. technologii AAA) ulepszeń w celu umożliwienia jego komercjalizacji.

W odpowiedzi na pytanie organu, czy Wnioskodawca ma jakiekolwiek prawa do rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku (patent) jako twórcy w zakresie stworzonych ulepszeń czy też rozwinięć urządzenia X lub w zakresie samego urządzenia X, Wnioskodawca potwierdził, że posiada pełnię praw własności intelektualnych jako twórca w zakresie stworzonych ulepszeń bądź też rozwinięć urządzenia X do czasu ich przeniesienia na Kontrahenta w zamian za wynagrodzenie. Ulepszenia i rozwinięcia urządzenia X dokonane przez Wnioskodawcę podlegają ochronie patentowej UE, w ramach patentu na urządzenie X (nie mogą być przedmiotem odrębnego patentu).

Urząd Patentowy nie wydał Wnioskodawcy decyzji o udzieleniu patentu w stosunku do ulepszeń lub rozwinięć urządzenia X. Wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, które to uprawniałoby do zastosowania przepisów art. 30ca ustawy jako ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego IP, tj. okresu oczekiwania na przyznanie patentu w momencie jego zgłoszenia.

Ochrona patentowa UE na urządzenie X przysługuje podmiotowi innemu niż Kontrahent. Kontrahent korzysta z niej na podstawie umowy licencyjnej wyłącznej. Jednocześnie, Kontrahent posiada ochronę patentową UE związaną z elementem technologii AAA.

Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej (w tym praw do wprowadzonych ulepszeń i rozwinięć do urządzenia X, które nie podlegają odrębnej ochronie patentowej, ale które są chronione w ramach patentu X), które ujęte jest w cenie świadczonej usługi na rzecz Kontrahenta.

Wnioskodawca przenosi na Kontrahenta całość praw własności intelektualnych do stworzonych przez siebie ulepszeń / rozwinięć (które jako ulepszenia urządzenia X są przedmiotem ochrony patentowej w UE) za co otrzymuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wnioskodawca na bieżąco prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

* w której wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (przy czym do tej pory wyodrębnione zostało tylko jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej - patent do urządzenia X),

* którą prowadzi w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

* w której wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,

Wnioskodawca prowadzi ww. ewidencję od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy działalność Wnioskodawcy jest działalnością badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 30 września 2020 r. przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest możliwość uznania za działalność badawczo-rozwojową wyłącznie tej części działalności Wnioskodawcy, która jest związana z pracami w zakresie projektowania i rozwoju urządzenia X)

2. Czy osiągany przez Wnioskodawcę dochód stanowi kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i w związku z tym Wnioskodawca ma prawo opodatkować go według stawki 5%? (zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 30 września 2020 r. przedmiotem pytania drugiego jest kwalifikacja osiąganych przez Wnioskodawcę dochodów z tytułu przenoszonych praw własności intelektualnych do ulepszeń / rozwinięć urządzenia X (podlegających ochronie patentowej UE) otrzymywanych w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczonych na rzecz Kontrahenta usług ulepszenia / rozwinięcia urządzenia X jako dochodów, o których mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwość opodatkowania takiego dochodu/takich dochodów preferencyjną 5% stawką podatkową (na etapie zeznania rocznego))

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w wyniku uzupełnienia wniosku z dnia 30 września 2020 r.):

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność w tej części, która jest związana z pracami w zakresie projektowania i rozwoju urządzenia X, jest działalnością badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie pytania 2, w ocenie Wnioskodawcy, osiągany przez niego dochód z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnych do ulepszeń / rozwinięć urządzenia X, które są objęte ochroną patentową UE, otrzymywany w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczonych na rzecz Kontrahenta usług ulepszenia / rozwinięcia urządzenia X, może być opodatkowany preferencyjną 5% stawką podatkową (na etapie składania zeznania rocznego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy oraz nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnego opodatkowania 5% stawka podatkową, na podstawie art. 30ca ustawy dochodów z tytułu świadczonych usług w zakresie projektowania i wytwarzania usprawnień oraz ulepszeń urządzenia X.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do art. 5a pkt 39 przez badania naukowe rozumieć należy:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ilekroć w ustawie mowa jest o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie natomiast z ww. art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Wnioskodawca nawiązał współpracę z kontrahentem z branży medycznej, który opracował innowacyjną technologię do AAA pozwalającą na szybsze określenie podatności patogenów na antybiotyki niż konwencjonalne metody (z kilku dni do kilku godzin), co zwiększa szanse podania pacjentowi odpowiedniego antybiotyku, a w konsekwencji w istotny sposób zwiększa skuteczność leczenia. Kontrahent prowadzi obecnie prace zmierzające do komercjalizacji technologii do AAA, w tym m.in. prace zmierzające do przystosowania prototypu urządzenia do stosowania technologii A zwanego do produkcji tego urządzenia na cele komercyjne. Prace Kontrahenta nad komercjalizacją technologii do AAA, w tym urządzenia X zgodnie z harmonogramem będą trwały kilka lat.

Wnioskodawca prowadzi na rzecz Kontrahenta prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i rozwoju urządzenia X. Prace Wnioskodawcy polegają w szczególności na projektowaniu i wytwarzaniu usprawnień oraz ulepszeń urządzenia X w stosunku do prototypu urządzenia, takich jak dodanie nowych funkcjonalności, poprawy niezawodności, dokładności pomiaru, łatwiejszego użytkowania i optymalizacji kosztów produkcji.

W tym zakresie, prace Wnioskodawcy obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w tym z zakresu inżynierii, do projektowania i tworzenia zmienionego, ulepszonego produktu (urządzenia X) i procesu (technologii do AAA). Prace Wnioskodawcy nie obejmują prac rutynowych ani wprowadzania okresowych zmian.

Prace Wnioskodawcy nad urządzeniem X prowadzone są zgodnie z kilkuletnim harmonogramem, w podziale na etapy z nastawieniem na osiągnięcie z góry określonych celów. Prace Wnioskodawcy mają charakter twórczy i innowacyjny. Efektem prac Wnioskodawcy będzie pierwsze na świecie urządzenie X stosujące technologię do AAA do komercyjnego wykorzystania.

Jak wynika wprost z treści wniosku, elementy działalności Wnioskodawcy obejmują badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W szczególności, w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca zdobywa nową wiedzę oraz umiejętności nastawione na wprowadzenie do produktu (tj. urządzenia X) oraz procesu (tj. technologii AAA) ulepszeń w celu umożliwienia jego komercjalizacji.

Z wniosku wynika zatem, że Wnioskodawca prowadzi - co do zasady - działalność twórczą obejmującą badania aplikacyjne czy też prace rozwojowe w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (czyli tzw. kwalifikowanymi IP) są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zastrzec trzeba w tym miejscu, że ww. katalog jest zamknięty. Oznacza to, że wyłącznie wymienione powyżej prawa podlegające ochronie prawnej:

* na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub

* ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz

* innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,

* mogą stanowić kwalifikowane IP.

Zgodnie z art. 30ca ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy).

Wyeksponować trzeba w tym miejscu, że stosownie do ust. 4 art. 30ca tej ustawy wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b)x1,3

- ----------

a + b + c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a-prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d-nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ww. wzór służy do obliczenia tzw. wskaźnika nexus, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Przyjęto bowiem, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi.

Stosownie do art. 30ca ust. 6 tej ustaw w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Wyeksponować trzeba również, że zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy zamierzają opodatkować kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że prace Wnioskodawcy polegają w szczególności na projektowaniu i wytwarzaniu usprawnień oraz ulepszeń urządzenia X w stosunku do prototypu urządzenia, takich jak dodanie nowych funkcjonalności, poprawy niezawodności, dokładności pomiaru, łatwiejszego użytkowania i optymalizacji kosztów produkcji. Jak wskazał Wnioskodawca, posiada On pełnię praw własności intelektualnych jako twórca w zakresie stworzonych ulepszeń bądź też rozwinięć urządzenia X do czasu ich przeniesienia na Kontrahenta w zamian za wynagrodzenie. Ulepszenia i rozwinięcia urządzenia X dokonane przez Wnioskodawcę podlegają ochronie patentowej UE, w ramach patentu na urządzenie X (nie mogą być przedmiotem odrębnego patentu).

Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej (w tym praw do wprowadzonych ulepszeń i rozwinięć do urządzenia X, które nie podlegają odrębnej ochronie patentowej, ale które są chronione w ramach patentu X), które ujęte jest w cenie świadczonej usługi na rzecz Kontrahenta.

Wskazać należy w tym miejscu, że do katalogu praw własności intelektualnych, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 omawianej ustawy włączono m.in. patenty, które podlegają następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przez Urząd Patentowy.

Co do zasady, definicje i zasady przyznawania praw ochronnych w odniesieniu do patentów zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.).

Ubiegając się o ochronę patentową na wynalazek, zgłaszający może wybrać procedurę, w oparciu o którą toczyć się będzie postępowanie. Generalnie procedury możemy podzielić na: krajowe, czy też międzynarodowe.

Aby zapewnić sobie ochronę w całej Europie, można zarejestrować w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) patent europejski. Przepisami właściwymi w tych kwestiach jest Konwencja

o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część.

Patent europejski musi jednak zostać zatwierdzony przez krajowy urząd patentowy w każdym kraju, w którym ma zapewniać ochronę. W zależności od prawa danego kraju konieczne może okazać się przedłożenie tłumaczenia lub wniesienie opłat w konkretnym terminie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języku lub jakiej formie jest prowadzone postępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku lub jakiej formie sporządza się dokumentację zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (ust. 2).

Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 omawianej ustawy, na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Patentowy (ust. 2).

Artykuł 40 ustawy - Prawo własności przemysłowej stanowi natomiast, że osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:

1. umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4, albo

2. niniejszą ustawą * po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Należy także wskazać, że zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy- Prawo własności przemysłowej, patent - definiowany jest jako prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 24 ww. ustawy, patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Stosowanie do art. 52 § 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania.

Stosowanie do art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Jak wynika z wniosku Urząd Patentowy nie wydał Wnioskodawcy decyzji o udzieleniu patentu w stosunku do ulepszeń lub rozwinięć urządzenia X. Wnioskodawca nie dokonał również zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, w tym - w celu uzyskania ochrony za granicą.

Z wniosku wynika wyłącznie, że ochrona patentowa UE na urządzenie X przysługuje podmiotowi innemu niż Kontrahent. Kontrahent korzysta z niej na podstawie umowy licencyjnej wyłącznej. Jednocześnie, Kontrahent posiada ochronę patentową UE związaną z elementem technologii AAA. Natomiast ulepszenia i rozwinięcia urządzenia X dokonane przez Wnioskodawcę podlegają ochronie patentowej w UE, ale w ramach patentu na urządzenie X ponieważ nie mogą być przedmiotem odrębnego patentu.

Zauważyć trzeba w tym miejscu, że co do zasady podatnik może również rozwijać lub ulepszać w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej "cudze IP". Jeżeli w wyniku efektów ww. prac, powstaną nowe prawa własności intelektualnej, przysługujące temu podatnikowi, który rozwinął lub ulepszył "cudze IP" oraz podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, podatnicy są wówczas również uprawnieni do zastosowania preferencyjnej stawki w wys. 5% podatku od osiągniętego dochodu.

Z treści wniosku nie wynika jednak, aby Wnioskodawcy przysługiwały konkretne prawa do rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku (czyli prawa do patentu) jako twórcy w zakresie stworzonych ulepszeń czy też rozwinięć urządzenia X lub w zakresie samego urządzenia X. Wnioskodawca nie potwierdził tej okoliczności w udzielonej odpowiedzi na wezwanie organu. Wnioskodawca potwierdził jedynie, że posiada pełnię praw własności intelektualnych jako twórca (z pewnością prawa autorskie) w zakresie stworzonych ulepszeń bądź też rozwinięć urządzenia X do czasu ich przeniesienia na Kontrahenta w zamian za wynagrodzenie.

Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej (w tym praw do wprowadzonych ulepszeń i rozwinięć do urządzenia X, które nie podlegają odrębnej ochronie patentowej, ale które są chronione w ramach patentu X), które ujęte jest w cenie świadczonej usługi na rzecz Kontrahenta.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca osiąga przychody nie z patentów podlegających ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, lecz ze świadczonych usług na rzecz kontrahenta, w tym w zakresie usług ulepszeń i rozwinięć, do których posiada prawa własności intelektualnych jako twórca.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie osiąga wiec przychodów z praw własności intelektualnych, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychodów z podlegających ochronie prawnej praw wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy (praw do patentu), uwzględnionych w cenie świadczonych usług.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do zastosowania wobec takich dochodów, na warunkach wskazanych w omawianych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, preferencyjnego opodatkowania 5% stawką, o której mowa jest w art. 30ca ust. 1 tej ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania drugiego jest więc nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl