0115-KDIT3.4011.404.2024.1.JS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.404.2024.1.JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 maja 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 13 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia formy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od (...) 2020 r. prowadziła Pani działalność gospodarczą, (...). Od początku prowadzenia działalności gospodarczej zdeklarowała Pani formę opodatkowania na zasadach ryczałtu. Po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej postanowiła Pani zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Zdeklarowała Pani ten zamiar poprzez uregulowanie płatności PIT-em 5 (potwierdzenie przelewu w załączniku) na konto Urzędu Skarbowego w (...) w (...) i (...) 2022 r.

Mając pewność, iż ze względu na przedłożony PIT-5 w (...) 2022 r. (co świadczy o deklaracji formy opodatkowania na zasady ogólne) i nieprzedłożeniu przez cały 2023 rok (aż do zawieszenia działalności gospodarczej w (...) 2023 r.) innego oświadczenia woli o zmianie sposobu opodatkowania, w 2023 r. rozliczała się Pani na zasadach ogólnych.

Rok 2023 postanowiła Pani rozliczyć razem z mężem A.A przedkładając odpowiedni PIT w wyznaczonym terminie do 30 kwietnia 2024 r. Kilka dni po złożeniu PIT36 skontaktował się z Państwem przedstawiciel Urzędu Skarbowego w (...) informując, iż nie mogą się Państwo razem rozliczać, gdyż w systemie Urzędu Skarbowego sposób rozliczenia Pani działalności gospodarczej to ryczałt, konieczne będzie złożenie odpowiedniej korekty.

Niezwłocznie po tej informacji udali się Państwo do Urzędu Skarbowego celem wyjaśnienia i przedłożenia dokumentów potwierdzających, iż w (...) 2022 r. oświadczyła Pani zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne przez prawidłowo opisany przelew na konto Urzędu Skarbowego w (...) (PIT-5).

Początkowo przedstawiciel Urzędu Skarbowego w (...) stwierdził, iż jedynym sposobem zmiany formy opodatkowania jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

Jest to sprzeczne z Pani wiedzą, gdyż przepisy prawa podatkowego nie przewidują formy w jakiej oświadczenie o zmianie formy opodatkowania powinno zostać złożone, poza tym iż powinno zostać złożone na piśmie. Dobrze opisany i terminowy przelew na konto Urzędu Skarbowego może stanowić skuteczne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. "Przepisy Prawa Cywilnego stanowią, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, w tym również poprzez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli) art. 60 Kodeksu Cywilnego.

Nie wzięto pod uwagę Pani argumentacji, ponadto przedstawiciel Urzędu Skarbowego zignorował przedstawione dowody wpłaty tłumacząc przy tym, iż mają za dużo pracy, że nie są kompatybilni ze swoją księgowością, a system elektroniczny jest niedoskonały i często pojawiają się podobne błędy. Nie potrafili również wyjaśnić dlaczego jeżeli faktycznie powinna rozliczać się Pani na ryczałcie, a przez cały 2023 rok rozliczała się Pani z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych to nie stwierdzono przez cały ten okres jakichkolwiek nieprawidłowości. Finalnie nie podjęto próby wyjaśnienia, rozmowy na temat przedstawionych dowodów wpłaty PIT-5. Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w ostatniej rozmowie stwierdził, iż nie są w stanie określić jak "dokładnie powinno być", nie był też w stanie podać dokładnej podstawy prawnej swojej decyzji. Stwierdzono, że to nie ich a Pani problem. Uznali, że nic więcej z tym nie zrobią i zasugerowali skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową.

Pytanie

Czy w świetle przedstawionych dowodów, po zmianie formy opodatkowania w (...) 2022 r. na zasady ogólne poprzez dobrze opisany i terminowy przelew na konto Urzędu Skarbowego w (...) w formie PIT-5 i braku deklaracji o wyborze innej formy opodatkowania w 2023 r., w 2023 r. mogłam rozliczać swoją działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i złożyć PIT-36 w celu rozliczenia 2023 r.?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z przedstawionym opisem sprawy i faktem, iż w (...) 2022 r. zmieniła Pani formę opodatkowania działalności gospodarczej na zasady ogólne poprzez prawidłowo opisany i terminowy przelew na konto Urzędu Skarbowego w (...) w formie PIT-5 i nie zdeklarowaniu innej formy opodatkowania w 2023 r., mogła Pani rozliczać się w 2023 r. na zasadach ogólnych i rozliczyć rok 2023 razem z Pani mężem poprzez PIT-36.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 wskazanej wyżej ustawy:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opisany przez Panią problem wymaga również przywołania następujących przepisów ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776): - art. 9 ust. 1a tej ustawy:

Podatnik może złożyć oświadczenie, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

- art. 9 ust. 1 tej ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

- art. 9 ust. 1b tej ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

- art. 9 ust. 1c tej ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Zauważam, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze.

Jeśli natomiast podatnik dokona wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania to dotyczy ona również lat następnych, chyba że w ww. terminie złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym do rezygnacji z ryczałtowanej formy opodatkowania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

We wniosku wskazała Pani wprost, że:

- od (...) 2020 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą, gdzie wybrała Pani zryczałtowaną formę opodatkowania;

- po dwóch latach postanowiła Pani zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne i zadeklarowała Pani ten zamiar poprzez dokonanie płatności podatku PIT-5 na konto urzędu skarbowego w (...) i (...) 2022 r.;

- nie przedłożyła Pani innego oświadczenia woli o zmianie sposobu opodatkowania i przez cały 2023 r. rozliczała się Pani na zasadach ogólnych;

- za 2023 r. złożyła Pani PIT-36 i wybrała Pani rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Wątpliwości Pani sprowadzają się do ustalenia, czy dokonany przez Panią przelew w (...) i (...) 2022 r. można uznać za złożenie oświadczenia dotyczące zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne.

Zaznaczam, że ustawodawca na podstawie regulacji zawartych w ustawie z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) dokonał zmiany wyrażenia "pisemnego" dla określenia formy złożonego oświadczenia na "sporządzonego na piśmie" oraz - analogicznie - zastąpił wyrażenie "w formie pisemnej" na sformułowanie "na piśmie".

Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy (druk sejmowy nr 239) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych dokonano zmian o charakterze wynikowym i dostosowawczym. Stwierdzono w nim, że:

Zmiana ta ma na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Zwrot "na piśmie" odnosi się do sposobu utrwalenia informacji w postaci znaków pisma, w przeciwieństwie do zwrotu "pisemnie", który sugeruje konieczność opatrzenia dokumentu w postaci papierowej podpisem własnoręcznym.

(...) Konkluzję z tych analiz oraz intencję projektowanych zmian w tym obszarze w niżej wymienionych przepisach odzwierciedla następująca reguła: "Sprawy załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przepisy podatkowe nie przewidywały i nie przewidują zatem możliwości uznania wyboru/zmiany formy opodatkowania w sposób dorozumiany, tj. poprzez dokonywanie wpłaty określonym tytułem.

Dokonane przez Panią płatności (wpłaty) do urzędu skarbowego nie stanowią więc - wymaganych zakresem cytowanych wyżej przepisów - "pism" skierowanych/złożonych bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego (stanowią one bowiem wyłącznie polecenie dokonania stosownej transakcji przez bank - Pani dyspozycję skierowaną do/wobec określonego banku). Innymi słowy, okoliczność, że środki przelane przez Panią znalazły się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym rachunku bankowym oraz fakt, że dana wpłata zawierała oznaczenie w postaci bezpośredniego wskazania tytułu - wskazującego na powód jej dokonania, nie może być utożsamiana z (wymaganym przepisami) złożeniem pisemnego oświadczenia woli o zmianie formy opodatkowania.

Tym samym, dowód wpłaty podatku nie może zostać uznany za skutecznie złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1)

przez cały rok podatkowy albo

2)

od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

- mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy:

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

1)

stosuje przepisy:

a)

art. 30c lub

b)

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy

)

w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

2)

podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Tym samym, wobec braku złożenia skutecznego oświadczenia o rezygnacji z ryczałtowanej formy opodatkowania w 2023 r. powinna Pani dokonać rozliczenia za 2023 r. składając PIT-28, a nie PIT-36. Dodatkowo nie może dokonać Pani rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Mając powyższe na względzie, Pani stanowisko uznaję za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczam, że interpretacja ta została wydana w Pani indywidualnej sprawie i nie wywołuje skutków podatkowoprawnych względem Pani małżonka.

Końcowo wyjaśniam, że dołączone do wniosku załączniki nie były przeze mnie analizowane, bo nie prowadzę klasycznego postępowania dowodowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a,

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl