0115-KDIT3.4011.361.2024.2.PS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.361.2024.2.PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 17 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 25 maja 2024 r. (wpływ). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan (dalej: Wnioskodawca lub X) polskim rezydentem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w rozumieniu art. 3 ustawy o PIT.

W okresie od (...) 2022 r. do (...) 2022 r. wraz ze wspólnikami Wnioskodawca prowadził działalność w formie spółki Jawnej pod Firmą X sp.j.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie stan faktyczny dotyczący okresu od (...) 2022 r. do (...) 2022 r.

Wszystkie opisane poniżej projekty były realizowane przez ww. sp.j.

Opis działalności X

Podstawowym przedmiotem aktywności X jest działalność produkcyjna w zakresie produktów (...)., tzw. (...) i opiera się na produkcji i sprzedaży hurtowej (...). Głównym odbiorcą produktów X jest Y, na rzecz której sprzedawane są m.in.: A, B, C.

Charakterystyczną cechą produkcji artykułów (...) jest konieczność zachowania (...). (...). Taki standard został (...)

W związku z powyższym, X jest zobowiązana do ciągłego opracowywania nowych procesów wewnętrznych oraz technologii produkcyjnych. Stały (...).

Ogólny opis działalności rozwojowej

Oprócz działalności produkcyjnej i handlowej X prowadzi także działalność rozwojową. Działalność rozwojowa w strukturze X oparta jest o metodologię (...). Metodologia (...). Opierając się na zasadzie (...). Metodologia (...).

Prace rozwojowe są prowadzone przede wszystkim w ramach Działu V, W, oraz U. Wsparciem służy również Dział Ó.

Działalność rozwojowa jest inicjowana z trzech źródeł:

* Działalność filarowa;

* Działalność Audytowa;

* Zgłoszenia zewnętrzne.

Działalność filarowa

Każdy z filarów ma (...). Spotkania filarowe odbywają się (...). Pracę odbywają się w sześciu głównych filarach:

(...)

Podstawą działania struktury filarowej jest (...).

Audyty

Projekty mogą być również inicjowane na podstawie prowadzonych audytów. Tą grupę działań można podzielić na dwa źródła, (...).

(...)

W ciągu 2022 r. X prowadziła kilkadziesiąt projektów rozwojowych, które zostały zgrupowane z uwagi na ich przedmiot. I tak, wyróżniono 5 grup projektów:

(...)

Nowe technologie

Przedmiotem działalności X jest (...). Produkcja (...) wiąże się koniecznością opracowania technologii odrębnie dla poszczególnych produktów. Jest to konieczne z uwagi na konieczność (...). Nie jest możliwe zastosowanie technologii opracowanej dla wyrobu X przy produkcji wyroby Y.

Przez czynność opracowania nowej technologie dla wyrobu należy rozumieć zespół powiązanych ze sobą czynności obejmujących w szczególności:

(...)

Opracowana technologia każdorazowo dot. określnego wyrobu.

W każdym przypadku prace obejmują:

(...)

W projektach mogą brać udział (...).

W 2022 r. były realizowane cztery projekty z tej grupy: * (...)

Projekt 1 (...):

* wzrost wydajności (...);

* optymalizację (...);

* optymalną obsadę (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Projektowanie i optymalizacja (...):

(...) * Testy.

Projekt 2 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* zwiększenie wydajności produkcji: (...):

(...)

* zwiększenie ergonomii pracy;

* redukcję odpadu (...);

* minimalizację (...).

Prace w tym zakresie nie stanowiły (...):

* Opracowaniu koncepcji technologii (...);

* Zaprojektowaniu i stworzeniu (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne: (...);

* Opracowanie koncepcji nowej technologii:

(...)

* Próby rozruchowe (...);

* Analiza parametrów (...);

* Optymalizacja ergonomii pracy na stanowisku (...);

* Rozbudowa stanowiska (...);

* Analiza zwiększenia wydajności (...);

* Projektu (...);

* Stworzenie projektu (...);

* Instalacja oprzyrządowania;

* Testy (...).

Projekt 3 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* wzrost wydajności: (...);

* wzrost powtarzalności procesu;

* jednakową jakość (...), ergonomię pracy;

* niski poziom zużywanych materiałów (...);

* możliwość (...)

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne, (...);

* Opracowanie wstępnej koncepcji (...);

* Projekt adaptacji (...);

* Projekt infrastruktury technicznej (...);

* Próby technologiczne (...);

* Projekt rozbudowy (...);

* Ponowne próby technologiczne (...);

* Analiza stanowiska (...) oraz poprawy ergonomii pracy;

* Testy.

Projekt 4 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* wzrost wydajność: (...);

* redukcję kosztów (...)

* redukcja kosztów (...)

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Opracowanie koncepcji (...);

* Opracowanie technologii (...);

* Testy (...);

* Opracowanie technologii (...);

* Testy;

* Analiza zwiększenia wydajności oraz poprawy ergonomii pracy na stanowisku pracy.

Rozbudowa (...).

Drugą grupą projektów jest rozbudowa posiadanych przez X (...). Produkcja (...) rozwoju (...). Rozbudowa (...) ma na celu (...).

(...) produkcja cechuje się tym, że rozbudowa (...) nie jest procesem łatwym, co wynika z:

* braku dostępnych gotowych rozwiązań na rynku (brak gotowych (...), w tym koncepcji takich linii) - ogół prac musi być "szyty na miarę";

* konieczności uwzględnienia (...);

* konieczności uwzględnienia (...).

Głównymi pracami realizowanymi w ramach tych projektów jest:

* Opracowanie (...);

* określenie zapotrzebowania na (...);

* Rozwiązanie problemów technologicznych. (...).

W projektach mogą brać udział (...).

W 2022 r. były realizowane trzy projekty z tej grupy:

* Rozbudowa linii produkcji C;

* Rozbudowa linii produkcji B;

* Modernizacja (...).

Projekt 1 - Rozbudowa linii produkcji C. (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* wzrost wydajności (...);

* optymalną (...);

* poprawę bezpieczeństwa i ergonomii pracy;

* poprawę jakości wykonania;

* zwiększenie niezawodności procesu.

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Identyfikacja (...);

* Analiza (...);

* Projektowanie i optymalizacja (...):

(...)

* Parametryzacja - (...);

* Podłączenie niezbędnych elementów technicznych (...);

* Optymalizacja ergonomii pracy (...);

* Analiza (...);

* Testy (...).

Projekt 2 - Rozbudowa linii produkcji B. (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę bezpieczeństwa pracy;

* poprawę warunków i ergonomii pracy;

* poprawę wydajności - (...);

* optymalną obsadę (...);

* poprawę jakości (...);

* poprawę niezawodności (...);

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Projektowanie i optymalizacja (...):

(...)

* Parametryzacja - (...);

* Podłączenie niezbędnych elementów technicznych (...);

* Testy automatycznych (...);

* Testy rozruchowe (...).

Projekt 3 - Modernizacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* wzrost wydajności (...)

* poprawę bezpieczeństwa pracy;

* poprawę ergonomii pracy;

* poprawę jakości (...);

* poprawę niezawodności (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Opracowanie koncepcji (...);

* Projekt (...);

* Projekt (...);

* Projektowanie i optymalizacja (...):

* Parametryzacja: (...)

* Próby rozruchowe (...). Prace nad poprawą ergonomii pracy.

Usprawnienie procesu (...)

Produkcja (...). Zarządzanie (...). Projektując procesy (...).

Typowy (...).

W 2022 były prowadzone cztery projekty z tego obszaru, tj.:

(...)

Projekt 1 - (...):

* usprawnienie (...);

* skrócenie (...);

* minimalizacja (...).

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały przede wszystkim:

* Prace analityczne:

(...)

* Przygotowanie (...);

* Napisanie (...);

* Testowanie (...);

* Stworzenie procedury (...);

* Reorganizacja (...);

* Testy (...).

Projekt 2 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* wzrost (...).

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Napisanie (...);

* Wybór i zamówienie niezbędnych sprzętów (...);

* Przygotowanie (...);

* Przygotowanie (...);

* Testy.

Projekt 3 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* większy (...);

* ułatwienie (...),

* zapewnienie (...)

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały przede wszystkim:

* Prace analityczne:

(...)

* Określenie (...);

* Napisanie (...);

* Test (...);

* Wdrożenie poprawek.

Projekt 4 - (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...);

* poprawę (...).

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Przygotowanie (...);

* Przygotowanie (...);

* Połączenie (...);

* Testowanie (...).

Optymalizacja (...)

W branży produkcyjnej, optymalne (...).

Prace w tym obszarze obejmują kilka kluczowych etapów:

* Analiza (...);

* Projektowanie (...);

* Implementacja (...);

* Testowanie i optymalizacja: (...).

Prace w tym zakresie, nie stanowią prac o charakterze (...). Tworząc koncepcje miano na uwadze:

* Tempo procesu - (...);

* Ergonomię pracy;

* Maksymalizację (...).

W 2022 r. zrealizowano następujące projekty:

* Instalacja (...);

* Optymalizacja (...);

* Określenie (...).

Projekt 1 - Instalacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...);

* poprawę (...);

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Ustalenie optymalnego (...);

* Prace związane z (...).

Projekt 2 - Optymalizacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* wzrost (...);

* poprawę (...).

(...)

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Przygotowanie (...);

* Reorganizacja (...);

* Reorganizacja (...).

Projekt 3 - Określenie (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* zmniejszoną (...);

* poprawę (...).

(...)

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Określenie (...);

* Wyznaczenie (...);

* Przygotowanie (...);

* Przeszkolenie (...).

Pozostałe (...)

W 2022 r. były prowadzone również inne projekty o charakterze rozwojowym. Pozostałe projekty dotyczą optymalizacji funkcjonujących procesów produkcyjnych, audytowych. etc.

W 2022 r. realizowano następujące projekty:

* Instalacja (...);

* Poprawa (...);

* Projekt (...);

* Projekt (...);

* Poprawa (...);

* Optymalizacja (...);

* Instalacja (...);

* Instalacja (...).

(...)

Projekt 1 - Instalacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...);

* automatyzację (...).

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne: (...)

* Określenie wymagań (...);

* Montaż (...);

* Montaż (...);

* Testy (...).

Projekt 2 - Poprawa (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...);

* poprawę (...).

Zaobserwowano sytuację, w której (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Przygotowanie projektu (...);

* Reorganizacja stanowiska zgodnie z przyjętymi zasadami.

Projekt 3 - Poprawa (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...).

Określono (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...) * Standaryzacja (...).

Projekt 4 -Projekt (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...).

Proces przed zmianą: (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Dostosowane (...);

* Test (...);

* Przygotowane (...);

* Wyznaczenia (...);

* Test (...)

Projekt 5 - Projekt (...). Celem projektu była (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...);

* zwiększenie (...).

Po (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Opracowanie (...);

* Przygotowanie (...);

* Testy (...).

Projekt 6 - (...):

* poprawę warunków i ergonomii pracy.

(...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne: (...)

* Zamówienie (...),

* Dostosowanie (...);

* Testy (...).

Projekt 7 - Optymalizacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* redukcję (...)

* poprawę (...).

Przy pomiarze (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...);

* Ustalenie (...);

* Dostosowanie (...);

* Stworzenie koncepcji (...);

* Weryfikacja (...);

* Wprowadzenie (...);

* Weryfikacja, (...);

* Aktualizacja (...).

Projekt 8 - Instalacja (...).

Realizacja projektu zapewniła:

* poprawę (...);

* poprawę (...).

Zgodnie z (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne: (...)

* Montaż (...);

* Testy (...);

* Montaż (...);

* Testy (...).

Projekt - 9 Projekt (...).

Realizacja projektu zapewniła (...).

Podczas przeprowadzonych obserwacji zauważono, (...).

Prace projektowe obejmowały następujące etapy:

* Prace analityczne:

(...)

* Zamówienie (...);

* Testy (...).

Uzupełnienie stanu faktycznego

W uzupełnieniu wniosku wskazuje Pan (potwierdza Pan), że wszystkie opisane we wniosku poszczególne projekty były wyrazem własnej twórczości intelektualnej w takim rozumieniu, że w każdym przypadku były one realizowane przez pracowników X. Powstałe w toku prowadzonych prac pomysły, koncepcje były wynikiem wysiłku intelektualnego pracowników. Elementem każdego projektu są prace analityczne (analiza problemu, analiza dostępnych rozwiązań i skutków) oraz prace koncepcyjne (tworzenie i rozważanie dostępnych opcji oraz rozwiązań). Prace są prowadzone przez wyznaczony interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników. W żadnym przypadku prace nie były prowadzone w oparciu o gotową instrukcję. Posiadały one charakter kreatywny, nowatorski, oryginalny w pomyśle w takim rozumieniu, że każdy projekt był realizowany w oparciu o pomysły, koncepcje powstałe w drodze wysiłku intelektualnego pracowników wchodzących w skład danego zespołu projektowego. Prace o prostym charakterze czyli takie, które można łatwo zaimplementować nie zostały objęte wnioskiem.

Realizacja prac wymaga opracowania/wymyślenia nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub procesowych, a także opracowania nowych lub ulepszonych procesów oraz ich walidacji w warunkach rzeczywistych.

Projekty te były nastawione na stworzenie nowych oryginalnych rozwiązań, o charakterze unikatowym - w taki rozumieniu, że rozwiązania i koncepcje będące podstawą prac projektowych zostały wymyślone i opracowane przez Pana pracowników.

Wszystkie prace miały charakter kreacyjny, dążyły do stworzenia czego nowego, np. (...), etc. Wszystkie pomysły mają charakter unikatowy w skali Pana działalności.

Potwierdził Pan, że wszystkie opisane we wniosku projekty podejmowane były każdorazowo w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

Ponadto wyjaśnił Pan, że prowadzone prace nie miały charakteru prac badawczych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzone prace nie były ukierunkowane na nowe odkrycia.

Oczekuje Pan, żeby organ przesądził, o tym, że w zakresie poszczególnych projektów z 5 grup prowadził Pan każdorazowo prace rozwojowe w rozumieniu w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W żadnym przypadku (dot. wszystkich projektów) prowadzone prace nie obejmowały rutynowych lub okresowych zmian. Realizacja każdej pracy projektowej wymagała powołania zespołu projektowego, który w celu realizacji prac przeprowadzał prace analityczne, koncepcyjne, testerskie. Żaden z projektów nie został zrealizowany w sposób automatyczny.

W odpowiedzi na pytania:

1)

w czym przejawia się twórczy charakter każdego poszczególnego projektu?

2)

jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pana praktyce gospodarczej Pan zastosował w ramach poszczególnych projektów?

3)

czy wszystkie poszczególne projekty w zakresie 5 grup projektów obejmowały łączenie i kształtowanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności oraz następnie jej wykorzystanie?

4)

jakimi zasobami wiedzy dysponował Pan przed rozpoczęciem każdego poszczególnego projektu oraz jaki rodzaj wiedzy i umiejętności (rozwiązania wiedzowe, techniczne, technologiczne, programistyczne, etc.) wykorzystywał Pan oraz/lub rozwijał w ramach każdego projektu ?

5)

jakie innowacyjne rozwiązania/nowe zastosowania/usprawnienia odróżniają te projekty od już istniejących na rynku?

Wskazał Pan co następuje:

Grupa 1 - (...).

Twórczy charakter prac polega na opracowaniu oryginalnej, autorskiej technologii wytwarzania danego produktu. Na technologię wytwarzania składa się:

* dobór maszyn, (...),

* dobór materiałów,

* dobór parametrów (...)

* kolejność ułożenia procesu.

W toku prac nad każdym projektem powstała (...).

Z doświadczenia i wiedzy X wiadome jest, że (...).

Efekty zrealizowanych projektów są (...). W odniesieniu do:

* Projekt 1 - (...);

* Projekt 2 - (...);

* Projekt 3 - (...).

Grupa 2 - (...)

Twórczy charakter prac polega na opracowaniu/zaprojektowaniu (w każdym przypadku) oryginalnego, autorskiego projektu rozbudowanej linii produkcyjnej ((...)). Układ (...) linii produkcyjnej składa się z takich elementów jak:

* Maszyny i narzędzia produkcyjne,

* Parametryzacja maszyn;

* Układ linii (...)

* Ilość i kompetencje pracowników.

W toku prac nad każdym projektem powstała (...).

Z doświadczenia i wiedzy X wiadome jest, że (...).

(...) produkcja cechuje się tym, że rozbudowa (...) nie

procesem łatwym, co wynika z:

* braku dostępnych gotowych rozwiązań na rynku (brak gotowych (...), w tym koncepcji takich linii) - ogół prac musi być "szyty na miarę";

* konieczności uwzględnienia (...);

* konieczności uwzględnienia (...).

Głównymi pracami realizowanymi w ramach tych projektów było:

* Opracowanie (...) linii produkcyjnej tj. (...).

* Określenie (...).

* Rozwiązanie (...).

* Parametryzacja.

Efekt zrealizowanych projektów jest (...).

Innowacja polega na (...). W odniesieniu do:

* Projekt 1 - (...).

* Projekt 2 - (...);

* Projekt 3 - (...).

Grupa 3 - (...)

Twórczy charakter prac polega na opracowaniu i wdrożeniu (w każdym przypadku) nowego modelu (...) oraz na (...). Każdy taki model procesu (...) składa się szeregu czynników takich jak: (...).

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja procesu (niewystępująca wcześniej w Pana praktyce) oraz nowe oprogramowanie komputerowe - nowy moduł w (...).

Prace w zakresie (...).

Stworzenie nowego (...).

Efekt zrealizowanych projektów jest innowacyjny, (...).

Efektem każdego projektu jest (...).

Innowacja polega na (...). W odniesieniu do:

* Projekt 1. (...);

* Projekt 2. (...);

* Projekt 3. (...);

* Projekt 4. (...);

Grupa 4 - Pozostałe (...)

Twórczy charakter prac polega na (...)

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja wdrażanego ulepszenia (niewystępujące wcześniej w Pana praktyce). Prace w tym zakresie nie miały charakteru rutynowego. Ich wykonanie nie było "automatyczne".

Stworzenie, opracowanie wdrożonych ulepszeń wymagało wiedzy z zakresu (...).

Opracowanie ulepszeń w każdym z opisanych przypadków doprowadziło do (...).

Z doświadczenia i wiedzy X wiadome jest, że (...)

Innowacja polega na (...).

W opisie stanu (...).

Grupa 5 - Optymalizacja (...)

Prace polegające na (...).

Z doświadczenia i wiedzy X wiadome jest, że w (...).

Twórczy charakter prac polega na (...).

Raz jeszcze należy podkreślić, że (...)

Innowacja w każdym projekcie polega na (...):

* Projekt 1 - (...);

* Projekt 2 - (...);

* Projekt 3 - (...).

Pytania

1. Czy prace prowadzone w ramach grupy projektów - nowe technologie - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2. Czy prace prowadzone w ramach grupy projektów - rozbudowa (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

3. Czy prace prowadzone w ramach grupy projektów - usprawnienie procesu (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

4. Czy prace prowadzone w ramach grupy projektów - optymalizacji (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

5. Czy prace prowadzone w ramach grupy projektów - Pozostałe (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

1. Prace prowadzone w ramach grupy projektów - nowe technologie - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT);

2. Prace prowadzone w ramach grupy projektów - rozbudowa (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT;

3. Prace prowadzone w ramach grupy projektów - usprawnienie procesu (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT;

4. Prace prowadzone w ramach grupy projektów - optymalizacji (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT;

5. Prace prowadzone w ramach grupy projektów - Pozostałe (...) - stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 26e ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE

Stanowiska

Zgodnie z art. 26e ustawy o PIT podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 5a pkt 40 ustawy o PIT pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uzupełniając powyższą definicję należy przytoczyć art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Prowadzone przez Pana pracę stanowią pracę rozwojowe. Kwalifikacja danych prac jako B+R wymaga łącznego spełniania następujących warunków:

* Systematyczność;

* Zwiększenie zasobów wiedzy;

* Twórczość.

Z uwagi na podobieństwo tematyczne, udzieli Pan odpowiedzi łącznej dla wszystkich pięciu

pytań (grup projektowych).

Twórczość

Zgodnie Objaśnieniami podatkowymi z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX - PIT Objaśnienia dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (Dalej objaśnienia):

* Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś);

* Ponadto, uznać należy, iż na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot;

* Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika;

* Orzecznictwo wyjaśnia również, że przez działalność twórczą należy rozumieć działalność, której rezultat powinien:

- być odpowiednio ustalony, co może odbyć się w dowolnej formie (między innymi niezależnie od sposobu wyrażenia), przez co należy rozumieć jego uzewnętrznienie, oraz możliwość wyodrębnienia, gdy stanowi część większej całości, mającej charakter zbiorowy;

- mieć charakter indywidualny, tj. nie może być wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, lecz określonych procesów myślowych, wymagających od twórcy kreatywności;

- mieć charakter oryginalny (wnosić obiektywnie nową wartość; stanowić "nowy wytwór intelektu"), przy czym oryginalność należy rozpatrywać wstecznie (tj. rezultat pracy nie jest twórczy, jeżeli istnieje identyczne, uprzednio stworzone dzieło).

Prowadzone przez X prace spełniają wszystkie powyższe cechy:

* Zespół czynności podejmowanych jest w celu stworzenia czegoś. Celem prowadzonych prac jest stworzenie nowej technologii dla konkretnego wyrobu, stworzenie rozbudowanej linii produkcyjnej (...), stworzenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu wewnętrznego (proces: (...), (...), (...) etc.);

* Twórczość na skale przedsiębiorstwa;

- Efekt prowadzonych prac jest innowacyjny w skali X. Efekty prac są wytworem pracowników X. W przeszłości nie były prowadzone prace dotyczące dokładnie takiego samego lub bardzo podobnego problemu;

- Efekty prac są wynikiem intelektualnego wysiłku pracowników X;

- Może zdarzyć się tak, że na poszczególnym etapie prac projektu uczestniczy inżynier firmy zewnętrznej, który wnosi swoją wiedzę i doświadczenie do projektu. Jednakże, w każdym w przypadku dominujący charakter prac rozwojowych leżał po stronie pracowników X;

- Efekty prowadzonych prac wprowadzają innowacje (ulepszenie) w skali przedsiębiorstwa, które prowadzą do ulepszenia procesów produkcyjnych, tworzenia nowych (...) (...), nowych technologii oraz procesów wewnętrznych;

* Rezultat prowadzonych prac jest odpowiednio ustalony:

- Rezultat każdego z prowadzonych projektów został odpowiednio wyodrębniony i udokumentowany. Przedmiotem prac jest każdorazowo zidentyfikowany problem lub potencjał rozwojowy. Każdy projekt posiada własną dokumentację projektową. Rezultat każdego z prowadzonych projektów jest możliwy do identyfikacji, czy to poprzez fizyczną kontrolę czy to poprzez analizę dokumentacji projektowej;

* Rezultat prac ma charakter indywidualny:

- Do rozwiązania każdego z problemów dobierany jest interdyscyplinarny zespół projektowy. Problemy przedstawiane do rozwiązania przez zespół projektowy, stanowią problemy, których rozwiązanie nie było możliwe przez jedną osobę w sposób szybki i prosty;

* Rezultaty prowadzonych prac mają charakter oryginalny:

- Rezultaty prowadzonych prac w sposób obiektywny wnoszą nową wartość do działalności X. Prowadzone prace wprowadzającą usprawnienia do bieżącej (operacyjnej) działalności prowadzonej przez X;

- Efekt wszystkich prac jest wynikiem indywidualnego procesu myślowego pracowników X uczestniczących w zespole B+R (stanowią nowy wytwór intelektu). W żadnym przypadku przedmiot prac nie jest zbliżony do wcześniej prowadzonych projektów.

Systematyczność.

Zgodnie z objaśnieniami:

* Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny;

* Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany;

* Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt

badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

W przypadku wszystkich 5 grup projektowych prace są prowadzone w sposób systematyczny, metodyczny. Prace są zaplanowane i prowadzone w sposób zorganizowany, metodyczny. Całość prac jest prowadzona przez wyznaczone zespoły projektowego zgodnie z metodologią przedstawioną w stanie faktycznym.

Zwiększenie zasobów wiedzy.

Zgodnie z objaśnieniami:

* W świetle konstrukcji definicji badawczo-rozwojowej należy uznać, że "zwiększenie zasobów wiedzy" odnosi się przede wszystkim do prowadzenia badań naukowych, natomiast "wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań" dotyczy przede wszystkim prac rozwojowych;

* Definicja działalności badawczo-rozwojowej wymaga, aby działania jakie podejmuje podatnik poprzez badania naukowe zwiększały zasoby wiedzy, natomiast w efekcie prac rozwojowych wystarczy, by podatnik zdobył i wykorzystał aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług.

Prowadzone prace, wymagają rozwiązania przez X szeregu problemów technologicznych, technicznych czy procesowych. Rozwiązanie tych problemów wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu (...) etc. Pracownicy X wykorzystali aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych procesów, technologii oraz (...). Nowe zastosowania materializują się w postaci np. (...).

Prace w każdym z obszarów wiążą się z przeprowadzeniem prac koncepcyjnych, przeprowadzeniem testów, prób oraz analiz. Istotą tych prac, jest tworzenie wiedzy lub nowych zastosowań. Powstały w ten sposób know-how X wykorzystuje na co dzień w bieżącej działalności operacyjnej.

Podsumowując, prowadzone przez Pana prace we wszystkich 5 obszarach prace spełniają wszystkie cechy prac badawczo-rozwojowych, a tym samym stanowisko Pana jest prawidłowe we wszystkich 5 obszarach (grupach projektów).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym w 2022 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Przepis ten normuje tzw. ulgę badawczo-rozwojową (ulgę B+R). Jest ona szczególnym instrumentem, którego celem jest zachęcanie podatników prowadzących działalność gospodarczą do podejmowania działań o charakterze badawczo-rozwojowym. Ma to wpływać na innowacyjność oferowanych przez nich produktów, usług lub procesów realizowanych w ich przedsiębiorstwach. W dalszej perspektywie ulga badawczo-rozwojowa ma służyć wzrostowi nowoczesności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Mechanizm ulgi sprowadza się do możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonej wartości wskazanych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej (kosztów kwalifikowanych). Mając na względzie wysokie koszty działań o charakterze badawczo-rozwojowym ustawodawca zdecydował o możliwości "dwukrotnego" uwzględnienia wartości tych kosztów w rachunku podatkowym podatnika - raz jako kosztów uzyskania przychodów i ponownie jako odliczenia od podstawy obliczenia podatku.

Jak wynika z treści art. 26e ust. 1 ustawy, z omawianej ulgi może skorzystać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)

uzyskuje przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej;

2)

prowadzi działalność badawczo-rozwojową;

3)

ponosi na działalność badawczo-rozwojową koszty uzyskania przychodów określone jako "koszty kwalifikowane".

Pojęcie działalności gospodarczej

W odniesieniu do pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to:

działalność zarobkowa:

a)

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b)

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 (art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej

Definicje ustawowe

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przy czym znaczenia pojęć "badania naukowe" i "prace rozwojowe" zostały określone odpowiednio w art. 5a pkt 39 i 40 ustawy.

I tak, stosownie do art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć jest w niej mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), a więc:

prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:

prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Pracami rozwojowymi, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są natomiast - zgodnie z art. 5a pkt 40 tej ustawy - prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:

działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Łącząc te elementy można stwierdzić, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca:

* badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; lub

* badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; lub

* prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Twórczy charakter działalności badawczo-rozwojowej

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Badania podstawowe

Działalność badawczo-rozwojowa może obejmować badania podstawowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc:

* prace empiryczne - czyli prace doświadczalne; lub

* prace teoretyczne - czyli oparte na teorii naukowej, a nie na doświadczeniu;

mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Co istotne, aby prowadzone przez podmiot działania miały status badań podstawowych w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym muszą być prowadzone z zachowaniem odpowiednich standardów.

Nie każde przeprowadzone doświadczenie jest badaniem podstawowym. Prace empiryczne muszą być prowadzone w odpowiednich warunkach (w odpowiednim środowisku), w oparciu o określoną metodę działań. Powinny być przeprowadzone w odpowiedniej próbie, uwzględniać stopień powtarzalność wyników. Prace te powinny być odpowiednio zarejestrowane lub opisane. Szczegółowe standardy prowadzenia prac empirycznych są uzależnione od przedmiotu badania.

Podobnie, nie każde rozważania prowadzone w oparciu o teorie naukowe będą miały status prac teoretycznych w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace teoretyczne w rozumieniu tej ustawy także muszą spełniać określone standardy, w tym dotyczące metodologii badan naukowych, komparatystyki, zasad wnioskowania.

Badania aplikacyjne

Działalność badawczo-rozwojowa może również obejmować badania aplikacyjne w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Aplikacja to m.in. "zastosowanie czegoś w praktyce". Przedmiotem badań aplikacyjnych jest więc pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności (opartych na wiedzy i doświadczeniu) dla potrzeb praktyki produkcyjnej lub usługowej w określonym zakresie. Podmiot podejmujący prace aplikacyjne - mając wiedzę o określonych produktach, procesach lub usługach (ich cechach, wadach) - podejmuje działalność badawczą, której celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności po to, aby:

* opracować nowe produkty, procesy lub usługi lub

* wprowadzić znaczące ulepszenia do istniejących produktów, procesów lub usług.

"Nowy" to "niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony", "taki, który zajął miejsce poprzedniego", "spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku", "od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony".

Celem prac aplikacyjnych jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności - czyli takiej wiedzy i takich umiejętności, których podmiot prowadzący prace (pomimo bycia specjalistą w danej dziedzinie) wcześniej nie posiadał.

Nowym produktem, procesem lub usługą może być:

* produkt, proces lub usługa, które nie istniały wcześniej, czyli takie, które zostały opracowane po raz pierwszy w wyniku badan aplikacyjnych;

* produkt, proces lub usługi, które istniały już jako rodzaj produktu, procesu lub usługi, ale w wyniku badań aplikacyjnych opracowano ich nową koncepcję.

Ulepszenie natomiast to "to, co usprawniło funkcjonowanie czegoś". Ulepszać to "zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne". Celem prac aplikacyjnych dotyczących istniejących produktów, procesów lub usług nie są jakiekolwiek ulepszenia, ale ulepszenia znaczące - czyli mające duże znaczenie, dużą wagę, istotne z punktu widzenia funkcji i dotychczasowych cech ulepszanych produktów, procesów lub usług. Jednocześnie jednak skala zmian wprowadzonych do produktu, procesu lub usługi nie powoduje, że mówimy o nowym produkcie, procesie lub usłudze, ale o produkcie, procesie lub usłudze znacząco ulepszonych.

Analogicznie jak w przypadku badań podstawowych, także badania aplikacyjne muszą być prowadzone z zachowaniem odpowiednich standardów.

Prace rozwojowe

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje również prace rozwojowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, tj. obejmują:

* nabycie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności; i

* wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy - w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

* nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

* łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzą wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badan rozwojowych;

* kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

* wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług - od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Systematyczność i cele działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo-rozwojowa jest podejmowana:

* w sposób systematyczny,

* w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pojęcie "systematyczny" - w odniesieniu do procesów oznacza "zachodzący stale od dłuższego czasu"; w odniesieniu do działań oznacza "prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; planowy, metodyczny".

Z uwagi na charakter działań, jakie obejmuje działalność badawczo-rozwojowa, pojęcia systematyczności tych działań nie należy ograniczać wyłącznie do ich zwykłego organizacyjnego uporządkowania i częstotliwości podejmowanych czynności. Znaczenie pojęcia "systematyczności" będzie także wynikową przedmiotu prowadzonych działań (badań naukowych lub prac rozwojowych) - musi uwzględniać specyfikę podejmowanych badań lub prac.

Celem działalności badawczo-rozwojowej jest: zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Punktem wyjściowym dla działalności badawczo-rozwojowej jest więc posiadanie pewnego poziomu (określonych zasobów) wiedzy w konkretnym temacie. Aby stwierdzić, czy podjęte działania prowadzą do zwiększenia poziomu wiedzy oraz służą wykorzystywaniu zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań koniecznym jest określenie poziomu wiedzy "wyjściowej" i "wyjściowego" stanu wykorzystywania zasobów wiedzy, "wyjściowego" stanu jej zastosowań. Bez takiego nakreślenia "punktu wyjścia" dla działalności badawczo-rozwojowej nie da się nakreślić celów podejmowanych działań.

Należy uwzględnić zatem, iż głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmują szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. (zobacz: 3.2.1.3 Objaśnienia w zakresie IP BOX - Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań").

Istotnym jest więc między innymi to:

* jakimi zasobami wiedzy podatnik dysponował przed rozpoczęciem realizacji projektu badawczo-rozwojowego;

* jaki rodzaj wiedzy podlegał następnie selekcji, wykorzystaniu i rozwijaniu pod względem przydatności do realizacji tego projektu.

Ocena charakteru Pana działalności

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w okresie od (...) 2022 r. do (...) 2022 r. wraz z wspólnikami prowadził Pan działalność w formie spółki Jawnej.

Podstawowym przedmiotem Pana aktywności była działalność produkcyjna w zakresie produktów (...) i opiera się na produkcji i sprzedaży hurtowej (...). Głównym odbiorcą Pana produktów jest Y, na rzecz której sprzedawane są m.in.: A, B, C.

Charakterystyczną cechą produkcji artykułów (...) jest konieczność zachowania (...). (...). Taki standard został (...)

W związku z powyższym, jak wyjaśnił Pan we wniosku jest Pan zobowiązany do ciągłego opracowywania nowych procesów wewnętrznych oraz technologii produkcyjnych. Stały rozwój w tych obszarach stał się niezbędny dla utrzymania wysokiego standardu jakości i sprostania oczekiwaniom (...).

Jak wynika z wniosku, oprócz działalności produkcyjnej i handlowej prowadzi Pan zatem działalność rozwojową. Działalność rozwojowa w strukturze firmy oparta jest o metodologię (...). Metodologia (...). Prace rozwojowe są prowadzone przede wszystkim w ramach Działu V, W, oraz U. Wsparciem służy również Dział Ó.

We wniosku wyjaśnił Pan również w sposób szczegółowy jakie są źródła inicjowania działalności rozwojowej firmy, w ramach których identyfikowane są rozmaite ryzyka, zagrożenia i problemy. Działalność rozwojowa jest inicjowana z trzech źródeł:

* Działalność filarowa;

* Działalność Audytowa;

* Zgłoszenia zewnętrzne.

Jak wynika z Pana wniosku w ciągu 2022 r. prowadził Pan kilkadziesiąt projektów rozwojowych, które zostały zgrupowane z uwagi na ich przedmiot. I tak, wyróżniono 5 grup projektów:

* nowe technologie;

* rozbudowa (...);

* usprawnienie procesu (...);

* optymalizacji (...)

* Pozostałe (...)

Co ważna wskazał Pan, że prace o prostym charakterze, czyli takie, które można łatwo zaimplementować nie zostały objęte wnioskiem.

Twórczość opisanych przez Pana projektów

Jak wynika z wniosku, podejmowana przez Pana działalność w zakresie opisanych 5 grup projektów ma charakter twórczy.

Potwierdził Pan, że wszystkie opisane we wniosku poszczególne projekty (grupy projektów) były wyrazem własnej twórczości intelektualnej w takim rozumieniu, że w każdym przypadku były one realizowane przez Pana pracowników. Powstałe w toku prowadzonych prac pomysły, koncepcje były wynikiem wysiłku intelektualnego pracowników. Elementem każdego z tych projektów były prace analityczne (analiza problemu, analiza dostępnych rozwiązań i skutków) oraz prace koncepcyjne (tworzenie i rozważanie dostępnych opcji oraz rozwiązań). Prace były prowadzone przez wyznaczony interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników. W żadnym przypadku prace nie były prowadzone w oparciu o gotową instrukcję. Posiadały one charakter kreatywny, nowatorski, oryginalny w pomyśle w takim rozumieniu, że każdy projekt był realizowany w oparciu o pomysły, koncepcje powstałe w drodze wysiłku intelektualnego pracowników wchodzących w skład danego zespołu projektowego.

Realizacja prac wymaga każdorazowo opracowania/wymyślenia nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub procesowych, a także opracowania nowych lub ulepszonych procesów oraz ich walidacji w warunkach rzeczywistych.

Projekty te były nastawione na stworzenie nowych oryginalnych rozwiązań, o charakterze unikatowym - w taki rozumieniu, że rozwiązania i koncepcje będące podstawą prac projektowych zostały wymyślone i opracowane przez Pana pracowników.

Wszystkie prace miały charakter kreacyjny, dążyły do stworzenia czegoś nowego, np. (...), etc. Wszystkie pomysły miały charakter unikatowy w skali Pana działalności.

Twórczy charakter prac w ramach wszystkich projektów z 1 grupy projektów (...) polegał na opracowaniu oryginalnej, autorskiej technologii wytwarzania danego produktu. Na technologię wytwarzania składał się:

(...)

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja technologii (tj. konkretnego zestawienia ww. elementów). W każdym przypadku powstała nowa, nie występująca wcześniej w Pana praktyce koncepcja (technologia).

Twórczy charakter prac polegał na opracowaniu/zaprojektowaniu (w każdym przypadku) oryginalnego, autorskiego projektu rozbudowanej linii produkcyjnej ((...)). Układ (...) linii produkcyjnej składał się z takich elementów jak: * (...)

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja (...) (tj. konkretnego zestawienia ww. elementów) rozbudowanej linii produkcyjnej. W każdym przypadku powstała nowa, nie występująca wcześniej w Pana praktyce koncepcja (...).

Twórczy charakter prac w ramach wszystkich projektów z 2 grupy projektów (Rozbudowa (...)) polegał na opracowaniu/zaprojektowaniu (...) składa się z takich elementów jak:

(...)

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja (...) (tj. konkretnego zestawienia ww. elementów) rozbudowanej linii produkcyjnej. W każdym przypadku powstała nowa, nie występująca wcześniej w Pana praktyce koncepcja (...).

Twórczy charakter prac w ramach wszystkich projektów z 3 grupy projektów (Usprawnienie procesu (...)) polegał na (...)

W toku prac nad każdym projektem powstała nowa koncepcja procesu (niewystępująca wcześniej w Pana praktyce) oraz nowe oprogramowanie komputerowe.

Twórczy charakter prac w ramach wszystkich projektów z 4 grupy projektów (Pozostałe (...)) polegał na opracowaniu (...)

Innowacja polegała na opracowaniu unikatowego, autorskiego rozwiązania umożliwiającego poprawę (...).

Twórczy charakter prac w ramach wszystkich projektów z 5 grupy projektów (Optymalizacja (...)) polegał na opracowaniu nowego (...).

Jak wyjaśnił Pan, prace polegające na sprzątaniu (czyszczenie, segregacja) należy uznać za rutynowe, a prace opisane w tej grupie nie obejmują prac o takim charakterze. Prace w tym obszarze nie obejmują prac porządkowych, tylko prace analityczne oraz koncepcyjne prowadzące do opracowania optymalnej koncepcji (...).

Systematyczność opisanych przez Pana projektów

Potwierdził Pan, że wszystkie opisane we wniosku projekty (grupy projektów) podejmowane były każdorazowo w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

We wniosku opisał Pan przy tym w sposób szczegółowy dla każdego z projektów w ramach wszystkich 5 grup projektów harmonogramy, a więc poszczególne etapy każdych z projektów, założenia, cele oraz efekty.

Prace rozwojowe i/lub badania naukowe w ramach przedstawionych przez Pana projektów

Przede wszystkim wyjaśnił Pan wprost, że prowadzone prace nie miały charakteru prac badawczych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pana zdaniem wszystkie projekty opisane we wniosku noszą znamiona prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przechodząc zatem do analizy opisanych projektów w ramach wszystkich grup projektów pod kątem możliwości uznania działań podjętych w ramach tych projektów za prace rozwojowe, zauważyć trzeba, że prowadzone przez Pana prace każdorazowo wymagały rozwiązania szeregu problemów technologicznych, technicznych czy procesowych. Jak wynika z całokształtu wniosku, rozwiązanie tych problemów wymagało wykorzystania wiedzy z zakresu (...). Pracownicy wykorzystywali aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych procesów, technologii oraz (...).

Zatem nowe zastosowania materializowały się w postaci, np. w nowego ustawienia parametrów maszyny (parametryzacja), nowego zastawania już posiadanego narzędzia, nowego (...) procesu produkcyjnego (linii produkcyjnej), nowej koncepcji procesu (...) czy procesu (...).

Prace w każdym z obszarów wiązały się z przeprowadzeniem prac koncepcyjnych, przeprowadzeniem testów, prób oraz analiz.

W ramach projektów dotyczących opracowania oryginalnej, autorskiej technologii wytwarzania danego produktu (...) każdorazowo rozwiązywano szereg problemów technicznych i technologicznych głównie w obszarze parametryzacji dobranych maszyn. Przed rozpoczęciem prac dysponował Pan wiedzą oraz doświadczeniem pozwalającym na opracowanie technologii dla określonych produktów o określonych parametrach (szczegóły w treści wniosku). Stworzenie nowej technologii wymagało wiedzy z zakresu (...). W celu opracowania technologii wytwarzania w każdym z opisanych przypadków nastąpiło zwiększenie wiedzy we wszystkich tych obszarach. Dodatkowo doszło do wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy w tych obszarach do stworzenia nowych zastosowań.

W ramach projektów dotyczących opracowania/zaprojektowania (w każdym przypadku) oryginalnego, autorskiego projektu rozbudowanej linii produkcyjnej ((...)) (Rozbudowa (...)) rozwiązywano szereg problemów technologicznych takich jak: (...). Stworzenie modelu ((...)) rozbudowanej linii produkcyjnej wymagało zatem wiedzy z (...). W każdym z opisanych przypadków nastąpiło również zwiększenie wiedzy we wszystkich tych obszarach. Dodatkowo doszło do wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy w tych obszarach do stworzenia nowych zastosowań.

Z kolei projekty dotyczące opracowania i wdrożenia (w każdym przypadku) nowego modelu (...) oraz na wytworzenia (odrębnie dla każdego projektu) autorskiego programu komputerowego (Usprawnienie procesu (...)) wymagały wiedzy z zakresu (...). Realizacja projektów, spowodowała wzrost wiedzy w tych obszarach. W toku wszystkich przeprowadzonych projektów przeprowadzano prace analityczne, które pozwoliły na zwiększenie zasobu wiedzy a następnie przeprowadzono prace koncepcyjne (tu wykorzystano zdobyte wiedze w celu stworzenia nowego zastosowania). Na ostatnim etapie procesu przeprowadzono serię testów.

W ramach projektów dotyczących opracowania istotnych usprawnień/ulepszeń w funkcjonujących procesach, technologiach oraz liniach produkcyjnych (Pozostałe (...)) koniecznym było wykorzystania wiedzy z zakresu (...). Opracowanie ulepszeń w każdym z opisanych przypadków doprowadziło również do zwiększenia zasobów wiedzy we wszystkich tych obszarach. Dodatkowo doszło do wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy w tych obszarach do stworzenia nowych zastosowań. W toku wszystkich przeprowadzonych projektów przeprowadzano prace analityczne, które pozwoliły na zwiększenie zasobu wiedzy, a następnie przeprowadzono prace koncepcyjne (tu wykorzystano zdobytą wiedzę w celu stworzenia nowego zastosowania).

Jak już uprzednio Pan wyjaśnił, projekty z grupy Optymalizacja (...) nie obejmowały prac porządkowych, tylko prace analityczne oraz koncepcyjne prowadzące do opracowania optymalnej koncepcji (...). W toku prac, powstała koncepcja optymalnego sposobu wykorzystania (...). Koncepcja powstała w wyniku przeprowadzonych prac analitycznych. W toku wszystkich zrealizowanych projektów przeprowadzano prace analityczne, które pozwoliły na zwiększenie zasobu wiedzy, a następnie przeprowadzono prace koncepcyjne (tu wykorzystano zdobytą wiedzę w celu stworzenia nowego zastosowania) oraz testy.

Jak wskazał Pan we wniosku, istotą wszystkich tych prac, było tworzenie wiedzy lub nowych zastosowań. Powstały w ten sposób know-how X wykorzystuje na co dzień w bieżącej działalności operacyjnej.

W żadnym przypadku (dot. wszystkich projektów) prowadzone prace nie obejmowały rutynowych lub okresowych zmian. Realizacja każdej pracy projektowej wymagała powołania zespołu projektowego, który w celu realizacji prac przeprowadzał prace analityczne, koncepcyjne, testerskie. Żaden z projektów nie został zrealizowany w sposób automatyczny.

Reasumując, analiza wniosku pozwala więc na stwierdzenie:

* jakimi zasobami wiedzy dysponował przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych projektów;

* jaki rodzaj wiedzy i umiejętności wykorzystał Pan i rozwijał w ich ramach (jakie rozwiązania wiedzowe, techniczne, technologiczne, programistyczne, etc.) wykorzystywał Pan oraz/lub rozwijał w ramach każdego projektu.

Z Pana wniosku wynika, że przedmiotowe prace w ramach wszystkich 5 grup projektów organizowano również z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług. Prace te obejmowały każdorazowo:

* nabycie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności; i

* wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Co istotne, całość ww. czynności służyła:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w ramach opisanych projektów

Skoro z opisu sprawy wynika, że w ramach opisanych projektów doszło do rozwijania i wykorzystania zasobów wiedzy, uznać trzeba, że działalność ta obejmuje zwiększenie oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioski

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, a także ww. przepisy, należy stwierdzić, że podejmowana przez Pana działalność w ramach opisanych we wniosku projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność w ramach wszystkich projektów jest bowiem działalnością twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny, obejmuje prace rozwojowe i podejmowana jest w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Pana stanowisko jest więc prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe wyłącznie wobec Pana i tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

* Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej:

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl