0115-KDIT3.4011.308.2022.2.AWO - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.308.2022.2.AWO Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej pytania oznaczonego numerem 1 i 2 - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 17 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 lipca 2022 r. (wpływ 8 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "X", w ramach której świadczy Pan m.in. usługi programistyczne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności gospodarczej przeważająca działalność Pana przedsiębiorstwa polega na prowadzeniu działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Zaznaczyć jednocześnie należy, że do zakresu Pana działalności należą również badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z.).

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym - posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jest Pan również czynnym podatnikiem VAT oraz rozlicza Pan podatek dochodowy według stawki 19% (podatek liniowy). Nie prowadzi Pan ksiąg rachunkowych, prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opisana we wniosku działalność badawczo–rozwojowa wykonywana jest przez Pana w Polsce, na zasadzie pracy osobistej w biurze bądź pracy zdalnej.

Jest Pan twórcą maszyny wirtualnej XYZ oraz XXXZZZ (...). Są to podstawowe komponenty dwóch pakietów produkowanych przez Pana:

- XXX - platformy programistycznej (...), oraz

- YYY, które stanowi środowisko (...).

Mimo, że stanowią funkcjonalną całość, Platforma XXX oraz środowisko YYY (łącznie zwane dalej: "Oprogramowaniem") są to dwa różne programy komputerowe, które podlegają ochronie wynikającej z art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na podstawie umowy o współpracy z 17 października 2017 r. wyżej wskazane Oprogramowanie licencjonowane jest spółce X S.A.

Stosownie do tej umowy udzielił Pan X S.A. niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie wszystkich dostępnych, jak i przyszłych wersji Oprogramowania, za wynagrodzeniem w postaci opłat licencyjnych w odniesieniu do prawa korzystania z licencji na platformę programistyczną XXX oraz nieodpłatnie w odniesieniu do środowiska uruchomieniowego YYY. Spółka ta, na podstawie licencjonowanego Oprogramowania tworzy i rozwija własne produkty, względnie rozwija produkty należące do innych klientów Spółki.

Od stycznia 2019 r. prowadzi Pan wyodrębnioną ewidencję przychodowo-kosztową odnośnie przychodów uzyskiwanych z licencjonowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do platformy programistycznej XXX oraz kosztów ponoszonych na stały rozwój wymienionego oprogramowania. Poza wymienionymi opłatami licencyjnymi uzyskuje Pan inne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym przychody osiągane przez Pana z tytułu opłat licencyjnych, wypłacane Panu przez X SA w okresach miesięcznych, wyodrębniane są w odrębnej ewidencji przychodowo-kosztowej.

Prowadzi Pan księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wobec czego wszystkie przychody z licencjonowanego oprogramowania, jak też koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wykazuje Pan w odrębnej ewidencji. Ewidencja ta jest prowadzona w sposób należyty i zapewnia określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zlecił Pan prowadzenie tej ewidencji profesjonalnemu biuru księgowemu, zaś mając zamiar skorzystać z ulgi "IP Box", skrupulatnie ewidencjonuje Pan przychody i koszty dotyczące przedmiotowej ulgi. Czynił to Pan i czyni, ponieważ Pana zdaniem, Pana działalność spełnia ustawowe przesłanki do skorzystania z ulgi IP Box.

Od 2019 r. praktycznie cała Pana działalność skupiona jest na rozwijaniu maszyny wirtualnej w celu dostosowania jej do nowych trendów technologicznych.

W 2019 r. w XYZ wykonane zostały prace nad zupełnie nowymi komponentami. Maszyna została między innymi poszerzona o możliwość (...). Kolejnym przykładem rozwojowym jest stworzenie możliwości generowania (...). Równolegle prowadzona jest linia rozwojowa (...).

W 2020 r. zostało dodane środowisko do budowy aplikacji za pomocą narzędzia Open Source o nazwie (...).

W 2021 r. prowadzono prace nad kolejnymi wersjami XYZ. Dla linii A1 są to prace nad nowoczesnym.. Dla linii A2 trwają prace nad składnikami pozwalającymi na skalowanie systemu tak, by można było (...). Stosuje tu Pan autorskie rozwiązanie polegające na tym, że (...).

Należy podkreślić, że wszystkie, powyższe innowacje są sukcesywnie implementowane do licencjonowanej platformy programistycznej XXX.

Reasumując, w ramach działalności gospodarczej opracowuje Pan nowe lub ulepszone produkty, procesy lub usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących i istniejących. Wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych procesów lub usług). W ramach omawianej działalności zdobywa, poszerza i łączy Pan interdyscyplinarną wiedzę z zakresu matematyki, algorytmiki i informatyki w celu optymalizacji i rozwijania autorskiego programu komputerowego. Efekty Pana działalności są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Dzięki temu licencjonowane oprogramowanie zawiera szereg unikalnych w skali światowej funkcjonalności. Autorskie prawo do programu komputerowego jest zatem wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej. Jednocześnie należy podkreślić, że Pana działania polegające na rozwijaniu oraz ulepszaniu oprogramowania zmierzają do poprawy jego użyteczności albo funkcjonalności i nie stanowią rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do oprogramowania. Opracowuje Pan nowe lub ulepszone procesy lub usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących i istniejących. Jest Pan twórcą, a zarazem właścicielem kodów źródłowych licencjonowanego Oprogramowania, jak również kodu źródłowego stanowiącego ulepszenie funkcjonalności, czy rozwijania Oprogramowania już ulepszonego i zarówno Oprogramowanie tworzone przez Pana, jak i jego kod źródłowy podlega ochronie na gruncie art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku, gdy ulepsza lub rozwija Pan Oprogramowanie, to w wyniku podjętych przez Pana czynności powstają odrębne od tego Oprogramowania utwory (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego), podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W uzupełnieniu wniosku - w odpowiedzi na następujące pytania - wskazał Pan, że: - W odniesieniu do powyższego pytania oświadcza Pan, że opisana w stanie faktycznym działalność stanowi wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, tj. działania z zakresu prac rozwojowych w dziedzinie informatyki, w szczególności rozwój opisanego we wniosku Oprogramowania, którego Pan jest twórcą. Zadania te zostały szczegółowo opisane w stanie faktycznym wniosku inicjującego postępowanie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

Prosimy, żeby:

doprecyzował Pan treść pierwszego pytania, tj. wyjaśnił Pan, co należy rozumieć pod pojęciem "opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy". W szczególności prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o:

a)

całość prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej,

b)

wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (jeśli tak, prosimy by Pan wskazał jakie to konkretnie zadania),

c)

całość działań realizowanych przez Pana w ramach umowy o współpracy z 17 października 2017 r. (prosimy o doprecyzowanie jakie to działania),

d)

wyodrębnione zadania realizowane przez Pana w ramach umowy o współpracy z 17 października 2017 r. (prosimy o określenie jakie to działania),

e)

inne zadania (prosimy o ich opisanie oraz wskazanie w ramach jakich konkretnie warunków/umów/umowy one mają miejsce).

W opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan m.in, że:

- Wnioskodawca jest twórcą maszyny wirtualnej XYZ oraz XXXZZZ (...).

- (...) Platforma XXX oraz środowisko YYY (łącznie zwane dalej Oprogramowaniem) są to dwa różne programy komputerowe, które podlegają ochronie wynikającej z art. 74 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Na podstawie umowy o współpracy z dnia 17 października 2017 r. ww. Oprogramowanie licencjonowane jest spółce X S.A. Stosownie do tej umowy Wnioskodawca udzielił X S.A. niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie wszystkich dostępnych jak i przyszłych wersji Oprogramowania, za wynagrodzeniem w postaci opłat licencyjnych w odniesieniu do prawa korzystania z licencji na platformę programistyczną YYY oraz nieodpłatnie w odniesieniu do środowiska uruchomieniowego YYY.

- Poza wymienionymi opłatami licencyjnymi Wnioskodawca uzyskuje inne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych, wypłacane mu przez X SA w okresach miesięcznych, wyodrębniane są w odrębnej ewidencji przychodowo - kosztowej.

- Wniosek dotyczy dochodów uzyskanych przez Pana w latach: 2019, 2020 i 2021.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

dochodów za jaki okres lub okresy dotyczy Pana wniosek.

Z wniosku wynika, że:

"Od 2019 r. praktycznie cała działalność Wnioskodawcy skupiona jest na rozwijaniu maszyny wirtualnej w celu dostosowania jej do nowych trendów technologicznych. W 2019 r. w XYZ wykonane zostały prace nad zupełnie nowymi komponentami. Maszyna została między innymi poszerzona o możliwość (...). Kolejnym przykładem rozwojowym jest stworzenie możliwości generowania (...). Równolegle prowadzona jest linia rozwojowa (...). W 2020 r. zostało dodane środowisko do budowy aplikacji za pomocą narzędzia Open Source o nazwie (...). W 2021 r. prowadzono prace nad nad kolejnymi wersjami XYZ (...)".

Zgodnie z brzmieniem art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Mając powyższe na względzie, prosimy o wskazanie, czy okres, którego dotyczy wniosek należy utożsamiać:

- tylko z rokiem 2019?

- z rokiem 2019, 2020, 2021?

- z rokiem 2019, 2020, 2021, 2022?

- z rokiem 2019, 2020, 2021, 2022 i latami następnymi?

- z innym okresem - jakim?

- Działalność gospodarczą prowadzi Pan od 1994 r.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

od kiedy prowadzi Pan działalność gospodarczą? - W okresie, którego dotyczy wniosek opodatkowany był Pan podatkiem liniowym.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

jaka jest/była forma opodatkowania Pana działalności gospodarczej w okresie, którego dotyczy złożony wniosek.

- Tak, posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

czy wskazanie:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

oznacza, że posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na pytanie:

czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie prowadził Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Jeśli tak, prosimy by Pan wskazał:

- jakie to badania? Co było ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził?

- jakie metody badawcze Pan stosował?

- czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

- Tak.

Pierwsze prace rozwojowe były przeprowadzone w latach 2001-2003.

Drugi etap intensywnych prac rozwojowych to lata 2008-2012.

Obecny, trzeci etap to lata od 2015 r. do dnia dzisiejszego, w tym lata 2019, 2020 i 2021.

W pierwszym etapie (2001-2003) powstał bardzo prosty prototyp obecnego systemu AAA. (...).

Lata 2019, 2020 i 2021 - do chwili obecnej to przede wszystkim dalsze prace rozwojowe... oraz dodawanie nowych funkcjonalności do wersji..., dzięki czemu można modelować kolejne funkcjonalności za pomocą XXX, co ma znaczący wpływ na nadchodzące kontrakty X S.A. Obecnie światowe trendy preferują rozwiązania chmurowe i dlatego były podjęte prace nad modernizacją XXX w tym kierunku. W przeciwnym wypadku X S.A. byłoby bardzo trudno pozyskać nowych klientów. Zmiany architektoniczne z lat 2015-2018 umożliwiły w latach 2019-2021 modernizację obsługi warstwy odpowiedzialnej za komunikację sieciową. Została zaprojektowana i zaprogramowana autorska.. Dzięki niej Serwery AAA spełniają najwyższe standardy wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa. Nowa warstwa komunikacji pomiędzy serwerami pozwoliła w 2020 r. zintegrować ZZZ z (...) firmy QQQ, które jest obecnie (...). Ta nowa funkcjonalność sprawiła, że XXX od roku 2020 jest przeniesiony do (...). Developer AAA tworzy teraz modele danych i opisuje stany systemu w tym samym środowisku, w którym programiści tworzą programy w Javie, C++, Pythonie czy HTML. Przy tym ma (...). W roku 2021 przeprowadzono modernizację wszystkich dotąd brakujących komponentów XYZ do nowej architektury. Niejednokrotnie wymagało to napisania ich dużej części na nowo. Obecnie zmodernizowany serwer obsługuje już komplet funkcjonalności wymaganych przez XYZ, a YYY A1 ma pełne zdolności komunikacyjne z YYY A2. (...).

Prace rozwojowe obejmowały następujące czynności:

a)

planowanie, analiza i projektowanie oprogramowania - szczegółowa analiza (...);

b)

tworzenie nowych funkcjonalności i części Oprogramowania,

c)

optymalizacja wydajności Oprogramowania po stronie kodu,

d)

opracowywania nowych modułów i elementów mających na celu poprawienie systemu. Prace te prowadzone są w sposób mający na celu zapewnienie atrakcyjności i innowacyjności opracowywanych przez Pana rozwiązań informatycznych.

Ponadto, w ramach wspomnianych zadań zrealizowane zostały następujące czynności:

a)

prace programistyczne związane z tworzeniem/rozwojem kodu źródłowego,

b)

łączenie i konfiguracja rezultatów prac programistycznych,

c)

symulacja pracy Oprogramowania oraz jego testowanie,

d)

korekty i modyfikacje wprowadzone do Oprogramowania po etapie testowania,

e)

opracowywanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności systemu.

Bezpośrednim rezultatem prac realizowanych przez Pana jest rozwój Oprogramowania poprzez jego usprawnienie, wprowadzanie aktualizacji, czy dodawanie nowych funkcjonalności. Zadania te realizowane są poprzez pisanie nowego kodu źródłowego Oprogramowania oraz jego testowanie. Należy podkreślić, że Oprogramowanie i jego kod źródłowy ma bardzo złożony charakter. W ramach rozwoju Oprogramowania dokonuje Pan usprawnień Oprogramowania, zmienia poszczególne jego funkcjonalności. Ponadto, w ramach rozwoju Oprogramowania, wprowadza Pan poważniejsze udoskonalenia istniejących funkcjonalności Oprogramowania, które z uwagi na stopień zaawansowania mogą być uznawane za nowe funkcjonalności. Te wszystkie modyfikacje Oprogramowania, po połączeniu z istniejącą, niemodyfikowaną częścią kodu źródłowego Oprogramowania tworzy spójną całość - nową wersję Oprogramowania, stanowiącą utwór i podlegającą ochronie prawnej na podstawie art. 1.1 (powinno być art. 1 ust. 1 - przypis tutejszego organu) oraz art. 1.2 pkt 1 (powinno być art. 1 ust. 2 pkt 1 - przypis tutejszego organu) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazuje Pan, że proces rozwoju i tworzenia Oprogramowania ma charakter ciągły. Ukończenie jednej funkcjonalności, czy części nie stanowi zakończenia rozwoju Oprogramowania. Ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma charakter modułowy.

Podejmowane prace są bardzo dokładnie planowane i podejmowane po bardzo szczegółowej analizie wymagań i możliwości wytwórczych. Obecnie wszystkie prace rozwojowe z lat 2019, 2020 i 2021 zostały zakończone pozytywnym wynikiem.

Wynikiem każdej pracy rozwojowej jest modernizacja, bądź uruchomienie nowej funkcjonalności Oprogramowania.

XXX działa w postaci serwera i współpracuje (...). Wszystkie istotne komponenty XYZ zostały zmodernizowane i dostosowane do pracy w nowej.. Wersje A1 współpracują z wersjami serwerowymi, ich nowe funkcjonalności są wykorzystywane przy pracach dla klientów. System jest umieszczony w chmurze (...). Dzięki temu wszystkie wyniki Pana pracy wykorzystywane są przez X S.A., który proponuje rozwiązania oparte na nowym systemie zarówno kontrahentom w kraju, jak i za granicą. X S.A. wykorzystuje zmodernizowany system oraz nowe funkcjonalności przy budowaniu rozwiązań dla klientów końcowych. W tym czasie planuje i przystępuje Pan do realizacji budowy kolejnych komponentów, bądź modernizacji istniejących zawsze w oparciu o potrzeby modelarzy lub sygnalizowanych potrzeb klientów końcowych X S.A.

"Nowy produkt " (Oprogramowanie AAA) powstał w latach 2001-2003. W kolejnych latach, w tym w 2019, 2020, 2021 i nadal, produkt (ww. Oprogramowanie) był stale i systematycznie modernizowany i wzbogacany o nowe funkcjonalności.

Jest to obecnie jedyna oferta Pana działalności gospodarczej.

Tak, oferuje Pan Oprogramowanie, które jest wynikiem prac rozwojowych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

AAA jest produktem wyznaczającym nowe kierunki w informatyce. (...). Kolejne komponenty i modernizacje powstają w wyniku bardzo szczegółowych analiz działania systemu. Nie ma drugiego systemu tej klasy, więc nie można polegać na jakichkolwiek rutynowych działaniach. Nawet jeżeli gdzieś istnieją komponenty wykonujące podobne zadania, jak komponenty AAA, to ich algorytmy, kody, metody działania są strzeżone tajemnicą. Złożoność istniejących komponentów oraz wymagań nowych funkcjonalności wymaga niezwykłej uwagi, staranności i inwencji od twórcy. Modernizacja i tworzenie nowych komponentów systemu jakim jest AAA wymaga prawdziwej innowacji. Praca nad pojedynczym komponentem trwa niejednokrotnie kilka miesięcy. Przykładowo poszerzenie funkcjonalności serwera o (...). Reasumując, nie jest to działalność obejmująca wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Powyższe stanowi Pana odpowiedzi na następujące pytania:

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Jeśli tak, prosimy by Pan wskazał:

- w jakich okresach je Pan prowadził?

- czego dotyczyły te prace rozwojowe? Co było ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały te prace?

- czy Pana prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności? Czy wyniki te wykorzystuje Pan we wszystkich efektach swojej pracy czy tylko w niektórych z nich (jakich)?

- czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

- czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

- Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, prosimy by Pan wskazał jakie to działania i kiedy je Pan prowadziła lub od kiedy je Pan prowadzi? - Tak, ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy ponosi Pan ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Spółka)? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy realizowane przez Pana czynności wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności/Spółkę? - Rozwijanie to wprowadzanie nowej funkcjonalności. Przykładowo jest to kompilacja (...). Ulepszanie (Modernizowanie) to wymiana kodu realizującego wybraną funkcjonalność na bardziej wydajny i gotowy do dalszego rozwoju.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

jakie czynności obejmuje termin "rozwijanie", a jakich czynności dotyczy termin "ulepszanie" Oprogramowania i autorskiego prawa do programu komputerowego? Prosimy by scharakteryzował Pan każde z tych pojęć, w tym wskazał Pan, co je od siebie odróżnia.

- Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy zawarte w następującym fragmencie:

to podstawowe komponenty dwóch pakietów produkowanych przez Wnioskodawcę: XXX - platformy programistycznej (...) oraz YYY, które stanowi środowisko (...).

- Pana wskazanie, że: "Są to podstawowe komponenty" wyraża, że "maszyna wirtualna XYZ oraz XXXZZZ (...)" są częścią opisanego Oprogramowania (XXX i YYY)?

- Maszyna wirtualna XYZ i XXXZZZ są jednymi z najistotniejszych składników rozwijanego Oprogramowania. Służą do kompilacji modelu i wykonywania konkretnej aplikacji biznesowej. Konstrukcja maszyny i algorytmy kompilacji sprawiają, że twórca, który modeluje rozwiązania dla klienta... Skutkiem tego podejścia jest (...). Cały model biznesowy opisuje się w (...). (...).

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

jaki wpływ na powstanie, rozwijanie lub ulepszanie Oprogramowania mają:

"maszyna wirtualna XYZ oraz XXXZZZ (...)"? - Tak, zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

Nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny.

Nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy wszystkie efekty Pana prac, w tym:

- XXX,

- YYY,

- maszyna wirtualna XYZ,

- XXXZZZ (...)

zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. (prosimy o odpowiedź na każde z poniższych pytań):

a)

zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

b)

nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

c) nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów? - Nie. To są najważniejsze komponenty programów YYY i XXX, składających się na system AAA.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy "maszyna wirtualna XYZ oraz XXXZZZ (...)" stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? - Tak. Wszystkie wyżej wskazane efekty Pana pracy stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo rozwojowej.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy wszystkie efekty Pana prac, w tym:

- XXX,

- YYY,

- maszyna wirtualna XYZ,

- XXXZZZ (...)

˗ w okresie którego dotyczy wniosek ˗ stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo rozwojowej?

- a) Tak, ewidencja ta jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

b) Tak, ewidencja ta prowadzona jest na bieżąco, od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ewidencja ta prowadzona jest od 1 stycznia 2019 r.

c) Tak, prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po (najprawdopodobniej omyłka pisarska - powinno być "od" - przypis tutejszego organu) dnia 1 stycznia 2019 r.

d) Tak.

Tak.

Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy, wobec (m.in.) następujących wskazań:

- Od stycznia 2019 r. Wnioskodawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję przychodowo-kosztową odnośnie przychodów uzyskiwanych z licencjonowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do platformy programistycznej XXX oraz kosztów ponoszonych na stały rozwój wymienionego oprogramowania.

- Wnioskodawca prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wobec czego wszystkie przychody z licencjonowanego oprogramowania, jak też koszty związane z działalnością badawczo rozwojową wykazuje w odrębnej ewidencji

- przywołana "ewidencja":

a)

jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

b)

jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo˗ rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? Prosimy by podał Pan datę, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję.

c)

prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (należy wskazać datę poniesienia pierwszych kosztów, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję)?

d)

czy we wskazanej ewidencji:

- wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

- Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy Pana działania polegające na ulepszaniu i rozwijaniu Oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy umową licencyjną objęty jest również rozwój Oprogramowania i z tego tytułu także uzyskuje Pan należności/opłaty licencyjne? - A. Tak.

B. Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

A. czy w każdym przypadku tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie przez Pana:

- XXX,

- YYY,

- maszyna wirtualna XYZ,

- XXXZZZ (...)

wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

B. Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów tworzenia, ulepszania lub rozwijania przez Pana:

- XXX,

- YYY,

- maszyna wirtualna XYZ,

- XXXZZZ (...), który jest efektem Pana pracy?

- Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy:

- XXX,

- YYY,

- maszyna wirtualna XYZ,

- XXXZZZ (...)

zawsze efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? - A. Koszty: koszty modyfikacji/rozwoju oprogramowania (wynagrodzenia informatyków, oprogramowanie: licencja na program (...), koszty zakupu sprzęty komputerowego: mysz, klawiatura, pamięci komputerowe) koszty utrzymania lokalu-biura (opłaty za media, ochronę, podatek od nieruchomości) oraz opłaty administracyjne i gospodarcze (opłaty za usługi księgowe, koszty zakupów materiałów gospodarczych, koszt usługi sprzątania).

B. Tak, jako przychody ujmował Pan całość wynagrodzenia otrzymywanego od spółki, gdyż w 100% były to opłaty licencyjne związane z licencją na Oprogramowanie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

A. co ujmował Pan/ujmuje Pan jako przychody i koszty dla potrzeb art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

B. Czy jako przychody ujmował Pan/ujmuje Pan całość wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, czy tylko część tego wynagrodzenia? - Tak, jest to całość wynagrodzenia.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

jeżeli wynagrodzenie jest jednorodne, czy jest Pan w stanie wydzielić część, która dotyczy opłat licencyjnych? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy w okresie którego dotyczy wniosek, ponosił Pan/ponosi Pan wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? - Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy ewentualne dochody niezwiązane wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej zamierza Pan również uwzględnić jako składnik dochodu - ze wskazanego we wniosku (pytanie numer 2) - tytułu.

- Pytanie numer 3 dotyczy kosztów rozwoju oprogramowania, na które składają się: wynagrodzenia informatyków, oprogramowanie: licencja na program (...), koszty zakupu sprzęty komputerowego (mysz, klawiatura, pamięci komputerowe), koszty utrzymania lokalu-biura (opłaty za media, ochronę, podatek od nieruchomości) oraz opłaty administracyjne i gospodarcze (opłaty za usługi księgowe, koszty zakupów materiałów gospodarczych, koszt usługi sprzątania).

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

jakich - konkretnie - wydatków dotyczy Pana pytanie numer 3?

Prosimy o szczegółową charakterystykę każdego z kosztów, którego dotyczy to pytanie, tzn. kosztów "wymienionych w opisanym zdarzeniu koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe nad licencjonowanym Oprogramowaniem" (nie wiemy o jakie konkretnie koszty Pan pyta).

- Koszty bezpośrednie to wynagrodzenia informatyków, koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania - w 100%.

Koszty proporcjonalne do przychodu z opłat licencyjnych to koszty utrzymania lokalu-biura (media, ochrona, podatek od nieruchomości) oraz opłaty administracyjne i gospodarcze (usługi księgowe, materiały gospodarcze, sprzątanie).

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana trzeciego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe? - Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pana trzecie pytanie były lub ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym? - A. Kryterium jest powiązanie z uzyskanym przychodem z opłat licencyjnych.

B. Tak.

Nie.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

A. w jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pan poszczególne wydatki z Pana trzeciego pytania do działań, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe?

B. Czy zawsze zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na prace badawczo–rozwojowe nad licencjonowanym Oprogramowaniem?

Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

- Wszystkie ww. wydatki zostały już poniesione.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy wymienione wyżej wydatki zostały już poniesione (prosimy Pana o wskazanie, które to wydatki), czy też zostaną poniesione dopiero w latach następnych/będą ponoszone również w kolejnych latach? - Opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu informacje/dane/warunki - miały miejsce w całym okresie, którego dotyczy wniosek.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - miały miejsce/dojdzie do ich spełnienia w całym okresie, którego dotyczy wniosek (zgodnie z Pana odpowiedzią na pytanie 1).

- Tak.

Powyższe stanowi Pana odpowiedź na następujące pytanie:

czy spółka X S.A. jest dla Pana podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub

ca) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. e, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

Artykuł 23 m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;

Artykuł 23 m ust. 2-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1)

wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2)

najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3)

sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

5. Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się, że rok obrotowy spółki niebędącej osobą prawną jest jej rokiem podatkowym.

Pytania

1) Czy opisana w stanie faktycznym Pana działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm.)?

2) Czy w opisanym stanie faktycznym do przychodów uzyskiwanych w ramach umowy z 17 października 2017 r. zawartej z X SA, tj. przychodów z tytułu opłat licencyjnych może Pan zastosować przepisy art. 30ca ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkować je podatkiem w wysokości 5% podstawy opodatkowania ?

3) Czy wymienione w opisanym zdarzeniu koszty ponoszone przez Pana na prace badawczo–rozwojowe nad licencjonowanym Oprogramowaniem stanowią koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Niniejsza interpretacja dotyczy Pana pytania oznaczonego numerem 1 i 2. W pozostałym zakresie (zakres pytania numer 3) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie przedstawione we wniosku

Pana zdaniem spełnia Pan wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku 2019, 2020 i 2021.

Pana stanowisko w sprawie przedstawione w uzupełnieniu wniosku

W zakresie pytania numer 1 wskazał Pan, że opisana w stanie faktycznym Pana działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm.).

W zakresie pytania numer 2 wskazał Pan, że wyraża Pan stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym, do przychodów uzyskiwanych w ramach umowy z 17 października 2017 r. zawartej z X S.A., tj. przychodów z tytułu opłat licencyjnych może Pan zastosować przepisy art. 30ca ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkować je 5% stawką podatku dochodowego.

Podał Pan również, że z ostrożności wskazuje Pan, że zaprezentowane odpowiedzi są jasne, wyraźne i nie są wymijające, zatem uznanie jej za takową będzie stanowiło naruszenie już nie tyle zasad postępowania podatkowego, co wykładni językowej.

W przypadku chęci pozostawienia niniejszego wniosku bez rozpoznania wskazuje Pan na treść orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2021 r. (II FSK 1049/21) i jego uzasadnienie, w którym NSA stwierdza, że biorąc pod uwagę charakter i zadania interpretacji podatkowej trudno uznać stanowisko organu podatkowego za prawidłowe, ponieważ prowadziłoby ono do podważenia sensu wydawania interpretacji podatkowych, jeśli sam wnioskodawca ma udzielić odpowiedzi na zadane przez siebie organowi pytanie. Stwierdzenie przez organ, że wnioskodawca wymijająco udzielił odpowiedzi na pytania zadane w związku z wystosowanym wezwaniem o uzupełnienie opisu stanu faktycznego nie znajduje pokrycia w aktach sprawy. Organ wskazuje, że posługując się sformułowaniami: "(...) Wnioskodawca nie wie, czy prowadzi działalność badawczo–rozwojową i z tego powodu kieruje do Urzędu pytanie w tej materii (pytanie Nr 1), jednakże jest On w stanie stwierdzić, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2019 r. i od tego momentu na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych oraz doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje zlecenia programistyczne, które zostały dokładnie opisane we wniosku, w wyniku czego uzyskuje z tego tytułu dochody - skarżący wyraża jedynie swój pogląd w danej kwestii, a zatem nie można potwierdzić jego wiedzy o fakcie prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, a raczej wywnioskować jego chęć »uważania« tej działalnością za taką, która spełnia określone przepisy. Słusznie stwierdził Sąd pierwszej instancji, że z akt sprawy, wniosku o wydanie interpretacji, wezwania organu, doprecyzowania wniosku i uzasadnień stanowiska organów wynika, że skarżący podkreślał, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do działalności badawczo–rozwojowej, odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych. Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo–rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. Ze względu na bezpośrednie odwołanie się do tej ostatniej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyraźne wskazanie, że definicję tą należy rozumieć w konkretny sposób, tj. przedstawiony w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedmiotowe zapisy są elementem systemu prawa podatkowego. Nie może ulegać wątpliwości, iż powinny być rozpatrywane przez organ w kontekście oceny prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, skoro zakres wniosku do tego wprost nawiązuje. Z tego powodu stwierdzenie organu o wymijającej odpowiedzi skarżącego odnoszącej się do pytania, na które oczekiwał odpowiedzi od organu interpretacyjnego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, świadczy o tym, że to organ uchylił się od ustosunkowania się przedstawionego stanu faktycznego (do tego uzupełnionego przez skarżącego), domagając się od niego odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt cytowanej ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

- badania naukowe są działalnością obejmującą:

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 przywołanej ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 cytowanej ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 cytowanej ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności, tj. informacji podanych przez Pana wynika m.in., że:

- opisana w stanie faktycznym działalność stanowi wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, tj. działania z zakresu prac rozwojowych w dziedzinie informatyki, w szczególności rozwój opisanego we wniosku Oprogramowania, którego Pan jest twórcą,

- wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych procesów lub usług,

- w odpowiedzi na pytanie, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie prowadził Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - wskazał Pan: Nie (Pana odpowiedź słowo: "Nie"),

- w odpowiedzi na pytanie, czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - wskazał Pan: Tak (Pana odpowiedź słowo: "Tak"), oraz wskazał Pan (m.in.), że pierwsze prace rozwojowe były przeprowadzone w latach 2001-2003. Drugi etap intensywnych prac rozwojowych to lata 2008-2012. Obecny, trzeci etap to lata od 2015 r. do dnia dzisiejszego, w tym lata 2019, 2020 i 2021,

- Pana działania polegające na rozwijaniu oraz ulepszaniu oprogramowania zmierzają do poprawy jego użyteczności albo funkcjonalności i nie stanowią rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do oprogramowania,

- nie jest to działalność obejmująca wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług,

- opracowuje Pan nowe lub ulepszone procesy lub usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących i istniejących. Jest Pan twórcą, a zarazem właścicielem kodów źródłowych licencjonowanego Oprogramowania, jak również kodu źródłowego stanowiącego ulepszenie funkcjonalności, czy rozwijania Oprogramowania już ulepszonego i zarówno Oprogramowanie tworzone przez Pana, jak i jego kod źródłowy podlega ochronie na gruncie art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku, gdy ulepsza lub rozwija Pan Oprogramowanie, to w wyniku podjętych przez Pana czynności powstają odrębne od tego Oprogramowania utwory (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego), podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wszystkie wskazane efekty Pana pracy stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej.

Z przedstawionych okoliczności wynika więc, że - co do zasady - spełnione ustawowe przesłanki uznania prowadzonej działalności we wskazanym we wniosku zakresie za prace badawczo˗ rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, podejmowana przez Pana działalność w zakresie opisanych prac stanowi więc działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak podał Pan również we wniosku, na podstawie umowy o współpracy z 17 października 2017 r. wyżej wskazane Oprogramowanie licencjonowane jest spółce X S.A. Stosownie do tej umowy udzielił Pan X S.A. niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie wszystkich dostępnych, jak i przyszłych wersji Oprogramowania, za wynagrodzeniem w postaci opłat licencyjnych w odniesieniu do prawa korzystania z licencji na platformę programistyczną XXX oraz nieodpłatnie w odniesieniu do środowiska uruchomieniowego YYY.

Dochodem, który zamierza Pan objąć preferencyjną 5% stawką podatkową są dochody osiągnięte z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tzn. uzyskiwane z licencjonowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do platformy programistycznej XXX (za wskazaniem: "Od stycznia 2019 r. prowadzi Pan wyodrębnioną ewidencję przychodowo-kosztową odnośnie przychodów uzyskiwanych z licencjonowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do platformy programistycznej XXX oraz kosztów ponoszonych na stały rozwój wymienionego oprogramowania", oraz przedmiotem pytania numer 2: "przychodów uzyskiwanych w ramach umowy z dnia 17 października 2017 r. zawartej z X S.A., tj. przychodów z tytułu opłat licencyjnych").

W konsekwencji, skoro (jak Pan wskazuje):

Mimo, że stanowią funkcjonalną całość, Platforma XXX oraz środowisko YYY (łącznie zwane dalej: "Oprogramowaniem") są to dwa różne programy komputerowe, które podlegają ochronie wynikającej z art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- jest Pan twórcą, a zarazem właścicielem kodów źródłowych licencjonowanego Oprogramowania, jak również kodu źródłowego stanowiącego ulepszenie funkcjonalności, czy rozwijania Oprogramowania już ulepszonego i zarówno Oprogramowanie tworzone przez Pana, jak i jego kod źródłowy podlega ochronie na gruncie art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku, gdy ulepsza lub rozwija Pan Oprogramowanie, to w wyniku podjętych przez Pana czynności powstają odrębne od tego Oprogramowania utwory (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego), podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wszystkie wskazane efekty Pana pracy stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej

- i uzyskuje Pan dochody z tytułu opłat licencyjnych, to otrzymane wynagrodzenie z tego tytułu stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku zaznaczył Pan również, że:

- wniosek dotyczy dochodów uzyskanych przez Pana w latach: 2019, 2020 i 2021,

- od stycznia 2019 r. prowadzi Pan wyodrębnioną ewidencję przychodowo-kosztową odnośnie przychodów uzyskiwanych z licencjonowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do platformy programistycznej XXX oraz kosztów ponoszonych na stały rozwój wymienionego oprogramowania,

- prowadzi Pan księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wobec czego wszystkie przychody z licencjonowanego oprogramowania, jak też koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wykazuje Pan w odrębnej ewidencji. Ewidencja ta jest prowadzona w sposób należyty i zapewnia określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- ewidencja jest odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów; prowadzona jest na bieżąco, od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po (najprawdopodobniej omyłka pisarska - powinno być "od" - przypis tutejszego organu) dnia 1 stycznia 2019 r.

Natomiast w odpowiedzi na każde z poniższych pytań:

czy we wskazanej ewidencji:

- wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

- odpowiedział Pan twierdząco (Pana odpowiedź - trzykrotnie słowo: "Tak".)

Tym samym, skoro:

- prowadzi Pan ewidencję we wskazany wyżej sposób,

- prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową (stosownie do Pana odpowiedzi na pytanie, czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - słowo: "Tak"),

- w ramach tej działalności uzyskuje Pan dochody z tytułu opłat licencyjnych

- to należy uznać, że przysługuje Panu w tym zakresie prawo do preferencyjnego opodatkowania pięcioprocentową stawką kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, na zasadach wskazanych w powołanych wyżej przepisach.

Reasumując, Pana dochód osiągnięty z tytułu wskazanych w pytaniu opłat licencyjnych, stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla opodatkowania którego jest Pan uprawniony zastosować pięcioprocentową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z tego względu, wskazane uprawnienie (możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) przysługuje Panu we wskazanym okresie, tj. w latach 2019,2020 i 2021.

Ze wskazanych wyżej względów, Pana stanowisko - w zakresie pytań 1 i 2- należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl