0115-KDIT3.4011.270.2022.3.AWO - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.270.2022.3.AWO Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 3 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 6 maja 2022 r. (wpływ 10 maja 2022 r.) oraz 24 czerwca 2022 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym i podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Prowadzi Pan od 1 maja 2012 r. działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług programistycznych. W ramach prowadzonej działalności tworzy Pan, opracowuje, projektuje oraz modyfikuje Pan aplikacje/oprogramowanie na rzecz Kontrahentów lub podmioty przez Nich wskazane. W szczególności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie posiadanej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w zakresie przygotowania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikowaniem aplikacji i oprogramowania świadczy Pan usługi programistyczne na rzecz Kontrahentów lub na rzecz podmiotów przez Nich wskazanych.

W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wytworzone, opracowane, zaprojektowane i unowocześnione (zmodyfikowane) aplikacje oraz napisany język programowania stanowią utwór podlegający ochronie prawnej.

Modyfikując aplikacje lub oprogramowanie działa Pan na zlecenie Kontrahentów lub podmiotów przez Nich wskazanych, którzy są właścicielami tych aplikacji lub oprogramowania. Nie jest Pan właścicielem rozwijanego oprogramowania lub aplikacji, nie posiada Pan też prawa do korzystania z niego na podstawie umowy licencyjnej. Rozwijając aplikacje lub oprogramowanie wytwarza Pan nową funkcjonalność, która umożliwia rozszerzenie zakresu funkcjonowania, użyteczności tych aplikacji lub oprogramowania. Rozwijając aplikacje lub oprogramowanie wytwarza Pan nowe prawa własności intelektualnej, które rozwijają aplikacje lub programy kontrahentów lub podmiotów przez Nich wskazanych.

W wyniku prowadzonych prac związanych z rozwijaniem aplikacji lub oprogramowania powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wytwarzane, opracowane, zaprojektowane lub zmodyfikowane przez Pana aplikacje lub oprogramowanie opierają się na indywidualnych pomysłach i są efektem własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej powiązanej z Pana specjalistyczną wiedzą.

Prowadzi Pan prace w sposób systematyczny, zaplanowany. Wykorzystuje Pan przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Niniejsze przesądza m.in. o elemencie "twórczym" owej działalności, tzn. są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę innowacyjności. Wytwarzane lub rozwijane aplikacje/oprogramowanie są efektem Pana twórczego zaangażowania, bowiem polegają na doborze najbardziej wydajnych i odpowiednich metod oraz środków, które mają zapewnić stworzenie konkretnej funkcjonalności. Należy podkreślić, że aplikacje/oprogramowanie cechują się oryginalnością oraz posiadają indywidualny charakter. Pana wkład twórczy jest przeciwieństwem rutynowości, rozumianej jako czynności mechaniczne. Wytwarza i opracowuje, projektuje i modyfikuje Pan aplikacje/oprogramowanie w ramach świadczonych usług, zaś rezultat Pana pracy stanowi - utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wobec czego Pana działania cechują się oryginalnością i indywidualnością. Nie jest Pan podmiotem, który pełni wyłączne proste funkcje produkcyjne, ponieważ ponosi Pan ryzyko związane z Pana działalnością wytwórczą, a w jej następstwie zdobywa prawa do stworzonego dzieła. Stworzone (rozwinięte) aplikacje/oprogramowanie, stanowią przejaw Pana twórczej działalności. Wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie, czy modyfikacja aplikacji/oprogramowania polega na rozszerzeniu funkcjonalności powierzonego oprogramowania/aplikacji lub stworzeniu nowych aplikacji/programu w efekcie czego wytwarza Pan nowe prawa do własności intelektualnej, które są przejawem Pana działalności twórczej.

Należy jednoznacznie wskazać, że podejmuje Pan pracę nad jakimś projektem posiada nakreślony cel, nakierowany na realizacje nowej aplikacji/oprogramowania lub rozwinięcie istniejącej.

Prowadzi Pan również pracę według ścisłego harmonogramu. Począwszy od wymagań umownych dotyczących poprawnej dokumentacji swojej działalności, oprogramowanie/aplikacja wymaga wielu składowych tworzonych w odpowiedniej kolejności i z należytą uwagą.

Pana działalność bazuje na dostępnej aktualnie i rozwijanej wiedzy, jest ukierunkowana na jej wykorzystanie w celu stworzenia nowych lub zwiększenia funkcjonalności istniejących produktów, procesów lub usług w formie nowych technologii. W swojej działalności zawsze stara się Pan dostarczyć najnowsze rozwiązania w branży, zapoznając się z obecnym stanem techniki oraz z aktualnymi zastosowaniami wprowadzonymi w działalności Pana Kontrahentów lub podmiotów przez Nich wskazanych. Podkreśla Pan, że wykorzystując wszystkie możliwe zasoby wiedzy, planuje, projektuje i tworzy Pan innowacyjne rozwiązania w postaci nowych aplikacji lub nowego oprogramowania lub nowych funkcjonalności (użyteczności) powierzonych aplikacji i oprogramowania.

Opisane okoliczności wyraźnie wskazują, że prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, obejmującą prace rozwojowe nad aplikacjami, czy oprogramowaniem.

W zamian za wykonane usługi otrzymuje Pan umówione wynagrodzenie, płatne w okresach miesięcznych. W zamian za wynagrodzenie przenosi Pan na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do wytworzonego oprogramowania oraz do nowych aplikacji lub funkcjonalnej całości obejmującej wytworzenie nowych własności intelektualnych w ramach tworzonych modyfikacji aplikacji lub oprogramowania, do których również przenosi Pan na Kontrahenta prawa majątkowe. Zatem, otrzymuje Pan dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak wyjaśniono wyżej rozwinięcie powierzonej aplikacji, czy oprogramowania stanowi również nowe oprogramowanie, które jest odrębnym przedmiotem obrotu i stanowi nowe prawo do własności intelektualnej.

Od stycznia 2020 r. prowadzi Pan ewidencję, w której wyodrębnia Pan poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz ustala przypadające na nie przychody i koszty uzyskania. Wskazana dodatkowa ewidencja jest prowadzona na bieżąco w trakcie ponoszenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i uzyskiwania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która polega na wytwarzaniu, rozwinięciu zaprojektowaniu i modyfikacji aplikacji oraz oprogramowania poniósł Pan w roku 2020 oraz 2021 i będzie ponosił w latach następnych następujące wydatki:

- koszt zakupu materiałów biurowych - dba Pan o efekty pracy, dlatego jest Pan zmuszony ponosić koszty związane z wyposażeniem biura, np. materiały biurowe. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy pozwala zoptymalizować osiągane wyniki, stąd należy przyjąć, że wydatki te są dla Pana kosztami niezbędnymi w prowadzonej przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego - należy podkreślić, że zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego (np. telefon, komputer, akcesoria komputerowe) to koszty stałe, które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej jako programisty. Świadczenie przez Pana opisanych usług zdecydowanie wymaga sprawnego i nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy każdego programisty. Natomiast pozostały sprzęt elektroniczny wspomaga wykonywane prace oraz uwydatnia jej efekty. Z całą pewnością należy stwierdzić, że przedmioty te są ścisłe związane z zawodem wykonywanym przez Pana i są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności związanej z tworzeniem, opracowaniem, zaprojektowanie oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- koszt zakupu licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp) - należy wskazać, że wydatki związane z nabyciem wskazanych licencji do programów stanowi niezbędne narzędzie do prawidłowego wykonywania pracy związanej w wytwarzaniem, opracowywaniem, projektowaniem lub modyfikowaniem aplikacji/oprogramowania. W trakcie pracy wykorzystuje Pan posiadaną wiedzę specjalistyczną i tworzy lub unowocześnia nowe produkty (aplikacje/oprogramowanie), zatem w celu poprawnego realizowania tych zadań oraz w celu zabezpieczenia stworzonych produktów konieczny jest zakup specjalistycznych programów chroniących Pana efekty pracy,

- koszt udziału w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez Nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - zakup wskazanych usług jest niezbędny w celu poprawnej realizacji świadczonych przez Pana usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Wskazane wydatki umożliwiają poszerzenie Pana specjalistycznej wiedzy, a jak wskazano wyżej wytwarzanie lub unowocześnianie aplikacji/oprogramowania opiera się przede wszystkim na podstawie wiedzy (która wymaga stałego poszerzania i doskonalenia) i Pana doświadczeniu,

- koszt dostępu do Internetu - należy podkreślić, że wydatki związane z dostępem do Internetu są niezbędne do realizacji opisanych usług, szybkie i stabilne łącze jest nieodzowne w Pana pracy, pozwala nie tylko na zdalny kontakt z kontrahentami lub podmiotami przez Niego wskazanymi, ale również umożliwia testowanie tworzonych aplikacji/oprogramowania, czy znalezienie informacji w dostępnych źródłach wiedzy. Wskazane wydatki są niezbędne do prowadzenia przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- opłaty za telefon należy podkreślić, że wydatki związane z użytkowaniem telefonu umożliwiają kontakt z kontrahentami lub podmiotami wskazanymi, zatem należy jednoznacznie wskazać, że wydatki te są niezbędne do prowadzenia działalności przez Pana związanej z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- koszt usług księgowych - dzięki nabyciu usług księgowych od profesjonalnego podmiotu ma Pan więcej czasu na świadczenie opisanych usług, co w sposób oczywisty przekłada się na jakość tworzonych, opracowywanych, projektowanych czy modyfikowanych aplikacji lub oprogramowania. Nabywanie usług księgowych jest niezbędne do prowadzenia działalności, w szczególności do prawidłowego prowadzenia ewidencji na potrzeby realizacji poszczególnych projektów badawczo–rozwojowych w efekcie czego powstają nowe aplikacje/oprogramowanie lub rozwija Pan powierzone aplikacje/oprogramowanie. Zatem, wydatki te są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności przez Pana,

- leasingu i użytkowanie samochodu - koszt związany z leasingiem oraz użytkowaniem samochodu (np. paliwo, ubezpieczenie, serwis) umożliwiają Panu sprawny transport, czy to do kontrahentów lub podmiotów wskazanych w celu konsultacji dotyczących aplikacji/oprogramowania, czy to do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych. Podkreślić należy, że leasing i użytkowanie samochodu jest wprost związane z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania, wydatki te są niezbędne do prowadzenia ww. działalności.

Opisane wyżej koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Pana w ramach działalności gospodarczej stanowią wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnym projektami związanymi z daną aplikacją lub oprogramowaniem.

W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Pana w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia praw do aplikacji, czy oprogramowania, Wnioskodawca ustala faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną przez Niego działalność związaną z wytwarzaniem nowej aplikacji/oprogramowania lub rozwinięciem aplikacji, czy oprogramowania według odpowiedniej proporcji, która odpowiada przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac.

Nie nabywa Pan wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich innych podmiotów.

W uzupełnieniu wniosku z 10 maja 2022 r. wskazał Pan, że: 1) jaka jest/była forma opodatkowania Pana działalności gospodarczej w okresie, którego dotyczy złożony wniosek.

Pana odpowiedź:

Forma opodatkowania - podatek liniowy.

2) czego (którego efektu Pana prac) dotyczy termin "oprogramowanie" z następującego czego (którego efektu Pana prac) dotyczy termin "oprogramowanie" z następującego zdania:

W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sposób, w jaki używa Pan tego terminu nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy pojęcie to określa różne efekty Pana prac (powyższe zdanie dotyczy zarówno "aplikacji" i "oprogramowania"), czy tylko oprogramowania.

Wskazuje Pan bowiem m.in., że:

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca tworzy, opracowuje, projektuje oraz modyfikuje aplikacje/oprogramowanie na rzecz Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane.

W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W wyniku prowadzonych prac związanych z rozwijaniem aplikacji lub oprogramowania powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pana odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości proszę treść: "W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" zamienić na: "W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do oprogramowania/aplikacje, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" 3) czy - wobec Pana wskazania, że:

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca tworzy, opracowuje, projektuje oraz modyfikuje aplikacje/oprogramowanie na rzecz Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane.

- efektem każdego z tych działań (tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania) są programy komputerowe, tzn. w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu?

Pana odpowiedź:

Tak.

4) czy wszystkie efekty podejmowanych przez Pana prac, tzn. tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pana odpowiedź:

Wszystkie efekty podejmowanych przez Pana prac, tzn. w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania stanowią odrębne programy komputerowe, które podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5)

czy w efekcie Pana prac, tzn.:

- tworzenia,

- opracowywania,

- projektowania,

- modyfikowania

zawsze powstają utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. (prosimy o odpowiedź na każde z poniższych pytań):

a)

zawsze odznaczają się one rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

b)

nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

c)

nie są jedynie "techniczną", a nie "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane?

Pana odpowiedzi:

a) Tak, w efekcie prowadzonych przez Pana prac w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania, modyfikowania zawsze powstają utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zatem zawsze odznaczają się one rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

b) Tak, w efekcie prowadzonych przez Pana prac w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania, modyfikowania zawsze powstają utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zatem nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny,

c) Tak, w efekcie prowadzonych przez Pana prac w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania, modyfikowania zawsze powstają utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zatem są "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów lub podmioty przez Nich wskazane.

6) czy "autorskie prawa do oprogramowania, które podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" powstają w efekcie wszystkich Pana prac, tzn. tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania?

Pana odpowiedź: TAK 7) jakie czynności obejmuje termin "rozwijanie", a jakich czynności dotyczy termin "modyfikowanie"? Prosimy by scharakteryzował Pan każde z tych pojęć, w tym wskazał Pan co je od siebie odróżnia.

We wniosku podał Pan m.in., że:

- W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca tworzy, opracowuje, projektuje oraz modyfikuje aplikacje/oprogramowanie na rzecz Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane.

- Modyfikując aplikacje lub oprogramowanie Wnioskodawca działa na zlecenie kontrahentów lub podmiotów przez nich wskazanych, którzy są właścicielami tych aplikacji lub oprogramowania. Wnioskodawca nie jest właścicielem rozwijanego oprogramowania lub aplikacji, nie posiada też prawa do korzystania z niego na podstawie umowy licencyjnej. Rozwijając aplikacje lub oprogramowanie Wnioskodawca wytwarza nową funkcjonalność, która umożliwia rozszerzenie zakresu funkcjonowania, użyteczności tych aplikacji lub oprogramowania. Wnioskodawca rozwijając aplikacje lub oprogramowanie wytwarza nowe prawa własności intelektualnej, które rozwijają aplikacje lub programy kontrahentów lub podmiotów przez nich wskazanych. W wyniku prowadzonych prac związanych z rozwijaniem aplikacji lub oprogramowania powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pana odpowiedź:

W odniesieniu do Państwa wątpliwości chciałby Pan wyjaśnić, że w ramach modyfikacji aplikacji lub oprogramowania dochodzi do ich rozwinięcia. Rozwijając, czyli modyfikując aplikacje lub oprogramowanie wytwarza Pan nową funkcjonalność, która umożliwia rozszerzenie zakresu funkcjonowania, użyteczności tych aplikacji lub oprogramowania.

8) czy Pana wskazania opisane przy użyciu terminów "rozwijając", "rozwijanego" należy odnosić również (w zakresie tych wskazań) do "modyfikacji"? W zadanych pytaniach wskazuje Pan na "zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania" nie wiemy, czy ma Pan na myśli także "rozwijane oprogramowanie lub aplikacji" (termin ten "rozwijanie" pojawia się we wniosku, jednak nie jest on wynikiem Pana prac (zgodnie z Pana wskazaniem: "W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca tworzy, opracowuje, projektuje oraz modyfikuje aplikacje/oprogramowanie na rzecz Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane").

Pana odpowiedź:

Jak wyjaśnił Pan wyżej termin "rozwijać" odnosi się do modyfikacji. Zatem Dyrektor KIS może w przedstawionym przez Pana opisie sprawy zastąpić pojęcie "rozwijać" pojęciem "zmodyfikować" lub "modyfikować", jeśli taka zamiana pozwoli na rozwianie wątpliwości. W Pana rozumieniu tych pojęć - na potrzeby złożonego wniosku - zawsze chodzi o wytworzenie przez Pana nowej funkcjonalności, która umożliwia rozszerzenie zakresu funkcjonowania, użyteczności danej aplikacji lub oprogramowania w odniesieniu do których powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9) czy poza usługami programistycznymi na rzecz kontrahentów lub na rzecz podmiotów przez nich wskazanych świadczy Pan jakiekolwiek inne usługi - jeśli tak, prosimy by wskazał Pan jakie to usługi?

We wniosku podał Pan, że:

W szczególności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca na podstawie posiadanej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w zakresie przygotowania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikowaniem aplikacji i oprogramowania świadczy usługi programistyczne na rzecz kontrahentów lub na rzecz podmiotów przez nich wskazanych.

Pana odpowiedź:

Nie.

10) czy przedstawione we wniosku okoliczności/informacje są tożsame dla każdej ze współprac/współpracy z każdym Kontrahentem lub każdym podmiotem przez niego wskazanym? Jeśli nie, prosimy by Pan przedstawił informacje składające się na przedstawione we wniosku okoliczności w taki sposób, aby możliwe było ich odróżnienie i poprawne zidentyfikowanie.

Pana odpowiedź:

Przedstawione we wniosku okoliczności/informacje są tożsame dla każdej z umów z każdym Kontrahentem lub każdym podmiotem przez niego wskazanym.

11) A. czy podstawą stosunku prawnego łączącego Pana z każdym kontrahentem lub każdym podmiotem przez niego wskazanym jest/była/będzie oddzielna umowa zlecenie, czy też innego rodzaju umowa (jakiego konkretnie typu/rodzaju)?

B. czy z podmiotem/podmiotami wskazanymi przez kontrahenta podpisuje Pan oddzielne umowy - jeśli tak, to jakie rodzaju i jakiego zakresu dotyczące?

Pana odpowiedzi:

Podpisuje Pan oddzielne umowy cywilno-prawne z każdym z kontrahentów. Czynności wykonywane na rzecz podmiotów wskazanych przez Kontrahenta wykonuje Pan na podstawie zlecenia prac przez Kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy.

12) czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż dany kontrahent, z którym podpisał Pan wskazaną wyżej umowę)?

Pana odpowiedź:

Tak.

13) czy realizowane przez Pana czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności?

Pana odpowiedź:

Świadcząc usługi ma Pan możliwość samodzielnego kształtowania czasu pracy przeznaczonego na realizację przedmiotu danej umowy, a tak, aby efekty pracy zostały wykonane z należytą staranności i w terminie wskazanym przez kontrahenta. Usługi wykonywane są przez Pana w siedzibie kontrahenta, siedzibie podmiotu wskazanego przez kontrahenta albo w innym dogodnym dla Pana miejscu (kontrahent nie narzuca miejsca i czasu wykonywania przedmiotu umowy). Czynności na podstawie zawartych umów z kontrahentem wykonuj Pan, w miejscu i czasie wybranym przez Pana.

14) A. czy opisana we wniosku działalność jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Pana, czy też działalnością prowadzoną w ramach zespołu programistów pracujących dla Kontrahenta/podmiotu przez Niego wskazanego (w ramach działalności badawczo rozwojowej kontrahenta lub tego Podmiotu) w celu wytworzenia nowych, ulepszonych produktów, procesów lub usług, które oferowane w jego działalności?

B. komu i na jakich zasadach przysługiwały/przysługują prawa autorskie do efektów działań zespołu w sytuacji, gdy współpracował (kiedykolwiek w okresie którego dotyczy wniosek) Pan z zespołem/zespołami danego Kontrahenta lub podmiotu przez niego wskazanego?

Pana odpowiedź:

Opisana we wniosku działalność jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Pana.

15) czy prowadzona przez Pana działalność we wskazanym we wniosku zakresie - w okresie którego dotyczy wniosek - prowadzona jest/będzie w sposób systematyczny, tj. w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia?

Pana odpowiedź:

Tak, prowadzona przez Pana działalność we wskazanym we wniosku zakresie - w okresie którego dotyczy wniosek - prowadzona jest/będzie w sposób systematyczny, tj. w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

16) czy stwierdzenie zawarte w opisie sprawy:

Opisane okoliczności wyraźnie wskazują, że Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, obejmującą prace rozwojowe nad aplikacjami czy oprogramowaniem.

oznacza, że w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan i prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Jeśli tak, proszę wskazać (odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania):

a) W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

b) Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe?

Co było/jest ich celem lub celami?

Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

c) Czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem?

Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami?

d) Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)?

W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

e) Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył Pan nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)?

f) Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

g) Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter?

Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

17) czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, prosimy by Pan wskazał jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

[Udzielił Pan łącznej odpowiedzi na pytania numer 16 i 17 - przypis tutejszego organu]

Pana odpowiedzi na pytania 16 i 17:

Świadczenie opisanych we wniosku usług wymaga od Pana umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi, które są niezbędne przy tworzeniu, opracowywaniu, projektowaniu i modyfikacji oprogramowania/aplikacji. Działalność ta polega na łączeniu wielu dziedzin nauki. Realizacja przedmiotu umów wymaga ciągłego zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności. Dzięki temu, w ramach wykonywanej działalności nabywam i wykorzystuje aktualnie posiadaną wiedzę w zakresie wielu dyscyplin nauki. Zakres świadczonych usługi nie ma charakteru rutynowego działania. Świadczone usługi w ramach których tworzy, opracowuje, projektuje i modyfikuje Pan oprogramowanie/aplikacje polega na tworzeniu od podstaw nowych innowacyjnych rozwiązań w zależności od indywidualnych potrzeb Kontrahenta lub podmiotu przez niego wskazanego. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kontrahenta (lub podmiot przez niego wskazany) na daną funkcjonalność, która pozwoli na weryfikowanie nowego zakresu badań, w procesie tworzenia, opracowywania, projektowania i modyfikacji oprogramowania/aplikacji wykorzystuje Pan najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Każde zadanie wiąże się z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności. Istotą pracy jest unikatowe podejście do danego oprogramowania/aplikacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także poprzez użycie odpowiednich narzędzi twórczych. Rezultatem Pana pracy są autorskie oraz innowacyjne oprogramowanie/aplikacja bądź ich zasadniczy rozwój/modyfikacja utworzone na bazie zdobytej oraz stale udoskonalanej wiedzy. Przedstawiony charakter wykonywanych przez Pana prac przejawia również cechę działania twórczego. Dokłada Pan starań, aby każdy proces tworzenia, projektowania, opracowania lub modyfikacji oprogramowania/aplikacji był nowoczesny, niepowtarzalny i spełniał postawione przez Kontrahenta lub podmiot przez niego wskazany wymogi. Cecha twórczości przejawia się poprzez opracowywanie nowych oraz unikatowych koncepcji, narzędzi i rozwiązań, które nie wystąpiły dotychczas w praktyce gospodarczej. Charakter twórczości przejawia się już od samego rozpoczęcia prac, aż do etapu ich zakończenia. W efekcie wykonywanych prac, Kontrahent lub podmiot przez niego wskazany otrzymuje indywidualne dopasowanie do jego oczekiwań nowe lub zmodyfikowane oprogramowanie/aplikację. Pana działania są na innowacyjne i w znacznym stopniu różnią się od podobnych rozwiązań występujących na rynku. Wykonywane przez Pana prace zmierzają do zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zdobytych już zasobów do tworzenia nowych zastosowań technologicznych lub modyfikacji o nowe funkcjonalności już istniejących. Aby wykonywać wskazane prace jest Pan zobowiązany do ciągłego poszerzania zasobów wiedzy oraz jej aktualizacji tak, aby tworzyć, projektować, rozwijać lub modyfikować oprogramowania/aplikacje. Istotą Pana pracy jest unikatowe podejście do każdego zadania poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także poprzez użycie odpowiednich narzędzi twórczych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciągłe poszerzanie wiedzy. Bezsprzecznie, celem wykonywanej przez Pana działalności jest wytworzenie, zaprojektowanie i opracowanie autorskiego oprogramowania/aplikacji lub modyfikacja (polegająca na stworzeniu nowej funkcjonalności) już istniejących, dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz ciągłego jej udoskonalanie. Zatem, wykonywane przeze Pana czynności stanowią działalność twórczą obejmującą zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

18)

czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan:

- "aplikacjami",

- "oprogramowaniem"

zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. (prosimy o odpowiedź na każde z poniższych pytań):

a)

zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

b)

nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

c)

nie są jedynie "techniczną", a nie "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane?

Pana odpowiedzi:

a) Tak,

b)

tak,

c)

tak.

19)

czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana:

- "aplikacji",

- "oprogramowania"

wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia poszczególnej "aplikacji" lub "oprogramowania", który jest efektem Pana pracy?

Pana odpowiedź:

Tak.

20)

czy:

- "aplikacje",

- "oprogramowanie"

zawsze efektem Pana prac rozwojowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Pana odpowiedź:

Tworzone, projektowanie, opracowywane i modyfikowane oprogramowanie/aplikacje są efektem działalności twórczej obejmującą zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

21) czy wszystkie efekty realizowanych przez Pana prac ˗ w okresie którego dotyczy wniosek ˗ stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo rozwojowej?

Pana odpowiedź:

Tak.

22) czy efekt prowadzonych przez Pana prac dotyczy także prac polegających na wytwarzaniu części "aplikacji" lub części "oprogramowania"?

Prosimy by wskazał Pan, czy każda część "aplikacji" lub cześć "oprogramowania" jest odrębnym programem komputerowym, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?

Pana odpowiedź:

Nie.

23) czy tworzy Pan również niesamodzielne części "aplikacji" lub "oprogramowania" "łączone" w jedną całość (dla określenia tych elementów dla poniższych pytań (A˗ D) będziemy posługiwali się terminem "części")?

W takim przypadku prosimy o wskazanie:

A. czy te "części" również podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

B. czy ochrona wynikająca z dyspozycji art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługuje:

- każdej z tych "części", a więc poszczególni ich twórcy przenoszą poszczególne ˗ podlegające ochronie stosownie do wskazanego przepisu ˗ prawa autorskie im przysługujące,

- prawa autorskie przysługują tylko do finalnego "połączenia", tzn. nie zachodzi identyfikacja poszczególnych praw autorskich po stronie konkretnych twórców "części" programów komputerowych. W takim przypadku proszę podać komu przysługują (podlegające ochronie) prawa autorskie do takiego "połączenia" tych "części"?

C. Czy ˗ do tych "części" ˗ przysługuje Panu autorskie prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy prawo to stanowi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej?

D. Czy każdy twórca "części", a więc i Pan, przenosi przysługujące Mu prawo autorskie do danej "części" (składającej się na finalną "całość")?

Pana odpowiedź:

Nie.

24) w jaki sposób umowa z Kontrahentem (lub podmiotem przez niego wskazanym, jeśli zawiera Pan oddzielne umowy z tym podmiotem - Pana odpowiedź na literę B pytania numer 11 tego wezwania) reguluje kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Kontrahenta/ten podmiot praw do konkretnych stworzonych przez Pana "aplikacji" lub "oprogramowania"?

B. W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnej "aplikacji" lub "oprogramowania" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Kontrahenta/podmiot przez niego wskazany (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Kontrahent/ten podmiot)?

Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Pana odpowiedź:

Kwestia przenoszenia przez mnie praw autorskich została uregulowana w zawartych umowach z kontrahentami. "Strony zgodnie postanawiają, że prawa majątkowe do wszelkich dóbr materialnych objętych ochroną ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności intelektualnej oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadających się do stosowania w działalności spółki, informacji o charakterze organizacyjnym dotyczących procesów produkcji, procesów technologicznych, organizacyjnych i innych, stworzonych lub opracowanych przez Współpracownika (przyp. Mnie) w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Spółka nabywa z chwilą ich ustalenia. Z tą samą chwilą Spółka nabywa własność przedmiotu, na którym dane dobro zostało utrwalone".

25) czy sposób przeniesienia przez Pana każdego z majątkowych praw autorskich do "aplikacji" lub "oprogramowania" następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pana odpowiedź:

Tak.

26)

jeśli nie jest Pan "właścicielem rozwijanego oprogramowania lub aplikacji", ani nie nabył Pan prawa do korzystania z niego na podstawie umowy licencyjnej od właściciela zlecającego jego rozwijanie lub modyfikację, należy również wskazać:

a)

na jakiej podstawie następuje rozwijanie lub modyfikacja "aplikacji" lub "oprogramowania"?

b)

czy w wyniku rozwijania lub modyfikacji "aplikacji" lub "oprogramowania" tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej?

c)

czy przysługują/przysługiwały Panu prawa autorskie do rozwijania lub modyfikacji "aplikacji" lub "oprogramowania", które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pana odpowiedzi:

a) Z treści zawartych umów wynika, że wykorzystuje Pan prawa autorskie i prawa własności intelektualnej Kontrahenta lub podmiotu wskazanego w ramach zleconych prac związanych z modyfikacją (rozwijaniem) oprogramowania/aplikacji,

b) Tak, w złożonym wniosku w opisie sprawy wskazał Pan: "wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie, czy modyfikacja aplikacji/oprogramowania polega na rozszerzeniu funkcjonalności powierzonego oprogramowania/aplikacji lub stworzeniu nowych aplikacji/programu w efekcie czego Wnioskodawca wytwarza nowe prawa do własności intelektualnej, które są przejawem Jego działalności twórczej",

c) Tak, w treści złożonego wniosku w opisie sprawy wskazał Pan: "w wyniku prowadzonych prac związanych z rozwijaniem aplikacji lub oprogramowania powstają autorskie prawa do oprogramowania, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych".

27) czy Pana działania polegające na rozwijaniu i modyfikacji "aplikacji" lub "oprogramowania" zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tej "aplikacji" lub "oprogramowania"?

Pana odpowiedzi:

Tak, w treści złożonego wniosku w opisie sprawy wskazał Pan: "wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie czy modyfikacja aplikacji/oprogramowania polega na rozszerzeniu funkcjonalności powierzonego oprogramowania/aplikacji lub stworzeniu nowych aplikacji/programu w efekcie czego Wnioskodawca wytwarza nowe prawa do własności intelektualnej...".

28) A. w jaki sposób umowa reguluje kwestię Pana wynagrodzenia?

B. Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie także z tytułu innych czynności niż wskazane we wniosku (jeśli tak, prosimy by wskazał Pan jakich).

C. czy wynagrodzenie otrzymuje Pan tylko od kontrahenta, czy również od podmiotu przez niego wskazanego (zakres Pana odpowiedzi na literę B pytania numer 11),

D. jeżeli wynagrodzenie jest jednorodne, czy jest Pan w stanie wydzielić część, która dotyczy kwalifikowanego IP?

Pana odpowiedzi:

Zawarte z kontrahentami umowy przewidują wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego zostają przeniesione na kontrahenta lub podmiot przez niego wskazany autorskie prawa majątkowe do stworzonych utworów. Wynagrodzenie otrzymuje Pan od kontrahenta. W ramach otrzymywanego wynagrodzenia jest Pan w stanie wydzielić część, która dotyczy kwalifikowanego IP.

29)

czy umowa z Pana Kontrahentem przewiduje określone okresy rozliczeniowe jeśli tak, to czy:

a)

są to stałe okresy czasowe (np. okresy miesięczne)?

b)

zakończenie okresu rozliczeniowego ma miejsce po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w umowie (np. po zakończeniu przez Pana określonych prac albo etapu prac)? - jeśli tak, proszę wskazać spełnienie jakich warunków lub zaistnienie jakich okoliczności wyznacza koniec okresu rozliczeniowego.

Pana odpowiedź:

Umowy przewidują miesięczne okresy rozliczeniowe. Po upływie każdego miesiąca zobowiązany jest Pan do przekazania kontrahentowi miesięcznego raportu.

30) A. co ujmował Pan/ujmuje Pan jako przychody i koszty dla potrzeb art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

B. Czy jako przychody ujmował Pan/ujmuje Pan całość wynagrodzenia otrzymywanego od Kontrahenta lub podmiot przez niego wskazany, czy tylko część tego wynagrodzenia?

Pana odpowiedzi:

Jako przychody i koszty dla potrzeb art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ujmuje Pan wyłącznie dochód wynikający ze sprzedaży IP przy uwzględnieniu kosztów opisanych w złożonym wnioski i niniejszym piśmie. W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia praw do aplikacji, czy oprogramowania, ustala Pan faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną działalność związaną z wytwarzaniem nowej aplikacji/oprogramowania lub rozwinięciem aplikacji czy oprogramowania według odpowiedniej proporcji, która odpowiada przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac.

31) czy w okresie którego dotyczy wniosek, ponosił Pan/ponosi Pan wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

Pana odpowiedź:

Nie, informacje w tym zakresie zawarte są w ostatnim zdaniu złożonego wniosku - opisu sprawy - gdzie wyraźnie wskazał Pan, że: "Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty ani praw autorskich innych podmiotów".

32) czy ewentualne dochody niezwiązane wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej zamierza Pan również uwzględnić jako składnik przychodu ze wskazanego we wniosku tytułu ("Zatem Wnioskodawca otrzymuje dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej")?

Pana odpowiedź:

Nie.

33)

czy Pana pytanie numer 4 i 5 dotyczy następujących wydatków:

- koszt zakupu materiałów biurowych,

- koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- koszt zakupu licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp),

- koszt udziału w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,

- koszt dostępu do Internetu,

- opłaty za telefon,

- koszt usług księgowych, - leasingu i użytkowania samochodu?

Pana odpowiedź:

Tak. Wymienione w powyższym pytaniu Dyrektora KIS wydatki zostały wszystkie wymienione w opisie sprawy ze wskazaniem: "w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która polega na wytworzeniu, rozwinięciu, zaprojektowaniu i modyfikacji aplikacji oraz oprogramowania Wnioskodawca poniósł w roku 2020 oraz 2021 i będzie ponosił w latach następnych następujące wydatki: (w tym miejscu we wniosku zostały wymienione wskazane wyżej przez Dyrektora KIS wydatki)", zatem skoro pytanie 4 i 5 wskazuje na "opisane w stanie faktycznym wydatki..." to zasadne wydaje się, że właśnie o te wydatki Panu chodzi.

34) jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana czwartego i piątego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe?

Pana odpowiedź:

Jak wskazał Pan w złożonym wniosku:

- koszt zakupu materiałów biurowych - dba Pan o efekty pracy, dlatego jest zmuszony ponosić koszty związane z wyposażeniem biura, np. materiały biurowe. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy pozwala zoptymalizować osiągane wyniki, stąd należy przyjąć, że wydatki te są dla Pana kosztami niezbędnymi w prowadzonej przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania;

- koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego - należy podkreślić, że zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego (np. telefon, komputer, akcesoria komputerowe), to koszty stałe, które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej jako programisty. Świadczenie przez Pana opisanych usług zdecydowanie wymaga sprawnego i nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy każdego programisty. Natomiast pozostały sprzęt elektroniczny wspomaga wykonywane prace oraz uwydatnia jej efekty. Z cała pewnością należy stwierdzić, że przedmioty te są ścisłe związane z zawodem wykonywanym przez Pana i są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności związanej z tworzeniem, opracowaniem, zaprojektowanie oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania;

- koszt zakupu licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp) - należy wskazać, że wydatki związane z nabyciem wskazanych licencji do programów stanowi niezbędne narzędzie do prawidłowego wykonywania pracy związanej w wytwarzaniem, opracowywaniem, projektowaniem lub modyfikowaniem aplikacji/oprogramowania. W trakcie pracy wykorzystuje Pan posiadaną wiedzę specjalistyczną i tworzy lub unowocześnia nowe produkt (aplikacje/oprogramowanie), zatem w celu poprawnego realizowania tych zadań oraz w celu zabezpieczenia stworzonych produktów konieczny jest zakup specjalistycznych programów chroniących efekty Pana pracy,

- koszt udziały w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - zakup wskazanych usług jest niezbędny w celu poprawnej realizacji świadczonych przez Pana usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Wskazane wydatki umożliwiają poszerzenie Pana specjalistycznej wiedzy, a jak wskazano wyżej wytwarzanie lub unowocześnianie aplikacji/oprogramowania opiera się przede wszystkim na podstawie wiedzy (która wymaga stałego poszerzania i doskonalenia) i Pana doświadczeniu;

- koszt dostępu do Internetu - należy podkreślić, że wydatki związane z dostępem do Internetu będą niezbędne do realizacji opisanych usług, szybkie i stabilne łącze jest nieodzowne w Pana pracy, pozwala nie tylko na zdalny kontakt z kontrahentami lub podmiotami przez niego wskazanymi, ale również umożliwia testowanie tworzonych aplikacji/oprogramowania, czy znalezienie informacji w dostępnych źródłach wiedzy. Wskazane wydatki są niezbędne do prowadzenia przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- opłaty za telefon - należy podkreślić, że wydatki związane z użytkowaniem telefonu umożliwiają kontakt z kontrahentami lub podmiotami wskazanymi, zatem należy jednoznacznie wskazać, że wydatki te są niezbędne do prowadzenia działalności przez Pana związanej z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- koszt usług księgowych - dzięki nabyciu usług księgowych od profesjonalnego podmiotu ma Pana więcej czasu na świadczenie opisanych usług, co w sposób oczywisty przekłada się na jakość tworzonych, opracowywanych, projektowanych, czy modyfikowanych aplikacji lub oprogramowania. Nabywanie usług księgowych jest niezbędne do prowadzenia działalności, w szczególności do prawidłowego prowadzenia ewidencji na potrzeby realizacji poszczególnych projektów badawczo–rozwojowych w efekcie czego powstają nowe aplikacje/oprogramowanie lub Wnioskodawca rozwija powierzone aplikacje/oprogramowanie. Zatem wydatki te są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności przez Pana;

- leasingu i użytkowanie samochodu - koszt związany z leasingiem oraz użytkowaniem samochodu (np. paliwo, ubezpieczenie, serwis) umożliwiają Panu sprawny transport, czy to do kontrahentów lub podmiotów wskazanych w celu konsultacji dotyczących aplikacji/oprogramowania, czy to do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych. Podkreślić należy, że leasing i użytkowanie samochodu jest wprost związane z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania, wydatki te są niezbędne do prowadzenia ww. działalności,

- Zatem wskazane okoliczności prowadzą do uznania, że ww. wydatki o które Pan pyta w pytaniu 4 i 5 są funkcjonalnie związane z wydatkami na prowadzone prace wykonywane w związku z tworzeniem IP.

35) czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pana czwarte i piąte pytanie były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym?

Pana odpowiedź:

Opisane wyżej wydatki na:

- zakup materiałów biurowych,

- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- zakup licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp),

- udział w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,

- dostęp do Internetu,

- opłaty za telefon,

- usługi księgowe,

- leasingu i użytkowania samochodu

stanowią wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnym projektami związanymi z daną aplikacją lub oprogramowaniem.

36) A. w jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pan poszczególne wydatki z Pana czwartego i piątego pytania do działań, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe?

B. Czy zawsze zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnej "aplikacji" lub "oprogramowania"?

C. Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

Pana odpowiedź:

Ponoszone wydatki są przyporządkowane do prowadzonych prac których efektem jest wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie lub zmodyfikowanie przez aplikacji lub oprogramowania w oparciu o ich funkcjonalny związek z wytworzeniem danego IP. W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego do przychodów ze zbycia praw do aplikacji czy oprogramowania, ustala Pan faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną działalność związaną z wytwarzaniem nowej aplikacji/oprogramowania lub rozwinięciem aplikacji, czy oprogramowania według odpowiedniej proporcji, która odpowiada przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac.

37) A. jakie - konkretne - wydatki należy rozumieć pod określeniem "materiały biurowe"? Prosimy o konkretne zindywidualizowanie wydatków zaliczanych przez Pana do tej grupy.

B. czy wydatek ten dotyczy zakupu jednej sztuki/jednego rodzaju/jednego egzemplarza danego materiału (jaki to materiał), czy większej ilości tych przedmiotów (jaka to ilość/ilości oraz jakiego rodzaju to materiały)?

Pana odpowiedź: papier ksero, długopisy, tonery, zszywki, spinacze, dziurkacz, nożyczki, flamastry, ołówki, gumki, zakreślacze, linijka, tusz - w ilościach niezbędnych do wykonywania pac związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania.

38)

o jakim wydatku jest mowa w związku ponoszeniem wydatków na "koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego"? Prosimy o konkretne zindywidualizowanie wydatków zaliczanych przez Pana do każdej z opisanych grup, tj. grupy:

a)

sprzętu komputerowego,

b)

sprzętu elektronicznego.

Prosimy także o podanie co (jakie wydatki) obejmują "akcesoria komputerowe".

W treści wniosku posłużył się Pan ˗ przy definiowaniu tych kategorii ˗ jedynie wskazaniem, że: "należy podkreślić, zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego (np. telefon, komputer, akcesoria komputerowe) to koszty stałe, które są (...)".

Z tego względu proszę rozwinąć podane wyżej koszty, poprzez wyliczenie wszystkich ich składowych (konkretnych wydatków, które zamierza Pan uwzględnić w danej grupie) oraz opisanie jaki jest związek każdego opisanego (poszczególnego) wydatku (zarówno z zakresu sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów komputerowych) z przychodami z konkretnych "aplikacji" i "oprogramowań".

Pana odpowiedź:

Laptop, komputer, tablet, mysz, klawiatura, telefon, monitor, akcesoria komputerowe, tj. kable, switch, rutery, karty micro sd, dyski zewnętrzne. Prowadzę działalność w zakresie tworzenia, opracowania, projektowania oraz modyfikacji aplikacji/oprogramowania, zatem ww. komponenty są mi niezbędne do prawidłowego wykonywania wskazanych czynności. Sprzęt komputerowy i elektroniczny jest konieczny do sprawnego realizowania ww. czynności. Jest Pan zobowiązany do stałego usprawniania posiadanego sprzętu komputerowego i elektronicznego, gdyż wymaga tego charakter pracy jaką Pan wykonuje, środowisko, które ulega ciągłemu rozwojowi i unowocześnieniu wymusza na podmiotach poruszających się w nim nieustanne nadążania za nowościami, aby nie doprowadzić do spadku wydajności i efektywności.

39) o jakich dokładnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana wydatków na koszty licencji? Prosimy o konkretne zindywidualizowanie wydatków zaliczanych przez Pana do tej grupy, gdyż w treści wniosku nie wskazał Pan˗ bezpośrednio ˗ na zakres ponoszonych wydatków, tj. nie scharakteryzowano o jakich licencjach jest mowa (nie wiemy, czy wskazanie: "oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp" to przykładowe wyliczenie, czy całokształt Pana wydatków w zakresie tych kosztów (kosztów licencji). Z tego względu prosimy rozwinąć wskazane wyżej koszty, poprzez wyliczenie wszystkich ich składowych (konkretnych wydatków, które zamierza Pan uwzględnić w tej grupie).

Pana odpowiedź:

Wskazanie przez Pana "oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp" to całokształt wydatków jaki obejmuje pozycja koszt licencji.

40) czego dotyczyły/dotyczą szkolenia, o których mowa we wniosku?

Pana odpowiedź:

Wskazane we wniosku szkolenia dotyczyły poszerzenia Pana wiedzy specjalistycznej, którą wykorzystuję do realizacji prac związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Jak wyjaśnił Pan wyżej, aby wykonywać wskazane prace jest Pan zobowiązany do ciągłego poszerzania zasobów wiedzy oraz jej aktualizacji tak aby tworzyć, projektować, rozwijać lub modyfikować oprogramowania/aplikacje. Istotą Pana pracy jest unikatowe podejście do każdego zadania poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także poprzez użycie odpowiednich narzędzi twórczych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciągłe poszerzanie wiedzy również w ramach szkoleń.

41) A. co mieści się w pojęciu "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa"?

B. Czy zdobycie "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa" następuje w wyniku uczestnictwa we wskazanych we wniosku i w pytaniu wyżej (pytanie 40) szkoleniach? Jeśli nie, to czy wydatek z tytułu tych innych - niż wskazane wyżej - szkoleń (lub innych czynności - jakich?) również zamierza Pan uwzględnić w ramach wydatku z tytułu zdobycia "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa"?

Pana odpowiedź:

Wydatki z tytułu zakupu certyfikatów w tym certyfikatów wymaganych przepisami prawa uzyskuje w ramach innych niż szkolenia wydatków - zakup certyfikatu.

42) czy udział w szkoleniach oraz na zdobycie "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa" dotyczył zdobywania specjalistycznej wiedzy potrzebnej do tworzenia konkretnego "oprogramowania" albo konkretnej "aplikacji", czy też wydatki te dotyczyły/dotyczą podnoszenia ogólnego poziomu Pana wiedzy? - Prosimy by odniósł się Pan do każdego opisanego wydatku.

Pana odpowiedź:

Wydatki na udział w szkoleniach oraz zakup certyfikatów są niezbędny do poprawnej realizacji świadczonych przez Pana usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Wskazane wydatki umożliwiają Panu poszerzenie specjalistycznej wiedzy, a jak wskazał Pan wyżej wytwarzanie lub unowocześnianie aplikacji/oprogramowania opiera się przede wszystkim na mojej wiedzy, która wymaga stałego poszerzania i doskonalenia.

43) o jakich dokładnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem wydatków na "opłaty za telefon"? Czy opłata ta dotyczy: - zakupu określonego sprzętu (określonego jednego telefonu/kilku telefonów)?

W takim przypadku prosimy by Pan również podał, czy zakupił Pan telefon/telefony dla potrzeb prac nad konkretnym "oprogramowaniem" albo konkretną "aplikacją"

- opłat za abonament telefoniczny,

- wszystkich powyższych (niektórych z nich - jakich)?

Pana odpowiedź:

Wszystkich powyższych, tj. zakupu telefonu, opłaty za abonament.

44) czy koszt zdefiniowany jako: "koszt dostępu do Internetu" dotyczy wyłącznie wydatku ponoszonego przez Pana na abonament internetowy?

Pana odpowiedź:

Tak.

45) A. co należy rozumieć pod pojęciem "Koszt usług księgowych"?

B. Czy koszt usług księgowych dotyczy wytwarzania konkretnych kwalifikowanych IP? W szczególności, czy jest to koszt stały, czy dotyczy konkretnych czynności, wytwarzania konkretnych kwalifikowanych IP?

C. Jakie wydatki składają się na Pana wydatek opisany jako "koszt usług księgowych"?

Pana odpowiedź:

Koszty usług księgowych, odnoszą się do stałych miesięcznych (oraz rocznego rozliczenia) wydatków na prowadzenie ksiąg podatkowych oraz ewidencji dodatkowej IP BOX, do prowadzenia których na podstawie przepisów podatkowych jest Pan zobowiązany.

Wskazane wydatki ponosi Pan na potrzeby realizacji poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych w efekcie czego powstają nowe aplikacje/oprogramowanie lub rozwijam powierzone aplikacje/oprogramowanie. Zatem wydatki te są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności przez Pana.

46) jakiego samochodu (osobowego, innego - jakiego?) dotyczą następujące wydatki - koszt "leasingu i użytkowania samochodu"?

Pana odpowiedź:

Osobowego.

47) o jakich dokładnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem przez Pana wydatków na koszt "leasingu"? Prosimy Pana o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie.

Pana odpowiedź:

Opłaty miesięczne do firmy leasingowej, rata ostatnia na wykup pojazdu, opłata za rejestrację.

48) o jakich konkretnie wydatkach mowa jest w związku z ponoszeniem wydatków opisanych jako koszt "użytkowania samochodu"? Prosimy Pana o jednoznaczne wskazanie wszystkich wydatków, których dotyczy wniosek w tym zakresie.

Pana odpowiedź: Paliwo, ubezpieczenie, myjnia, przeglądy samochodu.

49) czy prowadzi Pan, w okresie którego dotyczy wniosek, podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe?

Jeśli prowadzi Pan księgi rachunkowe, to czy w księgach tych wyodrębnia Pan:

a)

każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

b)

prowadzi je Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

c)

wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

d)

dokonuje Pan zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy wykorzystuje Pan więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa wyżej (litera b i c),

e)

dokonuje Pan zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa wyżej (litery a)-d)).

Jeśli prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, to prosimy by Pan wskazał, czy:

a)

wskazane ewidencja jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

b)

jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo˗ rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? Prosimy by podał Pan datę, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję.

c)

prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (należy wskazać datę poniesienia pierwszych kosztów, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję)?

d)

czy we wskazanej ewidencji:

- wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Pana odpowiedź:

Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wskazana ewidencja jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jak wskazał Pan w złożonym wniosku od stycznia 2020 r. prowadzi Pan ewidencję, w której wyodrębnia Pan poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz ustala Pan przypadające na nie przychody i koszty uzyskania.

50) czy opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - miały miejsce/dojdzie do ich spełnienia w całym okresie, którego dotyczy wniosek (zgodnie z okresem, których dotyczą poszczególne pytania, tzn. rok 2020, 2021, 2022 i lata następne)?

Pana odpowiedź:

Tak.

W uzupełnieniu wniosku z 24 czerwca 2022 r. - w odpowiedzi na następujące pytania - wskazał Pan, że: 1) wobec Pana wskazania - zakres Pana odpowiedzi zawartych w punkcie 16 i 17 uzupełnienia - (m.in.), że:

Zatem, wykonywane przeze mnie czynności stanowią działalność twórczą obejmującą zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

oraz nieudzielenia odpowiedzi na zakres pytań 16 litery a)-g) powołanego wyżej wezwania, prosimy Pana o odpowiedź na każde z poniższych pytań:

a) W jakich okresach prowadził lub od kiedy prowadzi Pan - podane wyżej - prace rozwojowe?

b) Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe?

Co było/jest ich celem lub celami?

Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

c) Czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem?

Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami?

d) Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)?

W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

e) Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył Pan nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)?

f) Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

g) Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter?

Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

h) czy w ramach opisanej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

i) Jakie to badania?

Co było/jest ich przedmiotem i celem?

W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje?

Czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Pana odpowiedzi:

a) od 2020 r.

b) Celem prowadzonych przez Pana prac rozwojowych było/jest rozwinięcie/modyfikacja, wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie oprogramowania lub aplikacji. Podejmowanie przez mnie czynności obejmowały/obejmują opracowanie nowych unikatowych koncepcji, narzędzi i rozwiązań, które nie występują dotychczas w praktyce gospodarczej. Prowadzone przez Pana prace rozwojowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy użyciu narzędzi twórczych.

c) Tak, co do zasady, gdyż takie jest założenie przed rozpoczęciem prac. Wynikiem jest rozwinięte/zmodyfikowane, wytworzone, opracowane, zaprojektowane oprogramowanie lub aplikacja.

d) Prowadzone prace rozwojowe prowadzą do pozytywnego wyniku w postaci stworzenia przez Pana Utworów (oprogramowania/aplikacji) utrwalonych w postaci zapisów kodu źródłowego. Wykorzystuje Pan te Utwory poprzez sprzedaż autorskich praw majątkowych do nich.

e) Produktem tworzonym przez Pana są Utwory (oprogramowanie/aplikacja). W wyniku prac rozwojowych powstają nowe Utwory do których autorskie prawa majątkowe sprzedają. Oferuje Pan te Utwory w swojej działalności w ten sposób, że dokonuje Pan sprzedaży autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania/aplikacji.

f) Oferuje Pan Utwory w swojej działalności w ten sposób, że dokonuje Pan sprzedaży autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania/aplikacji.

g) Tak. Tak, nowy, ulepszony Utwór (oprogramowanie/aplikacja) nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług

h)

oraz i) Nie prowadzi/nie prowadził Pan badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2)

czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana:

- "aplikacji",

- "oprogramowania"

wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana również badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe dla celów wytworzenia poszczególnej "aplikacji" lub "oprogramowania", który jest efektem Pana pracy?

Prosimy o powyższe doprecyzowanie z uwagi na Pana wskazanie, że:

(...) wykonywane przeze mnie czynności stanowią działalność twórczą obejmującą zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

Pana odpowiedź:

Nie prowadzi/nie prowadził Pan badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3) co mieści się w pojęciu "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa"? Czy certyfikaty związane są z wytwarzaniem, opracowaniem, zaprojektowaniem oraz modyfikowaniem przez Pana "aplikacji", "oprogramowania"?

Pana odpowiedź:

Pod pojęciem "certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa" należy rozumieć dokumenty stwierdzające zgodność produktów z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. Jak wskazał Pan w przesłanym uzupełnieniu z 6 maja 2022 r. oraz złożonym wniosku "zakup ten jest niezbędny w celu poprawnej realizacji świadczonych usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania". Wskazane wydatki umożliwiają Panu poszerzenie specjalistycznej wiedzy, którą wykorzystuje Pan w ramach działalności związanej z tworzeniem nowych IP.

4) wobec Pana doprecyzowania (punkt 49 uzupełnienia wniosku), że:

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wskazane ewidencja jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jak wskazałem w złożonym wniosku od stycznia 2020 r. prowadzę ewidencję w której wyodrębniam poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz ustalam przypadające na nie przychody i koszty uzyskania.

- prosimy by podał Pan:

a)

czy prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (należy wskazać datę poniesienia pierwszych kosztów, od której to daty prowadzi Pan tę odrębną ewidencję)?

b)

czy we wskazanej ewidencji:

- wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

- wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Pana odpowiedzi:

a) Tak, od 2020 r.

b) - tak,

- tak, - tak.

Pytania

1) Czy ma Pan prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku (5%) IP BOX w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2020 r. i 2021 r. z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania?

2) Czy będzie Pan mógł dokonać korekty zaznania podatkowego za 2020 r. i rozliczyć dochód uzyskany z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania z uwzględnieniem preferencyjnej stawki podatku (5%)?

3) Czy będzie Pan miał prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku (5%) IPBOX w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2022 r. i latach następnych, z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania?

4) Czy opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione przez Pana w 2020 i 2021 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w lit. a) wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty bezpośrednio związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością badawczo–rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

5) Czy opisane wydatki jakie będzie ponosił Wnioskodawca w 2022 r. i latach następnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w lit. a) wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty bezpośrednio związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 1

Uważa Pan, że ma Pan prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku (5%) IP BOX w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2020 r. i 2021 r. z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 2

Uważa Pan, że będzie Pan mógł dokonać korekty zaznania podatkowego za 2020 r. i rozliczyć dochód uzyskany z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania z uwzględnieniem preferencyjnej stawki podatku (5%).

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 3

Uważa Pan będzie Pan miał prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku (5%) IP BOX w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2022 r. i latach następnych, z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 4

Pana zdaniem, opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione przez Pana w 2020 i 2021 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty bezpośrednio związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Pana stanowisko w sprawie w zakresie pytania numer 5

Pana zdaniem, opisane wydatki jakie będzie Pan ponosił w 2022 r. i latach następnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty bezpośrednio związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4˗ 9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo˗ rozwojowej ˗ oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do treści art. 5a pkt 39 przez badania naukowe rozumieć należy:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ˗ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ˗ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ilekroć w ustawie mowa jest o pracach rozwojowych ˗ oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ˗ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (czyli tzw. kwalifikowanymi IP) są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest natomiast ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo˗ rozwojowych.

Zgodnie natomiast z treścią art. 30ca ust. 7 omawianej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyeksponować w tym miejscu również należy, że stosownie do ust. 4 art. 30ca tej ustawy, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b)x1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a ˗ prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b ˗ nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c ˗ nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d ˗ nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wyżej wskazany wzór służy do obliczenia tzw. wskaźnika nexus, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Przyjęto bowiem, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo˗ rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo˗ rozwojowymi.

Stosownie do art. 30ca ust. 6 cytowanej ustawy, w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 przywołanej wyżej ustawy).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić na bieżąco szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo˗ rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zatem, w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca omawianej ustawy, podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fakt sporządzenia (przedstawienia, czy posiadania) odrębnej ewidencji dopiero na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box, tj. np. po zakończeniu roku podatkowego nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy. Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2˗ 4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 wskazanej ustawy, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Podkreślić także należy, że zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy zamierzają opodatkować kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.

Z okoliczności sprawy, tj. informacji przedstawionych przez Pana wynika m.in., że:

- wszystkie efekty podejmowanych przez Pana prac, tzn. w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania stanowią odrębne programy komputerowe, które podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- wytwarzane, opracowane, zaprojektowane lub zmodyfikowane przez Pana aplikacje lub oprogramowanie opierają się na indywidualnych pomysłach i są efektem własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej powiązanej z Pana specjalistyczną wiedzą,

- prowadzi Pan prace w sposób systematyczny, zaplanowany. Wykorzystuje Pan przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Niniejsze przesądza m.in. o elemencie "twórczym" owej działalności, tzn. są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę innowacyjności,

- wytwarzane lub rozwijane aplikacje/oprogramowanie są efektem Pana twórczego zaangażowania, bowiem polegają na doborze najbardziej wydajnych i odpowiednich metod oraz środków, które mają zapewnić stworzenie konkretnej funkcjonalności,

- aplikacje/oprogramowanie cechują się oryginalnością oraz posiadają indywidualny charakter,

- stworzone (rozwinięte) aplikacje/oprogramowanie, stanowią przejaw Pana twórczej działalności,

- prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, obejmującą prace rozwojowe nad aplikacjami, czy oprogramowaniem,

- stosownie do Pana wskazania zawartego w uzupełnieniu złożonym 24 czerwca 2022 r. - nie prowadzi/nie prowadził Pan badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- celem prowadzonych przez Pana prac rozwojowych było/jest rozwinięcie/modyfikacja, wytworzenie, opracowanie, zaprojektowanie oprogramowania lub aplikacji,

- podejmowane przez Pana czynności obejmowały/obejmują opracowanie nowych unikatowych koncepcji, narzędzi i rozwiązań, które nie występują dotychczas w praktyce gospodarczej. Prowadzone przez Pana prace rozwojowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy użyciu narzędzi twórczych,

- nowy, ulepszony Utwór (oprogramowanie/aplikacja) nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług,

- prowadzona przez Pana działalność we wskazanym we wniosku zakresie - w okresie którego dotyczy wniosek - prowadzona jest/będzie w sposób systematyczny, tj. w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia,

- rozwinięcie powierzonej aplikacji, czy oprogramowania stanowi również nowe oprogramowanie, które jest odrębnym przedmiotem obrotu i stanowi nowe prawo do własności intelektualnej.

Jak również Pan wskazał:

- wszystkie efekty realizowanych przez Pana prac ˗ w okresie którego dotyczy wniosek – stanowią autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo rozwojowej - Pana odpowiedź (słowo: "Tak") - na pytanie przedstawione w punkcie 21 uzupełnienia wniosku z 10 maja 2022 r.

- ewentualnych dochodów niezwiązane wprost z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej nie zamierza Pan również uwzględnić jako składnik przychodu ze wskazanego we wniosku tytułu ("Zatem Wnioskodawca otrzymuje dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej") - Pana odpowiedź (słowo: "Nie") - na pytanie przedstawione w punkcie 32 uzupełnienia wniosku z 10 maja 2022 r.

Z wniosku i jego uzupełnień wynika również, że:

- prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów,

- wskazana we wniosku ewidencja jest ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów i jest prowadzona na bieżąco, tj. od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- od stycznia 2020 r. prowadzi Pan ewidencję w której wyodrębnia Pan poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz ustala Pan przypadające na nie przychody i koszty uzyskania.

- zgodnie z udzielonymi przez Pana odpowiedziami (punkt 4 uzupełnienia wniosku złożonego 24 czerwca 2022 r.):

- prowadzi Pan wskazaną odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Pana odpowiedź (słowo "Tak") na pytanie zawarte w punkcie 4 lit. a)),

- we wskazanej ewidencji:

wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej

prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu

(Pana odpowiedzi (słowa: "Tak") na pozostałe litery tego punktu (punkt 4 uzupełnienia złożonego 24 czerwca 2022 r.))

Wypełnia więc Pan obowiązki wynikające z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję spełniającą warunki wskazane w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do Pana wskazani opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/dane/warunki - miały miejsce/dojdzie do ich spełnienia w całym okresie, którego dotyczy wniosek (zgodnie z okresem, których dotyczą poszczególne pytania, tzn. rok 2020, 2021, 2022 i lata następne) - Pana odpowiedź (słowo "Tak") na pytanie numer 50 uzupełnienia złożonego 10 maja 2022 r.

W związku z powyższym, skoro aplikacje/oprogramowanie, o którym mowa we wniosku:

- zostały wytworzone i rozwinięte przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej stanowiącej działalność badawczo-rozwojową,

- Pana działalność - od 2020 r. - obejmuje prace rozwojowe, oraz

- jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Pana, i

- wytwarzane, opracowane, zaprojektowane lub zmodyfikowane przez Pana aplikacje lub oprogramowanie opierają się na indywidualnych pomysłach i są efektem własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej powiązanej z Pana specjalistyczną wiedzą,

- wszystkie efekty podejmowanych przez Pana prac, tzn. w ramach tworzenia, opracowywania, projektowania oraz modyfikowania aplikacji/oprogramowania stanowią odrębne programy komputerowe, które podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- to tworzone przez Pana w ramach takiej działalności utwory podlegające ochronie prawnej, stanowić mogą kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych, a więc spełnia Pan wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za rok 2020, 2021, 2022, jak i w latach następnych (o ile nie zmieni się stan faktyczny lub prawny).

Z tego względu, wskazane uprawnienie (możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) przysługuje Panu w całym wskazanym we wniosku okresie (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny).

Odnosząc się do kwestii korekty zeznania za rok 2020, wyjaśniamy że tę kwestię regulują przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na przepis art. 3 pkt 5 cytowanej wyżej ustawy, który stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o:

deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Stosownie do art. 81 § 2 tej ustawy:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy).

Stosownie do art. 81b § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej:

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1.

ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2.

przysługuje nadal po zakończeniu:

a)

kontroli podatkowej,

b)

postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Wobec powyższego zasadą jest, że Podatnik ma prawo skorygować zeznanie, o ile nie zabrania tego przepis szczególny. Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie zeznania korygującego.

Mając powyższe uregulowania na względzie, ustosunkowując się do przedmiotu Pana pytania numer 2, wskazujemy, że ma Pan uprawnienie do dokonania "korekty zaznania podatkowego za 2020 r. i rozliczenia dochodu uzyskanego z przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych, opracowanych, zaprojektowanych oraz zmodyfikowanych aplikacji/oprogramowania z uwzględnieniem preferencyjnej stawki podatku (5%)".

Odnosząc się do natomiast do Pana wątpliwości dotyczących ustalania wskaźnika nexus, wskazać należy, że istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ważne jest zatem, aby przy ustalaniu wskaźnika nexus, pamiętać by istniał związek pomiędzy:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podkreślić przy tym należy, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przyjąć więc trzeba, że jeżeli Podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak podano w uzupełnieniu wniosku, pytania numer 4 i 5 dotyczą następujących wydatków (wydatków ponoszonych przez Pana na):

- koszt zakupu materiałów biurowych,

- koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- koszt zakupu licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp),

- koszt udziału w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,

- koszt dostępu do Internetu,

- opłaty za telefon,

- koszt usług księgowych,

- leasingu i użytkowania samochodu.

Ustosunkowując się zatem do pytań numer 4 i 5, należy więc podać, że:

- skoro poniższe wydatki stanowią wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnym projektami związanymi z daną aplikacją lub oprogramowaniem, i

- funkcjonalnym związku poszczególnych wydatków z Pana czwartego i piątego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe przemawiają następujące okoliczności - zgodnie z Pana wskazaniem:

- koszt zakupu materiałów biurowych - dba Pan o efekty pracy, dlatego jest zmuszony ponosić koszty związane z wyposażeniem biura, np. materiały biurowe. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy pozwala zoptymalizować osiągane wyniki, stąd należy przyjąć, że wydatki te są dla Pana kosztami niezbędnymi w prowadzonej przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania;

- koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego - należy podkreślić, że zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego (np. telefon, komputer, akcesoria komputerowe), to koszty stałe, które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej jako programisty. Świadczenie przez Pana opisanych usług zdecydowanie wymaga sprawnego i nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy każdego programisty. Natomiast pozostały sprzęt elektroniczny wspomaga wykonywane prace oraz uwydatnia jej efekty. Z cała pewnością należy stwierdzić, że przedmioty te są ścisłe związane z zawodem wykonywanym przez Pana i są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności związanej z tworzeniem, opracowaniem, zaprojektowanie oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania;

- koszt zakupu licencji (oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp) - należy wskazać, że wydatki związane z nabyciem wskazanych licencji do programów stanowi niezbędne narzędzie do prawidłowego wykonywania pracy związanej w wytwarzaniem, opracowywaniem, projektowaniem lub modyfikowaniem aplikacji/oprogramowania. W trakcie pracy wykorzystuje Pan posiadaną wiedzę specjalistyczną i tworzy lub unowocześnia nowe produkt (aplikacje/oprogramowanie), zatem w celu poprawnego realizowania tych zadań oraz w celu zabezpieczenia stworzonych produktów konieczny jest zakup specjalistycznych programów chroniących efekty Pana pracy,

- koszt udziały w specjalistycznych szkoleniach, koszt zakupu (uzyskania) wymaganych przez Kontrahentów lub podmioty przez nich wskazane certyfikatów lub certyfikatów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - zakup wskazanych usług jest niezbędny w celu poprawnej realizacji świadczonych przez Pana usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Wskazane wydatki umożliwiają poszerzenie Pana specjalistycznej wiedzy, a jak wskazano wyżej wytwarzanie lub unowocześnianie aplikacji/oprogramowania opiera się przede wszystkim na podstawie wiedzy (która wymaga stałego poszerzania i doskonalenia) i Pana doświadczeniu;

- koszt dostępu do Internetu - należy podkreślić, że wydatki związane z dostępem do Internetu będą niezbędne do realizacji opisanych usług, szybkie i stabilne łącze jest nieodzowne w Pana pracy, pozwala nie tylko na zdalny kontakt z kontrahentami lub podmiotami przez niego wskazanymi, ale również umożliwia testowanie tworzonych aplikacji/oprogramowania, czy znalezienie informacji w dostępnych źródłach wiedzy. Wskazane wydatki są niezbędne do prowadzenia przez Pana działalności związanej tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- opłaty za telefon - należy podkreślić, że wydatki związane z użytkowaniem telefonu umożliwiają kontakt z kontrahentami lub podmiotami wskazanymi, zatem należy jednoznacznie wskazać, że wydatki te są niezbędne do prowadzenia działalności przez Pana związanej z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- koszt usług księgowych - dzięki nabyciu usług księgowych od profesjonalnego podmiotu ma Pana więcej czasu na świadczenie opisanych usług, co w sposób oczywisty przekłada się na jakość tworzonych, opracowywanych, projektowanych, czy modyfikowanych aplikacji lub oprogramowania. Nabywanie usług księgowych jest niezbędne do prowadzenia działalności, w szczególności do prawidłowego prowadzenia ewidencji na potrzeby realizacji poszczególnych projektów badawczo–rozwojowych w efekcie czego powstają nowe aplikacje/oprogramowanie lub Wnioskodawca rozwija powierzone aplikacje/oprogramowanie. Zatem wydatki te są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności przez Pana;

- leasingu i użytkowanie samochodu - koszt związany z leasingiem oraz użytkowaniem samochodu (np. paliwo, ubezpieczenie, serwis) umożliwiają Panu sprawny transport, czy to do kontrahentów lub podmiotów wskazanych w celu konsultacji dotyczących aplikacji/oprogramowania, czy to do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych. Podkreślić należy, że leasing i użytkowanie samochodu jest wprost związane z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania, wydatki te są niezbędne do prowadzenia ww. działalności,

- i wymienione wyżej koszty oznaczają/zawierają w sobie (odpowiednio):

- papier ksero, długopisy, tonery, zszywki, spinacze, dziurkacz, nożyczki, flamastry, ołówki, gumki, zakreślacze, linijka, tusz - w ilościach niezbędnych do wykonywania pac związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania,

- laptop, komputer, tablet, mysz, klawiatura, telefon, monitor, akcesoria komputerowe, tj. kable, switch, rutery, karty micro sd, dyski zewnętrzne. Prowadzi Pan działalność w zakresie tworzenia, opracowania, projektowania oraz modyfikacji aplikacji/oprogramowania, zatem ww. komponenty są Panu niezbędne do prawidłowego wykonywania wskazanych czynności. Sprzęt komputerowy i elektroniczny jest konieczny do sprawnego realizowania ww. czynności. Jest Pan zobowiązany do stałego usprawniania posiadanego sprzętu komputerowego i elektronicznego, gdyż wymaga tego charakter pracy jaką Pan wykonuje, środowisko, które ulega ciągłemu rozwojowi i unowocześnieniu wymusza na podmiotach poruszających się w nim nieustanne nadążania za nowościami, aby nie doprowadzić do spadku wydajności i efektywności.

- "oprogramowanie narzędziowe, zabezpieczenia programistyczne typu antywirusy lub umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp" to całokształt wydatków jaki obejmuje pozycja koszt licencji,

- szkolenia dotyczyły poszerzenia Pana wiedzy specjalistycznej, którą wykorzystuję do realizacji prac związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Jak wyjaśnił Pan wyżej, aby wykonywać wskazane prace jest Pan zobowiązany do ciągłego poszerzania zasobów wiedzy oraz jej aktualizacji tak aby tworzyć, projektować, rozwijać lub modyfikować oprogramowania/aplikacje. Istotą Pana pracy jest unikatowe podejście do każdego zadania poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także poprzez użycie odpowiednich narzędzi twórczych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciągłe poszerzanie wiedzy również w ramach szkoleń,

- wydatek na udział w szkoleniach oraz zakup certyfikatów są niezbędny do poprawnej realizacji świadczonych przez Pana usług związanych z tworzeniem, opracowaniem, projektowaniem oraz modyfikacją aplikacji/oprogramowania. Wskazane wydatki umożliwiają Panu poszerzenie specjalistycznej wiedzy, a jak wskazał Pan wyżej wytwarzanie lub unowocześnianie aplikacji/oprogramowania opiera się przede wszystkim na mojej wiedzy, która wymaga stałego poszerzania i doskonalenia.

- zakup telefonu, opłaty za abonament,

- koszty usług księgowych, odnoszą się do stałych miesięcznych (oraz rocznego rozliczenia) wydatków na prowadzenie ksiąg podatkowych oraz ewidencji dodatkowej IP BOX, do prowadzenia których na podstawie przepisów podatkowych jest Pan zobowiązany. Wskazane wydatki ponosi Pan na potrzeby realizacji poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych w efekcie czego powstają nowe aplikacje/oprogramowanie lub rozwijam powierzone aplikacje/oprogramowanie. Zatem wydatki te są niezbędne do prowadzenia opisanej działalności przez Pana.

- opłaty miesięczne do firmy leasingowej, rata ostatnia na wykup pojazdu, opłata za rejestrację,

- paliwo, ubezpieczenie, myjnia, przeglądy samochodu.

to świetle powyższego, należy stwierdzić, że opisane wydatki - w zakresie w jakim przeznaczone są na Pana działalność badawczo˗ rozwojową - mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu wskaźnika nexus w podanych okresach.

Ze wskazanych wyżej względów, przedstawione przez Pana stanowisko w zakresie pytań 1-5 należało więc uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ewentualna kwalifikacja opisanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl