0115-KDIT3.4011.252.2022.3.AD - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.252.2022.3.AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.252.2022.3.AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 19 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami: z 28 marca 2022 r. oraz z 26 kwietnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Jest Pan doktorem nauk na Uniwersytecie (...) na Wydziale (...). 1 września 2021 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk (...) i (...) (PKD 72.19.Z) oraz działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Będzie rozliczał się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybrana przez niego forma opodatkowania to podatek liniowy 19%.

Podpisał Pan kontrakt ze Spółką X. (dalej Klient) w zakresie wykonywania przez niego na zamówienie Klienta dzieł oraz świadczenia usług, polegających w szczególności na:

a)

tworzeniu oprogramowania,

b)

projektowanie i implementacja maszynowych modeli matematycznych,

c)

projektowaniu oprogramowania,

d)

utrzymywaniu oprogramowania,

e)

analizie i specyfikacji wymagań systemowych,

f)

przygotowywania dokumentacji projektowej systemów informatycznych.

W ramach zawartej umowy realizuje Pan projekt badawczo-rozwojowy (B+R), którego celem jest opracowanie szeregu nowych algorytmów i funkcjonalności dla systemu zarządzania zyskami w domenie rynku wyceny towarów i usług. Podstawowym działaniem w ramach projektu jest programowanie sztucznej inteligencji i powiązane z jej zastosowaniami prace badawczo-rozwojowe na danych klienta.

Główne etapy podejmowanych prac B+R obejmują:

a)

prace koncepcyjne,

b)

prace programistyczne w chmurowym środowisku badawczym.

Rezultatem projektu będzie zbiór funkcjonalności uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji charakteryzujących się autonomiczną decyzyjnością w zakresie przetwarzania, analizy, predykcji oraz klasyfikacji wielkich zbiorów danych związanych z ekonomiką rynku wyceny towarów i usług, wprowadzając też w tej domenie automatyzację (robotyzację).

Stworzone algorytmy i oprogramowanie są wysoce innowacyjnym rozwiązaniem. Klient nie mógłby kupić na rynku istniejącego już innego oprogramowania, które byłoby w stanie zaspokoić jego wszystkie potrzeby, a dotychczasowi dominujący w przestrzeni biznesowej Klienta dostawcy posiadają jedynie tradycyjne rozwiązania, które nie oferują projektowanych i wytwarzanych w ramach projektu elastycznych metod uczenia maszynowego. Wytwarzane oprogramowanie wyposażone jest w szereg nowych funkcjonalności, których oczekuje Klient w związku ze spowodowaną epidemią COVID trwałą zmianą paradygmatów działania rynku wyceny. W szczególności stanowią rewolucyjną innowację wprowadzającą robotyzację w segmencie zarządzania wyceną i przychodem w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z zapisami umowy współpracy Klient Pana nabywa autorskie prawa majątkowe do wszelkich rezultatów prac powstałych w wyniku wykonywania przez Pana obowiązków określonych w umowie, stanowiących "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej "Utwory") sukcesywnie z chwilą ustalenia Utworów lub części Utworów.

Uzyskiwane przez Pana przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są w określonej części przychodami z tytułu autorskiego prawa do programu komputerowego i podlegają ochronie zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ma Pan możliwość wykonywania zleceń zdalnie, w różnych miejscach oraz czasie, a także nie jest związany sztywnymi godzinami pracy. Podkreśla Pan, że w związku z tak wykonywaną działalnością ponosi ryzyko gospodarcze zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług, jak i zmian kontrahentów, niepewności efektu i metod dojścia do umówionego rezultatu.

Umowa z Klientem nie precyzuje jaka część wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, lecz podział ten jest każdorazowo wyszczególniony na miesięcznej fakturze wystawianej przez Pana, która jest akceptowana przez jego klienta. Część wynagrodzenia, która dotyczy przeniesienia praw autorskich jest ustalana przez strony na podstawie ewidencji czasu świadczeń o charakterze badawczo-rozwojowym oraz świadczeń niemających takiego charakteru.

Dochodem, do którego ma Pan zamiar stosować ulgę IP BOX, jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego (IP) uwzględniony w fakturze dla Klienta.

Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadzi Pan odrębną ewidencję (poza podatkową księgą przychodów i rozchodów) w sposób umożliwiający wyodrębnienie każdego IP, ustalenie przychodów z danego IP, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde IP. Na podstawie wspomnianej dokumentacji jest Pan w stanie określić wysokość dochodu z każdego IP wytworzonego w ramach realizacji usługi. Dodatkowo w ewidencji ujmuje Pan wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z IP, w szczególności:

- koszt usług księgowych - koszt ten jest niezbędny, jeśli wytwarzane oprogramowanie ma być wykonywane zgodnie z zasadami prawa. Ponadto, dzięki prowadzeniu księgowości przez specjalistów ma Pan więcej czasu na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, co przekłada się na jakość tworzonego programu komputerowego. Traktuje Pan ten koszt jako stały element prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej;

- koszt użytkowania samochodu - koszty te umożliwiają Panu sprawny transport, czy to do Klienta w celu konsultacji dotyczących tworzonego oprogramowania, czy to do specjalistycznego sklepu w celu nabycia potrzebnych urządzeń programistycznych, czy to na szkolenia poszerzające wiedzę w dziedzinie programowania. Podkreśla Pan, że wydatki te są wprost związane z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania lub jego części (kwalifikowane IP);

- koszt amortyzacji sprzętu komputerowego i koszt oprogramowania specjalistycznego - podkreśla Pan, że sprzęt komputerowy i oprogramowanie to koszty stałe, które są konieczne do wykonania projektu badawczo-rozwojowego dla Klienta. Tworzenie kodu zdecydowanie wymaga sprawnego i nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy każdego programisty. Z całą pewnością należy stwierdzić, że koszty te są ściśle związane z zawodem wykonywanym przez Pana i są niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej wykonywanej przez niego.

W pierwszej kolejności stara się Pan ustalić dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów z danego IP kosztów uzyskania przychodu. Kiedy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztów do przychodów podlegających IP Box nie jest możliwe, czyli dany wydatek dotyczy zarówno działalności podlegającej IP Box jak i pozostałej działalności (tzw. koszty wspólne), wówczas stosuje Pan przychodowy klucz podziału kosztów do działalności IP Box, np. w pierwszej kolejności proporcja jest liczona na podstawie: koszty wspólne x przychody z działalności IP Box/suma przychodów, a następnie: koszty wspólne działalności IP Box x przychody z danego IP/suma przychodów ze wszystkich IP. W drugiej kolejności ustala Pan poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu ze zbycia danego IP przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwraca Pan uwagę na fakt, że mnożnik Nexus oblicza oddzielnie dla dochodów z poszczególnych IP, w związku z czym ustala on odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu.

W uzupełnieniach wniosku wskazał Pan, że:

- wniosek dotyczy roku podatkowego 2021 oraz wszystkich kolejnych lat (zdarzenia przyszłe), w których Wnioskodawca będzie pracował nad programem komputerowym opisanym we wniosku na warunkach opisanych we wniosku. Wniosek zatem dotyczy 4 stanów faktycznych oraz 4 zdarzeń przyszłych,

- prowadzi prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- prace rozwojowe, o których mowa powyżej obejmują działalność o charakterze twórczym podejmowaną w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

- umowa ze spółką X. została zawarta przez niego 1 września 2021 r.

- w ramach kontraktu z X. wytwarza algorytmy i oprogramowanie składające się na jeden odrębny program komputerowy podlegający ochronie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach umowy z X. opracowuje szereg algorytmów i już na tym etapie każdy z algorytmów podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy algorytm wytwarzany przez niego podlega ww. ochronie, ponieważ stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej jego). Podkreśla, że, tak jak wskazał we wniosku o interpretację, prace nad konkretnymi algorytmami poprzedzone są pracami koncepcyjnymi, które również podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy również z całą stanowczością podkreślić, że prowadzone prace nie poprzestają na projektowaniu i implementacji algorytmów, lecz stanowią przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową. Opracowywane rozwiązania są innowacyjne i wymagają aktywnego twórczego podejścia, polegającego na prowadzeniu badań rozwojowych na danych biznesowych klientów korzystających z produktów firmy X. W ramach zatem wstępnych prac koncepcyjnych, projektowania algorytmów i implementowania ich w postaci programów istotną rolę gra wykorzystywanie unikatowych metod naukowych, bazujących na zastosowaniach (...). Wśród stosowanych i rozwijanych metod wyróżnić można (...) oraz wiele innych najnowszych metod uczenia maszynowego. Rozwój oprogramowania w ramach usług świadczonych firmie X. jest iteracyjnym połączeniem dwóch procesów twórczych: prac koncepcyjno-implementacyjnych oraz badawczych, w ramach której to pętli iteracji rozwoju oprogramowania stawiane są hipotezy badawcze co do własności proponowanych rozwiązań informatycznych i matematycznych, a następnie są one weryfikowane w postaci implementacji i testów numerycznych. Proces ten powtarza się wielokrotnie aż do uzyskania zadowalających wyników, co weryfikowane jest metodami naukowymi przy pomocy tworzonych w ramach projektu metryk estymacji błędów predykcji i klasyfikacji. Całość zatem prowadzonej działalności ma stricte innowacyjny i twórczy charakter i razem stanowi integralne komponenty iteracyjnego procesu wytwarzania wiedzy i oprogramowania w podejściu (...). Ochrona w zakresie praw autorskich powstaje już na etapie tworzenia poszczególnych koncepcji, algorytmów i funkcjonalności, które następnie złożą się na cały system zarządzania zyskami w domenie rynku wyceny towarów i usług. Dotyczy to zarówno wytworzonych koncepcji fundamentalnych rozwiązań i unikatowego podejścia do problemów biznesowych firmy X. jak i wszystkich elementów składających się na wytworzenie programu, zatem zarówno części analityczno-koncepcyjnych jak i implementacyjnych, należy bowiem pamiętać o nierozerwalnym charakterze tych elementów w cyklu rozwoju oprogramowania. Jest twórcą koncepcji, algorytmów i funkcjonalności, jak i rozwiązań wypracowanych w drodze prac badawczo-rozwojowych, które mają przyczynić się do powstanie gotowego systemu zarządzania zyskami w domenie rynku wyceny towarów i usług. Jak wskazał we wniosku o interpretację zgodnie z zapisami umowy współpracy jego Klient nabywa autorskie prawa majątkowe do wszelkich rezultatów prac powstałych w wyniku wykonywania przez niego obowiązków określonych w Umowie, stanowiących "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej "Utwory") sukcesywnie z chwilą ustalenia Utworów lub części Utworów.

- sposób przenoszenia praw autorskich do algorytmów i oprogramowania na spółkę X. jest zgodny z wymogami art. 41 i 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- nie ponosił i nie planuje ponosić wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- wynagrodzenie jego w umowie z kontrahentem ustalone zostało jako iloczyn godzin, w których świadczy on usługi dla kontrahenta i stawki godzinowej. To wynagrodzenie, zgodnie z umową, obejmuje również cenę (niewyodrębnioną) za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego. Prowadzi szczegółową ewidencję godzinową, która pozwala na ustalenie ile godzin w danym miesiącu poświęcił na wytworzenie programu komputerowego a ile na pozostałe czynności, które nie kwalifikują się jako prace nad programem komputerowym. W ten sposób po zatwierdzeniu powyższej ewidencji przez kontrahenta wydziela na fakturze VAT wynagrodzenie za świadczenie usług oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego (będące iloczynem godzin poświęconych na prace związane z wytworzeniem IP i stawki za godzinę). On oraz spółka X. są podmiotami niepowiązanymi. Ustalona między nimi stawka za godzinę jego pracy jest zatem stawką rynkową. Każdorazowo, przy określaniu wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich za dany miesiąc przedstawia spółce X. zestawienie godzinowe prac nad oprogramowaniem, które spółka X. akceptuje. Akceptacja następuje poprzez przetworzenie bez odrzucenia zgłaszanego każdorazowo w specjalnym systemie (...) protokołu, szczegółowo określającego wykaz przepracowanych godzin z jawnym wyodrębnieniem prac twórczych nad IP. Spółka umożliwia też uzyskanie explicite potwierdzenia akceptacji protokołu, jednak w praktyce potwierdzenie realizowane jest każdorazowo przelewem za wystawioną spółce X. fakturę. Na podstawie tych zatem zestawień ustalane jest wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, które znajduje odzwierciedlenie w dokumentach (osobna pozycja w fakturze VAT także zaakceptowanej przez spółkę X.). Zatem ustalone w ten sposób wynagrodzenie, między dwoma podmiotami niepowiązanymi spełnia warunki ceny rynkowej, o której mowa w art. 23o i 23p ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo spółka X. współpracuje z szeregiem programistów wykonujących bardzo podobne czynności do niego, zatem można założyć, że akceptując wysokość wynagrodzenia jego kieruje się zasadą ceny rynkowej, którą można zweryfikować stosując zasady określone w art. 23p ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy też podkreślić, że prowadzone przez niego prace badawczo-rozwojowe i programistyczne są bardzo zaawansowane zarówno naukowo jak i technologicznie. Nie bez powodu kluczowe w nawiązaniu współpracy z firmą X. było posiadanie przez niego doktoratu z zaawansowanej (...), oraz aktualnie prowadzone badania naukowa nad (...) w Uniwersytecie (...). Stopień specjalizacji oraz zaawansowanie wykonywanych prac są niezwykle rzadkie na rynku pracy, w związku z czym wynegocjowanie zadowalającej go stawki było istotnym elementem zawierania umowy z firmą. i jest rynkowe z racji bardzo wysokiej konkurencji o tego typu pracownika. Co więcej jak wskazano wyżej w zespole jego pracuje szereg innych osób na stanowisku odpowiadającym jego roli (Senior Data Scientist), w tym osoby pracujące w oparciu o analogiczny do niego kontrakt B2B. Firma X. jest bardzo dużą firmą z USA i posiada spore środki pozwalające konkurować stawkami na rynku pracy o pracownika. Stawka jego jest zatem rynkowa i nie odbiega od norm w bardzo innowacyjnym sektorze zastosowań (...), zwłaszcza w przypadku pracownika z doktoratem z nauk (...).

- pod pojęciem programu/oprogramowania podlegającego ochronie z tytułu praw autorskich należy również rozumieć algorytmy i funkcjonalności wytwarzane przez niego, nad którymi pracuje jak i same kody źródłowe implementujące je oraz weryfikujące hipotezy badawcze stawiane iteracyjnie w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i programistycznych. Szczególnie, że te elementy stanowią spójne i nieodzowne składowe procesu wytwarzania oprogramowania.

- w odniesieniu do kosztów wymienionych w opisie stanu faktycznego informuje, że koszty te były poniesione w 2021 r. jak i również planuje te koszty ponosić w kolejnych latach (zdarzenie przyszłe),

- w odniesieniu do samochodu uściśla, że koszty te były ponoszone w 2021 r. jak również planuje je ponieść w 2022 r. i latach kolejnych. Obejmują one wydatki na paliwo i inne wydatki eksploatacyjne samochodu prywatnego użytkowanego do działalności ale nie wniesionego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwość jego dotyczy możliwości wliczenia kosztów paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych samochodu do kosztów poniesionych na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową, polegająca na wytworzeniu programu komputerowego (kategoria "a" wskaźnika Nexus). Samochód jest samochodem osobowym prywatnym i nie stanowi środka trwałego. Został nabyty przed rozpoczęciem działalności ze środków własnych. Ustalając koszty uzyskania przychodu będzie stosował ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- w odniesieniu do oprogramowania specjalistycznego w tym roku (2022) planuje zakup specjalistycznego oprogramowania do pisania kodu źródłowego tworzonych programów,

- w odniesieniu do kosztów zakupu sprzętu komputerowego uściśla, że w 2021 r. został zakupiony komputer a jego koszt rozliczył jednorazowo nie uwzględniając w ewidencji środków trwałych (ze względu na niską wartość). Planuje kupować kolejne podzespoły komputera w tym dysk twardy konieczny do przechowywania danych związanych z tworzonymi rozwiązaniami (zdarzenie przyszłe). Nie można wykluczyć, że w przyszłości, ze względu na wartość podzespołu, będzie również dokonywał odpisów amortyzacyjnych sprzętu komputerowego.

- odnosząc się do innych kosztów wskazanych we wniosku uściśla, że koszt usług księgowych ponosił w 2021 r. (stan faktyczny) oraz będzie ponosił również w przyszłości (zdarzenie przyszłe).

- funkcjonalny związek poszczególnych kosztów z wytwarzaniem programu komputerowego będącego przedmiotem wniosku polega na:

- koszt samochodu - koszt ten jest niezbędny aby mógł dotrzeć na spotkania, które odbywają się w siedzibie kontrahenta spółki X., która znajduje się w innej miejscowości niż miejsce prowadzenie działalności przez niego,

- koszt usług księgowych - pozwala na wyszczególnienie koniecznej ewidencji na potrzeby skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej (ulga IP Box). Koszt ten jest nieodzowny, jeśli wytwarzane oprogramowanie ma być wykonywane zgodnie z zasadami lege artis. Ponadto, dzięki prowadzeniu księgowości przez specjalistów w tej dziedzinie, ma więcej czasu na wykonywanie prac programistycznych, co przekłada się na czas i jakość tworzonego programu komputerowego. Co istotne, posiadanie fachowej księgowości jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej za względu na bardzo skomplikowane przepisy podatkowe, i traktuje ten koszt jako stały element wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej,

- koszt sprzętu komputerowego i oprogramowania - dla sprawnego tworzenia oprogramowania przy pomocy nowoczesnych, wysokopoziomowych języków oprogramowania stale usprawnia posiadany sprzęt komputerowy przez wymianę jego podzespołów oraz wykorzystywanych urządzeń peryferyjnych. Na szybko zmieniającym się rynku technologii, niekorzystanie przez niego z nowoczesnych rozwiązań technologicznych prowadziłoby do spadku wydajności i efektywności jego pracy. Tym samym poniesione koszty zakupu podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych są niezbędne dla tworzenia oprogramowania. To samo dotyczy zakupu specjalistycznego oprogramowania do pisania kodu źródłowego tworzonego programu komputerowego.

- prowadzi ewidencję, która pozwala na wyodrębnienie przychodu z IP oraz kosztów bezpośrednich przypadających na wytworzenie tego IP (obecnie pracuje nad jednym programem komputerowym, czyli wykazuje w ewidencji jedno IP). Ewidencja pozwala na ustalenie dochodu z tego IP. Ewidencja jest prowadzona od 1 września 2021 r., czyli od początku prac nad oprogramowaniem. Ewidencja jest prowadzona na bieżąco.

- jest cały czas na etapie prac nad programem komputerowym, zatem opisane we wniosku oraz uzupełnieniu wniosku informacje/dane/warunki miały już miejsce (od momentu zawarcia umowy przez niego ze spółką X.), mają obecnie miejsce i będą jeszcze miały miejsce w przyszłości, aż do zakończenia projektu nad którym pracuje. Umowa z X. została zawarta 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. Dokonał już przeniesienia praw autorskich z tytułu prac nad oprogramowaniem (prace koncepcyjne, algorytmy i funkcjonalności) 30 września 2021 r., 31 października 2021 r., 30 listopada 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r.

- koryguje wniosek w zakresie w jakim użył sformułowania "Zdaniem Wnioskodawcy", "W opinii Wnioskodawcy. W tym zakresie powyższe sformułowanie zastępuje określeniem "Wnioskodawca potwierdza, że".

Pytania

W uzupełnieniu wniosku z 28 marca 2022 r. sformułował Pan następujące pytania.

1) Czy wykonywana przez Wnioskodawcę, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, działalność polegająca na wytwarzaniu oprogramowania stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy prawa autorskie do oprogramowania tworzonego samodzielnie przez Wnioskodawcę, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3) Czy przeniesienie prawa autorskiego do oprogramowania przez Wnioskodawcę, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, w ramach wykonywanej umowy stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

4) Czy na potrzeby wyznaczenia wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytwarzaniem oprogramowania, w kategorii "a" Wnioskodawca może zaliczyć wydatki (przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji), które zostały faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, tj.:

- koszty zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, niezbędnych do tworzenia kodów źródłowych,

- koszty eksploatacyjne samochodu, związane z podróżami do kontrahenta, dla którego Wnioskodawca wytwarza oprogramowanie,

- koszty usług księgowych, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem?

Pana stanowisko w sprawie

Przedstawiając własne stanowisko w uzupełnieniu z 28 marca 2022 r. podaje Pan, że jego zdaniem:

- w zakresie pytania pierwszego - wykonywana przez niego, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, działalność polegająca na wytwarzaniu oprogramowania stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- w zakresie pytania drugiego - prawa autorskie do oprogramowania tworzonego samodzielnie przez niego, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- w zakresie pytania trzeciego - przeniesienie prawa autorskiego do oprogramowania przez Wnioskodawcę, w okresie od 1 września 2021 r. do zakończenia prac nad programem komputerowym opisanym we wniosku, w ramach wykonywanej umowy stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- w zakresie pytania czwartego - na potrzeby wyznaczenia wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytwarzaniem oprogramowania, w kategorii "a" może zaliczyć wydatki (przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji), które zostały faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, tj.:

- koszty zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, niezbędnych do tworzenia kodów źródłowych,

- koszty eksploatacyjne samochodu, związane z podróżami do kontrahenta, dla którego Wnioskodawca wytwarza oprogramowanie,

- koszty usług księgowych, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan w uzupełnieniu wniosku w ww. zakresie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ilekroć w ustawie mowa jest o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z tym przepisem, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (czyli tzw. kwalifikowanymi IP) są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Stosownie do art. 9 ust. 2 analizowanej ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 analizowanej ustawy).

W celu określenia takich kosztów zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe.

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych w celu określenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy wskazać, że muszą to być koszty funkcjonalnie związane z przychodami osiąganymi z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które w sposób bezpośredni albo pośredni przyczyniły się do powstania takiego przychodu. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy należy również mieć na względzie obowiązujące podatnika zasady potrącalności kosztów.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyeksponować trzeba w tym miejscu, że stosownie do ust. 4 art. 30ca tej ustawy wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

a + b x 1,3a + b + c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ww. wzór służy do obliczenia tzw. wskaźnika nexus, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Przyjęto bowiem, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi.

Stosownie do art. 30ca ust. 6 tej ustaw w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Wyeksponować trzeba również, że zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy zamierzają opodatkować kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia na bieżąco wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.

W treści wniosku oraz jego uzupełnienia podał Pan, że:

- prowadzi prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- prace rozwojowe, o których mowa powyżej obejmują działalność o charakterze twórczym podejmowaną w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

- wytwarza algorytmy i oprogramowanie podlegające ochronie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- sposób przenoszenia przez niego praw autorskich do algorytmów i oprogramowania jest zgodny z wymogami art. 41 i 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- wynagrodzenie jego w umowie z kontrahentem ustalone zostało jako iloczyn godzin, w których świadczy on usługi dla kontrahenta i stawki godzinowej. To wynagrodzenie, zgodnie z umową, obejmuje również cenę (niewyodrębnioną) za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego. Prowadzi szczegółową ewidencję godzinową, która pozwala na ustalenie ile godzin w danym miesiącu poświęcił na wytworzenie programu komputerowego a ile na pozostałe czynności, które nie kwalifikują się jako prace nad programem komputerowym. W ten sposób po zatwierdzeniu powyższej ewidencji przez kontrahenta wydziela na fakturze VAT wynagrodzenie za świadczenie usług oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego (będące iloczynem godzin poświęconych na prace związane z wytworzeniem IP i stawki za godzinę). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie spełnia warunki ceny rynkowej, o której mowa w art. 23o i 23p ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- prowadzi ewidencję, która pozwala na wyodrębnienie przychodu z IP oraz kosztów bezpośrednich przypadających na wytworzenie tego IP (obecnie pracuje nad jednym programem komputerowym, czyli wykazuje w ewidencji jedno IP). Ewidencja pozwala na ustalenie dochodu z tego IP. Ewidencja jest prowadzona od 1 września 2021 r., czyli od początku prac nad oprogramowaniem. Ewidencja jest prowadzona na bieżąco.

- opisane we wniosku oraz uzupełnieniu wniosku informacje/dane/warunki miały już miejsce (od momentu zawarcia umowy przez niego ze spółką), mają obecnie miejsce i będą jeszcze miały miejsce w przyszłości, aż do zakończenia projektu nad którym pracuje. Umowa z X. została zawarta 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. Dokonał już przeniesienia praw autorskich z tytułu prac nad oprogramowaniem (prace koncepcyjne, algorytmy i funkcjonalności) 30 września 2021 r., 31 października 2021 r., 30 listopada 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r.

Wobec tego, na gruncie rozpatrywanej sprawy, należy więc stwierdzić, że począwszy od 1 września 2021 r. działalność Pana jest działalnością badawczo-rozwojową spełniającą definicję wyrażoną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tworzone w ramach działalności autorskie prawa do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie powyższego przepisu - w zakresie w jakim stanowią nowe i indywidualne rozwiązania będące bezpośrednim efektem Pana prac badawczo-rozwojowych - stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych. Dochód ze zbycia tego prawa stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się z kolei do wątpliwości Pana dotyczących ustalania wskaźnika nexus począwszy od 2021 r. (możliwości uznania wydatków wymienionych w złożonym wniosku i w jego uzupełnieniu za koszty prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - art. 30ca ust. 4 ustawy), wskazać należy, że istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Przyjąć więc trzeba, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak podał Pan we wniosku oraz w jego uzupełnieniu ponosi i będzie ponosił następujące koszty, tj. wydatki na:

- zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- eksploatację samochodu,

- usługi księgowe.

Stosownie do Pana wskazania, wyżej wymienione koszty są bezpośrednio związane z jego działalnością programistyczną - działalnością badawczo-rozwojową, w której tworzone są programy komputerowe, o których mowa we wniosku oraz zostały przyporządkowane do konkretnych kwalifikowanych IP w ewidencji prowadzonej przez Pana na potrzeby ulgi IP BOX.

Skoro zatem, jak Pan wskazuje istnieje bezpośredni związek tych wydatków z kwalifikowanym prawem IP oraz z uzyskanym dochodem z tego prawa, bowiem bez ich ponoszenia niemożliwym byłoby stworzenie programu komputerowego, uznać należy, że ponoszone przez Pana ww. wydatki, w zakresie w jakim przeznaczone są na działalność badawczo-rozwojową Pana, mogą zostać począwszy od 1 września 2021 r. uwzględnione przy ustalaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 30ca ust. 4, pod literą (zmienną) "a" przedmiotowego wzoru.

Informacje dodatkowe

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpetacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarznia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl