0115-KDIT3.4011.241.2022.3.JG - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.241.2022.3.JG Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - w części prawidłowe/w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie dotyczącej oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- w zakresie stosowania do całości dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z programu komputerowego X preferencyjną 5% stawką zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

- w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 3 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 25 maja 2022 r. (wpływ: 25 maja 2022 r.)oraz pismem z 15 czerwca 2022 r. (wpływ: 15 czerwca 2022 r). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Podatnik - osoba fizyczna w ramach prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej osiąga dochody opodatkowane na zasadach wskazanych w treści regulacji art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy). Stosownie do treści wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przeważająca działalność gospodarcza podatnika w jest klasyfikowana wg PKD 62.01.Z (Działalność związana z oprogramowaniem). Dla celów podatkowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik prowadzi księgę przychodów i rozchodów. W ramach KPiR jest prowadzona odrębna dodatkowa ewidencja pozwalająca na wyodrębnienie kosztów i przychodów z każdego źródła. Podatnik zawarł umowę z firmą XYZ której siedziba Znajduje się w (...), dokładniej w (...) Y. Podatnik w ramach umowy zawartej z kontrahentem wykonuje dwie oddzielne usługi, za które otrzymuje oddzielne wynagrodzenie. 1. Pierwszą z nich są usługi programistyczne płatne w stawce godzinowej, za wykonane przez niego czynności. 2. Drugi rodzaj usługi wykonywanej w ramach umowy z powyższym kontrahentem dotyczy aplikacji X P. Jest to aplikacja stworzona w całości przez podatnika, podatnik wcześniej nie stworzył podobnego produktu. Podatnik tworzy tą aplikacja dla kontrahenta XYZ. Wyjaśniając, serwis XYZ wykonuje (...). Podatnik Prace nad X P. wykonuje oddzielnie z wcześniej podanymi usługami programistycznymi. X P. jest objęte ochroną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ). Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P. Na przykład: w kwartale Q3 (...)% zapytań do wyszukiwarek zostało wykonane przez X P., więc udział (...)% jest liczony od (...)% zysku firmy. Zgodnie z umową (...)% kosztów związanych z X P. jest opłacane przez podatnika, a (...)% kosztów jest opłacane przez serwis XYZ. 3. Kolejnym źródłem przychodów i kosztów podatnika jest X, jest to oprogramowanie (...), które wynajmuje dla ZYX pod nazwą skróconą działalności gospodarczej podatnika tj. X. Oprogramowanie to (...). Firma ZYX Inc. wynajmuje od podatnika oprogramowanie X, (...) za stałą kwotę miesięcznie w (...). Notyfikacje generowane przez X firma ZYX nazywa (...). Aplikacja ta została w całości stworzona przez podatnika. Podatnik tworząc ją wykorzystał wcześniej zdobytą wiedzę, i infrastrukturę (cześć fragmentów, kodów i część serwerów). Podatnik w ramach wynajmu aplikacji wykonuje jeszcze następujące czynności związane z X w ramach otrzymywanego wynagrodzenia: - zarządzanie i monitorowanie oprogramowaniem X i oprogramowaniem... w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności, niezawodności (...) i prędkości używając narzędzi takich jak (...) oraz logów oprogramowania X - sprawdzania czy (...) - programowanie używając (...) - zarządzanie, monitorowanie i optymalizowanie infrastruktury (...) X jest objęte ochroną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ). Zgodnie z zawartą umową, podatnik wynajmuje kontrahentowi aplikację X w ramach pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, tj.) za wcześniej ustalone wynagrodzenie.

W odpowiedzi na wezwanie z 12 maja 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.241.2022.1.JG Wnioskodawca na przytoczone pytania dotyczące okoliczności opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego udzielił następujących odpowiedzi:

1. Czy słowo Podatnik używane w opisie stanu faktycznego wniosku określa Wnioskodawcę, czyli Pana, czy też inny podmiot, jaki?

Tak słowo Podatnik używane w opisie stanu faktycznego wniosku określa Wnioskodawcę

2. Od kiedy prowadzi Pan wskazaną we wniosku działalność gospodarczą?

Podatnik prowadzi działalności wskazaną we wniosku od 2021- (...)

3. W związku ze stwierdzeniem, Podatnik - osoba fizyczna w ramach prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej osiąga dochody opodatkowane na zasadach wskazanych w treści regulacji art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy)

a) Którego roku podatkowego dotyczy to stwierdzenie?

Roku podatkowego 2021 i roku podatkowego 2022.

b) Proszę wskazać (odrębnie dla każdego roku podatkowego) z jakiej formy opodatkowania dochodów korzystał Pan w każdym z lat podatkowych, których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny?

W roku 2021 Wnioskodawca korzystał z opodatkowania formą Liniową W roku 2022 Wnioskodawca korzysta z opodatkowani formą Liniową.

c) Proszę wskazać (odrębnie dla każdego roku podatkowego) z jakiej formy opodatkowania dochodów będzie Pan korzystał w każdym z lat, których dotyczy zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku?

Z uwagi wnioskodawca nie jest pewien jakie dokładnie przyszłe lata podatkowe będzie otrzymywał dochody przytoczonych we wniosku kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to nie jest w stanie podać konkretnego roku. Natomiast Wnioskodawca zapewnia, że w latach w których będzie otrzymywał ten dochód, ma zamiar nadal korzystać z opodatkowania w formie Liniowej.

4. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku. Dla celów podatkowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik prowadzi księgę przychodów i rozchodów.

a) Którego roku podatkowego dotyczy to stwierdzenie?

Dotyczy to roku podatkowego 2021 i 2022.

b) Proszę wskazać (odrębnie dla każdego roku podatkowego) jaką formę ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych prowadził Pan w każdym z lat podatkowych, których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny?

Formę ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych w roku 2021 Wnioskodawca prowadził w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W roku 2022 Podatnik formę ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych wnioskodawca prowadził i prowadzi nadal w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów

c) Proszę wskazać (odrębnie dla każdego roku podatkowego) jaką formę ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych prowadził Pan będzie w każdym z lat podatkowych, których dotyczy zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku?

W przyszłych latach podatkowych, jeśli nadal będzie otrzymywał dochód przytoczonych we wniosku kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie prowadził ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów

5. W związku ze stwierdzeniem zawartym w opisie wniosku. W ramach KPiR jest prowadzona odrębna dodatkowa ewidencja pozwalająca na wyodrębnienie kosztów i przychodów z każdego źródła.

a) Czy przez stwierdzenie W ramach KPiR jest prowadzona odrębna dodatkowa ewidencja, należy rozumieć ewidencję o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak

b) Czy i od kiedy (wskazać datę) na bieżąco prowadzi Pan odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik rozpoczął prowadzenie takiej ewidencji w momencie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, czyli od 2021 (...) i nadal prowadzi

c) Czy w prowadzonej przez Pana odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1) wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Tak.

2)

prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie:

- przychodów,

- kosztów uzyskania przychodów,

- dochodu (straty), - przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Tak.

3) wyodrębnia Pan w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Tak.

d) Czy odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję IP BOX prowadzoną na bieżąco, prowadzi Pan od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi;

Tak.

6. Na podstawie jakich konkretnie przepisów jakiej ustawy lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska autorskie prawa do wytwarzanego, modyfikowanego oraz ulepszanego przez Pana oprogramowania podlega ochronie prawnej?

Podlegają one ochronie na podstawie Polskich przepisów, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres ochrony wytwarzanego przez podatnika programu komputerowego określony jest w art. 74 ww. ustawy

7. Czy produkt określony we wniosku jako aplikacja X P. jest programem komputerowym który Pan stworzył i do którego to Panu przysługują autorskie prawa majątkowe podlegające ww. ochronie prawnej?

Tak.

8. W związku z opisem zawartym we wniosku, a dotyczącym aplikacji X P. stwierdził Pan we wniosku, że jest objęta ochroną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ) w kontekście stwierdzenia, że Podatnik tworzy aplikacja dla kontrahenta XYZ.

a) Czy oznacza to, że aplikacja ta była tworzona na podstawie zawartej umowy z XYZ?

Tak aplikacja ta była tworzona na podstawie umowy zawartej z kontrahentem.

b) Jak zgodnie z zawartą umową z tą firmą uregulowano korzystanie z praw autorskich do stworzonej przez Pana aplikacji X P.?

Wnioskodawca przekazał autorskie prawa majątkowe do utworu, na wszelkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zamian za wynagrodzenie które otrzymał i które otrzymuje które szczegółowo zostało opisane we wniosku.

9. Kiedy (wskazać datę) zawarł Pan umowę z firmą XYZ oraz czy zgodnie z tą umową ma ona prawo do korzystania z Pana praw autorskich do aplikacji X P. poprzez zawarcie umowy licencji, czy też zgodnie z umową nastąpiło przejście praw autorskich do tej aplikacji z jego twórcy, czyli Pana na firmę XYZ?

Umowa z XYZ zawarta została w dniu (...)2021 rok. zgodnie z umową podatnik miał wykonywać czynności informatyczne, oraz w ramach czynności dodatkowej mógł tworzyć wymieniony w wniosku program komputerowy. Zgodnie z umową Wnioskodawcza, czyli twórca podanego programu komputerowego przenosi majątkowe prawa autorskie do wymienionego programu komputerowego w zamian za podane w wniosku wynagrodzenie.

10. Ponadto jak wskazał Pan we wniosku Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P., jak należy rozumieć to stwierdzenie: a) czy oznacza to, że dokonał Pan sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czyli przysługujących Panu praw autorskich do wytworzonego na zlecenie XYZ programu X P. na rzecz tego zleceniodawcy?

Wnioskodawca, jako twórca wymienionego programu komputerowego zgodnie z zawartą z XYZ umową przeniósł przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wymienionego programu komputerowego w zamian za wynagrodzenie, którego zostało opisane we wniosku.

b) Czy też oznacza to, że mimo wytworzenia przez Pana programu X P., na zlecenie XYZ umowa nie zobowiązywała Pana do przeniesienia przysługujących Panu jako twórcy programu praw autorskich na Zleceniodawcę, a wówczas proszę wyjaśnić jak należy rozumieć stwierdzenie dotyczące zapłaty za produkt?

Zgodnie z umową Zawartą między Wnioskodawcą a XYZ wymieniony program komputerowy był czynnością dodatkową w umowie, i Wnioskodawca nie był zobligowany do stworzenia podanego programu komputerowego i przeniesienia majątkowych praw do powstałego utworu. Zgodnie z zawarta umową, jeśli Wnioskodawca wytworzyłby podany program komputerowy, to mógłby na jej podstawie przenieść majątkowe prawa autorskie do wymienionego programu komputerowego w zamian za podane w wniosku wynagrodzenie.

c) Proszę jednoznacznie wskazać od kiedy (w przypadku zawarcia umowy licencyjnej)/lub kiedy uzyskał Pan dochody z posiadanego prawa autorskiego do programu komputerowego oraz w jakim zakresie wskazanym w art. 30ca ust. 7 w pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Pierwszy przychód otrzymany przez podatnika za wytworzony program komputerowy podatnik otrzymał w dniu (...)2021, z uwagi na charakter zapłaty za przeniesienie majątkowych praw autorskich, Wnioskodawca uważa że jest przychód, że sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

d) Czy też opisane stwierdzenie ma obrazować jeszcze inny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, jeżeli tak to proszę wyczerpująco i jednoznacznie opisać jaki/jakie?

Opisane zdarzenie dotyczy stanu faktycznego, jednak zgodnie z podaną informacją wnioskodawca otrzymał i będzie on otrzymywał wynagrodzenie w przyszłości za ww. dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

11. Proszę o jednoznaczne wskazanie, czy podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność, w okresie którego dotyczy wniosek, w zakresie tworzenia programów komputerowych, których dotyczą pytania sformułowane przez Pana we wniosku: a) będzie obejmować prace rozwojowe rozumiane jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (patrz w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), tj. czy w ramach prowadzonej działalności (w jakim zakresie?) prowadził Pan albo prowadzi ww. prace? - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Tak, Wnioskodawca prowadził i będzie prowadzić prace rozwojowe rozumiane jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jeśli tak, proszę wskazać: i. w którym z etapów prowadzonej działalności zmierzających do wytworzenia programów komputerowych będzie prowadził Pan lub prowadzi Pan takie prace?

Podatnik prowadzi działalność rozwojową w ramach etapu wytworzenia programu komputerowego, i efektu jakim jest wytworzony nowy program komputerowy.

ii. w jakich okresach będzie je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Podatnik prowadzi je od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej czyli od 2021– (...), prowadzi je nadal i będzie prowadzić w przyszłości.

iii. czego dotyczą i będą dotyczyć te prace rozwojowe? Co jest/ będzie ich celem lub celami? Jakie czynności obejmują/będą obejmowały te prace?

Prace rozwojowe Wnioskodawcy dotyczyły wytworzenia programów komputerowych przytoczonych w stanie faktycznym w wniosku, celach ich było wytworzenie podanych programów komputerowych.

iv. czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

Tak Prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem, poprzez stworzenie przytoczonych w wniosku programów komputerowych. Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje podane prace rozwojowe, poprzez uzyskiwanie dochodu z umowy sprzedaży lub licencyjnej dotyczących podanych programów komputerowych.

v. czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan (zaprojektuje) i stworzył/stworzy nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

W ramach prowadzonych prac rozwojowych podatnik wytworzył nowe programy komputerowe X P. i X. Wnioskodawca oferuje lub będzie oferował produkty, procesy, usługi, które wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej.

vi. czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest/będzie wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

W stosunku do dotychczasowej działalności wnioskodawcy, te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Ten nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

b) Czy podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność, w okresie którego dotyczy wniosek, obejmuje/obejmowała i będzie obejmować badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ww. ustawy, tj. czy w ramach prowadzonej działalności (w jakim zakresie?) prowadził Pan albo prowadzi ww. badania? Jeśli tak to należy wyjaśnić konkretnie czy są/były to i będą to badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy czy też/i badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy? - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli tak, proszę wskazać:

- w którym ze wskazanych we wniosku etapów prowadzonej działalności prowadził Pan lub prowadzi Pan takie badania?

- jakie to badania? Co było/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

- jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje?

- czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Działalność wnioskodawcy nie obejmuje badań naukowych.

c) czy podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność, w okresie którego dotyczy wniosek, w jakimś zakresie (jakim dokładnie?) będzie działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań?

Podejmowana bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalność, w okresie którego dotyczy wniosek, zakresie dotyczącym wytworzenia podanych w wniosku programów komputerowych jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

d) w konsekwencji, czy w efekcie podejmowanych przez Pana prac rozwojowych/badań naukowych (spełniających ww. cechy) powstawały/powstają właśnie i będą powstawać programy komputerowe lub ich części podlegające ochronie na podstawie jakich konkretnie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska czy innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, z posiadania których to praw autorskich uzyskuje Pan dochody, czyli z wskazanych w pytaniach przez Pana sformułowanych aplikacji X P i oprogramowania X?

Tak w efekcie podejmowanych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych powstały programy komputerowe wymienione w wniosku, podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z których Wnioskodawca uzyskuje dochody.

e) czy wszystkie efekty Pana pracy są/będą odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi po Pana stronie ochronie na podstawie ww. przepisu?

Tak wszystkie efekty pracy wnioskodawcy odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi po stronie Wnioskodawcy ochronie na podstawie ww. przepisów.

12. Czy programy komputerowe, których zasad opodatkowania dotyczą sformułowane we wniosku pytania były/są/będą przez Pana stworzone w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności badawczo rozwojowej, której definicję zawiera art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak podane programy komputerowe były stworzone w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo rozwojowej, której definicję zawiera art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Czy efekty Pana pracy realizowanej, czyli tworzenie programów komputerowych, wskazanych we wniosku zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: a) zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

Tak, zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

b) nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

Tak, nie efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny c) nie są jedynie "techniczną", a twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez klientów?

Tak, nie jedynie "techniczną", a twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez klientów.

14. Czy opisane przez Pana programy komputerowe, których dotyczą pytania sformułowane we wniosku były/są /będą wynikiem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

Nie.

15. Czy w okresie którego dotyczy wniosek, ponosił Pan i będzie ponosił wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

Nie.

16. Czy do programów komputerowych wytworzonych, w latach których dotyczy opisany we wniosku stan faktyczny i w latach dotyczących zdarzenia przyszłego, których dotyczy wniosek ponosił Pan koszty i będzie ponosił Pan koszty, które służą do obliczenia wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak.

17. Czy ustala Pan i będzie ustalał wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych wyodrębnionych w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 30cb jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i wskaźnika nexus (patrz art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Tak.

18. W związku ze stwierdzeniem zawartym w pytaniu odnośnie zasad opodatkowania całości dochodu z aplikacji X P., proszę wyjaśnić jakie dochody uzyskuje Pan z tej aplikacji i które z tych dochodów uzyskuje Pan z tytułu wskazanego w art. 30 ust. 7 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz które z wymienionych na to pytanie dochodów zamierza Pan opodatkować preferencyjną 5% stawką?

Dotyczy to zapłaty za program komputerowy X P., wyliczony na podstawie przedstawionego we wniosku sposobu.

19. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, Podatnik Prace nad X P. wykonuje oddzielnie z wcześniej podanymi usługami programistycznymi: proszę wyjaśnić:

a) Co Wnioskodawca chciał wyrazić poprzez to stwierdzenie?

b) O jakich oddzielnie wykonywanych usługach programistycznych mowa w tym stwierdzeniu?

Wnioskodawca w ramach umowy z kontrahentem XYZ wykonuje różne czynności informatyczne. W podanej umowie nie zostały one doprecyzowane. Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta informacje jakie aktualnie czynności ma wykonać i je wykonuje. Czynności te odrębnymi czynnościami od pracami nad aplikacją X P.

20. Proszę wyjaśnić jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte we wniosku, Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P.,

a) Czym jest produkt Podatnika X P.?

Aplikacji X P. jest aplikacją stworzona w całości przez podatnika. Podatnik tworzy aplikacja dla kontrahenta XYZ. Wyjaśniając, serwis XYZ wykonuje (...).

b) Czy produkt Podatnika X P. ma innowacyjny charakter?

Tak.

c) Czy X P. oznacza program komputerowy, do którego Wnioskodawca posiada majątkowe prawa autorskie?

Tak.

d) Na podstawie przepisów jakich odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska są chronione prawa autorskie przysługujące Panu do tego programu?

Na podstawie art. 74. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

e) Czy zacytowane wyżej stwierdzenie określa sposób kalkulacji opłat / należności wynikającej z należności licencyjnej za korzystanie z praw autorskich do programu komputerowego które przysługują Wnioskodawcy?

Nie.

f) Czy stwierdzenie to określa sposób kalkulacji wynagrodzenia, ze sprzedaży produktu, w którym uwzględniono dochód z praw autorskich do wytworzonego przez Pana programu komputerowego?

Tak, określa ono sposób kalkulacji dochodu za sprzedaż.

g) Czy stwierdzenie to określa dochód z wspólnego przedsięwzięcia, do którego wniósł Pan prawa autorskie do aplikacji X P.?

Nie.

h) Czy dotyczy innych okoliczności, zawarcia innych transakcji, proszę wskazać jakich (proszę je jasno i wyczerpująco opisać)?

Nie.

21. Proszę wyjaśnić jak należy rozumieć stwierdzenie, Zgodnie z umową (...)% kosztów związanych z X P. jest opłacane przez podatnika, a (...)% kosztów jest opłacane przez serwis XYZ.

a) O jakiej umowie mowa w tym zdaniu, kiedy zawartej, czego dotyczącej?

Dotyczy to umowy o usługi informatycznej, gdzie usługą główną jest usługa informatyczna, a usługą dodatkową jest wytworzenie i sprzedaż programu komputerowego nazwanego X P. Umowa została zawarta w dniu (...)2021 r.

b) O jakich konkretnie kosztach związanych z X P. opłacanych (...) mowa w tym zdaniu?

Mowa tu o kosztach utrzymania funkcjonowania podanego programu komputerowego.

c) Czy koszty te dotyczą wspólnego przedsięwzięcia, jakiego, na czym polegającego?

Nie.

d) Jeżeli koszty te nie dotyczą wspólnego przedsięwzięcia, to czego one dotyczą i dlaczego są ponoszone (...)?

Koszty te dotyczą utrzymania funkcjonowania wymienionej aplikacji, ponoszone one przez XYZ w związku z uzgodnieniem między Wnioskodawcą a XYZ zawartym w umowie.

22. Czy organ prawidłowo odczytuje intencje Wnioskodawcy, że przedmiotem wniosku nie są usługi programistyczne płatne w stawce godzinowej, za wykonane przez niego czynności?

Tak. Nie one przedmiotem wniosku, Zostały one podane by jak najszerzej ująć stan faktyczny Wnioskodawcy.

23. A jeżeli organ nieprawidłowo odczytuje intencje Wnioskodawcy, to które pytanie sformułowane we wniosku przez Wnioskodawcę dotyczy takich usług programistycznych, które płatne w stawce godzinowej?

Pytania we wniosku nie dotyczą usług płatnych w stawce godzinowej, a jedynie dochodu z wymienionych programów komputerowych.

24. Kiedy (wskazać datę) Podatnik zawarł umowę z firmą XYZ której siedziba Znajduje się w (...), dokładniej w (...) Y?

Umowa z XYZ zawarta została w dniu (...)2021 r.

25. Jakiego rodzaju zawarł Pan umowę z firmą XYZ i do czego był/ jest Pan na jej podstawie zobowiązany i za wykonanie czego otrzymuje Pan wynagrodzenie?

Głównym przedmiotem zawartej umowy były usługi programistyczne, w ramach umowy poza usługą podstawową jaką jest świadczenie usług programistycznych jest też usługa dodatkowa, którą było wykonanie i przeniesienie praw do X P. Podatnik zobowiązany był do świadczenia usług programistycznych, natomiast jak zostało wspomniane, przeniesienie praw do X P. było czynnością dodatkową, do której strona nie była zobligowana. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za godzinę wykonania usługi programistycznej, oraz po przekazaniu X P. z tytułu przeniesienia praw autorskich w sposób opisany we wniosku.

26. W jakim okresie obowiązuje ww. umowa zawarta z firmą XYZ?

Umowa obowiązuje od (...)2021 r., została zawarta na czas nieokreślony.

27. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, Podatnik w ramach umowy zawartej z kontrahentem wykonuje dwie oddzielne usługi, za które otrzymuję oddzielne wynagrodzenie. 1. Pierwszą z nich usługi programistyczne płatne w stawce godzinowej, za wykonane przez niego czynności. 2. Drugi rodzaj usługi wykonywanej w ramach umowy z powyższym kontrahentem dotyczy aplikacji X P. - proszę wyjaśnić, czy stwierdzenie to odnosi się do czynności zaistniałych od dnia zawarcia umowy z firmą XYZ, czy też w trakcie trwania umowy zawarto do niej aneksy w zakresie każdego z jej punktów?

a) Jeżeli zawarto do niej aneksy w zakresie wykonywanych przez Wnioskodawcę usług to od kiedy (wskazać datę) i których z usług wskazanych przez Wnioskodawcę aneksy te dotyczą oraz co regulują?

Nie zawarto do niej aneksów.

b) Za jakie usługi programistyczne, na czym polegające Wnioskodawca otrzymywał/otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej?

Wnioskodawca i kontrahent, nie ustalili dokładnie jakie to czynności, Kontrahent przekazuje Wnioskodawcy jakie czynności programistyczne ma on wykonać, a następnie wnioskodawca wykonuje je w czasie i miejscu wybranym przez siebie.

c) Na czym konkretnie zgodnie z umową polega drugi rodzaj usług, który Wnioskodawca określił stwierdzeniem dotyczy aplikacji X P., prosimy o ich wyczerpujące opisanie?

Wnioskodawca przenosi na XYZ autorskie prawa majątkowe do X P., oraz odpowiada za bieżące prawidłowe funkcjonowanie stworzonego przez siebie programu komputerowego

28. Kiedy powstała aplikacja X P. i od kiedy/ kiedy Wnioskodawca uzyskuje/uzyskał dochody z praw autorskich do tej aplikacji?

Aplikacja powstała po podpisaniu umowy z XYZ. Wnioskodawca uzyskuje dochodu z tej aplikacji od (...)2021 r.

29. W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku X P. jest objęte ochroną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy oznacza to, że stanowi ona odrębny program komputerowy do którego to Panu przysługują prawa autorskie chronione na podstawie wskazanego art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak.

30. W związku z powyższym jak należy rozumieć stwierdzenie Podatnik tworzy aplikację dla kontrahenta XYZ?

a) Czy organ dobrze rozumie opisany stan faktyczny, że tworzenie aplikacji dla Kontrahenta XYZ zostało ukończone i powstała aplikacja X P.?

Tak.

b) Co umowa, zgodnie z którą tworzy Pan tę aplikację stanowiła w zakresie sposobu korzystania z praw autorskich do tworzonej przez Pana aplikacji dla kontrahenta XYZ oraz odpłatności za podlegające ochronie prawa autorskie przysługujące Panu?

Wnioskodawca miał przenieść autorskie prawa majątkowe do aplikacji na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zamian za wynagrodzenie, Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P.

c) Czy korzystanie z Pana praw autorskich do aplikacji X P. przez kontrahenta XYZ odbywa się zgodnie z umową zawartą z Panem przy jej tworzeniu, jeżeli tak to, jakie to były zasady, czy też umowa tego nie regulowała?

Tak zgodnie z zawartą umową, umowa nie wyszczególniała sposobów zasad korzystania z programu komputerowego.

d) Czy dopiero po stworzeniu aplikacji X P. zawarł Pan z Kontrahent umowę określającą zasady korzystania z przysługujących Panu podlegających ochronie praw autorskich do tej aplikacji?

Wnioskodawca tworzył aplikację jeszcze przed zawarciem umowy z kontrahentem, i po jej zawarciu dostosował do wymagań kontrahenta a następnie ukończył. Ukończenie aplikacji i sprzedanie jej kontrahentowi nie oznacza zakończenia prac nad aplikacja, w razie wystąpienia nieprzewidzianych błędów w aplikacji, Wnioskodawca je naprawia, za co nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

e) Kiedy (wskazać datę) została zawarta między Panem a kontrahentem XYZ umowa określająca zasady korzystania/zbycia praw autorskich do aplikacji X P. i jak w umowie tej uregulowano te zasady?

Przekazanie praw autorskich nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu (...).2021 r., umowa nie ustala szczególnego sposobu korzystania z aplikacji. Zgodnie z umową podatnik na wszelkich znanych polach eksploatacji bez ograniczeń, czasowych czy terytorialnych przekazuje autorskie prawa majątkowe do utworu za wynagrodzeniem.

f) Od kiedy (wskazać datę) uzyskuje Pan przychody z usługi licencji praw autorskich do aplikacji X P., jeżeli to w takim zakresie uzyskuje Pan dochody?

Wnioskodawca nie uzyskuje przychody z usługi licencji praw autorskich do aplikacji X P.

g) Kiedy (wskazać datę) uzyskał Pan przychód z praw autorskich do aplikacji X P. z tytułu sprzedaży tych praw autorskich, jeżeli to w takim zakresie uzyskuje Pan dochody?

Wnioskodawca uzyskuje dochodu z sprzedaży tego programu komputerowego od (...).2021 r. W takim zakresie otrzymuje wynagrodzenie.

h) Kiedy (wskazać datę) uzyskał Pan przychód ze sprzedaży produktu aplikacji X P, w którego cenie zawarto odpłatność za przysługujące Panu prawa autorskie do programu komputerowego jakiego, jeżeli to w takim zakresie uzyskuje Pan dochody?

Wnioskodawca uzyskuje dochodu z sprzedaży tego programu komputerowego od (...)2021 r. W takim zakresie otrzymuje wynagrodzenie.

i) Kiedy (wskazać datę) uzyskał Pan przychód ze sprzedaży usług, proszę wyjaśnić jakich, w których cenie zawarto odpłatność za przysługujące Panu prawa autorskie do jakiego programu komputerowego jeżeli to w takim zakresie uzyskuje Pan dochody?

Wnioskodawca uzyskuje dochodu z sprzedaży tego programu komputerowego od (...).2021 r. W takim zakresie otrzymuje wynagrodzenie.

31. W związku ze stwierdzeniem Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie, proszę wskazać od kiedy otrzymuje Pan przedmiotową Zapłatę za produkt?

Wnioskodawca otrzymuje zapłatę za produkt od (...)2021 r.

32. Z jakiego tytułu wskazanego w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca uzyskuje dochody z aplikacji X P.

1) Z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

2) Ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

3) Z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi?

4) Z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażowym?

Ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

33. Zapłatę, z którego tytułu uzyskanego dochodu wskazanego w ww. art. 30ca ust. 7 stanowi kwota określona we wniosku jako Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P.?

Z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej czyli pkt 2 art. 30ca ust. 7 ustawy PIT.

34. Jeżeli uzyskuje Pan dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu Podatnika X P., to czy do ustalenia dochodów, o których mowa stosował Pan odpowiednio art. 23o do 31 grudnia 2021 r., a od 1 stycznia 2022 stosował Pan odpowiednio art. 23o i 23p (patrz art. 30ca ust. 8) i tylko do tak ustalonych dochodów ma Pan zamiar zastosować preferencyjną 5% stawkę?

Z uwagi Wnioskodawca i podmiot z którym zawarł umowę, nie podmiotami powiązanymi to podatnik nie stosował przepisów dotyczących ustalenia cen transferowych podmiotów powiązanych.

35. Kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Pana czynności dla firmy XYZ?

Wnioskodawca.

36. Czy wykonywane dla firmy XYZ opisane we wniosku czynności są przez Pana wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającą ich wykonanie firmę?

Nie.

37. Czy wykonując te czynności dla firmy XYZ nie ponosi Pan ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością?

Wnioskodawca wykonując te czynności dla firmy XYZ ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

38. W związku ze stwierdzeniem, Kolejnym źródłem przychodów i kosztów podatnika jest X, jest to oprogramowanie (...), które wynajmuje dla ZYX pod nazwą skróconą działalności gospodarczej podatnika tj. X- proszę wskazać:

a) Czy to Pan jest twórcą tego oprogramowania, a jeżeli tak to kiedy zostało ono przez Pana stworzone?

Wnioskodawca jest twórcą tego oprogramowania, rozpoczął tworzenie elementów tego oprogramowania prywatnie, jednakże po rozpoczęciu działalności postanowił ukończyć swoje dzieło w celu uzyskania dochodu.

b) Czy oprogramowanie to ma charakter innowacyjny?

Tak.

c) Czy to Panu przysługują prawa autorskie do programu komputerowego X podlegające ochronie prawnej, a jeżeli tak to na podstawie jakich przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska?

Tak na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z których wnioskodawca uzyskuje dochody.

d) Czy i od kiedy uzyskuje Pan dochody z praw autorskich do tego oprogramowania określonego we wniosku jako (X)?

Tak podatnik uzyskuje dochodu z praw autorskich do tego oprogramowania określonego we wniosku, podatnik dochód z najmu tej aplikacji uzyskuje od (...)2021 r.,

e) Z jakiego tytułu wskazanego w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje Pan dochody od Firmy ZYX Inc., która wynajmuje od podatnika oprogramowanie X:

1) Z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

2) Ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

3) Z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi?

4) Z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażowym?

Z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

39. Jeżeli uzyskuje Pan od Firmy ZYX Inc., która wynajmuje od podatnika oprogramowanie X, dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu, to czy do ustalenia dochodów, o których mowa stosował Pan odpowiednio art. 23o do 31 grudnia 2021 r., a od 1 stycznia 2022 stosował Pan odpowiednio art. 23o i 23p (patrz art. 30ca ust. 8) i tylko do tak ustalonych dochodów ma Pan zamiar zastosować preferencyjną 5% stawkę?

Z uwagi Wnioskodawca i podmiot z którym jest w trackie zawierania umowy, nie podmiotami powiązanymi to podatnik nie stosował przepisów dotyczących ustalenia cen transferowych podmiotów powiązanych.

40. Kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Pana czynności dla firmy ZYX Inc?

Wnioskodawca.

41. Czy wykonywane dla firmy ZYX Inc czynności są przez Pana wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającą ich wykonanie firmę?

Nie.

42. Czy wykonując te czynności dla firmy ZYX INC nie ponosi Pan ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością?

Wnioskodawca wykonując czynności dla firmy ZYX INC ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

43. Jakie chciał Pan przekazać informacje w stwierdzeniu zawartym we wniosku, o treści Notyfikacje generowane przez X firma ZYX nazywa (...). Aplikacja ta została w całości stworzona przez podatnika. Podatnik tworząc wykorzystał wcześniej zdobytą wiedzę, i infrastrukturę (cześć fragmentów, kodów i część serwerów).

a) Czy oznacza ono, że Firma bezprawnie korzysta z Pana programu?

Nie.

b) Czy informacja ta miała przekazać inną treść, jaką?

Informacja ta miała posłużyć do wyczerpującego opisania stanu faktycznego, wnioskodawca zgodnie zgodził się na nazywanie przez kontrahenta ZYX Notyfikacje generowane przez X jako " (...)" i nie wspominania, że (...).

Jednocześnie organ podkreśla, że wyczerpujące opis zaistniałego stanu faktycznego lub okoliczności mającego zaistnieć zdarzenia przyszłego spoczywa na podatniku, natomiast organ we wnioskowanym rozstrzygnięciu dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego, a nie oceny zaistniałych okoliczności stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

44. W którym roku, od których z firm i z których praw autorskich do programów komputerowych opisanych we wniosku uzyskuje Pan dochody, które zamierza Pan opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową:

a) Z opłat i należności wynikających z umów licencyjnych dotyczących podlegających ochronie majątkowych praw autorskich do stworzonych przez Pana w toku działalności badawczo-rozwojowej o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, programów komputerowych?

W roku 2021, roku 2022 i latach przyszłych obowiązywania umowy o wynajem programu komputerowego X dla firmy ZYX.

b) Ze sprzedaży podlegających ochronie majątkowych praw autorskich do stworzonych przez Pana w toku działalności badawczo-rozwojowej o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, programów komputerowych?

W roku 2021,2022 i lat przyszłych obowiązywania umowy między kontrahentem a XYZ. ze sprzedaży podlegających ochronie majątkowych praw autorskich do stworzonych przez wnioskodawcę programu komputerowego X P. w toku działalności badawczo-rozwojowej o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, programów komputerowych.

c) Z praw autorskich do stworzonych przez Pana w toku działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, programów komputerowych, uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu (określić jakiego) lub usługi (określić jakiej)?

Nie dotyczy.

d) Z odszkodowania za naruszenie praw autorskich do stworzonych przez Pana w toku działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, programów komputerowych, jeżeli zostało ono uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażowym?

Nie dotyczy.

45. W związku ze stwierdzeniem Podatnik w ramach wynajmu aplikacji wykonuje jeszcze następujące czynności związane z X w ramach otrzymywanego wynagrodzenia: - zarządzanie i monitorowanie oprogramowaniem X i oprogramowaniem... w celu (...) X - sprawdzania czy (...) - programowanie używając głównie (...) - zarządzanie, monitorowanie i optymalizowanie infrastruktury (...) X jest objęte ochroną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ). proszę wyjaśnić jak należy rozumieć to stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że preferencyjnym opodatkowaniem objęte są jedynie kwalifikowane prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskie do programów komputerowych podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej (patrz: art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym), czyli dochody z jakich programów komputerowych przez Pana wytworzonych lub ulepszone wypełniających ww. warunki mają być źródłem dochodu w zakresie wskazanym w art. 30ca ust. 1 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kontekście wyżej zacytowanego podniesionego przez Pana stwierdzenia?

Stwierdzenie to miało w wyczerpujący sposób opisać stan faktyczny, i faktyczne czynności wykonywane przez podatnika, należy rozumieć je tak jak zostało napisane. Podatnik otrzymuje wynagrodzenie za wynajem wymienionego programu komputerowego, nie otrzymuje on oddzielnego wynagrodzenia za wykonanie podanych czynności. W ramach wynajmu i otrzymywanego wynagrodzenie wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania napisanych czynności, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wynajmowanego programu komputerowego.

46. Proszę wyczerpująco opisać zaistniały w tym zakresie stan faktyczny/okoliczności zdarzenia przyszłego, których dotyczy pkt 45 przedmiotowego wezwania, w sposób wskazujący jednoznacznie:

a) Prawa do jakich programów komputerowych są objęte tak opisaną ochroną majątkowych autorskich praw i komu prawa te przysługują?

Dotyczy to programu komputerowego X, prawa autorskie do tego programu komputerowego przysługują Wnioskodawcy.

b) Jeżeli prawa autorskie do tych programów komputerowych przysługują Panu, to czy zostały wytworzone w ramach bezpośrednio prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej wypełniającej warunki wskazane w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem tych, które były/są /będą wynikiem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

TAK.

c) Z jakiego zakresu wskazanego w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 uzyskuje Pan dochody z przysługujących Panu praw autorskich do każdego z programów proszę określić jakich, które służą do: i. (...) X i oprogramowaniem...?

Z programu komputerowego X, z zakresu wskazanego w art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy PIT "z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej"

ii. sprawdzania (...)?

Z programu komputerowego X, z zakresu wskazanego w art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy PIT "z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej" art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy PIT "z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej"

iii. zarządzanie (...)?

Z programu komputerowego X, z zakresu wskazanego w art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy PIT "z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej"

47. Jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte we wniosku Zgodnie z zawartą umową, podatnik wynajmuje kontrahentowi aplikację X w ramach pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ) za wcześniej ustalone wynagrodzenie, o jakiej umowie kiedy zawartej i jakiego rodzaju dochodu z jakiego tytułu (za co) mowa w tym zdaniu?

Wnioskodawca jest w trakcie zawierania umowy z firmą ZYX, z uwagi na niezawinione opóźnienie obu stron, do skutecznego zawarcie umowy nie doszło a termin na jej zawarcie uległ przedłużeniu. Warunki umowy między Wnioskodawcą a kontrahentem wciąż uzgadniane, jednak elementy istotne i wymienione w wniosku oraz uzupełnieniu do wniosku już przez strony zaakceptowane. Firma ZYX ma wynająć od wnioskodawcy ww. aplikacji w zamian za wynagrodzenie. Strony nie zastrzegły sposobu korzystania z aplikacji. Umowa ma obowiązywać wstecznie, uwzględniając termin wykorzystywania przez firmą ZYX aplikacji podatnika. Dochód ma być dochodem z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

48. W związku ze sformułowanymi we wniosku pytaniami, proszę dokładnie wyjaśnić, o jaki dochód uzyskany z jakiego tytułu wymienionego w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma być w całości dochodem, który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% obejmują sformułowane przez Pana pytania dotyczące:

a) Aplikacji X P.?

Wymieniony we wniosku dochód z aplikacji X P. zakwalifikowany jako dochód z art. 30ca ust. 7 pkt 3.

b) Wynajmowania oprogramowania X?

Dotyczy to wynajmu aplikacji X, w ramach której wnioskodawca wynajął w użytkowanie podaną aplikacje.

49. Jeżeli sformułowane we wniosku pytania dotyczą również innego dochodu aniżeli wymienionego w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma być w całości dochodem, który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5%, to proszę wskazać, o jaki dochód, z jakiego tytułu pyta Pan w tak sformułowanych pytaniach zarówno:

a) Z aplikacji X P.? jak i

b) Z wynajmowania oprogramowania X?

Nie dotyczy dochodu innego niż wymieniony we wniosku.

50. Których lat podatkowych dotyczy opisany we wniosku i uzupełniony na wezwanie organu opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

Dotyczy roku 2021, 2022 i lat przyszłych, w których będą obowiązywać zawarte umowy podatnika z kontrahentami.

51. Czy opisane i wyeksponowane we wniosku oraz jego uzupełnieniu (na skutek wysłanego do strony wezwania) informacje/dane/warunki - będą miały miejsce, czy też dojdzie do ich spełnienia w tym okresie, którego ma dotyczyć również sprawa zdarzenia przyszłego/zdarzeń przyszłych?

Wydarzenie opisane w stanie faktycznym mają miejsce od terminów podanych w odpowiedzi na wniosek, na stan wysłania wniosku wykonywane, i mają mieć miejsce w przyszłości. Proces ich wykonywania rozpoczął się w przeszłości i trwać ma jeszcze przez czas nieokreślony przez wnioskodawcę i jego kontrahenta.

Natomiast na przytoczone pytania zawarte w wezwaniu z dnia 9 czerwca 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.241.2022.2.JG udzielił Pan następujących odpowiedzi:

Prosimy, żeby:

I. Wyjaśnił Pan sprzeczność zawartą w udzielonych przez Pana odpowiedziach zawartych w uzupełnieniu wniosku dokonanym na wezwanie organu z dnia 12 maja 2022 nr 0115-KDIT3.4011.241.2022.1.JG, z treść bowiem odpowiedzi na pytanie nr 6 i pytanie nr 32 pozostają w sprzeczności z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 48.

- na pytanie nr 6, o następującej treści wskazał Pan:

Ponadto jak wskazał Pan we wniosku Zapłata za produkt Podatnika X P. jest otrzymywana kwartalnie i wynosi (...)% zysków które wygeneruje serwis XYZ, natomiast te (...)% jest kalkulowane wyłącznie od zapytań wykonanych poprzez X P., jak należy rozumieć to stwierdzenie: e) czy oznacza to, że dokonał Pan sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czyli przysługujących Panu praw autorskich do wytworzonego na zlecenie XYZ programu X P. na rzecz tego zleceniodawcy?

Wnioskodawca, jako twórca wymienionego programu komputerowego zgodnie z zawartą z XYZ umową przeniósł przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wymienionego programu komputerowego w zamian za wynagrodzenie, którego zostało opisane we wniosku.

f) Czy też oznacza to, że mimo wytworzenia przez Pana programu X P., na zlecenie XYZ umowa nie zobowiązywała Pana do przeniesienia przysługujących Panu jako twórcy programu praw autorskich na Zleceniodawcę, a wówczas proszę wyjaśnić jak należy rozumieć stwierdzenie dotyczące zapłaty za produkt?

Zgodnie z umową Zawartą między Wnioskodawcą a XYZ wymieniony program komputerowy był czynnością dodatkową w umówię, i Wnioskodawca nie był zobligowany do stworzenia podanego programu komputerowego i przeniesienia majątkowych praw do powstałego utworu. Zgodnie z zawarta umową, jeśli Wnioskodawca wytworzyłby podany program komputerowy, to mógłby na jej podstawie przenieść majątkowe prawa autorskie do wymienionego programu komputerowego w zamian za podane w wniosku wynagrodzenie.

g) Proszę jednoznacznie wskazać od kiedy (w przypadku zawarcia umowy licencyjnej)/lub kiedy uzyskał Pan dochody z posiadanego prawa autorskiego do programu komputerowego oraz w jakim zakresie wskazanym w art. 30ca ust. 7 w pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

5)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

6)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

7)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

8)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Pierwszy przychód otrzymany przez podatnika za wytworzony program komputerowy podatnik otrzymał w dniu (...)2021, z uwagi na charakter zapłaty za przeniesienie majątkowych praw autorskich, Wnioskodawca uważa że jest przychód, że sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

h) Czy też opisane stwierdzenie ma obrazować jeszcze inny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, jeżeli tak to proszę wyczerpująco i jednoznacznie opisać jaki/jakie?

Opisane zdarzenie dotyczy stanu faktycznego, jednak zgodnie z podaną informacją wnioskodawca otrzymał i będzie on otrzymywał wynagrodzenie w przyszłości za ww. dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- Na pytanie nr 32 o następującej treści:

Z jakiego tytułu wskazanego w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca uzyskuje dochody z aplikacji X P.

5) Z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

6) Ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

7) Z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi?

8) Z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażowym?

Ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 48 o treści; W związku ze sformułowanymi we wniosku pytaniami, proszę dokładnie wyjaśnić, o jaki dochód uzyskany z jakiego tytułu wymienionego w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma być w całości dochodem, który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% obejmują sformułowane przez Pana pytania dotyczące:

c) Aplikacji X P.?

Wskazał Pan, że Wymieniony we wniosku dochód z aplikacji X P. zakwalifikowany jako dochód z art. 30ca ust. 7 pkt 3

Proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności dotyczącej wskazanego źródła dochodu, który uzyskuje Pan z aplikacji X P.

Jednocześnie organ wyjaśnia: zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT,

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich ustawodawca wymienił uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Innymi słowy, przepis ten stosuje się w sytuacji, w której kwalifikowanych IP nie zbywa się na rzecz kontrahenta, ale fakt ich wykorzystania dla potrzeb sprzedaży jakiejś usługi, czy produktu powoduje, że ich cena "uwzględnia", tj. jest odpowiednio skalkulowana (wyższa), bowiem opiera się o wykorzystanie takich praw autorskich, które mają swoją wartość. Dlatego w takiej sytuacji trzeba stosować przepisy w zakresie ustalania "ceny rynkowej", tj. art. 23o i art. 23p ustawy, bowiem nie dokonuje się sprzedaży takich praw, a należy odpowiednio wyceniać produkt/usługę w związku z wykorzystaniem takich praw autorskich do ich świadczenia czy też sprzedaży jakiegoś produktu, a następnie w ewidencji wskazać konkretne kwalifikowane IP, które służy wykonaniu takiej usługi i je wycenić dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Co istotne, użyte przez ustawodawcę pojęcie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odnosi się do dochodu (straty) z konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Tym samym, w celu skorzystania z ulgi IP Box podatnik nie ustala łącznego dochodu (straty) ze wszystkich posiadanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale odrębne dochody (straty) z poszczególnych praw.

Prawidłowość takiej interpretacji art. 30ca ust. 7 potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku, I SA/Gd 493/21, który odnosił się do analogicznego przepisu art. 24d ust. 7 ustawy o CIT.

Sprzeczność w odpowiedzi na pytanie nr 6 i pytanie nr 32 w związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 48 powstała z powodu błędu pisarskiego. Dlatego sprostowując, odpowiedzią na pytanie nr. 48 a) wymieniony we wniosku dochód z aplikacji X P. zakwalifikowany jako dochód z art. 30ca ust. 7 pkt 2.

II. W związku z udzieloną na pkt 30 lit. d i e) odpowiedzią, na pytanie o treści:

d) Czy dopiero po stworzeniu aplikacji X P. zawarł Pan z Kontrahent umowę określającą zasady korzystania z przysługujących Panu podlegających ochronie praw autorskich do tej aplikacji?

Wnioskodawca tworzył aplikację jeszcze przed zawarciem umowy z kontrahentem, i po jej zawarciu dostosował do wymagań kontrahenta a następnie ukończył. Ukończenie aplikacji i sprzedanie jej kontrahentowi nie oznacza zakończenia prac nad aplikacja, w razie wystąpienia nieprzewidzianych błędów w aplikacji, Wnioskodawca je naprawia, za co nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

e) Kiedy (wskazać datę) została zawarta między Panem a kontrahentem XYZ umowa określająca zasady korzystania/zbycia praw autorskich do aplikacji X P. i jak w umowie tej uregulowano te zasady?

Przekazanie praw autorskich nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu (...)2021 r., umowa nie ustala szczególnego sposobu korzystania z aplikacji. Zgodnie z umową podatnik na wszelkich znanych polach eksploatacji bez ograniczeń, czasowych czy terytorialnych przekazuje autorskie prawa majątkowe do utworu za wynagrodzeniem.

Proszę wyjaśnić:

1. Czy aplikację XYZ stworzył Pan w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana od (...) 2021 r. działalności gospodarczej?

Tak aplikacja X P. została stworzona w całości w ramach prac badawczo rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego od (...)2021 r. działalności gospodarczej.

2. Czy aplikacja XYZ nie została przez Pana stworzona w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana od (...) 2021 r. działalności gospodarczej?

Aplikacja X P. została stworzona w całości w ramach prac badawczo rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego od (...) 2021 r. działalności gospodarczej.

3. Jeżeli aplikacja XYZ nie została przez Pana stworzona w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana od (...) 2021 r. działalności gospodarczej, to proszę wyczerpująco opisać zaistniały w tym zakresie stan faktyczny?

III. W związku z udzieloną na pkt 38 lit. a wezwania do uzupełnienia wniosku odpowiedzią na następujące pytanie

38. W związku ze stwierdzeniem, Kolejnym źródłem przychodów i kosztów podatnika jest X, jest to oprogramowanie (...), które wynajmuje dla ZYX pod nazwą skróconą działalności gospodarczej podatnika tj. X- proszę wskazać:

f) Czy to Pan jest twórcą tego oprogramowania, a jeżeli tak to kiedy zostało ono przez Pana stworzone?

Wnioskodawca jest twórcą tego oprogramowania, rozpoczął tworzenie elementów tego oprogramowania prywatnie, jednakże po rozpoczęciu działalności postanowił ukończyć swoje dzieło w celu uzyskania dochodu.

1. Proszę wyjaśnić, czy aplikację X stworzył Pan w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana (...) 2021 r. działalności gospodarczej?

Tak aplikacja X została stworzona w całości w ramach prac badawczo rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego od (...) 2021 r. działalności gospodarczej.

2. Czy aplikacja X nie została przez Pana stworzona w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana od (...) 2021 r. działalności gospodarczej?

Aplikacja X została stworzona w całości w ramach prac badawczo rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego od (...) 2021 r. działalności gospodarczej.

3. Jeżeli aplikacja X nie została przez Pana stworzona w całości w ramach prac badawczo-rozwojowych obejmujących prace rozwojowe prowadzonych przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana od (...) 2021 r. działalności gospodarczej, to proszę wyczerpująco opisać zaistniały w tym zakresie stan faktyczny?

IV. W związku z udzieloną na pkt 47 przedmiotowego wezwania na następujące pytanie odpowiedzią:

47. Jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte we wniosku, Zgodnie z zawartą umowa, podatnik wynajmuje kontrahentowi aplikację X w ramach pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ) za wcześniej ustalone wynagrodzenie, o jakiej umowie, kiedy zawartej i jakiego rodzaju dochodu z jakiego tytułu (za co) mowa w tym zdaniu?

Wnioskodawca jest w trakcie zawierania umowę z firmą ZYX, z uwagi na niezawinione opóźnienie obu stron, do skutecznego zawarcie umowy nie doszło a termin na jej zawarcie uległ przedłużeniu. Warunki umowa między Wnioskodawcą a kontrahentem wciąż uzgadniane, jednak elementy istotne i wymienione w wniosku oraz uzupełnieniu do wniosku już przez strony zaakceptowane. Firma ZYX ma wynająć od wnioskodawcy ww. aplikacji w zamian za wynagrodzenie. Strony nie zastrzegły sposobu korzystania z aplikacji. Umowa ma obowiązywać wstecznie, uwzględniając termin wykorzystywania przez firmę ZYX aplikacji podatnika. Dochód ma być dochodem z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W związku z tak udzieloną odpowiedzią i faktem, co organ podkreślał już w wezwaniu, że przedmiotem interpretacji są przepisy prawa podatkowego, a nie okoliczności zaistniałego stanu faktycznego/ czy mającego zaistnieć zdarzenia przyszłego, proszę wskazać:

1. Skoro nie została zawarta umowa licencyjna dotycząca aplikacji X, to na jakiej podstawie twierdzi Pan, że uzyskuje dochody z takiej umowy?

Wnioskodawca twierdzi tak na podstawie zaistniałego stanu faktycznego. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w zamian za to, że kontrahent korzysta z jego aplikacji. Strony przed rozpoczęciem korzystania przez kontrahenta z aplikacji wnioskodawcy ustaliły miedzy sobą istotne elementy tej czynności prawnej (essentialia negotii), i się do nich stosują. Jednak z uwagi na niezawinione przez strony opóźnienie, do skutecznego zawarcia umowy jeszcze nie doszło. Wolą zarówno wnioskodawcy jak i kontrahenta jest zawarcie skutecznej umowy potwierdzającą uzyskanie licencji do korzystania z aplikacji X przez kontrahenta od terminu rozpoczęcia korzystania z aplikacji przez kontrahenta.

2. Kiedy zostanie zawarta umowa licencyjna, która dotyczy aplikacji X i od kiedy będzie Pan uzyskiwał dochody z opłat lub należności wynikających z mającej być zawartej umowy licencyjnej?

Wnioskodawca wraz z kontrahentem nie w stanie podać dokładnej daty podpisania/zawarcia umowy. Planują tego dokonać w najbliższych miesiącach. Podana umowa będzie dotyczyć wynagrodzenia uzyskiwanego od dnia (...).2021 r.,

3. Czy umowa licencyjna dotycząca aplikacji X, która zostanie zawarta będzie dotyczyła licencji wyłącznej, czy też licencji niewyłącznej?

Umowa która ma zostać zawarta, będzie dotyczyć licencji niewyłącznej.

Pytania

1. Czy dochód z aplikacji X P. jest w całości dochodem który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% z art. art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021. poz. 1128 t.j z dnia 24 czerwca 2021 r. (stan faktyczny)?

2. Czy dochód z wynajmowania oprogramowania X, jest w całości dochodem który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% z art. art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021.1128 t.j. z dnia 24 czerwca 2021 r. (stan faktyczny i przyszły)?

Pana stanowisko

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od dnia 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, (tzw. IP BOX, Innovation Box). W uzasadnieniu do Objaśnień Ministra Finansów do przepisów powyższej ustawy, wskazano, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej". Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT"), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4–9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8.

autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo - rozwojowej.

Stosownie do art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Jak stanowi art. 5a pkt 39 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT). Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Stosownie do art. 30ca ust. 14 ustawy o PIT, przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo - rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji. Powyższy przepis stanowi, że jednym z warunków do skorzystania z preferencji IP BOX jest posiadanie licencji do skorzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa (tzw. licencja wyłączna).

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani: wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

1.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

2.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

3.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3; 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4. ust. 2

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji (art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT).

Według art. 30cb ust. 3 ustawy o PIT, w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie. W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box. W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Mając powyższe przesłanki, podatki spełnia je w stosunku do dochodu z:

1. X P. W ramach tworzenia aplikacji X P. to podatnik stworzył tą aplikacji i to on ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Prace wykonywane nad aplikacją nie są wykonywane pod kierownictwem, a w sposób systematyczny i ustalony z kontrahentem. To podatnik ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wytworzona aplikacja podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ). Przedmiot ten został wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Działalność podatnika jest działalnością badawczo-rozwojową poprzez spełnienie przesłanek "prac rozwojowych" zawartych w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT w którym wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poprzez prace rozwojowe należy rozumieć, autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo - rozwojowej. Jako że działalność rozwojowa jest to działalność prowadzona sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. W przypadku X P. podatnik tworząc swoją aplikację spełnił powyższe przesłanki poprzez systematyczne działanie w ramach ustaleń z kontrahentem co pozwoliło podatnikowi na zwiększenie swoich zasobów wiedzy i wykorzystania jej do nowych zastosowań. Dochód uzyskiwany przez podatnika jest dochodem z umowy sprzedaży prawa własności intelektualnej, a więc podatnik spełnił przesłanki zawarte w 30ca ust. 7 ustawy p.d.o.f. W związku z tym że podatnik prowadzi w ramach KPIR odrębną ewidencję, pozwalającą na wyodrębnienie przychodów i kosztów z poszczególnych źródeł, w tym osobno z X P. przez co spełnia przesłankę z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT.

2. X. W ramach tworzenia aplikacji X to podatnik stworzył tą aplikacji i to on ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Prace wykonywane nad aplikacją nie są wykonywane pod kierownictwem, a w sposób systematyczny i ustalony z kontrahentem. To podatnik ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wytworzona aplikacja podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ).

Przedmiot ten został wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Działalność podatnika jest działalnością badawczo-rozwojową poprzez spełnienie przesłanek "prac rozwojowych" zawartych w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT w którym wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Poprzez prace rozwojowe należy rozumieć, autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo - rozwojowej. Jako że działalność rozwojowa jest to działalność prowadzona sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. W przypadku X podatnik tworząc swoją aplikację wykorzystał wcześniej zdobytą wiedzę i zasoby otrzymane przy tworzeniu aplikacji X P., tworząc dla niej nowe zastosowania, tym bardziej, iż Wnioskodawca wykorzystał tylko w części wiedzę zdobytą w tworzeniu aplikacji X P., przez co praca nad X zwiększyła zasoby wiedzy podatnika. Dochód uzyskiwany przez podatnika jest dochodem z umowy licencyjnej, a więc podatnik spełnił przesłanki zawarte w 30ca ust. 7 ustawy p.d.o.f. W związku z tym, że podatnik prowadzi w ramach KPIR odrębną ewidencję, pozwalającą na wyodrębnienie przychodów i kosztów z poszczególnych źródeł, w tym osobno z X przez co spełnia przesłankę z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy jest poparte wcześniej wydanymi interpretacjami w podobnych sprawach: 0113- KDIPT2-3.4011.488.2019.2.JŚ 0114-KDIP3-1.4011.39.2021.3.AC 0111-KDIB1-2.4011.53.2020.3.ANK. Zatem prawidłowe jest stosownie do dochodów z X P. oraz X obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., regulacji art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 tj.), dalej zwanej ustawą o PIT - podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania

Natomiast w uzupełnieniu wskazał Pan, że sprzeczność ta wynikła z istoty zagadnienia jakie chciał zaznaczyć Wnioskodawca. Zdaniem wnioskodawcy, aby udzielić odpowiedzi na pytania "Czy dochód z aplikacji 1.X P. jest w całości dochodem który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% z art. art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dz.u 2021.1128 t.j z dnia 24 czerwca 2021 r. (stan faktyczny)

2. Czy dochód z wynajmowania oprogramowania X, jest w całości dochodem który może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021.1128 t.j. z dnia 24 czerwca 2021 r. (stan faktyczny i przyszły)" Należy dokonać odpowiedniej wykładni art. 30ca ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 8. Zgodnie z art. 30ca ust. 1 PIT "Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania". Dokonując wykładni językowej podanego przepisu, należy uznać, że do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualne podatek wynosi 5% podstawy opodatkowania. Dlatego Wnioskodawca uznał, iż najbardziej istotnym przepisem, od którego zależy możliwość skorzystania przez wnioskodawcę z wymienionej ulgi, jest uznanie dochodu otrzymywanego przez Wnioskodawcę za dochód z art. 30ca. Ust. 2 pkt 8 "autorskie prawo do programu komputerowego". To właśnie doprowadziło do powstania sprzeczności zakresu wątpliwości wnioskodawcy.

AD. 1. Zatem prawidłowe jest stosownie do całości dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę z programu komputerowego X P. obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., regulacji art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 tj.), dalej zwanej ustawą o PIT - podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania

AD. 2. Zatem prawidłowe jest stosownie do całości dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z programu komputerowego X obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., regulacji art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- w zakresie stosowania do całości dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z programu komputerowego X preferencyjną 5% stawką zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

- w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2021 r.

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Przepis ten od 1 stycznia 2022 r. otrzymał brzmienie

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro, jak wynika z opisu tła faktycznego sprawy:

- Wnioskodawca prowadzi (...) r. jednoosobową działalność gospodarczej w Polsce, której przedmiotem jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem.

- Wnioskodawca wytworzył w toku prac rozwojowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej aplikację X P. i aplikacja X. Programy do której przysługiwały mu osobiste i majątkowe prawa autorskie podlegające ochronie prawnej, które to prawa autorskie Wnioskodawca przeniósł za wynagrodzeniem na Kontrahenta.

- Prace Wnioskodawcy w tym zakresie obejmowały nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych procesów lub usług, przy czym nie miały one rutynowego i okresowego charakteru.

- Efekty prac Wnioskodawcy, tj. aplikacja X P. i aplikacja X powstała w wyniku tworzenia oprogramowania komputerowego jest wynikiem prowadzonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce i nie jest następstwem rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do programów komputerowych, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

- Aplikacja X P. i aplikacja X powstała wyłącznie w wyniku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wynik prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3;

- Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich od innych podmiotów.

- Wnioskodawca przeniósł całość autorskich praw majątkowych do aplikacji X P.

- Wnioskodawca ponosił koszty na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo rozwojową związaną z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- W efekcie podejmowanej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstały obie opisane we wniosku aplikacje podlegające (po jego stronie) ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Wnioskodawca ze sprzedaży aplikacji X P. podlegającej u niego (po jego stronie) ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uzyskuje dochody, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- W okresie, którego dotyczy wniosek nie ponosił Pan wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

- Wnioskodawca prowadzi od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, czyli (...)2021 r. na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w której:

1) Wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

2) Prowadzi ją w sposób zapewniający ustalenie: przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualne.

3) Wyodrębnia w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania do kwalifikowanych dochodów, które uzyskał z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z aplikacji X P. preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% w zeznaniu rocznym.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy bowiem, stworzona w ramach Pan działalności aplikacja X P. podlegające ochronie prawnej na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania będące bezpośrednim efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę - stanowi kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika ponadto, że na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box Wnioskodawca prowadzi na bieżąco, tj. od dnia (...) 2021 r., odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami zawartymi w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując wskazane we wniosku okoliczności stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wskazują, że Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania z kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej czyli aplikacji X P. w opisanym stanie faktycznym czyli za 2021 rok i w latach następnych.

Natomiast w zakresie oceny stanowiska do pytania nr 2 dotyczącego zastosowania preferencyjnej 5% stawki opodatkowania do dochodów z oprogramowania X z aplikacji X, wskazać należy, że Wnioskodawca wskazał, iż:

- W efekcie podejmowanej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstały obie opisane we wniosku aplikacje podlegające (po jego stronie) ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- oprogramowanie X z aplikacji X wynajmuje od podatnika Firma ZYX Inc. w ramach pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, TJ) za wcześniej ustalone wynagrodzenie.

- Firma ZYX ma wynająć od wnioskodawcy ww. aplikacji w zamian za wynagrodzenie.

- Strony nie zastrzegły sposobu korzystania z aplikacji.

- Umowa ma obowiązywać wstecznie, uwzględniając termin wykorzystywania przez firmę ZYX aplikacji podatnika.

- Dochód ma być dochodem z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- Wnioskodawca wskazał że otrzymuje wynagrodzenie w zamian za to, że kontrahent korzysta z jego aplikacji.

- Strony przed rozpoczęciem korzystania przez kontrahenta z aplikacji wnioskodawcy ustaliły miedzy sobą istotne elementy tej czynności prawnej (essentialia negotii) i się do nich stosują. Jednak z uwagi na niezawinione przez strony opóźnienie, do skutecznego zawarcia umowy jeszcze nie doszło. Wolą zarówno Wnioskodawcy jak i kontrahenta jest zawarcie skutecznej umowy potwierdzającą uzyskanie licencji do korzystania z aplikacji X przez kontrahenta od terminu rozpoczęcia korzystania z aplikacji przez kontrahenta.

- Umowa która ma zostać zawarta, będzie dotyczyć licencji niewyłącznej.

- Wnioskodawca prowadzi od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, czyli od (...) 2021 r. na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w której:

1) Wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

2) Prowadzi ją w sposób zapewniający ustalenie: przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualne.

3) Wyodrębnia w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

- Wnioskodawca ponosił koszty na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo rozwojową związaną z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- W okresie, którego dotyczy wniosek nie ponosił Pan wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania do kwalifikowanych dochodów, które uzyskał z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w postaci aplikacji X, czyli jedynie do dochodów uzyskanych z licencji niewyłącznej preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% w zeznaniu rocznym za wskazany we wniosku okres.

Nie ma jednak takiego prawa do umowy najmu programu komputerowego. Zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 3 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż "Przepisy PrAut wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe (art. 53 PrAut) oraz licencji wyłącznej (art. 67 ust. 5 PrAut), zatem wymóg ten jest precyzyjnie odniesiony do konkretnych dwóch modeli umowy, nie ma podstaw, by był stosowany do najmu programu komputerowego. Znaczenie najmu programu komputerowego niewyrażonego na piśmie jest ograniczone ze względu na domniemanie licencji (art. 65 PrAut). W przypadku udostępnienia utworu osobie trzeciej bez zachowania formy pisemnej należy przyjmować, że została udzielona licencja niewyłączna. Choć domniemanie konstruowane jest przez odniesienie do umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, należy rozumieć je szerzej przyjmując, że licencja jest podstawowym modelem udostępniania utworu osobie trzeciej przez uprawnionego. Wynika to ze struktury przepisów rozdziału 5, które skupiają się na dwóch podstawowym umowach autorskich, nie wyłączając przy tym innych modeli umownych". (zobacz: Najem programu komputerowego lub jego kopii cyfrowej jako podstawy korzystania z programu komputerowego (dodatek MoP 21/2019 Legalis Beck)

Wyrażany jest również pogląd, iż "umowy wdrożeniowe, oprócz postanowień przewidujących udzielenie zamawiającemu licencji, mogą być wzbogacone o stosowne postanowienia, które dają zamawiającemu równolegle prawo do korzystania z programu będącego przedmiotem wdrożenia jako najemca. Wprowadzenie dwóch równoległych podstaw korzystania z programu komputerowego jest możliwe na gruncie zasady swobody umów".

Z opisu zawartego we wniosku wskazano, że stworzona w ramach Pana działalności aplikacja X podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - dlatego też w zakresie w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązanie będące bezpośrednim efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę - stanowi kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych. Wnioskodawca prowadzi na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box Wnioskodawca na bieżąco, tj. od dnia (...) 2021 r., odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami zawartymi w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie preferencyjnej 5% stawki opodatkowania dotyczy wyłącznie dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej obliczonego zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

(...) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zauważyć jednak należy, że konstrukcja najmu utworu w prawie autorskim jest częściowo oparta na cywilistycznej konstrukcji najmu rzeczy. "Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz" (art. 659 § 1 k.c.). W prawie autorskim najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej. Prawo najmu egzemplarza utworu ma charakter czysto majątkowy. Najem jest polem eksploatacji utworu, niezależnym od prawa wprowadzenia do obrotu (art. 50 pkt 2 PrAut).

Dlatego też podkreślić należy, że preferencyjna 5% stawka nie znajdzie zastosowania do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę dochodów z najmu ww. aplikacji w zamian za wynagrodzenie.

Reasumując wskazane we wniosku stanowisko odnośnie opodatkowania całości dochodów uzyskanych z aplikacji X jest nieprawidłowe, gdyż Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jedynie do dochodów uzyskanych z licencji niewyłącznej, a nie ma prawa do stosowania preferencyjnej 5% stawki do dochodów uzyskanych z najmu aplikacji X w opisanym stanie faktycznym czyli za 2021 rok i w latach następnych.

Informacje dodatkowe

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia i zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w opisanych przez Wnioskodawcę okolicznościach stanu faktycznego i mającego zaistnieć zdarzenia przyszłego w zakresie postawionych przez Wnioskodawcę pytań które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ zaznacza, że przyjął opisany we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, wg którego Wnioskodawca stwierdził, że uzyskuje dochody z aplikacji X ze źródła, o którym mowa w art. 30ca.ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. licencji niewyłącznej i nie oceniał opisanych we wniosku okoliczności dotyczących skuteczności działań Wnioskodawcy w tym zakresie.

Organ interpretacyjny nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego. Postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest bowiem postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających.

Organ wydający interpretację indywidualną nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego we wniosku zdarzenia lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku odnoszące się do regulacji przepisów materialnego prawa podatkowego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia.

Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie może przy tym prowadzić postępowania ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu orzekania, w tym w postępowaniu kontrolnym, czy podatkowym prowadzonym w oparciu o konkretną dokumentację. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl