0115-KDIT3.4011.216.2024.2.RS - Zwolnienie z PIT nagród promocyjnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.216.2024.2.RS Zwolnienie z PIT nagród promocyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 kwietnia 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę w Polsce i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem jego działalności jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.B).

W ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się Państwo organizacją różnego rodzaju gier, konkursów i eventów o charakterze rozrywkowym.

Wskazane wydarzenia organizowane są w różnych miejscach, są to w szczególności: domy kultury, lokale muzyczne, a także lokale gastronomiczne, kluby i puby. Uczestnictwo w tych wydarzeniach wymaga od uczestnika wpłaty "wpisowego", które stanowi opłatę za wstęp na wydarzenie.

Niniejszy wniosek dotyczy trzech wydarzeń organizowanych przez Państwo - (...). Gry mają charakter drużynowy, są oparte o autorskie pomysły autora, który udziela Państwu licencji na korzystanie ze scenariuszy gier.

Gra " (...)" to rozrywka intelektualna, która ma za zadanie sprawdzić wiedzę uczestników z zakresu różnych dziedzin, jak np. kino, sport, geografia, muzyka, media, itp. Swoją formą przypomina popularne teleturnieje, takie jak: (...).

Gra " (...)" stwarza przed uczestnikami zadanie rozwiązania mrocznej zagadki - jest połączeniem fabuły utworów kryminalnych, zagadek logicznych oraz popularnych (...).

Gra " (...)" swoją formą przypomina (...). Wskazane gry w swoich scenariuszach i pytaniach odwołują się do tzw. "wiedzy ogólnej", m.in. z zakresu historii, geografii czy sztuki. Pobudzają one także uczestników do kreatywnego myślenia.

W każdej z gier uczestniczą drużyny, składające się z kilku osób (co najmniej dwóch). Każda z wymienionych gier przewiduje nagrodę pieniężną lub niepieniężną dla zwycięzcy, która przekazywana jest całej zwycięskiej drużynie. W zależności od liczby uczestników i rodzaju gry, możliwe są dwa zdarzenia przyszłe:

1)

wartość nagrody na jedną osobę (członka zwycięskiej drużyny) nie przekroczy kwoty 200 zł;

2)

wartość nagrody na jedną osobę (członka zwycięskiej drużyny) przekroczy kwotę 200 zł.

Wskazane nagrody (pieniężne lub niepieniężne) promują opisane powyżej wydarzenia (gry) i stanowią dodatkową zachętę do wzięcia w nich aktywnego udziału. W szczególności dotyczy to nagród o charakterze niepieniężnym, które najczęściej przybierają formę biletów do (...), biletów na następną grę organizowaną przez Państwo, gier planszowych, czy też vouchera na zakup jedzenia/napojów w lokalu, w którym odbywa się gra. Tego rodzaju gry mają za zadanie promować działalność Państwa i utrwalać wizerunek jako podmiotu związanego z różnego rodzaju grami/zagadkami/łamigłówkami o charakterze rozrywkowym.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

(...) oraz (...) stanowią formę konkursu z nagrodami. Każda gra ma opracowany regulamin, którego akceptacja przez uczestnika jest warunkiem udziału w konkursie. Wszystkie z wymienionych gier (konkursów) mają elementy rywalizacji i współzawodnictwa - drużyny zdobywają punkty za poprawne odpowiedzi i wygrywa najlepsza drużyna.

(...) - opiera się na pytaniach właśnie z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. (...) - polega na rozwikłaniu zagadki kryminalnej, używając do tego dedukcji, logiki oraz wiedzy powszechnej. W Państwa ocenie są to elementy szeroko rozumianej nauki i kultury.

(...) - to gra podobna do popularnej w TV " (...) - uczestnicy zgadują, jakich odpowiedzi na dane pytanie udzielili ankietowani (dane te zbiera Wnioskodawca). Można zatem powiedzieć, że gra ta opiera się na statystyce, która jest dyscypliną naukową i częścią nauki.

Wydawane nagrody otrzymują osoby bez jakiegokolwiek związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Nagrody otrzymują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, z którymi to osobami nie łączy Państwa żaden stosunek cywilnoprawny (poza akceptacją regulaminu w celu udziału w grze).

Wartość nagród bardzo rzadko przekracza 200 zł, a nigdy nie przekroczy 2.000 zł.

Nagrody zostaną przyznane w związku z nabyciem świadczenia wzajemnego - usługi organizacji gry. Uczestnicy uiszczają "wpisowe", które Wnioskodawca traktuje jako przychód ze wstępu na grę i opodatkowuje.

W zamian ze te "wpisowe" świadczą Państwo usługę organizacji gry, o charakterze rozrywkowym (uczestnicy miło spędzają czas, rozwiązując ciekawe zagadki, odpowiadając na pytania). Nagroda jest ściśle powiązana z uczestnictwem w grze (o cechach konkursu).

Ponoszą Państwo samodzielnie ciężar ekonomiczny (finansowy) nagród przekazywanych zwycięzcom gier, o których mowa we wniosku.

Pytania

1) Czy w przypadku, gdy wartość nagrody na jedną osobę (członka zwycięskiej drużyny) nie przekroczy kwoty 200 zł, powinni Państwo pobrać zryczałtowany podatek od nagrody w grze?

2) Czy w przypadku, gdy wartość nagrody na jedną osobę (członka zwycięskiej drużyny) przekroczy kwotę 200 zł, powinni Państwo pobrać zryczałtowany podatek od nagrody w grze?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, w przedstawionym stanie faktycznym, nie są Państwo zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku od nagród wypłacanych uczestnikom gry.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podatek ten pobiera i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego podmiot dokonujący wypłaty tej wygranej lub nagrody (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z formą konkursu. Zatem od wygranej w takim konkursie zasadniczo powinni Państwo pobierać zryczałtowany podatek dochodowy - chyba, że taki dochód (przychód) jest zwolniony z podatku.

W Państwa ocenie, taka sytuacja ma miejsce w opisanym stanie faktycznym, wobec czego nie są Państwo zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Formą wspomnianych w tym przepisie nieodpłatnych świadczeń są także wygrane/nagrody w konkursach czy grach. Jeżeli zatem taka nagroda czy wygrana ma związek z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, to taka wygrana/nagroda jest zwolniona z podatku.

W Państwa ocenie taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Opisane powyżej konkursy/gry/wydarzenia stanowią element reklamy oraz promocji Państwa działalności. Mają one na celu zachęcić uczestników do brania udziału w przyszłych konkursach/grach/wydarzeniach organizowanych przez Państwo, a także wywoływać pozytywne skojarzenia z Państwem.

Takie stanowisko, w podobnym stanie faktycznym, potwierdza interpretacja indywidualna z 20 kwietnia 2022 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.94.2018.8.ENB.

Według Państwa, w przedstawionym stanie faktycznym, nie są Państwo zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku od nagród wypłacanych uczestnikom gry. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podatek ten pobiera i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego podmiot dokonujący wypłaty tej wygranej lub nagrody (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z formą konkursu. Zatem od wygranej w takim konkursie zasadniczo powinni Państwo pobierać zryczałtowany podatek dochodowy - chyba, że taki dochód (przychód) jest zwolniony z podatku.

W Państwa ocenie, taka sytuacja ma miejsce w opisanym stanie faktycznym, wobec czego nie są Państwo zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Nie ulega wątpliwości, że organizują Państwo gry i konkursy w rozumieniu tego przepisu, które przewidują nagrody ("wygrane").

W Państwa ocenie, rozrywkowy charakter tych konkursówgier nie wyklucza uznania, że są to gry/konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Kategorie te obejmują bowiem wszystkie pytania i zagadnienia, których dotyczą pytania/zagadki w ramach opisanych wyżej gier (...), (...) oraz (...).

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN użyte w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. określenia oznaczają:

1)

nauka - "ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień";

2)

kultura - "materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory";

3)

sztuka - "dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: wytwór lub wytwory takiej działalności";

4)

dziennikarstwo - "zajęcie dziennikarza" (który to zajmuje się "zbieraniem informacji, pisaniem artykułów i przeprowadzaniem wywiadów" na wszelkie możliwe tematy);

5)

sport - "ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników".

Pojęcia te są na tyle szerokie, że obejmują one wszelkie możliwe kategorie pytań i zagadek, jakie mogą pojawić się w ramach gier (...) oraz (...).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z treścią ww. przepisu:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są obciążone wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień bądź zaniechań są opodatkowane.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w tym również premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach, czy programach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy:

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę, po stronie uczestników w związku z przyznaną nagrodą pieniężną lub niepieniężną, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże fakt, że uczestnik wydarzenia uzyskuje przychód podatkowy nie musi automatycznie oznaczać konieczności zapłaty podatku dochodowego. W niektórych sytuacjach ma bowiem zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku odchodowym od osób fizycznych:

Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem m.in. aby:

* otrzymana nagroda była wygraną w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

* jednorazowa wartość nagrody nie przekroczyła kwoty 2000 zł.

Przystępując do oceny skutków podatkowych przyznania nagród w organizowanych przez Państwa konkursach zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda". Wobec czego - w celu ich określenia - uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "konkurs" jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zgodnie z definicją słownikową "dziedzina" to "zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, techniki, kultury, itp.".

W przepisach podatkowych brak jest również definicji "nauki", ale zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN - nauka to ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości. Według tego samego Słownika wiedza to uczenie się lub uczenie kogoś. Z powołanych definicji wynika, że "nauka" odnosi się do określonej wiedzy z różnych dziedzin życia.

Z kolei zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN "kultura" to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory.

Jak wskazali Państwo w treści wniosku oraz jego uzupełnienia, konkurs (...) opiera się na pytaniach z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Ponadto ma opracowany regulamin, posiada cechy rywalizacji i końcowo wyłania zwycięzców.

Zatem należy uznać, że przyznane nagrody w tym konkursie, skoro ich wartość nie przekracza kwoty 2000 zł przez uczestników (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, lecz niebiorące udziału w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu zorganizowanego przez Państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego nie ciążą na Państwie obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i wpłaceniem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w tym konkursie.

Odnosząc się do gier (...) oraz (...) nie sposób uznać, że stanowią konkursy z jednej z dziedzin wymienionych w omawianym przepisie. Grę (...) polegającą na rozwikłaniu zagadki kryminalnej, używając dedukcji i logiki, czy wiedzy powszechnej nie można przyporządkować do którejkolwiek z tych dziedzin bądź do wszystkich równocześnie. Podobnie gra (...), jeśli pytania w niej zawarte opierają się na danych zbieranych przez Państwo w formie ankiet, nie oznacza jeszcze, że jest konkursem z dziedziny naukowej - statystyki.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych w powołanym zwolnieniu, tj.:

* świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny, co oznacza, że otrzymanie świadczenia nie jest uzależnione od dokonania przez otrzymującego jakiejkolwiek czynności na rzecz świadczeniodawcy (brak zobowiązania wzajemnego), jak też, że świadczenie nie jest nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności,

* świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,

* jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł,

* świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest zatem otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Ponadto świadczenie to musi być otrzymywane w ramach promocji lub reklamy świadczeniodawcy.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie wyłącznie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Dokonując wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne" (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem, należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

W analizowanym stanie faktycznym nagrody występują w związku z uczestnictwem w konkursach, w których uczestnicy pomiędzy sobą rywalizują (współzawodniczą) w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, każda gra ma regulamin. Powyższe wskazuje zatem, że nagrody otrzymują zwycięzcy konkursu a nie wszyscy uczestnicy.

W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Państwa, nawet jeśli wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł. Przesądza o tym fakt, że nagroda nie jest wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Państwa, a jej uzyskanie uzależnione jest od wzięcia udziału w konkursie i osiągnięcia najlepszych rezultatów w rywalizacji. Podkreślenia wymaga, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie biletów na następne gry nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną, jak też nie może być nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach po wpłaceniu wpisowego, które opodatkowują Państwo jako przychód z działalności.

W niniejszej sprawie nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Państwa, że wartość nagród wydanych w organizowanych konkursach korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Państwo jako organizator konkursów jesteście zobowiązani pobrać od wartości nagród (wygranych w grach (...)) przekazywanych uczestnikom - zwycięzcom 10% zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanej przez Państwo interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnych sprawie i nie jest wiążąca dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Interpretacje indywidualne nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl