Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT3.4011.164.2020.1.MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2020 r. (data wpływu 19 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem, prowadzi ok. 30 hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Xi, otrzymuje dochody tylko i wyłącznie z prowadzonej działalności rolniczej.

W miesiącu wrześniu 2019 r. złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Y wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach działania "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" na kwotę (...) zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Y pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dotację w wysokości (...) zł. Dotacja polegała na refundacji udokumentowanych, poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów - na konto wpłynęła 31 października 2019 r.

W związku z powyższym WFOŚiGW w Y przysłał Wnioskodawcy PIT-11 wykazując kwotę przyznanej dotacji, tj. (...) zł w poz. 76, części F jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 47d - "dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych", jak również art. 21 ust. 1 pkt 129a - "świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) podlegają zwolnieniu przedmiotowemu.

W odczuciu Wnioskodawcy przytoczone przepisy wskazują na zwolnienie przedmiotowe otrzymanej przeze niego dotacji z WFOŚiGW z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć otrzymaną dotację do przychodów z innych źródeł otrzymanych w roku 2019 i ująć w zeznaniu rocznym, a następnie odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy, czy też dochód ten objęty jest zwolnieniem przedmiotowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 47d lub pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy płatnik WFOŚiGW prawidłowo zakwalifikował dotację do pozostałych źródeł przychodu podatnika, którym jestem w tym przypadku? Czy, jeżeli wspomniana dotacja jest objęta zwolnieniem przedmiotowym, w ogóle powinna być ujmowana w jakiejkolwiek pozycji zeznania rocznego?

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja otrzymana z WFOŚiGW na wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, nie powinna być zaliczana do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega natomiast zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Z kolei ust. 2 ww. przepisu stanowi, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Wojewódzkie fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) - art. 400 ust. 3 cyt. ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-42 - art. 400b ust. 2 cyt. ustawy.

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych - art. 411 ust. 8 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Y jest instytucją powołaną w 1993 r. w celu finansowania ochrony środowiska. Działalność Funduszu jako samorządowej osoby prawnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

W odniesieniu do kwestii opodatkowania otrzymanych dotacji wskazać należy, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymieniono tzw. "inne źródła" (pkt 9).

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń - art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2019 r. (we wniosku Wnioskodawca przytoczył treść przepisu w stanie prawnym dotyczącym 2020 r.), wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

a. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub

b. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego * w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Zatem z ww. przepisu wynika, że zwolnieniem z podatku objęte są wyłącznie świadczenia otrzymane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Zwolnienie to ma również zastosowanie do budynków nowo budowanych, które nie zostały przekazane lub zgłoszone do użytkowania, pod warunkiem, że uzyskano zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129a cytowanej ustawy został wprowadzony przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. (art. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Jaki wynika z treści wniosku, Program, z którego dofinansowanie otrzymał Wnioskodawca, to "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie", który skupia się na wsparciu wapnowania regeneracyjnego gleb.

Zatem Program, o którym mowa w przedmiotowym wniosku, nie spełnia kryteriów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

* jego celem nie jest realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które wpływają na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę efektywności energetycznej oraz

* nie dotyczy jednorodzinnych budynków mieszkalnych,

W konsekwencji nie ma podstaw, by uznać, że otrzymane w ramach ww. Programu środki pieniężne stanowiły dla jego Beneficjenta - Wnioskodawcy, przychód zwolniony z opodatkowania, który będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu natomiast do kwestii zwolnienia przedmiotowego na podstawie powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdzić należy, że nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Z treści tego przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Innymi słowy, aby dane świadczenie mogło korzystać z powyższego zwolnienia powinno być dotacją, subwencją, dopłatą lub innym nieodpłatnym świadczeniem albo świadczeniem częściowo odpłatnym, otrzymanym na cele związane z działalnością rolniczą od konkretnego podmiotu, a mianowicie: z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Zatem, aby otrzymane świadczenie podlegało zwolnieniu muszą łącznie zachodzić dwie przesłanki tj.:

1.

świadczenie musi być przeznaczone na cele związane z działalnością rolniczą,

2.

finansowanie świadczeń musi pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

W niniejszej sprawie nie wszystkie jednak przesłanki zostały spełnione.

Co prawda przedmiotowe świadczenie przeznaczone jest na działalność rolniczą - Zainteresowany prowadzi działalność rolniczą i otrzymał dofinansowanie na regenerację środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie (celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych - zob. https://www.gov.pl/web/klimat/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie).

Niemniej jednak świadczenie to nie zostało sfinansowane z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, nie pochodzi od agencji rządowej, agencji wykonawczej lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Wnioskodawca uzyskał przychód w związku z otrzymaniem dotacji od samorządowej osoby prawnej. Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego państwową osobą prawną, nie stanowi dotacji otrzymanej z budżetu państwa (jednostek samorządu terytorialnego). Dodatkowo Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest agencją wykonawczą. Status agencji wykonawczej posiadają natomiast, przykładowo: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Y (samorządowej osoby prawnej) - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 47d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwotę otrzymanych środków pieniężnych Wnioskodawca powinien wykazać w pozycji "inne źródła" w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła ich wypłata, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku i opodatkować na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że: dotacja otrzymana z WFOŚiGW na wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, nie powinna być zaliczana do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega natomiast zwolnieniu (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47d oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów-w art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy) z zastrzeżeniem art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. , poz. 374, z późn. zm.). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl