0115-KDIT3.4011.163.2022.2.JG, IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0115-KDIT3.4011.163.2022.2.JG - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.163.2022.2.JG IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 lutego 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 17 maja 2022 r. (data wpływu 20 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną uzyskującą dochody z udziału w spółce (...) (dalej: Spółka), jako jej wspólnik.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w ramach swojej działalności oferuje usługi programistyczne wykonywane na rzecz podmiotów trzecich.

Działalność programistyczną Spółki można podzielić na sześć głównych grup:

I. Projekty, w ramach których Spółka tworzy i wdraża u klienta oprogramowanie komputerowe, stanowiące część większego systemu klienta. Spółka przy tych projektach nie ingeruje w gotową część systemu klienta, a więc nie musi jej być udzielana licencja na modyfikowanie gotowego oprogramowania, ale tworzy nową część oprogramowania, która jest integrowana z istniejącym systemem. W ramach tego typu projektów oprogramowanie jest tworzone przez Spółkę od początku, tj. od prac analitycznych, przez specyfikację oprogramowania aż po stworzenie kodu źródłowego oprogramowania. Klient, w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą odbioru prac nad daną częścią oprogramowania, nabywa całość autorskich praw majątkowych do będących programami komputerowymi utworów prawnoautorskich powstałych w ramach umowy na wszelkich polach eksploatacji a ponadto w ramach nabycia majątkowych praw autorskich do utworów, uzyskuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do nich. Tworzenie oprogramowania następuje w przypadku tych projektów w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, zależnie od potrzeb konkretnego projektu oraz wymagań klienta.

Umowy z klientami na ten typ projektów zawierane są przez Spółkę w dwóch modelach:

1.

umowa na wykonanie konkretnego projektu

2.

umowa ramowa, na podstawie, której składane są zlecenia na konkretne projekty.

Niezależnie jednak od modelu, kwestia określenia wynagrodzenia, zasady przekazania praw autorskich oraz sposób wykonywania umowy uregulowane są identycznie.

Przychód kwalifikowany w przypadku tej grupy projektów jest przychodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualne tj. przychodem z odpłatnego przeniesienia będących własnością Spółki autorskich praw majątkowych do utworu będącego programem komputerowym.

II. Projekty, w ramach których Spółka tworzy na zlecenie klienta oprogramowanie komputerowe dedykowane indywidualnie dla jego potrzeb na podstawie umowy ramowej o współpracy. W ramach tego typu projektów oprogramowanie jest tworzone przez Spółkę od początku, tj. od prac analitycznych, przez stworzenie dokumentacji oprogramowania po napisanie kodu źródłowego oprogramowania, przy czym współpraca opiera się o umowę ramową o współpracy a specyfikacja danego oprogramowania jest ustalana odrębnie dla każdego zlecenia składanego na podstawie tej umowy. Wynagrodzenie Spółki również jest ustalane indywidualnie w ramach poszczególnych zleceń. Zgodnie z umową ramową, klient w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą zaakceptowania przez niego powstałego oprogramowania, nabywa całość autorskich praw majątkowych do będących programami komputerowymi utworów prawnoautorskich powstałych na podstawie zlecenia a ponadto Spółka przenosi na klient prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do powstałego oprogramowania.

Przychód osiągany w ramach tej grupy projektów jest przychodem ze sprzedaży kwalifikowanego IP, tj. przychodem z odpłatnego przeniesienia będących własnością Spółki autorskich praw majątkowych do utworów będących programami komputerowymi.

III. Projekty, w ramach których Spółka tworzy na zlecenie klienta oprogramowanie komputerowe dedykowane indywidualnie dla jego potrzeb na podstawie umowy o wykonanie konkretnego projektu. W ramach tego typu projektów Spółka tworzy i wdraża u klienta oprogramowanie, które jest tworzone przez Spółkę od początku, tj. od prac badawczych, przez wersje koncepcyjne oprogramowania, aż po przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej oprogramowania, przy czym szczegółowa specyfikacja oprogramowania jest określona w umowie. Zgodnie z umową, klient w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, nabywa całość autorskich praw majątkowych do będących programami komputerowymi utworów prawnoautorskich powstałych na podstawie umowy, a ponadto Spółka przenosi na klienta prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do powstałego oprogramowania. Przychód osiągany w ramach tej grupy projektów jest przychodem ze sprzedaży kwalifikowanego IP, tj. przychodem z odpłatnego przeniesienia będących własnością Spółki autorskich praw majątkowych do utworów będących programami komputerowymi.

IV. Projekty, w ramach których Spółka tworzy na zlecenie klienta oprogramowanie komputerowe dedykowane indywidualnie dla jego potrzeb na podstawie umowy o wykonanie konkretnego projektu, przy czym Spółka może chcieć wykorzystać stworzone oprogramowanie w całości lub w części na potrzeby innych projektów. W ramach tego typu projektów Spółka tworzy i wdraża u klienta oprogramowanie, które jest tworzone przez Spółkę od początku tj. od prac badawczych, przez wersje koncepcyjne oprogramowania aż po przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej oprogramowania, przy czym a szczegółowa specyfikacja oprogramowania jest określona w umowie. Zgodnie z umową, Spółka w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, udziela klientowi odpłatną, nieprzenoszalną, niewyłączną i nieograniczoną ze względu na liczbę stanowisk licencję na korzystanie z będących programami komputerowymi utworów prawnoautorskich powstałych na podstawie umowy.

Przychód osiągany w ramach tej grupy projektów jest przychodem z udzielenia licencji do kwalifikowanego IP, tj. przychodem z odpłatnego udzielenia licencji na korzystanie z będących własnością Spółki autorskich praw majątkowych do utworów będących programami komputerowymi.

V. Umowy serwisowe, na podstawie których Spółka świadczy usługi wsparcia technicznego istniejącego oprogramowania, efektem jej usług jest diagnozowanie przez Spółkę problemów funkcjonującego już oprogramowania i usuwanie znalezionych błędów. Efektem prac w ramach tego typu projektów nie jest co do zasady powstanie nowych utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Natomiast w niektórych przypadkach w ramach tych usług może być konieczne rozwinięcie dodatkowych komponentów lub funkcjonalności i w takim przypadku powstanie nowy program komputerowy stanowiący dopełnienie istniejącego systemu, a autorskie prawa majątkowe do tego programu komputerowego zostaną przeniesione na klienta w ramach wynagrodzenie umownego. W związku z tym przychody osiągane na podstawie tych umów nie będą w większości przychodami z kwalifikowanego IP, w związku z czym nie będą podlegały uldze IP Box natomiast gdyby w ramach usług wsparcia technicznego powstawał nowy program komputerowy, wówczas wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do niego będzie przychodem z kwalifikowanego IP, który zostanie wyodrębniony i do którego Wnioskodawca zastosuje ulgę IP Box.

VI. Umowy, których przedmiotem jest udostępnienie istniejącego systemu na podstawie licencji oraz rozwój systemu poprzez dodawanie do niego nowych funkcjonalności na podstawie zleceń składanych przez klienta. Spółka otrzymuje w tym przypadku comiesięczną opłatę z tytułu udzielonej licencji oraz jednorazowe opłaty licencyjne z tytułu udzielenia licencji na nowe funkcjonalności powstałe na zlecenie klienta. W związku z czym osiągnięty w ten sposób przychód jest przychodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Osoby, które współpracują ze Spółką w ramach własnych działalności gospodarczych (dalej łącznie jako: Wykonawcy), wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują one w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki. W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt. Działalność Wykonawców jest działalnością innowacyjną nie tylko dlatego, że polega na tworzeniu nowego oprogramowania, ale również z tej przyczyny, że klientami Spółki są podmioty zlecające Spółce tworzenie nowych rozwiązań, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Trzeba podkreślić, iż Wykonawcy Spółki nieustannie poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności w celu ulepszenia istniejących produktów oraz usług albo stworzenia innowacyjnych rozwiązań. W ramach prac prowadzonych przez Wykonawców Spółki oceniana jest również przydatność danych rozwiązań technologicznych oraz/lub nowych technologii, które mogą zmienić rynek oraz znane do tej pory rozwiązania.

Działania Spółki z zakresu wspierania klientów w zakresie utrzymywania i wsparcia już wdrożonych rozwiązań nie są zaliczane przez Spółkę do prac badawczo-rozwojowych, gdyż są to działania rutynowe, związane z bieżącą obsługą już wdrożonych i znanych rozwiązań - w tym zakresie dochody Spółki nie będą objęte ulgą IP Box.

Chcąc prowadzić swoją działalność Spółka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, tj. opisanych wyżej Wykonawców. Rodzaj działalności prowadzony przez Spółkę, a tym samym zakres aktywności Wykonawców charakteryzuje się wysoką indywidualnością, oryginalnością oraz niepowtarzalnością w zestawieniu z dostępnymi rozwiązaniami na rynku. Spółka tworząc oprogramowanie korzysta z wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji własnych, a także swoich Wykonawców.

Prace, za które jest odpowiedzialna Spółka są każdorazowo koordynowane przez menedżerów projektów, aby przebiegały sprawnie i jak najbardziej efektywnie. Koordynacja prac w Spółce opiera się na nowoczesnej metodyce. Metodyka ta pozwala na równoległe prowadzenie prac nad kilkoma, różnymi zagadnieniami jednocześnie. (...) dostarczają efekty pracy, w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu można reagować na zmieniające się szybko realia rynkowe. W wyniku tego usługi realizowane są przez Wnioskodawcę w sposób ciągły i zorganizowany.

Co istotne, każdy projekt jest rozdzielany na (...). Spółka dba o rotację Wykonawców między projektami co jest niezbędne, aby w każdym projekcie pojawiały się nowe pomysły, w wyniku których powstaje i rozwija się innowacyjna technologia. Rezultatem działań Spółki jest zindywidualizowane, posiadające cechy kreatywności i oryginalności oprogramowanie.

W wyniku usług świadczonych przez Spółkę:

a)

powstają programy komputerowe, które są rezultatem jego twórczej oraz indywidualnej działalności intelektualnej, co sprawia, że należy kwalifikować je jako utwór (dalej jako "Utwór"), który jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);

b)

są twórczo rozwijane i ulepszane programy komputerowe, w taki sposób, że powstają nowe utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pod pojęciem rozwijania i ulepszania oprogramowania należy rozumieć podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności zmierzające do poprawy lub poszerzenia użyteczności albo funkcjonalności oprogramowania. Ulepszenie lub rozwinięcie istniejącego oprogramowania, poprzez dopełnienie go o nowy komponent (nowy kod źródłowy), w istocie stanowi stworzenie nowego programu komputerowego (uzupełnienie istniejącego programu komputerowego o nowy, zintegrowany z nim program komputerowy). Rozumiany w ten sposób program komputerowy stanowi nowe prawo własności intelektualnej, które podlega ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ww. ustawy. W sytuacji, gdy Spółka rozwija i ulepsza oprogramowanie, to czynności te zmierzają do poprawy użyteczności i funkcjonalności tego oprogramowania.

Działalność prowadzona przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w ramach prowadzonych projektów i tworzonych produktów, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań obejmującą prace rozwojowe.

Działalność Spółki w ramach prowadzonych projektów i tworzonych programów komputerowych jest działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, chyba, że w ramach okresowych zmian powstają ulepszenia stanowiące nowe programy komputerowe, które uzupełnią już istniejące systemy.

Wykonawcy w ramach zawartych z Wnioskodawcą umów przenoszą na jego rzecz całość majątkowych praw autorskich do rezultatów swojej pracy - programu komputerowego na wskazanych w umowie polach eksploatacji, otrzymując za to wynagrodzenie, przy czym zamiarem Stron jest, żeby przeniesienie tych praw miało jak najszerszy zakres.

W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem.

Zgodnie z zawartymi umowami Wnioskodawca nabywa od Wykonawców na zasadzie wyłączności, wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Utworem. Dodatkowo Wykonawcy udzielają Wnioskodawcy wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu oraz upoważniają go do wykonywania ich autorskich praw osobistych.

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi w przypadku umów zawieranych z Wykonawcami w ramach ich jednoosobowych działalności gospodarczych z chwilą akceptacji lub przyjęcia Utworu przez Spółkę. Utwory w postaci kodu źródłowego zostają przekazane w postaci zapisu cyfrowego poprzez umieszczenie ich w repozytorium własnym Spółki lub jej klienta. Ponadto, akceptacja utworów wykonanych w danym miesiącu przez Wykonawcę jest potwierdzana dokumentem w formie pisemnej wskazującym utwory wykonane przez danego Wykonawcę w danym miesiącu.

Wnioskodawca nabywa od Wykonawców kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych unikalnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość). Programy komputerowe, które wytwarza Spółka wyróżniają się na rynku spośród innych produktów IT co potwierdza ich unikalny charakter i wysoki poziom zaawansowania technologicznego.

Wnioskodawca komercjalizuje wyniki pracy, które powstały w ramach świadczonych przez Spółkę usług w następujący sposób:

- przekazując odpłatnie na rzecz klienta wszelkie prawa własności intelektualnej do wytworzonego przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, otrzymując za to wynagrodzenie (dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej);

- udzielając odpłatnej licencji do wytworzonego przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, otrzymując za to opłaty licencyjne (dochód z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej);

- otrzymując wynagrodzenie na świadczone usługi niezwiązane bezpośrednio z wytwarzaniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opierające się na świadczeniu usług utrzymaniowych oraz wszelkiego typu zadań z zakresu wsparcia klientów. Spółka za wykonanie powyższych usług otrzymuje wynagrodzenie, przy czym w przypadku, jeśli dla danego klienta świadczone są zarówno usługi, w ramach których Spółka otrzymuje wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji do kwalifikowanego IP jak też usługi niemające badawczo-rozwojowego charakteru, rozdzielenie wynagrodzenia następuje albo przez wyodrębnienie pozycji na fakturze albo poprzez wystawienie klientowi osobnych faktur. Na tej podstawie Spółka uwzględnia te przychody w prowadzonej przez siebie ewidencji rachunkowej.

Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, chciałby skorzystać z preferencyjnej stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, 2020 (poprzez złożenie stosownej korekty po otrzymaniu pozytywnej indywidualnej interpretacji podatkowej) oraz 2021, rozumieć należy przez to opodatkowanie ww. stawką dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r.

Wnioskodawca od 26 lipca 2006 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową i uzyskuje z tego tytułu dochody.

Spółka prowadząc swoją działalność ponosi m.in. następujące rodzaje kosztów:

- koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą;

- koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe koszty powinny być kwalifikowane do następujących zmiennych wskaźnika nexus:

- do litery "a" wskaźnika powinny zostać zaliczone koszty ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki;

- do litery "b" wskaźnika powinny zostać zaliczone koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą;

przy czym Wnioskodawca do wskaźnika nexus nie będzie zaliczał całości kosztów kwalifikowanych, ale jedynie taki procent poniesionych kosztów kwalifikowanych jaki będzie odpowiadał w roku podatkowym procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w całości przychodu uzyskanego przez niego od podmiotów zewnętrznych w skali roku.

Każdy z wymienionych przez Spółkę wydatków, jest wydatkiem poniesionym w ramach działalności, którą prowadzi Spółka oraz ma bezpośredni związek ze świadczonymi przez nią usługami o charakterze twórczym. Ponoszenie omówionych wydatków jest kluczowe do prowadzenia tego rodzaju działalności przez Spółkę.

Kwalifikowanym IP w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest autorskie prawo do programu komputerowego i właśnie z wytworzeniem lub ulepszeniem tego konkretnego kwalifikowanego IP wiążą się wymienione we wniosku wydatki. Wnioskodawca ponosi wymienione we wniosku koszty w związku z tworzeniem każdego oprogramowania, które powstaje w ramach działalności Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Spółka zajmuje się wyłącznie tworzeniem oprogramowania, w związku z czym wszystkie ponoszone przez nią koszty mają związek z tym rodzajem działalności, przy czym niniejszy wniosek dotyczy podstawowej części działalności Spółki tj. wytwarzania nowego oprogramowania, nie obejmuje natomiast mniej istotnej części działalności Wnioskodawcy polegającej na rutynowych usługach informatycznych (usługi wsparcia, usługi serwisowe).

W szczególności, w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej opierającej się na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania Spółka musi ponosić wydatki na ubezpieczenie OC jej działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej działalności programistycznej. Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę i stanowi zabezpieczenie finansowe, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim (klientom, kontrahentom). Dzięki temu wydatkowi, Wnioskodawca zapewnia sobie bezpieczeństwo finansowe w razie zdarzenia, które mogłoby narazić go na straty materialne w razie braku takiego ubezpieczenia. Wnioskodawca podkreśla, że koszt ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż klienci Spółki wymagają od niego posiadania ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie nie zawarliby z nim umów, a zatem Wnioskodawca nie mógłby, w takim przypadku, prowadzić działalności gospodarczej z zakresu tworzenia i rozwijania oprogramowania.

Dodatkowo, kluczowe dla Spółki jest ponoszenie wydatków w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, wydatek ten zapewnia Spółce możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej opierającej się na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania. Wykonawcy Spółki, wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową w postaci prac rozwojowych. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac rozwojowych wykonanych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki. W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku tworzenia programów komputerowych w praktyce wynikiem prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie całość lub część programu komputerowego w postaci kodu źródłowego stąd też w przypadku tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie następowało łącznie z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Wydatki na wynagrodzenie współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze, stanowią wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej obejmujących jednocześnie autorskie prawa majątkowe i są nabywane od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi księgi rachunkowe. W prowadzonej przez Spółkę ewidencji rachunkowej wyodrębnione jest każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, dodatkowo ewidencja ta prowadzona jest w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto, w prowadzonej ewidencji wyodrębnione są koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Spółka prowadzi w sposób, o którym mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych księgi rachunkowe od 1 stycznia 2019 r. oraz są one prowadzone w ww. sposób od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zapisy w tych księgach są prowadzone na bieżąco.

Doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wynikające z uzupełnienia wniosku z 17 maja 2022 r. (data wpływu 20 maja 2022 r.):

- tak, wspólnikami Spółki (...) są wyłącznie osoby fizyczne;

- pytanie nr 2 ww. wezwania:

Jeżeli wspólnikami spółki (...) nie są wyłącznie osoby fizyczne, to czy spółka (...) złożyła Informację CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki (...) oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki, czyli informację o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki (...) aby uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT - mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (Jeżeli rok obrotowy spółki (...) w której jest Pani wspólnikiem pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz co najmniej jeden z jej wspólników nie jest osobą fizyczną, to spółka ta - jeśli nie chciała być w 2021 r. podatnikiem CIT - powinna do końca grudnia 2020 r. złożyć informację CIT-15J.)

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy Spółki, gdyż jej wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne;

- Spółka prowadzi działalność w zakresie opisanym we wniosku od 26 lipca 2006 r.;

- pytanie nr 4 ww. wezwania:

Działalność Spółki w ramach prowadzonych projektów i tworzonych programów komputerowych jest działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętność, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, chyba że w ramach okresowych zmian powstają ulepszenia stanowiące nowe programy komputerowe, które uzupełnią już istniejące systemy. Z powyższego stwierdzenia wynika, że w ramach okresowych zmian tworzone są nowe programy komputerowe, które uzupełniają nowe systemy. Czy oznacza to zatem, że te programy tworzone w ramach okresowych zmian stanowią działalność wyłączoną z prac rozwojowych bowiem są działalnością obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

Odpowiedź:

Wnioskodawca w powyższym fragmencie odniósł się do obszaru działań Spółki, które sprowadzają się do prowadzenia prac utrzymaniowych zleconych przez klienta. Co do zasady, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki nie rozlicza i nie będzie rozliczał tego rodzaju usług (o charakterze nietwórczym) przy uwzględnieniu ulgi podatkowej 5%. Może się jednak zdarzyć, że w ramach prac utrzymaniowych realizowanych przez Spółkę klient zleci Spółce oddzielną usługę polegającą na stworzeniu nowego programu komputerowego. W takim przypadku zawsze będzie to odrębna i identyfikowalna usługa świadczona przez Spółkę na rzecz klienta i tylko w takim przypadku Wnioskodawca jako wspólnik Spółki chciałby rozliczyć dochód z takiej odrębnej usługi przy uwzględnieniu ulgi IP Box; - pytanie nr 5 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Wykonawcy w ramach zawartych z Wnioskodawcą umów przenoszą na jego rzecz całość majątkowych praw autorskich do rezultatów swojej pracy - programu komputerowego na wskazanych w umowie polach eksploatacji, otrzymując za to wynagrodzenie, przy czym zamiarem Stron jest, żeby przeniesienie tych praw miało jak najszerszy zakres.

w kontekście stwierdzenia:

W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem.

czy organ prawidłowo rozumie przedstawiony opis, z którego wynika, że spółka (...), której jest Pani wspólnikiem, żadnych prac badawczo-rozwojowych sama nie wykonuje, a jedynie kupuje od Wykonawców, wyniki ich prac badawczo-rozwojowych, które tworzyli Oni w ramach własnych działalności gospodarczych?

Odpowiedź:

Spółka (...) realizuje prace badawczo-rozwojowe (tworzy programy komputerowe) poprzez prace zatrudnianych przez siebie Wykonawców-programistów działających (...). Stworzenie przez spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15, a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d); - pytanie nr 6 ww. wezwania:

Jeżeli natomiast organ, źle rozumie powyższy opis, to czy Spółka (...) prowadzi bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową, która wypełnia definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustany o podatku dochodowym od osób fizycznych, której wynikiem jest wytworzenie, rozwinięcie i ulepszenie przez nią podlegających ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programów komputerowych z posiadania lub przeniesienia praw autorskich do których uzyskuje ona wynagrodzenie z tytułów określonych w art. 30ca ust. 7 ustany o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź:

Zważywszy, że Spółka (...) prowadzi bezpośrednio prace badawczo-rozwojowe dzięki pracy zatrudnianych przez nią Wykonawców-programistów działających zasadniczo (...), stworzenie przez Spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15, a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d). Zatem Spółka (...) prowadzi bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową, która wypełnia definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której wynikiem jest wytworzenie, rozwinięcie i ulepszenie przez nią podlegających ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programów komputerowych z posiadania lub przeniesienia praw autorskich, do których uzyskuje ona wynagrodzenie z tytułów określonych w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; - pytanie nr 7 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem: (...) dostarczają efekty pracy, w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu można reagować na zmieniające się szybko realia rynkowe proszę wyjaśnić: a) kto tworzy (...) w jakim celu?

Odpowiedź:

(...) są tworzone przez wspólników spółki (...) w celu optymalnego dostosowania personelu do konkretnego projektu. Celem (...) jest optymalne wykonanie programu komputerowego; b) na jakich zasadach one pracują, co jest wynikiem ich pracy i do kogo wynik ich pracy należy?

Odpowiedź:

(...) pracują na zasadach współpracy personelu, który się na nie składa. Wynikiem pracy (...) jest program komputerowy, który staje się własnością spółki (...). Spółka następnie sprzedaje (odpłatnie przenosi) autorskie prawa do tak stworzonego programu komputerowego na swojego klienta lub odpłatnie udziela swojemu klientowi licencji na korzystanie z takiego programu komputerowego; c) co jest wynikiem pracy takich (...)?

Odpowiedź:

Wynikiem pracy takich (...) jest program komputerowy stanowiący w nowy system lub część systemu już istniejącego; d) kto należy do tak stworzonego (...), czy są to pracownicy Spółki (...)? a jeżeli nie to kto wchodzi w ich skład?

Odpowiedź:

W skład (...) wchodzą osoby stale współpracujące ze spółką w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, w oparciu o zawarte na czas nieoznaczony umowy ramowe, których zakres jest doprecyzowany poprzez zamówienia; e) czy utworzony (...) podlega kierownictwu Spółki (...)?

Odpowiedź:

Bezpośrednio (...) nie podlega kierownictwu spółki (...), projektem i (...) kieruje wyznaczona w ramach projektu osoba pełniąca funkcję project managera. Pośrednio (...) podlega kierownictwu spółki (...) w tym rozumieniu, że kierownictwo może podejmować decyzje o przerwaniu realizowanego projektu albo o zmianie składu (...) realizującego dany projekt; f) prawa autorskie do czego są przenoszone na Spółkę (...)?

Odpowiedź:

Przenoszone są autorskie prawa majątkowe do wyników prac badawczo rozwojowych, którymi w przypadku działalności informatycznej jest program komputerowy (autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego).

g) w jaki sposób wynik prac (...) jest przenoszony na spółkę, czy tak utworzony (...) ma jakąś podmiotowość prawną, a jeżeli nie, to czy wchodzący w jego skład członkowie przenoszą prawa autorskie do wspólnie wytworzonego w jego ramach programu komputerowego jako niepodzielny udział w tym prawie, czy odbywa się to inaczej, jak?

Odpowiedź:

Każdy z członków (...), odpłatnie przenosi na rzecz spółki (...) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów prawnoautorskich wytworzonych przez niego w trakcie współpracy, na podstawie zawartej ramowej umowy o współpracy. Konkretne zlecenia na wykonanie określonych programów w ramach projektu potwierdzone są zamówieniami składnymi na początku kolejnego okresu rozliczeniowego ustalonego między spółką a programistą i potwierdzanymi po wykonaniu protokołami odbioru.

Zauważyć przy tym trzeba, że zgodnie z definicją językową (źródło: Słownik Języka Polskiego PWN), program komputerowy to: "przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer". W związku z tym każda stworzona przez programistę wchodzącego w skład (...) komenda wywołująca reakcję komputera stanowi odrębny program komputerowy i z takich komend składających się na większą całość powstaje system komputerowy będący wieloskładnikowym programem komputerowych działającym jako całość. W związku z tym - każdy członek (...) przenosi odpłatnie na spółkę (...) autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez siebie części większej całości, a suma utworów nabytych przez spółkę (...) od wszystkich członków (...) stanowi całość, która jest następnie sprzedawana lub licencjonowana klientowi spółki (...).

Podkreślić trzeba, że istotą działalności programistycznej jest współpraca i we współczesnej branży IT praktycznie nie zdarzają się sytuacje, żeby system informatyczny był efektem pracy jednej osoby - tworzenie każdego systemu informatycznego (składającego się z większej ilości programów komputerowych w rozumieniu słownikowym) jest efektem pracy większego (...).

(...) tworzone w ramach spółki (...) nie mają żadnej podmiotowości prawnej, są elementem wewnętrznej, niesformalizowanej struktury spółki.

h) czym dokumentowane jest przejście praw autorskich przez członka (...) współtworzącego taki program komputerowy na Spółkę (...)?

Odpowiedź:

Spółka (...) przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego składa członkowi (...) zamówienie na wykonanie określonego programu/funkcjonalności. Zamówienie to jest następnie akceptowane przez członka (...), a po wykonaniu odebrane poprzez protokół odbioru. Niezależnie od tego, każdy stworzony przez programistę - członka (...) kod źródłowy jest umieszczany przez niego na bieżąco w repozytorium kodu należącym do spółki (...).

i) czy dokument potwierdzający przeniesienie praw autorskich z współtworzącego taki program komputerowy członka (...) na Spółkę (...) obejmuje jedynie wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich, czy również należności z innych tytułów, jakich?

Odpowiedź:

Przeniesienie praw autorskich z współtworzącego taki program komputerowy członka (...) na spółkę (...) następuje na podstawie ramowej umowy o współpracy i jest objęte łącznym wynagrodzeniem za wykonanie (napisanie) kodu komputerowego stanowiącego program komputerowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego na spółkę. Programy te są dedykowane, stworzone na konkretne zlecenie spółki (...) więc programista musi je stworzyć, aby móc przenieść prawa autorskie do nich.

- pytanie nr 8 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

W wyniku tego usługi realizowane są przez Wnioskodawcę w sposób ciągły i zorganizowany.

proszę wyjaśnić jakich konkretnie usług świadczonych przez Wnioskodawcę dotyczy to stwierdzenie oraz do jakiego wyniku Wnioskodawca się w nim odnosi?

Odpowiedź:

Przez "usługi" Wnioskodawca miał na myśli proces powstania programu komputerowego. Wynikiem jest powstanie programu komputerowego, do którego prawa autorskie lub licencja są odpłatnie udzielane/przekazywane klientowi spółki (...). Spółka (...) nie realizuje działalność programistycznej incydentalnie, ale jest to całość, jej jedyna działalności od początku istnienia a organizacja przejawia się chociażby działaniem opisanych wyżej zorganizowanych (...); - pytanie nr 9 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Rezultatem działań Spółki jest zindywidualizowane, posiadające cechy kreatywności i oryginalności oprogramowanie.

proszę wyjaśnić, czy organ prawidłowo rozumie, że Spółka (...) kupuje prawa autorskie do programów komputerowych stworzonych przez Wykonawców prowadzących własne działalności gospodarcze i wytworzone w ramach tych działalności, jeżeli tak to wobec tego do jakiego rezultatu działań spółki stwierdzenie to się odnosi?

Odpowiedź:

Sformułowanie to donosi się do faktu, że Spółka (...) realizuje prace badawczo-rozwojowe (tworzy programy komputerowe) poprzez prace zatrudnianych przez siebie Wykonawców-programistów działających zasadniczo w (...). Stworzenie przez Spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15, a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d) i właśnie rezultatem tych działań Spółki jest zindywidualizowane, posiadające cechy kreatywności i oryginalności oprogramowanie; - pytanie nr 10 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

W wyniku usług świadczonych przez Spółkę:

a)

powstają programy komputerowe, które są rezultatem jego twórczej oraz indywidualnej działalności intelektualnej, co sprawia, że należy kwalifikować je jako utwór (dalej jako "Utwór"), który jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);

b)

są twórczo rozwijane i ulepszane programy komputerowe, w taki sposób, że powstają nowe utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pod pojęciem rozwijania i ulepszania oprogramowania należy rozumieć podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do poprawy lub poszerzenia użyteczności albo funkcjonalności oprogramowania. Ulepszenie lub rozwinięcie istniejącego oprogramowania, poprzez dopełnienie go o nowy komponent (nowy kod źródłowy), w istocie stanowi stworzenie nowego programu komputerowego (uzupełnienie istniejącego programu komputerowego o nowy, zintegrowany z nim program komputerowy).

- proszę wyjaśnić: a) czy to oznacza, że Spółka (...) sama tworzy, rozwija i ulepsza programy komputerowe, będące wynikiem prowadzonych przez tę Spółkę prac badawczo rozwojowych, jeżeli tak to jak się to odbywa, czy prace badawczo-rozwojowe prowadzą pracownicy Spółki (...), czy też prace badawczo-rozwojowe są prowadzone bezpośrednio przez wspólników spółki (...), a ich wynikiem jest stworzenie nowych programów komputerowych, jeżeli nie to proszę wskazać jak należy rozumieć te sformułowania?

Odpowiedź:

Spółka (...) prowadzi bezpośrednio prace badawczo-rozwojowe dzięki pracy zatrudnianych przez nią Wykonawców-programistów działających zasadniczo w (...). Stworzenie przez spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15, a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d). Zatem Spółka (...) prowadzi bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową, która wypełnia definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której wynikiem jest wytworzenie, rozwinięcie i ulepszenie przez nią podlegających ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programów komputerowych z posiadania lub przeniesienia praw autorskich, do których uzyskuje ona wynagrodzenie z tytułów określonych w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem we wskazanym zakresie Spółka (...) sama tworzy, rozwija i ulepsza programy komputerowe, będące wynikiem prowadzonych przez tę Spółkę prac badawczo rozwojowych.

b) na czym polegają czynności Wnioskodawcy w zakresie rozwijania i ulepszania oprogramowania, które jak wskazał zmierzających do poprawy lub poszerzenia użyteczności albo funkcjonalności oprogramowania ?

Odpowiedź:

Ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje Wnioskodawca polegają na tworzeniu nowego kodu źródłowego, stanowiącego uzupełnienie istniejącego oprogramowania. W zakresie tej części usług świadczonych przez Spółkę nie dochodzi w istocie do ingerencji w istniejący kod źródłowy, ale jego uzupełnienie poprzez wytworzenie nowego kodu źródłowego stanowiącego jedynie uzupełnienie kodu już istniejącego.

c) czy organ nieprawidłowo wnioskuje, z opisu sprawy, że Spółka (...) kupuje prawa autorskie do programów wytworzonych przez członków (...), a sama tych programów nie tworzy? Jeżeli organ nieprawidłowo rozumie zasady prowadzenia przez Spółkę (...) działalności to proszę je opisać w sposób jednoznaczny i zrozumiały opisując na czym polega prowadzoną bezpośrednio przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa, w toku której to Spółka wytwarza programy komputerowe do których przenosi za wynagrodzeniem prawa autorskie podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z wytworzonych bezpośrednio przez Spółkę (a nie nabytych od Wykonawców) praw autorskich lub prawa te leasinguje i uzyskujcie wynagrodzenie z tego tytułu z posiadanych praw autorskich?

Odpowiedź:

Zważywszy, że Spółka (...) prowadzi bezpośrednio prace badawczo-rozwojowe dzięki pracy zatrudnianych przez nią Wykonawców-programistów działających zasadniczo w (...), stworzenie przez spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15 a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d). Zatem Spółka (...) prowadzi bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową, która wypełnia definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której wynikiem jest wytworzenie, rozwinięcie i ulepszenie przez nią podlegających ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programów komputerowych z posiadania lub przeniesienia praw autorskich do których uzyskuje ona wynagrodzenie z tytułów określonych w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tym zatem polega prowadzona bezpośrednio przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa, w toku której to Spółka wytwarza programy komputerowe do których przenosi za wynagrodzeniem prawa autorskie podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z wytworzonych bezpośrednio przez Spółkę praw autorskich lub prawa te leasinguje i/lub sprzedaje uzyskując wynagrodzenie z tego tytułu z posiadanych praw autorskich.

d) jakie programy zostały wytworzone przez spółkę (...) w 2019, 2020 i 2021 r., w związku z wytworzeniem których Spółka (...) poniosła koszty, które są przedmiotem pytań w sformułowanych przez Panią we wniosku?

Odpowiedź:

Spółka (...) w okresie 2019-2021 wytworzyła następujące programy, w związku z którymi poniosła koszty, które są przedmiotem pytań sformułowanych we wniosku:

(...) - pytanie nr 11 ww. wezwania:

W związku ze wskazaniem we wniosku, że: W sytuacji, gdy Spółka rozwija i ulepsza oprogramowanie, to czynności te zmierzają do poprawy użyteczności i funkcjonalności tego oprogramowania.

jakie konkretnie działania podejmuje Spółka dokonując opisanego rozwoju i ulepszania oprogramowania i czy są one wynikiem prowadzonej przez nią działalności badawczo-rozwojowej?

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy Spółka rozwija i ulepsza oprogramowanie, tworzy ona nowy kod źródłowy, stanowiący uzupełnienie istniejącego oprogramowania. W tym zakresie nie dochodzi w istocie do ingerencji w istniejący kod źródłowy, ale jego uzupełnienie poprzez wytworzenie nowego kodu źródłowego stanowiącego jedynie uzupełnienie kodu już istniejącego, a zatem czynności te zmierzają do poprawy użyteczności i funkcjonalności oprogramowania. Działania te są wynikiem prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej; - pytanie nr 12 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem, że:

Działalność prowadzona przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w ramach prowadzonych projektów i tworzonych produktów, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań obejmującą prace rozwojowe.

proszę wyjaśnić: a) czy ww. stwierdzenie odnosi się do prac rozwojowych, które wypełniają definicję zawartą w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Tak, stwierdzenie odnosi się do prac rozwojowych, które wypełniają definicję zawartą w art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

b) kto w Spółce takie prace rozwojowe prowadzi i co jest/było ich wynikiem?

Odpowiedź:

Prace rozwojowe prowadzone są przez opisane wyżej (...) składające się z wykwalifikowanych inżynierów-programistów stale współpracujących ze spółką w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, na podstawie ramowych umów o współpracy (sporadycznie na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Wynikiem prac rozwojowych są programy komputerowe.

c) jakie programy komputerowe stworzyła Spółka (...), a jakie stworzyła w następstwie nabycia praw autorskich do programów komputerowych od Wykonawców działających samodzielnie lub w utworzonym (...)?

Odpowiedź:

Spółka (...) tworzy programy komputerowe poprzez prace zatrudnianych przez siebie Wykonawców-programistów działających zasadniczo w (...). Stworzenie przez spółkę programu polega na sumie działania tych osób. Spółka (...) jako tzw. ułomna osoba prawna nie może być twórcą oprogramowania i zawsze będzie ono wykonywane przez konkretne osoby fizyczne - pracowników lub, tak jak w przypadku spółki, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach własnych działalności gospodarczych. Jak wygląda proces twórczy/projektowy w informatyce opisano szczegółowo w odpowiedzi na pytanie numer 15, a jakie programy spółka stworzyła w latach 2019-2021 wskazano w odpowiedzi na pytanie numer 10 d).

- pytanie nr 13 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Działalność Spółki w ramach prowadzonych projektów i tworzonych programów komputerowych jest działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, chyba że w ramach okresowych zmian powstają ulepszenia stanowiące nowe programy komputerowe, które uzupełnią już istniejące systemy,

proszę wyjaśnić jak organ ma rozumieć to wytłuszczone stwierdzenie, biorąc pod uwagę definicję prac rozwojowych zawartą w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą,

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany nie mają charakter ulepszeń.

Z powyższego bowiem wynika, że jeżeli program komputerowy jest tworzony w ramach działalności obejmującej okresowe zmiany, to nawet jeśli mają one charakter ulepszeń to nie wypełniają przesłanki wytworzenia ich w ramach prac rozwojowych, czyli w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a co z tego wynika nie wypełniają definicji kwalifikowanych praw własności intelektualnych (patrz art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Odpowiedź:

Powyższe stwierdzenie oznacza wyjątkową sytuację, w której klient zleci Spółce wykonanie programu komputerowego, gdy pierwotnie na rzecz tego klienta miały być świadczone wyłącznie usługi utrzymaniowe przez Spółkę. Co do zasady, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki nie rozlicza i nie będzie rozliczał tego rodzaju usług (o charakterze nietwórczym) przy uwzględnieniu ulgi podatkowej 5%. Może się jednak zdarzyć, że w ramach prac utrzymaniowych realizowanych przez Spółkę klient zleci Spółce oddzielną usługę polegającą na stworzeniu nowego programu komputerowego. W takim przypadku zawsze będzie to odrębna i identyfikowalna usługa świadczona przez Spółkę na rzecz klienta. Tak zrealizowana i odrębnie oznaczona usługa będzie wypełniała przesłankę wytworzenia programu komputerowego w ramach prac rozwojowych, czyli w ramach działalności badawczo-rozwojowej i wypełni tym samym definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnych (patrz art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); - pytanie nr 14 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi w przypadku umów zawieranych z Wykonawcami w ramach ich jednoosobowych działalności gospodarczych z chwilą akceptacji lub przyjęcia utworu przez Spółkę. Utwory w postaci kodu źródłowego zostają przekazane w postaci zapisu cyfrowego poprzez umieszczenie ich w repozytorium własnym Spółki lub jej klienta. Ponadto, akceptacja utworów wykonanych w danym miesiącu przez Wykonawcę jest potwierdzana dokumentem w formie pisemnej wskazującym utwory wykonane przez danego Wykonawcę w danym miesiącu.

proszę wskazać, czy sposób "przeniesienia" na Spółkę każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego lub jego części następował i następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy?

Odpowiedź:

Tak, sposób "przeniesienia" na Spółkę każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego lub jego części następował i następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy; - pytanie nr 15 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Wnioskodawca nabywa od Wykonawców kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych unikalnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość). Programy komputerowe, które wytwarza Spółka wyróżniają się na rynku spośród innych produktów IT co potwierdza ich unikalny charakter i wysoki poziom zaawansowania technologicznego.

Kto w Spółce (...) tworzy program komputerowy określony we wniosku następująco: z odrębnych unikalnych fragmentów kodu z których tworzona jest większa całość? (proszę o jednoznaczna odpowiedź).

Odpowiedź:

Powstanie większego programu komputerowego jest elementem procesu, w ramach którego powstają mniejsze programy komputerowe w rozumieniu przywołanej wyżej definicji PWN, składające się następnie na całościowy system informatyczny. Proces twórczy polega na tym, że poszczególni programiści-członkowie (...) umieszczają stworzony przez siebie unikalny kod źródłowy w repozytorium i tam łączony jest on w jedną całość.

Proces tworzenia programu komputerowego nie polega na tym, że istnieje jedna osoba, która łączy w całość poszczególne fragmenty kodu źródłowego - dzieje się to w sposób automatyczny w ramach infrastruktury informatycznej (repozytorium kodu). Obrazowo można to przedstawić w ten sposób, że każdy programista dokłada swoją cegiełkę (odrębny program komputerowy wg definicji PWN), a po ułożeniu wszystkich koniecznych cegiełek powstaje budowla (większy system informatyczny). Proces ten nie wymaga, aby istniała osoba "scalająca cegiełki" w całość.

- pytanie nr 16 ww. wezwania:

Czy tworzenie tej większej całości z zakupionych praw autorskich do programów komputerowych, czyli z odrębnych unikalnych fragmentów kodu, następuje w ramach działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzonej bezpośrednio przez Spółkę (...), której jest Pani wspólnikiem?

Odpowiedź:

Tworzenie większej całości z zakupionych praw autorskich do programów komputerowych, czyli z odrębnych unikalnych fragmentów kodu, następuje w ramach działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzonej bezpośrednio przez Spółkę (...), której Wnioskodawca jest wspólnikiem; - pytanie nr 17 ww. wezwania:

Co oznacza słowo komercjalizuje w stwierdzeniu?: Wnioskodawca komercjalizuje wyniki pracy, które powstały w ramach świadczonych przez Spółkę usług w następujący sposób:

- przekazując odpłatnie na rzecz klienta wszelkie prawa własności intelektualnej do wytworzonego przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, otrzymując za to wynagrodzenie (dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej);

- udzielając odpłatnej licencji do wytworzonego przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, otrzymując za to opłaty licencyjne (dochód z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej);

- otrzymując wynagrodzenie na świadczone usługi niezwiązane bezpośrednio z wytwarzaniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opierające się na świadczeniu usług utrzymaniowych oraz wszelkiego typu zadań z zakresu wsparcia klientów przekazując odpłatnie na rzecz klienta wszelkie prawa własności intelektualnej do wytworzonego przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, otrzymując za to wynagrodzenie (dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej).

Odpowiedź:

Słowo "komercjalizuje" oznacza sposób w jaki Spółka uzyskuje dochody w ramach prowadzonej przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, działalności gospodarczej w związku z tworzeniem, rozwijaniem przez Spółkę programu komputerowego, o którym mowa we wniosku. Są to dochody osiągnięte ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz dochody z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; - pytanie nr 18 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Wnioskodawca od 26 lipca 2006 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową i uzyskuje z tego tytułu dochody.

i opisaniem we wniosku jedynie nabywania praw autorskich do programów komputerowych tworzonych w ramach działalności Wykonawców, których Spółka (...) grupuje w (...) - proszę opisać na czym polega działalność badawczo-rozwojowa Spółki, o której mowa w tym zdaniu?

Odpowiedź:

Działalność badawczo-rozwojowa Spółki polega na tym, że tworzy ona programy komputerowe za pośrednictwem programistów, którzy przyczyniają się do powstania większego programu komputerowego, tj. całościowego systemu informatycznego. Proces twórczy polega na tym, że poszczególni programiści-członkowie (...) umieszczają stworzony przez siebie unikalny kod źródłowy w repozytorium i tam łączony jest on w jedną całość.

Proces tworzenia programu komputerowego nie polega na tym, że istnieje jedna osoba, która łączy w całość poszczególne fragmenty kodu źródłowego - dzieje się to w sposób automatyczny w ramach infrastruktury informatycznej (repozytorium kodu). Obrazowo można to przedstawić w ten sposób, że każdy programista dokłada swoją cegiełkę (odrębny program komputerowy wg definicji PWN), a po ułożeniu wszystkich koniecznych cegiełek powstaje budowla (większy system informatyczny). Proces ten nie wymaga, aby istniała osoba "scalająca cegiełki" w całość. Proces twórczy, realizowany w ramach działalności badawczo-rozwojowej Spółki, polega na tym, że poszczególni programiści-członkowie (...) umieszczają stworzony przez siebie unikalny kod źródłowy w repozytorium i tam łączony jest on w jedną całość; - pytanie nr 19 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Spółka prowadząc swoją działalność ponosi m.in. następujące rodzaje kosztów:

a)

koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą;

b)

koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki.

proszę wyjaśnić: a) o jakiej działalności Spółki mowa w tym zdaniu?

Odpowiedź:

W przytoczonym zdaniu mowa o działalności Spółki opierającej się na prowadzeniu przez nią prac badawczo-rozwojowych w ramach której tworzy, rozwija i ulepsza ona programy komputerowe.

b) czy przez koszty wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą, należy rozumieć wynagrodzenie za przeniesione na Spółkę (...) prawa autorskie do wytworzonych przez Wykonawców programów autorskich, czy jest to koszt wynagrodzeń z innego tytułu, jakiego proszę dokładnie i wyczerpująco opisać zaistniały w tym zakresie stan faktyczny?

Odpowiedź:

Jak wskazano we wniosku: Wykonawca-programista otrzymuje jedno, niepodzielne, wynagrodzenie, na które składa się łącznie wynagrodzenie za stworzenie kodu źródłowego (programu komputerowego) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do tego kodu (programu komputerowego).

Istotą działalności informatycznej jest to, że efektem prac rozwojowych zawsze będzie program komputerowy, a więc nabycie efektów prac badawczo rozwojowych równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdyż w informatyce jest to nierozdzielne.

W związku z tym koszty wynagrodzeń współpracowników (Wykonawców) dotyczą zakwalifikowania całościowego, niepodzielonego wynagrodzenia Wykonawcy-programisty za stworzenie programu komputerowego (prace badawczo rozwojowe) oraz nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do tego kodu, co w ocenie Wnioskodawcy jest równoznaczne z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, a więc powinno skutkować zakwalifikowaniem tych kosztów do lit. b) wskaźnika nexus.

c) kim są współpracownicy prowadzący własną działalność gospodarczą, a kim wobec tego Wykonawcy grupowani przez Spółkę w (...)? Proszę dokładnie wyjaśnić kim są podmioty określone jako współpracownicy i koszty wynagrodzeń, za co konkretnie Spółka ma zamiar zaliczyć do kosztów kształtujących wysokość wskaźnika nexus?

Odpowiedź:

Zarówno używane przez Wnioskodawcę we wniosku sformułowanie "współpracownik" jak i "Wykonawca" oznacza osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą (lub w nielicznych przypadkach - osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej), która w ramach zawartej ramowej umowy o współpracy i składanych na jej podstawie zleceń współpracuje ze Spółką.

Spółka ma zamiar zaliczyć do kosztów kształtujących wysokość wskaźnika koszt wynagrodzenia współpracownika (Wykonawcy), na które składa się łącznie wynagrodzenie za stworzenie kodu źródłowego (programu komputerowego) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do tego kodu (programu komputerowego).

Istotą działalności informatycznej jest to, że efektem prac rozwojowych zawsze będzie program komputerowy, a więc nabycie efektów prac badawczo rozwojowych jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdyż w informatyce jest to nierozdzielne.

W związku z tym Spółka ma zamiar zaliczyć do kosztów kształtujących wysokość wskaźnika nexus całościowe, niepodzielone wynagrodzenie Wykonawcy-programisty za stworzenie programu komputerowego (prace badawczo rozwojowe) oraz nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do tego kodu, jest to równoznaczne z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, a więc powinno skutkować zakwalifikowaniem tych kosztów do lit. b) wskaźnika nexus.

d) jaką ochronę i komu gwarantuje wskazane ubezpieczenie OC działalności gospodarczej Spółki?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę spółce (...) i jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej co oznacza, że chroni spółkę przed skutkami błędnego działania programów komputerowych tworzonych przez spółkę (takich jak występowanie tzw. bugów), zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i innych okoliczności, które mogłyby spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą spółki.

e) proszę dokładnie wyjaśnić, czy wymienione we wniosku koszty są związane z całą działalnością gospodarczą Spółki (...), czy którekolwiek z opisanych wydatków były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Spółkę konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustany Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie obejmuje całość działalności spółki, czyli zarówno jej działalność twórczą (prace rozwojowe) jak też pozostałą działalność informatyczną (usługi wsparcia i serwisowe).

f) jakie przesłanki świadczą o bezpośrednim powiązaniu każdego z wydatków wymienionych w pytaniu nr 2 sformułowanych we wniosku z działalnością badawczo-rozwojową Spółki (...) skutkującą wytworzeniem/modyfikacją programu komputerowego?

Odpowiedź:

W celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej Spółki skutkującej wytworzeniem/modyfikacją programu komputerowego, Spółka musi ponosić wydatki na ubezpieczenie OC jej działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej działalności programistycznej. Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę i stanowi zabezpieczenie finansowe, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim (klientom, kontrahentom). Dzięki temu wydatkowi, Spółka zapewnia sobie bezpieczeństwo finansowe w razie zdarzenia, które mogłoby narazić ją na straty materialne w razie braku takiego ubezpieczenia. Wnioskodawca podkreśla, że koszt ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż klienci Spółki wymagają od niego posiadania ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie nie zawarliby z nim umów, a zatem Wnioskodawca nie mógłby, w takim przypadku, prowadzić działalności gospodarczej z zakresu tworzenia i rozwijania oprogramowania. Dodatkowo, kluczowe dla Spółki jest ponoszenie wydatków w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, wydatek ten zapewnia Spółce możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej Spółki skutkującej wytworzeniem/modyfikacją programu komputerowego. Wykonawcy Spółki, wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową. Spółka nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki. W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt. Opisane powyżej przesłanki świadczą o bezpośrednim powiązaniu każdego z ww. wydatków z działalnością badawczo-rozwojową Spółki (...) skutkującą wytworzeniem/modyfikacją programu komputerowego.

g)

z jakimi konkretnymi wytworzonymi prawami własności intelektualnej związany jest koszt określony we wniosku jako:

i.

koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą?

ii. koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki.

Odpowiedź:

Koszty określone we wniosku jako: koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą; koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki są związane z wytworzonymi/rozwiniętymi przez Spółkę w ramach jej działalności badawczo-rozwojowej, prawami własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego, chronionego na postawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Programy wytworzone przez spółkę w okresie 2019-2021 zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 10 d).

- pytanie nr 20 ww. wezwania:

Skoro wskazała Pani, że: do litery "b" wskaźnika powinny zostać zaliczone koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą, w kontekście stwierdzenia, że nie będzie zaliczał całości kosztów kwalifikowanych, ale jedynie taki procent poniesionych kosztów kwalifikowanych jaki będzie odpowiadał w roku podatkowym procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w całości przychodu uzyskanego przez niego od podmiotów zewnętrznych w skali roku,

proszę jednoznacznie wskazać, czy przedmiotem oceny ma być wynagrodzenie za nabycie praw autorskich do programów komputerowych wytworzonych przez Wykonawców w ramach prac w (...), a jeżeli nie to wynagrodzenie konkretnie za co jest przedmiotem pytania nr 2 i kim są wskazani we wniosku współpracownicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz dlaczego Wnioskodawca określa ten koszt szacunkowo w oparciu o w skazaną we wniosku proporcję?

Odpowiedź:

Zarówno używane przez Wnioskodawcę we wniosku sformułowanie "współpracownik" jak i "Wykonawca" oznacza osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą (a w niektórych przypadkach bez posiadania działalności gospodarczej - na podstawie umowy zlecenia), która w ramach zawartej ramowej umowy o współpracy i składanych na jej podstawie zleceń współpracuje ze Spółką.

Wykonawca-programista, który realizuje prace o charakterze twórczym (tworzy kod źródłowy, nie zajmuje się prowadzeniem prac utrzymaniowych) otrzymuje jedno, niepodzielne, wynagrodzenie, na które składa się łącznie wynagrodzenie za stworzenie kodu źródłowego (programu komputerowego) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do tego kodu (programu komputerowego).

Istotą działalności informatycznej jest to, że efektem prac rozwojowych zawsze będzie program komputerowy, a więc nabycie efektów prac badawczo rozwojowych jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdyż w informatyce jest to nierozdzielne.

Natomiast stwierdzenie, że koszty wynagrodzeń nie będą zaliczane jako koszty kwalifikowane w całości, a jedynie taki procent poniesionych kosztów kwalifikowanych jaki będzie odpowiadał w roku podatkowym procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w całości przychodu uzyskanego przez niego od podmiotów zewnętrznych w skali roku wynika z tego, ze oprócz dochodów z działalności twórczej objętych niniejszym wnioskiem, Spółka prowadzi także działalność nietwórczą, np. informatyczne prace utrzymaniowe. Dochody z tej działalności nie będą opodatkowane ulgą IP Box natomiast w związku z tym, że jest to również działalność informatyczna koszty, które spółka ponosiła są również kosztami uzyskania przychodu w stosunku do tych dochodów, w tym przypadku mowa o tej części wynagrodzenia Wykonawców, która odpowiadała realizacji prac o charakterze nietwórczym. W związku z tym proporcja będzie się odnosiła do proporcji pomiędzy dochodami z działalności twórczej (IP Box) i działalności nietwórczej (nie IP Box).

W związku z tym pytanie oznaczone nr 2 dotyczy zakwalifikowania całościowego, niepodzielonego wynagrodzenia Wykonawcy-programisty za stworzenie programu komputerowego (prace badawczo rozwojowe) oraz nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do tego kodu, jest równoznaczne z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, a więc powinno skutkować zakwalifikowaniem tych kosztów do lit. b) wskaźnika nexus. Kwestia proporcjonalnego podziału kosztów będzie natomiast zależna od tego jaka część prac danego Wykonawcy-programisty polega wyłącznie na działalności twórczej, a jaka na nietwórczych usługach informatycznych.

- pytanie nr 21 ww. wezwania:

Proszę wyjaśnić, czy każdy z kosztów określonych we wniosku jako:

- koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą;

- koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki.

jest kosztem bezpośrednio, czy też pośrednio związanymi z uzyskaniem dochodów:

a)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? lub

b)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? Lub

c)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie produktu lub usługi?

(proszę udzielić odpowiedzi odrębnie dla każdego rodzaju kosztu będącego przedmiotem pytania nr 1 sformułowanego we wniosku).

Odpowiedź:

Koszt wynagrodzeń współpracowników prowadzących własną działalność gospodarczą jest kosztem bezpośrednio związanym z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz dochodów z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ponieważ Spółka uzyskuje oba typy ww. dochodów.

Koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki jest kosztem bezpośrednio związanym z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz dochodów z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ponieważ Spółka uzyskuje oba typy ww. dochodów; - pytanie nr 22 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Każdy z wymienionych przez Spółkę wydatków, jest wydatkiem poniesionym w ramach działalności, którą prowadzi Spółka oraz ma bezpośredni związek ze świadczonymi przez nią usługami o charakterze twórczym. Ponoszenie omówionych wydatków jest kluczowe do prowadzenia tego rodzaju działalności przez Spółkę.

proszę wyjaśnić:

a)

jakich usługach o charakterze twórczym mowa w tym zdaniu?

b)

czy stwierdzenie, że Każdy z wymienionych przez Spółkę wydatków, jest wydatkiem poniesionym w ramach działalności, ma potwierdzać pośredni charakter wydatków, a jeżeli nie to proszę skonkretyzować o jakiej działalności mowa w tym stwierdzeniu? Bowiem kolejne stwierdzenie Ponoszenie omówionych wydatków jest kluczowe do prowadzenia tego rodzaju działalności przez Spółkę jest niejednoznaczne wobec nie sprecyzowania o jakiej działalność w jakim zakresie mowa w tym stwierdzeniu? Wątpliwości organu potwierdza kolejne stwierdzenie o treści Kwalifikowanym IP w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest autorskie prawo do programu komputerowego i właśnie z wytworzeniem lub ulepszeniem tego konkretnego kwalifikowanego IP wiążą się wymienione we wniosku wydatki. Wnioskodawca ponosi wymienione we wniosku koszty w związku z tworzeniem każdego oprogramowania, które powstaje w ramach działalności Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Spółka zajmuje się wyłącznie tworzeniem oprogramowania, w związku z czym wszystkie ponoszone przez nią koszty mają związek z tym rodzajem działalności, przy czym niniejszy wniosek dotyczy podstawowej części działalności Spółki tj. wytwarzania nowego oprogramowania, nie obejmuje natomiast mniej istotnej części działalności Wnioskodawcy polegającej na rutynowych usługach informatycznych (usługi wsparcia, usługi serwisowe).

Odpowiedź:

W niniejszym zdaniu mowa o działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Spółkę, w ramach której Spółka wytwarza i rozwija prawa własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego, chronionego na postawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (usługi o charakterze twórczym). Wydatki poniesione przez Spółkę mają bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością badawczo-rozwojową opierającą się na wytwarzaniu i rozwijaniu prawa własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego, chronionego na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- pytanie nr 23 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę i stanowi zabezpieczenie finansowe, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim (klientom, kontrahentom). Dzięki temu wydatkowi, Wnioskodawca zapewnia sobie bezpieczeństwo finansowe w razie zdarzenia, które mogłoby narazić go na straty materialne w razie braku takiego ubezpieczenia. Wnioskodawca podkreśla, że koszt ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż klienci Spółki wymagają od niego posiadania ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie nie zawarliby z nim umów, a zatem Wnioskodawca nie mógłby, w takim przypadku, prowadzić działalności gospodarczej z zakresu tworzenia i rozwijania oprogramowania.

czy powyższe oznacza, że ubezpieczenie OC nie obejmuje mniej istotnej części działalności Wnioskodawcy polegającej na rutynowych usługach informatycznych (usługi wsparcia, usługi serwisowe)?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie obejmuje całość działalności Spółki, czyli zarówno jej działalność twórczą (prace rozwojowe) jak też pozostałą działalność informatyczną (usługi wsparcia i serwisowe).

- pytanie nr 24 ww. wezwania:

W związku ze stwierdzeniem:

(...) ponoszenie wydatków w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, wydatek ten zapewnia Spółce możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej opierającej się na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania. Wykonawcy Spółki, wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową w postaci prac rozwojowych. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac rozwojowych wykonanych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki, w kontekście opisanego nabycia wyników prac rozwojowych wykonanych w ramach współpracy, proszę wyjaśnić: a) na jakich zasadach odbywa się ta współpraca ?

Odpowiedź:

Zarówno używane przez Wnioskodawcę we wniosku sformułowanie "współpracownik" jak i "Wykonawca" oznacza osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, która w ramach zawartej umowy współpracuje ze Spółką (a w nielicznych przypadkach bez działalności gospodarczej - na podstawie umowy zlecenia), zatem współpraca obywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między Spółką a Wykonawcą/współpracownikiem. Każda pisemna umowa określa sposób "przeniesienia" na Spółkę każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego lub jego części zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy.

b) jaka jest różnica między wydatkiem w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, a należnością wypłaconą Wykonawcom za przeniesione przez nich prawa autorskie do programów komputerowych lub ich części wytworzone w ramach prowadzonej przez nich bezpośrednio działalności badawczo rozwojowej na zlecenie przedmiotowej Spółki (...)?

Odpowiedź:

Pojęcia te Wnioskodawca traktował jako tożsame na potrzeby wniosku, zatem brak jest różnic między wydatkiem w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, a należnością wypłaconą Wykonawcom za przeniesione przez nich prawa autorskie do programów komputerowych lub ich części wytworzone w ramach prowadzonej przez nich bezpośrednio działalności badawczo rozwojowej na zlecenie przedmiotowej Spółki (...).

- pytanie nr 25 ww. wezwania:

Wobec stwierdzenia:

W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt, proszę wyjaśnić:

czy jest to jedynie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, a jeżeli tak to czego dotyczy fragment: co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt i co Wnioskodawca miał zamiar w ten sposób wyrazić?

Wątpliwości co do ww. wypowiedzi potwierdza stwierdzenie: w praktyce wynikiem prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie całość lub część programu komputerowego w postaci kodu źródłowego stąd też w przypadku tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie następowało łącznie z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Odpowiedź:

Wnioskodawca odnosił się w ten sposób do kosztów kształtujących wysokość wskaźnika nexus, gdyż na wysokość wskaźnika wpływa wynagrodzenie współpracownika (Wykonawcy), na które składa się łącznie wynagrodzenie za stworzenie kodu źródłowego (programu komputerowego) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do tego kodu (programu komputerowego).

Istotą działalności informatycznej jest to, że efektem prac rozwojowych zawsze będzie program komputerowy, a więc nabycie efektów prac badawczo rozwojowych jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdyż w informatyce jest to nierozdzielne.

W związku z tym Spółka ma zamiar zaliczyć do kosztów kształtujących wysokość wskaźnika nexus całościowe, niepodzielone wynagrodzenie Wykonawcy-programisty za stworzenie programu komputerowego (prace badawczo rozwojowe) oraz nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do tego kodu, co w ocenie Wnioskodawcy jest to równoznaczne z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, a więc powinno skutkować zakwalifikowaniem tych kosztów do lit. b) wskaźnika nexus.

- pytanie nr 26 ww. wezwania:

Wobec stwierdzenia zawartego w stanowisku Wnioskodawcy do pytania 2 sformułowanego we wniosku, tj.:

Stąd też racjonalne jest objęcie obu tych składników jednym wynagrodzeniem, gdyż nie da się realnie wyodrębnić części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy-programiście za wykonanie i przeniesienie na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych od wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

proszę wyjaśnić jak zgodnie z zawartą umową jest określane wynagrodzenie współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i za co ono przysługuje oraz jakie pozycje obejmuje oraz należy wyjaśnić, co jest w tak opisanym stanie faktycznym w zakresie kosztu wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem pytań sformułowanych we wniosku, a oznaczonych nr 1 i nr 2?

Odpowiedź:

Jak wskazano już we wniosku: Wykonawca-programista otrzymuje jedno, niepodzielne, wynagrodzenie, na które składa się łącznie wynagrodzenie za stworzenie kodu źródłowego (programu komputerowego) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do tego kodu (programu komputerowego).

Istotą działalności informatycznej jest to, że efektem prac rozwojowych zawsze będzie program komputerowy, a więc w ocenie Wnioskodawcy nabycie efektów prac badawczo rozwojowych jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, gdyż w informatyce jest to nierozdzielne.

W związku z tym pytania oznaczone nr 1 i nr 2 dotyczą zakwalifikowania całościowego, niepodzielonego wynagrodzenia Wykonawcy-programisty za stworzenie programu komputerowego (prace badawczo rozwojowe) oraz nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do tego kodu, co w ocenie Wnioskodawcy jest równoznaczne z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, a więc powinno skutkować zakwalifikowaniem tych kosztów do lit. b) wskaźnika nexus.

Pytania

1. Czy wymienione wyżej w stanie faktycznym koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki oraz koszt wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze z tytułu wytworzenia programów komputerowych i przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiących jednocześnie wyniki prac badawczo-rozwojowych na Wnioskodawcę koszty stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

2. Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym prawidłowo jest obliczany wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez:

- zaliczenie do litery "a" wskaźnika kosztu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki;

- zaliczenie do litery "b" wskaźnika kosztu wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze?

Pani stanowisko w zakresie pytania pierwszego:

W ocenie Wnioskodawcy wskazane w opisie stanu faktycznego ponoszone przez Spółkę wydatki stanowią koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową, związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, o której mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani stanowisko w zakresie pytania drugiego:

Zdaniem Wnioskodawcy:

- prawidłowo oblicza on wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie do litery "a" wskaźnika kosztu: ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki;

- prawidłowo również oblicza wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30 ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie do litery "b" wskaźnika wydatku związanego z opłaceniem wynagrodzeń współpracowników Spółki, współpracujących z nią w ramach własnych działalności gospodarczych, gdyż ich wynagrodzenia stanowią wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych, od podmiotów niepowiązanych, związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

UZASADNIENIE

Pani stanowiska w zakresie pytania pierwszego:

Każdy z wymienionych przez Spółkę wydatków, jest wydatkiem poniesionym w ramach działalności, którą prowadzi Spółka oraz ma bezpośredni związek ze świadczonymi przez nią usługami o charakterze twórczym. Ponoszenie omówionych wydatków jest kluczowe do prowadzenia tego rodzaju działalności przez Spółkę. W szczególności, w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej opierającej się na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania Spółka musi ponosić wydatki na ubezpieczenie OC jej działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej działalności programistycznej. Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę i stanowi zabezpieczenie finansowe, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim (klientom, kontrahentom). Dzięki temu wydatkowi, Wnioskodawca zapewnia sobie bezpieczeństwo finansowe w razie zdarzenia, które mogłoby narazić go na straty materialne w razie braku takiego ubezpieczenia. Wnioskodawca podkreśla, że koszt ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż klienci Spółki wymagają od niego posiadania ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie nie zawarliby z nim umów, a zatem Wnioskodawca nie mógłby prowadzić działalności gospodarczej z zakresu tworzenia i rozwijania oprogramowania. Ponadto, ubezpieczenie obejmuje także ryzyka związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym (cybersecurity), co jest niezwykle istotne, gdyż ze względu na zaawansowaną technologię tworzoną przez spółkę jest ona szczególnie narażona na ryzyka cybernetyczne.

Dodatkowo, kluczowe dla Spółki jest ponoszenie wydatków w postaci wynagrodzeń współpracowników prowadzących działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, wydatek ten zapewnia Spółce możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej opierającej się na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania. Wykonawcy Spółki, wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową w postaci prac rozwojowych. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki. W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt.

Stanowisko to, co do zakresu możliwości zaliczenia omawianych we wniosku kosztów do kosztów poniesionych przez podatnika bezpośrednio na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, w poniższych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w tym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym podkreślić trzeba, że konstrukcja tych przepisów na gruncie tej ustawy jest identyczna z konstrukcją na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- z 22 marca 2021 r., o sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1019.2020.2.DA;

- z 15 czerwca 2021 r., o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.51.2021.2.NL;

- z 8 czerwca 2021 r., o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.158.2021.2.AW;

- z 26 maja 2020 r. 0111-KDIB1-3.4010.74.2020.2.APO;

- z 24 lipca 2020 r. 0111-KDIB1-1.4010.179.2020.2.NL;

- z 28 sierpnia 2020 r. 0111-KDIB1-3.4010.289.2020.2.JKU;

- z 21 września 2020 r. 0111-KDIB1-3.4010.254.2020.1.PC;

- z 18 marca 2021 r. 0111-KDIB1-1.4010.534.2020.2.MMU;

- z 26 kwietnia 2021 r. 0111-KDIB1-3.4010.19.2021.2.MBD;

- z 22 czerwca 2021 r. 0111-KDIB1-3.4010.133.2021.2.IZ;

- z 12 lipca 2021 r. 0111-KDIB1-3.4010.145.2021.2.MBD.

UZASADNIENIE

Pani stanowiska w zakresie pytania drugiego:

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów z 15 lipca 2019 r., dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box, wskaźnik nexus, oblicza się zgodnie z następującym wzorem: (a + b)x1,3/a + b + c + d

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności, przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest ustalany jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według powyższego wzoru. Z tego powodu niezbędne jest prawidłowe podłożenie pod odpowiednią literę tego wzoru, wydatków poniesionych przez podatnika, w związku z wytwarzaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, aby poprawnie obliczyć wymagany do uzyskania ulgi IP Box wskaźnik nexus.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do litery "a" wskaźnika nexus zalicza się wydatki faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Do wydatków poniesionych bezpośrednio (tzw. własnych, niezlecanych zewnętrznym podmiotom) przez samego Wnioskodawcę (litera "a" wzoru nexus) bez wątpienia należy zaliczyć wydatki poczynione na: ubezpieczenie OC działalności gospodarczej Spółki.

Bez poniesienia powyższych kosztów Spółka nie byłaby w stanie prowadzić swojej działalności, a dokładnie wytwarzać i rozwijać kwalifikowanego prawa własności intelektualnej pod postacią oprogramowania; przez co należy powyższe wydatki kwalifikować jako bezpośrednio związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Opisane wyżej koszty ponoszone przez Spółkę, z całą pewnością nie mogą zostać zaliczone do katalogu z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, Wnioskodawca powinien zaliczyć wskazany powyżej koszt do litery "a" wskaźnika nexus.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do litery "b" wskaźnika nexus zalicza się wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 tejże ustawy.

Spółka chcąc prowadzić działalność badawczo-rozwojową zleca jej wykonanie innym podmiotom - w tym przypadku współpracownikom prowadzącym działalność w ramach własnych działalności gospodarczych. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów z 15 lipca 2019 r., należności z tego tytułu będą stanowić koszty, o których mowa w literze "b" wskaźnika nexus tj. koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotów niepowiązanych.

Spółka zawiera umowy cywilnoprawne z podmiotami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze. W ramach takich umów Spółka nabywa wynik prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a zatem może koszt ten zakwalifikować do litery "b" wzoru nexus, jeżeli podmiot, z którym jest zawarta umowa nie jest podmiotem powiązanym.

Definicję podmiotów niepowiązanych ustawodawca wprowadził w art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu, można stwierdzić, iż wszystkie osoby współpracujące ze Spółką w ramach własnej działalności gospodarczej, nie są podmiotami powiązanymi względem Spółki, a zatem kwalifikować ich należy jako podmioty niepowiązane.

Wydatki na wynagrodzenie współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze, stanowią wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabyte od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonawcy Spółki, wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową a konkretnie prace rozwojowe. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/ rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki. W wyniku wykonania współpracy dochodzi do przeniesienia na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych (wyników systematycznych procesów prowadzących do wymyślenia i stworzenia nowych rozwiązań) systematycznie rozwijanych wraz z odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (odrębnych fragmentów kodu, z których jest tworzona większa całość), co objęte jest łącznym wynagrodzeniem i stanowi jeden koszt. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku tworzenia programów komputerowych w praktyce wynikiem prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie całość lub część programu komputerowego w postaci kodu źródłowego stąd też w przypadku tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych zawsze będzie następowało łącznie z nabyciem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Stąd też racjonalne jest objęcie obu tych składników jednym wynagrodzeniem, gdyż nie da się realnie wyodrębnić części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy-programiście za wykonanie i przeniesienie na Spółkę wyników prac badawczo-rozwojowych od wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Stąd też, biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie to stanowi jeden, nierozdzielny koszt a ponadto autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego są tożsame z wynikami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez programistów, uznać należy, że, Wnioskodawca powinien zaliczyć wydatki na wynagrodzenia współpracowników Spółki, współpracujących w nią w ramach własnych działalności gospodarczych do litery "b" wskaźnika nexus. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w szeregu powołanych wyżej interpretacji wydanych w zakresie ulgi IP Box na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na marginesie należy też wskazać przez analogię, że stanowisko to jest o tyle racjonalne, że nie ulega wątpliwości, że również koszt wynagrodzeń pracowniczych, zgodnie z niekwestionowaną linią interpretacji indywidualnych wydanych przez Krajową Informację Skarbową zaliczany będzie do lit. a wskaźnika nexus a nie do lit. d pomimo, że również w przypadku umowy o pracę wynagrodzenie autorskie nie jest w większości przypadków wyodrębnione od wynagrodzenia zasadniczego. Nie istnieją więc racjonalne podstawy, aby w odmienny sposób traktować ten koszt w zależności od tego czy współpraca Spółki z danym programistą odbywa się w ramach umowy o pracę czy umowy o współpracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez programistę-Wykonawcę.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), spółka osobowa to:

spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, że:

dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28 tej ustawy.

W myśl art. 5b ust. 2 powołanej wyżej ustawy:

jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574):

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że:

- Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki (...);

- Spółka w ramach swojej działalności oferuje usługi programistyczne wykonywane na rzecz podmiotów trzecich;

- Osoby, które współpracują ze Spółką w ramach własnych działalności gospodarczych (dalej łącznie jako: Wykonawcy), wykonują zlecone przez Spółkę prace w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizują oni w ramach swoich działalności gospodarczych działalność badawczo-rozwojową. Wnioskodawca nabywa od tych podmiotów wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia:

- czy wymienione wyżej w stanie faktycznym koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki oraz koszt wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze z tytułu wytworzenia programów komputerowych i przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiących jednocześnie wyniki prac badawczo-rozwojowych na Wnioskodawcę koszty stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym prawidłowo jest obliczany wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez:

- zaliczenie do litery "a" wskaźnika kosztu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki;

- zaliczenie do litery "b" wskaźnika kosztu wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze.

Nexus wylicza się w oparciu o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek pomiędzy:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Pani również powinna ustalać odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym kwalifikowanym IP.

Zatem - jak Pani słusznie zauważa - ponoszone przez Panią wydatki na koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki mogą stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględnione przy wyliczaniu nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP - w zakresie, w jakim służyły prowadzeniu prac rozwojowych, których efektem było powstanie IP.

Odnosząc się natomiast do kwestii ustalenia, czy koszt wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze z tytułu wytworzenia programów komputerowych i przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiących jednocześnie wyniki prac badawczo-rozwojowych na Wnioskodawcę stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, należy wskazać, że wydatki tego rodzaju mogą stanowić koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przedmiotem Pani wątpliwości jest przy tym kwestia dotycząca prawidłowości obliczania wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez odniesienie kosztu wynagrodzeń współpracowników do właściwej litery wskaźnika nexus.

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że pod literą "b" wskaźnika nexus, należy uwzględniać nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod literą "d" wskaźnika nexus należy natomiast kwalifikować koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że nabywa Pani od podmiotów, z którymi współpracuje wyniki ich prac badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach współpracy, które następnie Spółka wykorzystuje do stworzenia (ulepszenia/rozwinięcia) autorskiego prawa do programu komputerowego lub jego części w ramach działalności gospodarczej wspólników spółki.

Tym samym, biorąc pod uwagę te informacje, wydatki z tytułu nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych współpracowników, może Pani uwzględnić pod literą "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże - jak wynika z opisu sprawy (w szczególności uzupełnienia wniosku w wyniku wezwania oraz pytania oznaczonego we wniosku numerem 1) - wspólnicy Spółki nabywają całość autorskich praw majątkowych do będących programami komputerowymi utworów prawnoautorskich powstałych na podstawie umowy, a ponadto wspólnicy Spółki przenoszą na klienta prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do powstałego oprogramowania.

Takie wydatki, jako koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powinny zostać zakwalifikowane do liter "d" wskaźnika nexus.

Podsumowując, ponoszone przez Panią wydatki na koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej spółki oraz koszt wynagrodzeń współpracowników mogą stanowić koszty, z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnione w lit. a wskaźnika nexus. Natomiast w zakresie kosztu wynagrodzeń współpracowników posiadających własne działalności gospodarcze koszty związane z nabyciem od współpracowników kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy zaliczyć do lit. d wskaźnika nexus. Tylko w sytuacji, gdyby faktycznie nabywała Pani wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, inne niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wówczas może je Pani uwzględnić w lit. b wskaźnika nexus.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego przez Panią podanego w zakresie postawionych przez Panią pytań, które wyznaczają zakres Pani żądania.

Tym samym niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie oceniono w niej natomiast kwestii wykraczającej poza zakres postawionych pytań, w tym:

- samodzielnego prowadzenia przez Panią działalności badawczo-rozwojowej;

- kwalifikacji Pani aktywności do działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- kwalifikacji osiąganych dochodów do tytułów wskazanych w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 analizowanej ustawy;

- kwalifikacji efektów Pani pracy jako programów komputerowych podlegających u Pani (po Pani stronie) ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- możliwości objęcia preferencyjną stawką podatkową dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach tej działalności.

Powyższe przyjęto bowiem - za wskaznym przez Panią opisem dokonanym we wniosku i jego uzupełnieniu - jako tło faktyczne sprawy, tj. opis stanu faktycznego stanowiący podstawę dla rozstrzygnięcia, niepodlegający ocenie w trybie interpretacji indywidualnej.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy - Ordynacja podatkowa.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl