0115-KDIT3.4011.162.2023.2.AD - Wydatek na uczestnictwo w wyprawie fotograficznej jako koszt uzyskania przychodu z usług fotograficznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.162.2023.2.AD Wydatek na uczestnictwo w wyprawie fotograficznej jako koszt uzyskania przychodu z usług fotograficznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 27 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 marca 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 2 kwietnia 2015 r. pod firmą X, zarejestrowaną w CEiDG pod numerem NIP: (...), REGON: (...).

Przedmiotowa działalność klasyfikowana jest jako: głównie działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) oraz m.in. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach prowadzonej działalności świadczy Pan usługi związane z wykonywaniem testów manualnych oprogramowania oraz usługi fotograficzne.

W zakresie usług fotograficznych zajmuje się Pan wykonywaniem sesji zdjęciowych z imprez okolicznościowych klientów - chrztów, komunii, urodzin, wesel, ślubów.

W ramach wspomnianej usługi wykonywane są zdjęcia, które następnie Pan obrabia i drukuje lub przekazuje w formie elektronicznej klientom.

W części dotyczącej wykonania zdjęć usługa jest świadczona w miejscu imprezy - najczęściej są to okoliczne miejscowości względem miejsca Pana zamieszkania.

W zakresie obejmującym obróbkę zdjęć (i ich ewentualny druk) oraz przekazanie klientowi usługa jest wykonywania w Pana miejscu zamieszkania - przy ul. (...).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poniósł Pan wydatek na uczestnictwo w wyprawie fotograficznej w celu rozwinięcia umiejętności potrzebnych do świadczenia usług fotograficznych.

Uczestnicy wyprawy odbyli warsztaty fotograficzne na terenie A. składające się z:

- części teoretycznych - omówienia zagadnień fotograficznych (obsługa i właściwa konfiguracja sprzętu), techniki fotografowania (fotografia nocna, krajobrazowa, dzikich zwierząt), oraz

- części praktycznej - zajęć w plenerze połączonych z omawianiem zdjęć, podczas których instruktor omawiał gotowe zdjęcia i wskazywał co jest poprawne, a co wymaga dopracowania.

Wspomniana wyprawa odbyła się w dniach (...) 2022 r. Zakup ten został udokumentowany na podstawie faktury VAT z dnia 2 września 2022 r. w kwocie (...) brutto.

Wyprawa została zorganizowana przez Panią A. B. w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Świadczona usługa miała charakter kompleksowy - poza opisanymi wcześniej warsztatami (zajęciami teoretycznymi i praktycznymi) obejmowała także transport na A. i z powrotem oraz nocleg na A. oraz częściowe wyżywienie.

Poza wydatkiem poniesionym na opłacenie wspomnianej faktury VAT związanej z uczestnictwem w wyprawie fotograficznej poniósł Pan także wydatki związane z opłaceniem biletów pociągowych - transport zapewniony przez organizatora wyprawy obejmował lot samolotem z O. na A. i z powrotem.

W ramach przemieszczenia się do O. poniósł Pan wydatek na bilety pociągowe obejmujące przejazd z P. do O. i z powrotem. Poniesienie wydatku na dojazd do lotniska był niezbędny do wzięcia udziału w wyprawie fotograficznej.

Dzięki nabytym umiejętnościom podczas wyprawy fotograficznej zaczął Pan oferować usługi fotograficzne opisane we wcześniejszej części stanu faktycznego na wyższym poziomie niż dotychczas, co przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność Pana na rynku usług fotograficznych.

Uzupełnienie wniosku

W uzasadnieniu wniosku podaje Pan, że:

- Kod PKD w zakresie usług fotograficznych został dodany 2 kwietnia 2015 r.

- Pierwszy przychód z tytułu świadczonych usług fotograficznych został osiągnięty 21 maja 2016 r. Usługa dotyczyła wykonania zdjęć z okazji wesela.

- Zapłatę za udział w wyprawie fotograficznej dokonał w dwóch ratach: 21 czerwca 2022 r. oraz 5 sierpnia 2022 r. Na fakturze wyszczególniono pozycję "Wyprawa fotograficzna na A. w terminie 24.08 - 2.09.2022". W jej ramach ujęta była kompleksowa usługa polegająca na organizacji wyprawy, plenerów fotograficznych (to nie były typowe zajęcia na sali, tylko w konkretnych warunkach, przy konkretnym świetle tudzież w trasie omawianie sprzętu, technik, podejścia), a także noclegów i częściowego wyżywienia na czas trwania wyprawy. Zakupiona usługa zawierała także loty samolotem z O. na A. i z powrotem.

- Chciałby ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatek związany z opłaceniem faktury związanej z uczestnictwem w wyprawie (jest to faktura opisana w stanie faktycznym, dokumentująca kompleksową usługę - organizację wyprawy, zajęć z instruktorami, noclegi i częściowe wyżywienie na terenie A., a także transport z O. na A., a także transport po A. (w tym loty). Wszystkie z wymienionych usług mieszczą się w ramach zakupionej usługi od Pani A. B., związanej z uczestnictwem w wyprawie fotograficznej. Dodatkowo, poniósł wydatek na przejazdy pociągami - z P. do O. oraz z O. do P., które były konieczne w celu wzięcia udziału w wyprawie fotograficznej, gdyż transport zapewniony w ramach wyprawy możliwy był jedynie z O. i musiał samodzielnie zorganizować transport ze swojego miejsca zamieszkania do O. Zakupy biletów zostały udokumentowane fakturami VAT.

- Podczas wyprawy fotograficznej nabył nowe umiejętności pozwalające na bardziej wydajną pracę, co przekłada się bezpośrednio na większe "moce przerobowe" (możliwość obsługi większej liczby klientów), a także wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku usług fotograficznych, z powodu szerszych kompetencji w dziedzinie fotografii. Umiejętności, które nabył pozwalają także na wyższą wycenę usług, gdyż obecnie świadczone usługi są lepszej jakości. Pana zdaniem, powyższe czynniki przełożą się na wyższe przychody z tytułu świadczenia usług fotograficznych. W zakresie biletów pociągowych, są one powiązane z wydatkiem na wyprawę fotograficzną. Musiał dojechać z P. do O. (i z powrotem), gdyż organizator zapewnił jedynie transport z O. na A. (i z powrotem). Były to zatem wydatki konieczne do poniesienia w celu wzięcia udziału w wyprawie.

- Pana zdaniem, nabyte umiejętności pozwolą na zwiększenie konkurencyjności jego przedsiębiorstwa, a tym samym zapewnią stałe zainteresowanie jego usługami. Stałe zainteresowanie jego usługami przełoży się na regularne osiąganie przychodów.

- We wpisie w CEIDG Pani A. B. posiada następujące kody PKD: przeważająca działalność gospodarcza: 79.12. - Z Działalność organizatorów turystyki. Wszystkie kody PKD ujęte we wpisie CEIDG Pani A. B.:

* (...)

- W Pana ocenie wyprawa została zorganizowana przez Panią A. B. w celach zarobkowych.

- Szczegółowy program "wyprawy" przedstawiał się następująco:

(...)

- Dowiedział się Pan w jaki sposób poprawnie konfigurować sprzęt fotograficzny (...).

- Dzięki udziałowi w wyprawie fotograficznej poznał techniki fotografii (...). Mając na uwadze powyższe czynniki, Pana zdaniem, dzięki udziałowi w wyprawie fotograficznej na A., przychody osiągane z wykonywania zdjęć z imprez okolicznościowych (np. chrzty, komunie, urodziny, wesela, śluby) ulegną zwiększeniu.

- Pierwszy przychód z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku z wykorzystaniem umiejętności nabytych podczas wyprawy fotograficznej uzyskał Pan 30 listopada 2022 r. Usługa obejmowała relację fotograficzną z chrztu.

Pytania

W uzupełnieniu wniosku sformułował Pan następujące pytania.

1) Czy poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na wyprawę fotograficzną (czyli usługę kompleksową, obejmującą udział w wyprawie, zajęcia z instruktorami, a także zapewnienie transportu na A., noclegi i częściowe wyżywienie w miejscu wyprawy (A.) w opisanym stanie faktycznym, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na bilety na pociąg w opisanym stanie faktycznym, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

W sformułowanym w uzupełnieniu wniosku własnym stanowisku podaje Pan, że jego zdaniem: - w zakresie pytania pierwszego - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów należy rozumieć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z otwartego katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Przy czym osiąganie przychodów należy rozumieć szeroko, tj. zarówno jako uzyskiwanie przychodów z działalności, a także pozyskiwanie nowych klientów, co zapewni ciągłość uzyskiwania przychodów.

Koszty poniesione w związku z zachowaniem źródła przychodów rozumiane są jako "koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty poniesione na zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów tak, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób" (R. Kowalski (w:) PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020, art. 22; W. Modzelewski, M. Słomka (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyd. 16, Warszawa 2021 - art. 22).

Z brzmienia powołanego przepisu wynika, że kosztem uzyskania przychodu, co do zasady, jest każdy wydatek poniesiony we wskazanym celu. Jednocześnie ciężar wykazania celowości ponoszonych wydatków ciąży na podatniku (M. Brzostowska, P. Kubiesa (w:) M. Brzostowska, P. Kubiesa, PIT. Komentarz, LEX/el. 2021, art. 22; R. Kowalski (w:) PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020, art. 22; wyrok WSA w O. z dnia 13 marca 2007 r., III SA/Wa 2583/06; wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2010 r., II FSK 1439/08). Katalog kosztów podatkowych ma charakter otwarty.

Na podstawie cytowanego powyżej przepisu doktryna formułuje przesłanki dopuszczalności zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów:

1)

faktyczne poniesienie danego wydatku;

2)

istnienie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

3)

poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; jako koszt uzyskania przychodów może być uznany wydatek, który potencjalnie mógł spowodować osiągnięcie przychodów;

4)

brak danego wydatku w katalogu wyłączeń kosztów podatkowych (R. Kowalski, op. cit., art. 22; M. Brzostowska, P. Kubiesa, op. cit., art. 22; W. Modzelewski, M. Słomka (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyd. 17, Warszawa 2022, Legalis, art. 22).

Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

Koszty pozostające w pośrednim związku z uzyskanymi przychodami mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów - nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, i o ile nie zostały one zawarte w ustawowym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie.

Pośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z całokształtem działalności podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

W Pana ocenie, na gruncie opisanego stanu faktycznego, pomiędzy wskazanymi wydatkami (uczestnictwo w wyprawie fotograficznej), a prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą będzie zachodził bezpośredni związek.

W Pana ocenie, udział w wyprawie fotograficznej był niezbędny do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług fotograficznych. Oznacza to, że dzięki nabytym umiejętnościom świadczone przez Pana usługi będą budzić większe zainteresowanie wśród klientów.

- Pana zdaniem, wydatek poniesiony na uczestnictwo w wyprawie fotograficznej spełnia przesłanki do uznania go za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Nie ulega wątpliwościom, że dzięki wspomnianej wyprawie nabył Pan nowe umiejętności i wiedzę (...).

- w zakresie pytania drugiego - chciałby Pan także dokonać księgowania wydatków na bilety pociągowe opisane w stanie faktycznym w kosztach uzyskania przychodu. Poniesienie ich było konieczne, by wziąć udział w wyprawie fotograficznej, gdyż organizator wyprawy zapewnił jedynie transport z O. na A. Pan, w związku z powyższym, dokonał zakupu dwóch biletów na przejazdy pociągowe (z P. do O. i z powrotem), które zostały udokumentowane fakturami VAT.

Wskazane w niniejszym wniosku wydatki (na wyprawę fotograficzną oraz bilety pociągowe) zostały faktycznie poniesione. Celem ich poniesienia było uzyskanie przychodów.

Podsumowując powyższe, Pana zdaniem stwierdzić należy, że poniesione wydatki, opisane we wniosku zasługują na uwzględnienie ich w kosztach uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Pana. W konsekwencji, Pan zdaniem, stanowią one koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tej pory nie zostały zaksięgowane z powodu braku pewności Pana co do zasadności ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodu.

Pana zdaniem, opisane wydatki powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu we wrześniu 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan w uzupełnieniu wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki, tzn. dany wydatek:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność Podatnika przez osoby inne niż Podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została Podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez Podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów wskazanej ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Do stwierdzenia, czy wydatki, o których mowa we wniosku, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest zatem ustalenie:

- czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością, czy też,

- wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który, co do zasady ma charakter osobisty.

Innymi słowy, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3499/16 wskazał, że " (...) pojęcie kosztów uzyskania przychodów oparte jest na klauzuli generalnej, a to oznacza, że do tej kategorii zaliczyć można wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów (ich zabezpieczenia lub zachowania) z wyjątkiem taksatywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Przy tym pozostawanie danego wydatku poza katalogiem określonym w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. nie uprawnia do przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie są z mocy prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczą przesłankę, jaką jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo˗ skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) ad casum".

Odnosząc powołane przepisy prawa na grunt opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że wydatki poniesione na wyprawę fotograficzną i na zakup biletów na pociąg mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Wydatki te - zgodnie z Pana oświadczeniem - pozostają w związku przyczynowym z przychodem uzyskiwanym w prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki bowiem wyprawie fotograficznej nabył Pan nowe umiejętności, które przełożyły się na uzyskany przez Pana przychód oraz zaczął Pan oferować usługi fotograficzne na wyższym poziomie niż dotychczas, co przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność Pana na rynku usług fotograficznych.

W świetle powyższego Pana stanowisko należało więc uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przy tym naszej oceniłem wyłącznie zagadnienia przedstawione w pytaniach interpretacyjnych sformułowanych w uzupełnieniu wniosku w zakresie możliwości zaliczenie poniesionych wydatków na wyprawę fotograficzną i biletów na pociąg do kosztów uzyskania przychodów, bez rozstrzygania kwestii momentu ich ujęcia w kosztach.

Jednocześnie zaznaczam, że zaliczając określony wydatek do kosztów uzyskania przychodów, podatnik stosuje przepis prawa podatkowego o charakterze materialnoprawnym, tj. uznaje, że zaistniałe po jego stronie okoliczności wypełniają hipotezę określonej normy prawnej (mieszczą się w zakresie zastosowania danej normy prawnej/danego przepisu). Podejmując decyzję o zastosowaniu danego przepisu prawa podatkowego, podatnik musi liczyć się jednak z koniecznością przedstawienia dowodów potwierdzających prawidłowość tej czynności, jaka może się pojawić na etapie ewentualnych postępowań podatkowych lub kontrolnych. Udowodnienie prawidłowości zaliczenia opisanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów może zatem wymagać w szczególności udowodnienia: poniesienia wydatków, ich charakteru, w szczególności ich celowości, racjonalności działań podatnika, a w konsekwencji braku okoliczności uniemożliwiających uznanie przedmiotowych kosztów za koszty uzyskania przychodów. W ramach postępowania dowodowego może również zostać dokonana szczegółowa analiza związku ponoszonych wydatków z Pana przychodami.

Zasady udowadniania okoliczności faktycznych w postępowaniu podatkowym normuje ustawa - Ordynacja podatkowa. Na mocy art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodami takimi mogą być księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 181 Ordynacji podatkowej). Stosownie do art. 187 § 1 ww. aktu prawnego, organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Ocena kwestii udowodnienia danej okoliczności jest dokonywana na podstawie całości zgromadzonych dowodów (art. 191 tej ustawy).

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy - Ordynacja podatkowa. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Innymi słowy, organ wydający interpretacje indywidualne opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, tj. okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Nie prowadzi natomiast postępowania dowodowego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

z zastosowaniem art. 119a;

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl