0115-KDIT2.4011.819.2022.1.MM - Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania kwot dofinansowania półkolonii dla dzieci wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.819.2022.1.MM Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania kwot dofinansowania półkolonii dla dzieci wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwot dofinansowania półkolonii dla dzieci wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, jest sp. z o.o. (dalej również jako: Spółka) posiadającą siedzibę i prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Główny przedmiot działalności Spółki to produkcja (...). Spółka zatrudnia pracowników, dlatego też pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Spółka utworzyła wewnątrzzakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz).

Spółka posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: Regulamin ZFŚS). Zgodnie z Regulaminem ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są:

1.

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

2.

pracownicy młodociani, z którymi Spółka zawarła umowę w celu przygotowania zawodowego,

3.

emeryci i renciści, których stosunki pracy ze Spółką uległy rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

4.

pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych,

5.

uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Natomiast za uprawnionych członków rodzin uważa się:

1.

współmałżonka pracownika,

2.

pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków - w wieku do lat 18,

3.

osoby wymienione w pkt 2 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - bez względu na wiek,

4.

rodziców pracownika,

5.

osoby pozostające w związku partnerskim (konkubenckim) oraz wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem.

Środki ZFŚS, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, mogą być przeznaczone między innymi na dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. W ramach przedmiotowego dofinansowania Spółka dofinansowuje m.in. półkolonie.

Przez półkolonie Spółka rozumie formę zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowaną najczęściej przez szkoły, domy kultury lub prywatne placówki w czasie wakacji lub ferii zimowych. W ciągu dnia dzieci mają zorganizowane zajęcia edukacyjne, aktywnie spędzają czas, są pod stałą opieką, mają zapewnione wyżywienie - tak jak na zimowisku czy kolonii - jednak po południu są odbierane przez rodziców i wracają do domu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dziecka jest jego udokumentowanie w postaci faktury/rachunku lub dowodu wpłaty, a wysokość dofinansowania przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w regulaminie ZFŚS.

Pytanie

Czy dopłaty do półkolonii przyznane ze środków z ZFŚS korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem dopłaty do półkolonii przyznane ze środków z ZFŚS korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a)

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

b)

z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Z przepisu wynika zatem, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

* mamy do czynienia z wypoczynkiem,

* wypoczynek jest zorganizowany,

* organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

* forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

* dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie ww. warunki i są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast w przypadku sfinansowania dopłat z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Jak wynika z treści przytoczonego wyżej przepisu zwolnienie dopłat do wypoczynku ma zastosowanie w przypadku, gdy wypoczynek ma formę zorganizowaną, a podmiotem organizującym wypoczynek jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Przepis nie nakłada na taki podmiot żadnych dodatkowych wymogów czy obowiązków, w szczególności - nie nakłada obowiązku posiadania dodatkowych, sprecyzowanych w innych przepisach prawa, do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jeżeli wolą ustawodawcy byłoby, ograniczenie podmiotów organizujących wczasy do jakiejś stricte określonej, zamkniętej grupy organizatorów, wówczas odpowiednie zastrzeżenie znalazłoby się w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT. Takiego zastrzeżenia jednak wspomniany przepis nie zawiera.

W związku z powyższym należy przyjąć, że dopłata do wypoczynku będzie korzystać ze zwolnienia od PIT, jeżeli wypoczynek dziecka będzie wypoczynkiem zorganizowanym przez podmiot, który w ramach swojej działalności zajmuje się organizacją wypoczynku. Wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Powołany przepis nie wskazuje, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi organizacji wypoczynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością.

W Państwa ocenie nie ma dodatkowych wymogów, jakie winien spełniać organizator wypoczynku, bo przepis o takowych nie wspomina. Katalog form wypoczynku wymieniony w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT nie zawiera wszystkich możliwych form wypoczynku, jaki może być organizowany dla dzieci i młodzieży. W związku z tym katalog ten nie powinien być interpretowany w sposób literalny i niepozwalający na dopuszczenie także podobnych, choć nie wymienionych wprost w przepisie form wypoczynku. Taki pogląd jest aktualnie wyrażany przez organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach wskazują, że za formy wypoczynku objęte zwolnieniem należy uznać również inne, niż te bezpośrednio wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził w ustawie o PIT definicji "wypoczynku", dlatego w tym zakresie warto odnieść się do słownikowego znaczenia tego pojęcia. Zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., pod pojęciem "wypoczynek" należy rozumieć:

- wczasy, czyli wypoczynek poza miejscem zamieszkania, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne,

- kolonie, czyli zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, dla wypoczynku w czasie wakacji,

- półkolonie, czyli forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji,

- obóz, czyli zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych,

- zimowisko, czyli zorganizowany w celach wypoczynkowych pobyt młodzieży poza miastem w czasie ferii zimowych,

- wycieczka, czyli wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych.

Mając na uwadze ww. definicje słownikowe należy stwierdzić, że półkolonia stanowi w istocie formę wypoczynku. Brak jest zatem podstaw do odmowy zastosowania zwolnienia od PIT w odniesieniu do dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, w sytuacji gdy wypoczynek odbywa się w formie przykładowo półkolonii. Jednocześnie należy podkreślić, że w Państwa ocenie wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane "pod gruszą".

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zorganizowanego w formie półkolonii przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności wypoczynkowej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

Wskazują Państwo, że ww. stanowisko potwierdza m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2020 r., nr 0113- KDIPT2. 2.4011.144.2020.3.BO; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2017 r., nr. 0115-KDIT2-2.4011.338.2017.1.BK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., nr. 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r., nr. ILPB2/415-855/14-2/WM - dotycząca półkolonii; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-234/14/MN, w której stwierdzono, iż katalog form wypoczynku jest katalogiem przykładowym, a przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kładzie nacisk na zorganizowaną formę wypoczynku; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2012 r., nr ILPB1/415-778/12-4/AMN.

Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone stanowiska w interpretacjach indywidualnych uważają Państwo, że ww. przepis w swojej treści dopuszcza wszelkie formy wypoczynku.

Reasumując, w Państwa ocenie dopłaty do półkolonii przyznane z ZFŚS korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.

Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18

a)

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

b)

z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- wypoczynek jest zorganizowany,

- organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

- forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

- dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Wskazanie przez ustawodawcę w ww. przepisie form wypoczynku, oznacza, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana jest z wypoczynkiem zorganizowanym. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane "pod gruszą".

Definiując powyższe formy wypoczynku zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., pod ich pojęciem należy rozumieć:

- wczasy, czyli wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki,

- kolonie, czyli zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania,

- półkolonie, czyli forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji,

- obóz, czyli forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu, nauką czegoś,

- zimowisko, czyli zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy przyjąć, iż półkolonie również stanowią formę wypoczynku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby omawiane zwolnienie miało zastosowanie wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania. Istotne jest zatem, aby podmiot organizujący wypoczynek prowadził działalność w tym zakresie lub też statutowo zajmował się tego typu działalnością.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne czy inne podmioty prowadzące działalność w formie domów wczasowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, natomiast do podmiotów, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością należy zakwalifikować m.in. szkoły, domy kultury, kościoły, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego, a także stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje - które również zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością.

Ustawodawca w art. 92c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z zm.) wskazuje, że:

Organizatorami wypoczynku mogą być:

1)

szkoły i placówki;

2)

przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511);

3)

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:

a)

niezarobkowym albo

b)

zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Z art. 92a ust. 1 tej ustawy wynika, że

Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Spółka utworzyła wewnątrzzakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz).

Spółka posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: Regulamin ZFŚS). Zgodnie z Regulaminem ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są:

1.

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

2.

pracownicy młodociani, z którymi Spółka zawarła umowę w celu przygotowania zawodowego,

3.

emeryci i renciści, których stosunki pracy ze Spółką uległy rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

4.

pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych,

5.

uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Natomiast za uprawnionych członków rodzin uważa się:

1.

współmałżonka pracownika,

2.

pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków - w wieku do lat 18,

3.

osoby wymienione w pkt 2 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - bez względu na wiek,

4.

rodziców pracownika,

5.

osoby pozostające w związku partnerskim (konkubenckim) oraz wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem.

Środki ZFŚS, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, mogą być przeznaczone między innymi na dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. W ramach przedmiotowego dofinansowania Spółka dofinansowuje m.in. półkolonie.

Przez półkolonie Spółka rozumie formę zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowaną najczęściej przez szkoły, domy kultury lub prywatne placówki w czasie wakacji lub ferii zimowych. W ciągu dnia dzieci mają zorganizowane zajęcia edukacyjne, aktywnie spędzają czas, są pod stałą opieką, mają zapewnione wyżywienie - tak jak na zimowisku czy kolonii - jednak po południu są odbierane przez rodziców i wracają do domu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dziecka jest jego udokumentowanie w postaci faktury/rachunku lub dowodu wpłaty, a wysokość dofinansowania przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w regulaminie ZFŚS.

Jeżeli zatem wypoczynek dzieci organizują podmioty, o których mowa w art. 92c ustawy o systemie oświaty, czyli np. szkoły, domy kultury, które statutowo zajmują się tego typu działalnością oraz prywatne placówki, które prowadzą działalność jako podmioty świadczące usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności, to dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacane przez Spółkę do półkolonii, na dziecko do ukończenia 18 roku życia korzysta z ww. zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma regulacji określającej jaki dowód powinien przedstawić pracownik z tytułu wydatku, który poniósł na wypoczynek dziecka do lat 18. Zatem, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło być zwolnione od podatku należałoby przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są różnego rodzaju dowody wpłaty. Pojęcie dowód wpłaty jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, czy też dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie.

Dokument taki powinien zawierać co najmniej:

- nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata (w razie wątpliwości winno zostać przedstawione zaświadczenie usługodawcy czy świadczy usługi w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży),

- formę wypoczynku,

- imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

- imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

- kwotę i datę dokonania zapłaty.

Przy czym, jeżeli dany dowód zawiera jakiekolwiek braki, nie ma przeszkód, aby te braki w sposób wiarygodny uzupełnić. Tym samym jeżeli w dokumencie będącym dowodem na poniesienie wydatku tytułem zorganizowanego wypoczynku brak jest informacji (np. czy podmiot, który wystawił fakturę jest organizatorem wypoczynku), to nie ma przeszkód aby jako dowód dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (potwierdzenia, że poniesienie wydatku zostało dokonane w warunkach uprawniających do skorzystania ze zwolnienia). Takim dodatkowym dowodem może być również wiarygodne oświadczenie organizatora wypoczynku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa we wniosku interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl