0115-KDIT2.4011.819.2021.2.KC, Zwolnienie z PIT renty inwalidzkiej z Irlandii - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDIT2.4011.819.2021.2.KC - Zwolnienie z PIT renty inwalidzkiej z Irlandii

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.819.2021.2.KC Zwolnienie z PIT renty inwalidzkiej z Irlandii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Mieszkając w Irlandii uzyskał Pan prawo do renty inwalidzkiej "Invalidity Pension".

Wrócił Pan na stałe do Polski wraz z rodziną w 2018 r.

Posiada Pan też polską rentę inwalidzką i odprowadza Pan podatek dochodowy od osób fizycznych od irlandzkiej renty.

Do renty irlandzkiej przyznano Panu dodatek rodzinny na Pana syna w wysokości... euro tygodniowo.

Od... czerwca 2021 r. został Panu przyznany dodatek rodzinny na Pana żonę i zwiększony na Pana syna.

Wysokość tych dodatków jest zależna od wysokości dochodów Pana żony i wieku syna. Czekał Pan na rozpatrzenie wniosku... tygodnie i... listopada 2021 r. dostał Pan wyrównanie w kwocie.... euro. Razem dostał Pan na konto... euro.

Od całej kwoty został Panu zabrany podatek, a z obowiązku płacenia podatku od tych dodatków zwalnia Pana art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo przepis ten zwalnia od podatku dochodowego tego typu świadczenia rodzinne.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Dodatki rodzinne przyznane Panu na Pana żonę i syna stanowią w istocie świadczenia rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczenia rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Pytanie:

Czy dodatki, o których mowa we wniosku korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, dodatki o których mowa we wniosku, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu sprawy wynika, że mieszkając w Irlandii uzyskał Pan prawo do renty inwalidzkiej "Invalidity Pension". Wrócił Pan na stałe do Polski wraz z rodziną w 2018 r. Posiada Pan też polską rentę inwalidzką i odprowadza Pan podatek dochodowy od osób fizycznych od irlandzkiej renty. Do renty irlandzkiej przyznano Panu dodatek rodzinny na Pana syna w wysokości... euro tygodniowo. Od... czerwca 2021 r. został Panu przyznany dodatek rodzinny na Pana żonę i zwiększony na Pana syna. Wysokość tych dodatków jest zależna od wysokości dochodów Pana żony i wieku syna. Czekał Pan na rozpatrzenie wniosku... tygodnie i... listopada 2021 r. dostał Pan wyrównanie w kwocie... euro. Razem dostał Pan na konto... euro. Od całej kwoty został Panu zabrany podatek, a z obowiązku płacenia podatku od tych dodatków zwalnia Pana art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo przepis ten zwalnia od podatku dochodowego tego typu świadczenia rodzinne. Dodatki rodzinne przyznane Panu na Pana żonę i syna stanowią w istocie świadczenia rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczenia rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

W niniejszej sprawie znajdą więc zastosowanie postanowienia Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129).

Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. umowy:

Z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. umowy:

Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii na Pana syna i żonę podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że dodatki rodzinne przyznane Panu na żonę i syna, które stanowią świadczenia rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczenia rodzinnych obowiązujących w Irlandii, korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl