0115-KDIT2.4011.671.2022.2.KC, Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie - Pismo wydane... - OpenLEX

Nowość 0115-KDIT2.4011.671.2022.2.KC - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.671.2022.2.KC Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 26 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 stycznia 2023 r. (data wpływu 5 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

We wrześniu 2022 r. sprzedał Pan nieruchomość odziedziczoną częściowo po babci A.A., która nabyła tę nieruchomość poprzez zasiedzenie (1/3 udziału, dzień 29 kwietnia 2008 r.). Sprawa o zasiedzenie zakończyła się 26 września 2019 r.

Babcia zmarła 7 kwietnia 2017 r. (postanowienie spadkowe po babci zostało wydane 5 marca 2018 r.).

Część udziałów babcia odziedziczyła też po zmarłej 15 listopada 2008 r. córce - B.A. (postanowienie spadkowe wydane 5 marca 2018 r.) oraz po zmarłym 13 kwietnia 2016 r. synu - C.A. (postanowienie spadkowe wydane 5 marca 2018 r.).

Kolejną część udziałów w tejże nieruchomości odziedziczył Pan po zmarłej 10 marca 2017 r. mamie - D.B., która z kolei dziedziczyła udziały po swoim rodzeństwie: zmarłej 15 listopada 2008 r. B.A. (postanowienie spadkowe wydane 5 marca 2018 r.) i zmarłym 13 kwietnia 2016 r. C.A. (postanowienie spadkowe wydane 5 marca 2018 r.). Akt poświadczenia dziedziczenia po D.B. sporządzony został 15 grudnia 2017 r.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Po Pana mamie dziedziczył Pan (1/3 udziału), Pana siostra (1/3 udziału) oraz Pana tata (1/3 udziału). Po Pana babci dziedziczył Pan (1/4 udziału), Pana siostra (1/4 udziału), Pana ciotka (1/2 udziału). Po mamie i po babci nie doszło do działu spadku ani zniesienia współwłasności. Daną nieruchomość sprzedaliście za kwotę 210 000 zł, z czego Pan otrzymał kwotę 47 152,78 zł - według udziału w nieruchomości, który wynosił 97/432. Przedmiotem sprzedaży był udział w nieruchomości położonej na działce nr 1 w A. wynoszący 97/432. Nieruchomość sprzedał Pan jako osoba prywatna. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy musi Pan zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak to po kim?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, nie musi Pan płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, ponieważ została ona nabyta w drodze postępowania sądowego przez zasiedzenie w 2008 r., przez co minął pięcioletni okres, o którym mowa w przepisie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z jego treścią:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c-przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 omawianej ustawy:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wobec tego, że w niniejszej sprawie część udziałów nabył Pan w drodze spadku po zmarłej w 2017 r. babci, która nabyła te udziały w spadku po zmarłej w 2008 r. córce i zmarłym w 2016 r. synu oraz poprzez zasiedzenie, a także w drodze spadku po zmarłej w 2017 r. mamie, która nabyła udziały w nieruchomości w spadku po rodzeństwie, tj. zmarłej w 2008 r. siostrze B.A. i zmarłym w 2016 r. C.A. należy odnieść się do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do art. 926 § 1 ww. Kodeksu

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Z kolei art. 925 Kodeksu cywilnego stanowi, że

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

W myśl zaś art. 924 ww. Kodeksu

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Natomiast zgodnie z art. 1025 § 1 ww. ustawy

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Z przepisu tego wynika zatem, że prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Stosownie do treści art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego:

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

Na mocy art. 172 § 2 ww. ustawy:

Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek, posiadacz nabywa prawo własności. Warunkiem nabycia własności nie jest natomiast orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności. Orzeczenie takie stanowi potwierdzenie nabycia własności i jest orzeczeniem deklaratywnym, czyli stwierdzającym zaistnienie pewnych faktów, na które można się powołać w celu, np. dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

W jego treści jest wskazywana data nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia (tj. moment, na jaki spełnione zostały przesłanki zasiedzenia). Datą nabycia własności nieruchomości nie jest natomiast data postanowienia o zasiedzeniu.

W przedmiotowej sprawie - w odniesieniu do udziałów nabytych przez Pana spadkodawczynie w drodze spadku, tj. Pana babcię i mamę - datą nabycia tych udziałów w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w 2022 r., o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień śmierci spadkodawców Pana babci i mamy, natomiast w odniesieniu do udziałów w nieruchomości, które nabyła Pana babcia poprzez zasiedzenie, termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca 2008 r.

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że okres pięciu lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niewątpliwie minął.

Tym samym, odpłatne zbycie udziałów w nieruchomości nabytych przez Pana drodze spadku po babci i mamie nie stanowi dla Pana źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie musi Pan zapłacić podatku dochodowego od sprzedaży udziału w nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl