0115-KDIT2.4011.638.2022.3.ŁS, Nieodpłatne zniesienie współwłasności jako niegenerujące przychodu na gruncie PIT - Pismo wydane... - OpenLEX

Nowość 0115-KDIT2.4011.638.2022.3.ŁS - Nieodpłatne zniesienie współwłasności jako niegenerujące przychodu na gruncie PIT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.638.2022.3.ŁS Nieodpłatne zniesienie współwłasności jako niegenerujące przychodu na gruncie PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z datą wpływu 25 listopada 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem:

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

Pan M. M.

ul. (...)

A.

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pani B. M.

ul. (...)

A.

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowany będący stroną postępowania pozostaje w związku małżeńskim z Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania.

Pomiędzy Zainteresowanymi obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej.

Na podstawie umowy darowizny z (...) kwietnia 1998 r. Zainteresowani nabyli od W. M. udział ułamkowy wynoszący 1/2 w prawie własności działki stanowiącej niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 727 metrów kwadratowych (dalej jako: Nieruchomość).

W 1998 r., po nabyciu wspomnianego udziału ułamkowego w prawie własności Nieruchomości, Zainteresowani rozpoczęli na części Nieruchomości o powierzchni 364 metrów kwadratowych budowę domu jednorodzinnego. W 2003 r. budowa została zakończona a Zainteresowani wprowadzili się do tego domu jednorodzinnego i zamieszkują w nim do dzisiaj. Dom ten został wybudowany ze środków własnych Zainteresowanych.

W 2000 r. zmarł W. M. W skład spadku po nim wszedł udział wynoszący 1/2 w prawie własności Nieruchomości.

Uczestnikami postępowania spadkowego po W. M. było dwanaście osób, w tym B. J.

W 2003 r., po wybudowaniu domu jednorodzinnego na Nieruchomości Zainteresowani ogrodzili ten dom płotem dzieląc Nieruchomość (stanowiącą wtedy jedną działkę geodezyjną) na dwie części i wyodrębniając w sposób faktyczny (a nie prawny) część Nieruchomości o powierzchni 364 metrów kwadratowych.

Na podstawie postanowienia sądu z dnia (...) lutego 2018 r. (prawomocnego z dniem (...) marca 2018 r.) o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym W. M., udział ułamkowy wynoszący 1/2 w prawie własności Nieruchomości nabył B. J.

Po drugiej stronie płotu (na nieogrodzonej części Nieruchomości o powierzchni 363 metrów kwadratowych) matka B. J., przez jakiś czas uprawiała na swoje potrzeby warzywa, następnie ta część Nieruchomości została przez B. J. obsiana trawą i stan ten trwa do dnia złożenia niniejszego wniosku.

B. J. nie poniósł żadnych nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego przez Zainteresowanych. Zainteresowani podają, że B. J. nie kwestionuje faktu poczynienia przez Nich nakładów na budowę domu jednorodzinnego opisanego we wniosku, jak również wysokości tychże nakładów - a B. J. złoży w tym przedmiocie stosowne oświadczenie w treści planowanej do zawarcia umowy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności bez spłat i dopłat.

Tak więc od momentu rozpoczęcia budowy domu w 1998 r. Zainteresowani faktycznie wykorzystywali w sposób wyłączny część Nieruchomości o powierzchni 364 metrów kwadratowych, na której wybudowali swój dom jednorodzinny i którą to część Nieruchomości ogrodzili płotem.

Zainteresowani nie zawarli jednak z B. J. pisemnej umowy quad usum co do korzystania z Nieruchomości.

Na tym etapie zatem współwłaścicielami Nieruchomości w częściach wynoszących po 1/2 byli:

- Zainteresowani (na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej),

- B. J.

W styczniu 2021 r. dokonano podziału geodezyjnego Nieruchomości na dwie działki o numerach 1 (powierzchnia 363 metrów kwadratowych) oraz 2 (powierzchnia 364 metrów kwadratowych).

Dom jednorodzinny Zainteresowanych znalazł się w wyniku tego podziału w granicach działki nr 2. Natomiast druga działka o numerze 1 pozostała działką niezabudowaną.

Po dokonaniu podziału Nieruchomości na dwie działki stan prawny wygląda następująco:

1)

w stosunku do działki nr 1 udział ułamkowy posiadają:

- Zainteresowani (na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej) w wysokości 1/2,

- B. J. w wysokości 1/2,

2)

w stosunku do działki nr 2 udział ułamkowy posiadają:

- Zainteresowani (na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej) w wysokości 1/2,

- B. J. w wysokości 1/2.

Zainteresowani i B. J. planują w najbliższych miesiącach zawrzeć umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności działek nr 1 i 2 bez spłat i dopłat, w taki sposób, że:

- działka nr 2 o powierzchni 364 metrów kwadratowych (na której Zainteresowani wybudowali swój dom jednorodzinny) przypadnie na wyłączną własność Zainteresowanych,

- działka nr 1 o powierzchni 363 metrów kwadratowych (niezabudowana) przypadnie na wyłączną własność B. J.

Obie działki nr 1 i 2 posiadają zbliżoną powierzchnię (różnica wynosi zaledwie 1 metr kwadratowy), tę samą lokalizację (działki przylegają do siebie) i cechy geometryczne.

Tym samym wartość działki nr 2 (bez uwzględnienia wartości nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego przez Zainteresowanych) jest obecnie i będzie na dzień zniesienia współwłasności równa wartości działki nr 1.

Uwzględniając wskazany wyżej planowany sposób zniesienia współwłasności działek nr 1 i 2 na gruncie prawa cywilnego Zainteresowanym przysługuje wobec B. J. roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę domu jednorodzinnego w części odpowiadającej ułamkowemu udziałowi wynoszącemu 1/2 B. J. w prawie własności działki nr 2, na której jest posadowiony dom jednorodzinny wybudowany przez Zainteresowanych.

Wartość nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego przez Zainteresowanych jest równa sumie kwot wynikających z faktur VAT za materiały budowlane i usługi związane z wybudowaniem domu jednorodzinnego (będących w posiadaniu Zainteresowanych) oraz nakładów nie udokumentowanych fakturami VAT, ale oświadczeniem Zainteresowanych i B. J.

Całkowita wartość tych nakładów zostanie ujęta w akcie notarialnym obejmującym umowę nieodpłatnego zniesienie współwłasności działek nr 1 i 2 w formie oświadczenia Zainteresowanych i B. J. co do wysokości tych nakładów i niekwestionowania wartości tych nakładów przez B. J.

W akcie notarialnym, który obejmie planowaną umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności działek nr 1 i 2 bez spłat i dopłat, w taki sposób, że działka nr 2 (na której Zainteresowani wybudowali swój dom jednorodzinny) przypadnie na Ich wyłączną własność, zaś działka nr 1 (niezabudowana) przypadnie na wyłączną własność B. J., zostanie zawarte oświadczenie Zainteresowanych i B. J. dotyczące wartości poniesionych przez Zainteresowanych nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego i tego, że B. J. nie kwestionuje wartości tych nakładów a Zainteresowani nie będą dochodzić od B. J. zwrotu 1/2 poniesionych nakładów na wybudowanie domu posadowionego na działce nr 2 jako że działka ta w całości przypadnie na wyłączną własność Zainteresowanych.

Zainteresowani po dokonaniu w sposób wyżej opisany nieodpłatnego zniesienia współwłasność działek nr 1 i 2 bez spłat i dopłat nie będą dochodzić od B. J. rozliczenia nakładów jako, że w wyniku dokonanego zniesienia współwłasności na wyłączną własność przypadnie Zainteresowanym działka nr 2, na której znajduje się wybudowany przez Nich dom jednorodzinny (wybudowany ze środków Zainteresowanych i położony od momentu jego wybudowania na tej części Nieruchomości o powierzchni 364 metrów kwadratowych, która była faktycznie użytkowania wyłącznie przez Zainteresowanych).

Przy ustalaniu wartości działki nr 1 i nr 2 nie zostanie uwzględniona wartość nakładów dokonanych przez Zainteresowanych z własnych środków na działkę 2.

Wartość rynkowa działki nr 2 ustalona na dzień zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat (ustalona bez wartości nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego przez Zainteresowanych) będzie równa wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 1 ustalonej na dzień zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat.

Na tle opisanego planowanego nieodpłatnego zniesienia współwłasności działek nr 2 i nr 1 bez spłat i dopłat, powstała konieczność uzyskania interpretacji indywidualnej co do prawidłowości stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych następujące pytanie:

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, że opisane we wniosku nieodpłatne zniesienie współwłasności działki nr 1 i nr 2 bez spłat i dopłat nie będzie skutkowało powstaniem dla Zainteresowanych przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Ad. 2

Zdaniem Zainteresowanych opisane we wniosku planowane nieodpłatne zniesienie współwłasności działki nr 1 i 2 bez spłat i dopłat nie będzie skutkowało powstaniem dla Zainteresowanych przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są:

1)

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2)

działalność wykonywana osobiście;

3)

pozarolnicza działalność gospodarcza;

4)

działy specjalne produkcji rolnej;

5)

(uchylony);

6)

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7)

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8)

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da; 9) inne źródła.

Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wyłączenie wartości poniesionych przez Zainteresowanych nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie oznacza, że w wyniku tego Zainteresowani uzyskają przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 lub art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nakłady na wybudowanie domu jednorodzinnego były bowiem wydatkami Zainteresowanych z ich majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

Tak więc w wyniku opisanego we wniosku nieodpłatnego zniesienia współwłasności działek nr 1 i nr 2 bez spłat i dopłat, w ten sposób, że działka nr 2 na której posadowiony jest dom jednorodzinny wybudowany przez Zainteresowanych przypadnie na Ich wyłączną własność, nie powstanie dla Zainteresowanych przysporzenie majątkowe a tym samym nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze względu na zakres niniejszej interpretacji powyżej przywołano tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnień w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Wątpliwości Zainteresowanych w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych sprowadzają się do tego, czy nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości przez Zainteresowanych oraz B. J. w drodze umowy (bez spłat i dopłat) będzie skutkowało powstaniem dla Zainteresowawnych przychodu w podatku dochodowym od osób fizyczych.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak stanowi zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu cywilnego:

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej - art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje przez podział rzeczy wspólnej, to co do zasady dokonuje się jej podziału na tyle części ilu jest współwłaścicieli z uwzględnieniem wartości udziałów posiadanych przed zniesieniem współwłasności. W przypadku różnicy pomiędzy wartością utworzonych części rzeczy a wielkością udziałów, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

We wniosku wskazano, że Zainteresowani i B. J. planują w najbliższych miesiącach zawrzeć umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności działek nr 1 i 2 bez spłat i dopłat, w taki sposób, że:

- działka nr 2 o powierzchni 364 metrów kwadratowych (na której Zainteresowani wybudowali swój dom jednorodzinny) przypadnie na wyłączną własność Zainteresowanych,

- działka nr 1 o powierzchni 363 metrów kwadratowych (niezabudowana) przypadnie na wyłączną własność B. J.

Wartość rynkowa działki nr 2 ustalona na dzień zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat (ustalona bez wartości nakładów na wybudowanie domu jednorodzinnego przez Zainteresowanych) będzie równa wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 1 ustalonej na dzień zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat.

W interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2023 r., znak 0111-KDIB2-3.4015.137.2022.4. MD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał m.in., że:

(...) Zniesienie współwłasności bez spłat i dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. (...)

(...) Mając zatem na uwadze powyższe informacje, należy stwierdzić, że wartość roszczenia

o zwrot przedmiotowych nakładów poniesionych przez Państwa na nieruchomości w postaci wydatków na budowę domu jednorodzinnego stanowi dług pomniejszający wartość nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności. W rezultacie, wartość roszczenia o zwrot nakładów podlegać będzie uwzględnieniu przy ustalaniu czystej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku

z planowaną czynnością nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Wartość tego roszczenia należy więc odliczyć od wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem planowanej przez Państwa czynności nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W ten sposób zostanie ustalona czysta wartość nabywanego udziału

w nieruchomości. (...)

W konsekwencji planowane przez Zainteresowanych nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości, z uwagi na treść art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podlega przepisom tej ustawy.

W związku z tym, nieodpłatne zniesienie współwłasności, w sposób opisany we wniosku, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie spowoduje wystąpienia dla Zainteresowanych skutków podatkowych w tym podatku, nie uzyskają bowiem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Państwa stanowisko uznano za prawidłowe ze względu na prawidłowo wywiedzione skutki prawnopodatkowe, pomimo odmiennej argumentacji prawnej i niewskazania przez Państwa jako podstawy prawnej wyłączenia przedmiotowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie, tj. podatku od spadków i darowizn, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej, ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl