0115-KDIT2.4011.598.2022.2.MD - Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.598.2022.2.MD Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 15 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 listopada 2022 r. (data wpływu 23 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) grudnia 2014 r. zmarła matka Pani męża (właścicielka nieruchomości od 1975 r.)

(...) kwietnia 2015 r. zmarł ojciec Pani męża.

W związku z powyższym Pani mąż nabył w wyniku dziedziczenia po swoich rodzicach 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi.

(...) czerwca 2017 r. zmarł Pani mąż (spadkobierca po swoich zmarłych rodzicach).

W wyniku dziedziczenia Pani i trójka Pani dzieci nabyliście tę zabudowaną nieruchomość.

Od 1975 r. nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi stanowiła odrębny majątek matki Pani męża (nieruchomość nie wchodziła w skład majątku objętego wspólnością majątkową rodziców Pani męża).

Matka Pani męża zmarła (...) grudnia 2014 r. Spadek po matce Pani męża nabyli: małżonek (ojciec Pani męża) w 1/3 części; syn (Pani mąż) w 1/3 części; wnuczka E. (córka zmarłego przed rodzicami syna) w 1/6 części; wnuczka A. (córka zmarłego przed rodzicami syna) w 1/6 części.

Ojciec Pani męża zmarł (...) kwietnia 2015 r. Spadek po ojcu Pani męża nabyli: syn (Pani mąż) w 1/2 części; wnuczka E. w 1/4 części; wnuczka A. w 1/4 części.

Pani mąż zmarł (...) czerwca 2017 r. Spadek po Pani mężu nabyli: Pani, jako wdowa, w 1/4 części; syn R. w 1/4 części; syn D. w 1/4 części; córka M. w 1/4 części.

Za każdym razem wystąpił akt poświadczenia dziedziczenia: po matce męża - Repertorium A nr (...); po ojcu męża - Repertorium A nr (...); po Pani mężu - Repertorium A nr (...). Wszystkie akty zostały zgłoszone w Urzędzie Skarbowym w A. (SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy łub praw majątkowych).

Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi, której udział planuje Pani sprzedać, nie stanowi i nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Grunty stanowiące ww. nieruchomość są sklasyfikowane jako użytki rolne takie jak: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, sady, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami, grunty pod rowami.

Wyżej wymienionej zabudowanej nieruchomości nie wykorzystywała Pani w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, więc planowana przez Panią sprzedaż nie nastąpi w wykonywaniu działalności.

Pytanie

Czy gdyby sprzedała Pani w 2022 r. swoją część zabudowanej nieruchomości (nabytą w drodze dziedziczenia) ciążyłby na Pani obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19%?

Pani stanowisko w sprawie

Według Pani, zgodnie z dodanym z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy PIT art. 10 ust. 5, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej powyższy przepis stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości dokonana od 1 stycznia 2019 r. powoduje, że znajdują zastosowanie nowe zasady obliczania okresu opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. W takim przypadku okres pięciu lat liczony jest od chwili kiedy to spadkodawca, a nie spadkobierca, nabył nieruchomość.

Reguła ta obejmuje również nabycia spadku dokonane przed 2019 r. co potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 16 kwietnia 2019 r., 0115-KDIT3.4011.101.2019.1.DP.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej - stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2019 r. pięcioletni okres, po upływie którego nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, liczony jest od końca roku, w którym spadkodawca ją nabył lub wybudował, a nie tak jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. - od końca roku, w którym został otwarty spadek (w którym zmarł spadkodawca). Zmiana obejmuje zatem wszystkich, którzy dokonają zbycia nieruchomości po dniu 31 grudnia 2018 r. - bez względu na datę odziedziczenia nieruchomości.

Zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia.

Z opisu sprawy wynika, że planuje Pani sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi, nabytego w spadku po zmarłym (...) czerwca 2017 r. Pani mężu. Z kolei Pani mąż udziały w tej nieruchomości nabył w spadku po swojej matce, która zmarła (...) grudnia 2014 r., i w spadku po swoim ojcu, który zmarł (...) kwietnia 2015 r. Planowana sprzedaż udziałów w ww. nieruchomości nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Dla celów stosowania art. 10 ust. 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się, że momentem nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, który tę nieruchomość nabył również w drodze spadku, jest moment nabycia tej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), tj. w chwili śmierci jego spadkodawcy/spadkodawców.

Jak wynika z art. 922 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Z kolei art. 925 ww. Kodeksu stanowi, że:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 ww. Kodeksu). Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawcy.

W przedmiotowej sprawie do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi przez spadkodawcę (Pani męża) - doszło (...) grudnia 2014 r., tj. w dniu śmierci jego matki, oraz (...) kwietnia 2015 r., tj. w dniu śmierci jego ojca. Uwzględniając zatem powyższe - w szczególności treść art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dla udziałów nabytych przez Pani męża po zmarłej matce należy liczyć od końca 2014 r., natomiast dla udziałów nabytych przez niego po zmarłym ojcu należy liczyć od końca 2015 r.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia stwierdzić należy, że planowane przez Panią odpłatne zbycie w 2022 r. udziału w nieruchomości - nabytego w drodze spadku po Pani zmarłym mężu, który udziały w przedmiotowej nieruchomości nabył w spadku po swoich zmarłych rodzicach - nie będzie stanowiło dla Pani źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym przepisie, ustalonego stosownie do dyspozycji art. 10 ust. 5 ww. ustawy. W konsekwencji, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w 2022 r. swego udziału w tej nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu zaś do przywołanej przez Panią interpretacji wskazać należy, że dotyczy ona tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl