0115-KDIT2.4011.530.2022.1.RS - PIT od emerytury z Hiszpanii

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.530.2022.1.RS PIT od emerytury z Hiszpanii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 11 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania emerytury z Hiszpanii.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

29 czerwca 2022 r. na Pana koncie walutowym został zrealizowany przelew Pana zagranicznej emerytury. Organem wypłacającym jest hiszpański TSS. Kwota, która została wypłacona to (...) euro. Od powyższej sumy została pobrana zaliczka na podatek dochodowy, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatnik) oraz z art. 35 ust. 1 ww. ustawy (płatnik) w kwocie (...) euro.

Nie zgadza się Pan z wysokością kwoty pobranej jako zaliczka na podatek dochodowy.

Przez ostatnie 15 lat przebywał Pan i pracował na terytorium Hiszpanii (A.). W 2020 r. osiągnął Pan wiek emerytalny i zgodnie z procedurami SS złożył wszystkie wymagane dokumenty o przyznanie tego świadczenia. Niestety ze względu na sytuację na świecie (COVID-19) jak również zaniedbania urzędników, emerytura została Panu przyznana dopiero w lutym 2022 r.

W międzyczasie postanowił Pan wrócić do Polski. Zaraz po powrocie dokonał Pan wszystkich niezbędnych czynności, w tym powiadomienia urzędu w Hiszpanii, iż od marca 2022 r. jest Pan rezydentem podatkowym w Polsce. W tamtym momencie w dalszym ciągu nie otrzymał Pan zaległej wypłaty emerytury. Pierwsza płatność miała miejsce dopiero 29 czerwca 2022 r. na kwotę (...) euro. Podana suma jest wyrównaniem za cały okres oczekiwania tj. od 23 sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r.

Po analizie treści wniosku, mając na względzie zakres kompetencji przyznanej tut. organowi i treść przepisu art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa przyjęto, że intencją Pana było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Czy opodatkowaniu w Polsce podlega całość świadczenia z tytułu emerytury wypłaconego za okres od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r.?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Pana, kwota która została potrącona powinna być pobrana od sumy, gdy stał się Pan rezydentem podatkowym Polski. Oznacza to, od sumy wypłaconej za miesiąc od marca do czerwca 2022 r., tj. od 909 euro, a nie od całości, gdyż na tamten moment nie mieszkał Pan w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne:

Jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wskazuje art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że przez ostatnie 15 lat przebywał Pan i pracował na terytorium Hiszpanii. W 2020 r. osiągnął Pan wiek emerytalny i zgodnie z procedurami SS złożył wszystkie wymagane dokumenty o przyznanie tego świadczenia. Niestety ze względu na sytuację na świecie (COVID-19) jak również zaniedbania urzędników, emerytura została Panu przyznana dopiero w lutym 2022 r.

W międzyczasie postanowił Pan wrócić do Polski. Zaraz po powrocie dokonał Pan wszystkich niezbędnych czynności, w tym powiadomienia urzędu w Hiszpanii, iż od marca 2022 r. jest Pan rezydentem podatkowym w Polsce. W tamtym momencie w dalszym ciągu nie otrzymał Pan zaległej wypłaty emerytury. Pierwsza płatność miała miejsce dopiero 29 czerwca 2022 r. na kwotę (...) euro. Podana suma jest wyrównaniem za cały okres oczekiwania tj. od 23 sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r.

W myśl art. 18 Umowy z dnia 15 listopada 1979 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127):

Stosownie do postanowień ustępu 2 artykułu 19 emerytury i inne świadczenia o podobnym charakterze, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z jej zatrudnieniem w przeszłości, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. Umowy:

a) Jakakolwiek renta lub emerytura, wypłacana przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej, będzie opodatkowana tylko w tym Państwie.

b) Jednakże takie renty lub emerytury będą opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i ma w nim miejsce zamieszkania.

W konsekwencji świadczenia emerytalne wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu co do zasady tylko w Polsce. Ponadto, nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 23 ww. Umowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy:

Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zgodnie z umową polsko-hiszpańską o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytura podlega opodatkowaniu w miejscu zamieszkania, kwoty z tytułu emerytury otrzymane w momencie kiedy posiadał Pan miejsce zamieszkania w Polsce, niezależnie od okresu jakiego dotyczą podlegają opodatkowaniu w Polsce. Świadczenie emerytalne podlega bowiem opodatkowaniu w momencie powstania przychodu po stronie świadczeniobiorcy, tj. w momencie (w dniu) otrzymania lub postawienia środków pieniężnych do dyspozycji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl