0115-KDIT2.4011.523.2020.4.ES - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.523.2020.4.ES Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2020 r. (data wpływu 3 lipca 2020 r.) uzupełnionym dnia 29 września 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek, uzupełniony w dniu 24 września 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w maju 2011 r. nabyła w drodze spadku i podziału majątku działkę nr... położoną w S. Działka była już objęta miejscowym planem zagospodarowania, który został uchwalony dnia 29 maja 2008 r. Po nabyciu działki wystąpiły następujące okoliczności:

* dnia 10 sierpnia 2012 r. Gmina S. z urzędu (bez udziału Wnioskodawczyni) dokonała podziału działki nr... na cztery działki o numerach...,...,...,... z których działki... i... wydzielone zostały pod publiczne drogi dojazdowe;

* dnia 12 grudnia 2019 r. przy udziale Wnioskodawczyni Gmina S. zatwierdziła projekt podziału działek nr... i... na 16 nieruchomości - decyzja o podziale została wydana w styczniu 2020 r.

Wydzielone działki do dnia złożenia wniosku nie są uzbrojone (brak doprowadzenia wody, kanalizacji, prądu). Przedmiotowe działki nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej ani w prywatnym wynajmie. Wnioskodawczyni zamierza dokonywać sukcesywnie sprzedaży tych wydzielonych działek poprzez prywatne ogłoszenia na portalach społecznościowych (...,....). Wnioskodawczyni nie potrafi w chwili obecnej stwierdzić w jakim okresie czasu dokona sprzedaży tych działek. Wnioskodawczyni wskazuje, że na dzień dzisiejszy jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zarejestrowany ma najem prywatny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tego tytułu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że spadkodawca nabył przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny w dniu 11 stycznia 2002 r. nie będąc jeszcze w związku małżeńskim, później żadnej umowy małżeńskiej majątkowej nie zawierał. Nieruchomość stanowiła jego odrębny majątek. Przedmiotem spadku były zarówno nieruchomości zabudowane i niezabudowane jak i ruchomości. Po śmierci spadkodawcy, który nie miał dzieci spadkobiercami stali się żona, ojciec i brat zmarłego. Podział majątku polegał na zgodnym podziale majątku wspólnego oraz zgodnym częściowym dziale spadku po zmarłym. Wnioskodawczyni nabyła na własność nieruchomości w tym działkę nr... oraz ruchomości. Natomiast wraz z bratem zmarłego nabyła w udziałach zabudowaną nieruchomość złożoną z 3 działek. Nieruchomość od chwili nabycia przez Wnioskodawczynię nie była użytkowana tzn. nie prowadziła na niej produkcji rolnej. Wnioskodawczyni nigdy nie prowadziła ani nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawczyni nie wykonała i nie zamierza wykonywać działań mających na celu zwiększenie wartości nieruchomości i ich uatrakcyjnienia. Wnioskodawczyni początkowo planowała sama wykorzystywać nabytą nieruchomość, jednakże z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania postanowiła sprzedać nieruchomość. W obawie, że nie znajdzie kupca na całą nieruchomość postanowiła podzielić działki, aby mniejsze spróbować sprzedać. Wnioskodawczyni planuje sprzedaż działek w 2020 r. i ewentualnie w kolejnych latach. Mając na uwadze, że działki są mniejsze to Wnioskodawczyni sądzi, że będzie to argumentem do sprzedaży. Wnioskodawczyni posiada inne nieruchomości, których nie planuje sprzedawać w chwili obecnej. Jest to nieruchomość zabudowana oraz nieruchomość rolna - łąka. Wnioskodawczyni dokonywała wcześniej sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła te nieruchomości w 2011 r. w drodze spadku po zmarłym mężu. Dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości zabudowanych. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku te nieruchomości. Nieruchomości nie były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię od momentu wejścia w posiadanie do chwili sprzedaży. Pierwszą sprzedaż dokonała Wnioskodawczyni w 2018 r. drugą w 2019 r. Przyczyną sprzedaży były wysokie koszty utrzymania nieruchomości (podatek) oraz koszty związane z zabezpieczeniem nieruchomości i utrzymaniem porządku wokół obiektów (były to nieruchomości w bardzo złym stanie technicznym). Wnioskodawczyni przeznaczyła te środki na utrzymanie siebie i syna oraz na bieżące wydatki w tym również na wynajem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie wykonywana w celach zarobkowych i nie będzie prowadzona w sposób zorganizowany oraz ciągły. Wnioskodawczyni nie będzie korzystała z usług biur pośrednictwa oraz obrotu nieruchomościami przy sprzedaży tych nieruchomości. Wnioskodawczyni planuje zakupić mieszkanie dla siebie oraz syna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy sprzedaż wyżej wymienionych działek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2. Czy sprzedaż wyżej wymienionych działek będących majątkiem osobistym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w 2011 r., a ich sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 5 lat to przychód z ich zbycia nie stanowi źródła przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy, * jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wobec powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Odrębnym źródłem przychodu, określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, * prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

* zarobkowym celu działalności,

* wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

* prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań, które chce podjąć Wnioskodawczyni do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o których mowa we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w maju 2011 r. nabyła w drodze spadku i podziału majątku działkę nr... położoną w S. Działka była już objęta miejscowym planem zagospodarowania, który został uchwalony dnia 29 maja 2008 r. Po nabyciu działki wystąpiły następujące okoliczności:

* dnia 10 sierpnia 2012 r. Gmina S. z urzędu (bez udziału Wnioskodawczyni) dokonała podziału działki nr... na cztery działki o numerach...,...,...,... z których działki... i... wydzielone zostały pod publiczne drogi dojazdowe;

* dnia 12 grudnia 2019 r. przy udziale Wnioskodawczyni Gmina S. zatwierdziła projekt podziału działek nr... i... na 16 nieruchomości - decyzja o podziale została wydana w styczniu 2020 r.

Wydzielone działki do dnia złożenia wniosku nie są uzbrojone (brak doprowadzenia wody, kanalizacji, prądu). Przedmiotowe działki nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej ani w prywatnym wynajmie. Wnioskodawczyni zamierza dokonywać sukcesywnie sprzedaży tych wydzielonych działek poprzez prywatne ogłoszenia na portalach społecznościowych (...,...). Wnioskodawczyni nie potrafi w chwili obecnej stwierdzić w jakim okresie czasu dokona sprzedaży tych działek. Wnioskodawczyni wskazuje, że na dzień dzisiejszy jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zarejestrowany ma najem prywatny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tego tytułu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że spadkodawca nabył przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny w dniu 11 stycznia 2002 r. nie będąc jeszcze w związku małżeńskim, później żadnej umowy małżeńskiej majątkowej nie zawierał. Nieruchomość stanowiła jego odrębny majątek. Przedmiotem spadku były zarówno nieruchomości zabudowane i niezabudowane jak i ruchomości. Po śmierci spadkodawcy, który nie miał dzieci spadkobiercami stali się żona, ojciec i brat zmarłego. Podział majątku polegał na zgodnym podziale majątku wspólnego oraz zgodnym częściowym dziale spadku po zmarłym. Wnioskodawczyni nabyła na własność nieruchomości w tym działkę nr... oraz ruchomości. Natomiast wraz z bratem zmarłego nabyła w udziałach zabudowaną nieruchomość złożoną z 3 działek. Nieruchomość od chwili nabycia przez Wnioskodawczynię nie była użytkowana tzn. nie prowadziła na niej produkcji rolnej. Wnioskodawczyni nigdy nie prowadziła ani nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawczyni nie wykonała i nie zamierza wykonywać działań mających na celu zwiększenie wartości nieruchomości i ich uatrakcyjnienia. Wnioskodawczyni początkowo planowała sama wykorzystywać nabytą nieruchomość, jednakże z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania postanowiła sprzedać nieruchomość. W obawie, że nie znajdzie kupca na całą nieruchomość postanowiła podzielić działki, aby mniejsze spróbować sprzedać. Wnioskodawczyni planuje sprzedaż działek w 2020 r. i ewentualnie w kolejnych latach. Mając na uwadze, że działki są mniejsze to Wnioskodawczyni sądzi, że będzie to argumentem do sprzedaży. Wnioskodawczyni posiada inne nieruchomości, których nie planuje sprzedawać w chwili obecnej. Jest to nieruchomość zabudowana oraz nieruchomość rolna - łąka. Wnioskodawczyni dokonywała wcześniej sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła te nieruchomości w 2011 r. w drodze spadku po zmarłym mężu. Dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości zabudowanych. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku te nieruchomości. Nieruchomości nie były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię od momentu wejścia w posiadanie do chwili sprzedaży. Pierwszą sprzedaż dokonała Wnioskodawczyni w 2018 r. drugą w 2019 r. Przyczyną sprzedaży były wysokie koszty utrzymania nieruchomości (podatek) oraz koszty związane z zabezpieczeniem nieruchomości i utrzymaniem porządku wokół obiektów (były to nieruchomości w bardzo złym stanie technicznym). Wnioskodawczyni przeznaczyła te środki na utrzymanie siebie i syna oraz na bieżące wydatki w tym również na wynajem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie wykonywana w celach zarobkowych i nie będzie prowadzona w sposób zorganizowany oraz ciągły. Wnioskodawczyni nie będzie korzystała z usług biur pośrednictwa oraz obrotu nieruchomościami przy sprzedaży tych nieruchomości. Wnioskodawczyni planuje zakupić mieszkanie dla siebie oraz syna.

Okoliczności opisane we wniosku nie wskazują, że planowana sprzedaż nieruchomości, nastąpi w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku działek, powstałych po podziale nabytej w drodze spadku i podziału majątku w... działki nr... nie ma związku z działalnością gospodarczą i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem przychód z planowanej sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawczynię nie będzie stanowił przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe tych czynności należy więc ocenić w kontekście spełnienia przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z regulacjami wynikającymi z art. 10 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

W myśl art. 10 ust. 6 ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Natomiast, stosownie do art. 10 ust. 7 ww. ustawy, nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów tej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 ustawy - Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 ustawy - Kodeks cywilny).

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili podziału przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Odnosząc się do skutków działu spadku przedmiotem, którego była nieruchomość to stwierdzić należy, że jest on formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w wyniku tej czynności podatnik otrzymuje nieruchomość, w której po dokonanym podziale ulega powiększeniu udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zatem, jeżeli w wyniku działu spadku wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed jego dokonaniem, oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiła ta czynność.

Powyższe potwierdza brzmienie art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że planowana sprzedaż działek, nie będzie stanowić źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w tym przepisie, ustalonego z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 10 ust. 5 i ust. 7 ww. ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym i z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl