0115-KDIT2.4011.48.2023.1.MM - PIT od diet radnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.48.2023.1.MM PIT od diet radnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe oraz w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej sposobu wypełnienia informacji PIT-R oraz nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu naliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Opis zdarzenia przyszłego

Urząd Miejski w A. wypłaca diety Radnym do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety: dieta za miesiąc grudzień 2022 r. wypłacona zostanie do 10-go stycznia 2023 r., dieta za styczeń 2023 r. zostanie wypłacona w lutym 2023 r. Dieta za grudzień 2022 r. jest wypłacona po upływie roku, za który jest należna.

Pytania

1. Czy od diety za miesiąc grudzień 2022 r. wypłaconej w styczniu 2023 r. (kwota 3220,96 zł) i od diety za styczeń 2023 r. wypłaconej w lutym 2023 r. (kwota 3220,96 zł) należy naliczyć koszty uzyskania przychodu 20% i podatek wg wyliczenia: suma przychodu 3220,96 zł x 2-3000 zł (limit zwolnienia) x 20% kup x 12% ? Łączna kwota 6441,92 zł-3000 zł limit, dochód do opodatkowania 3441,92 zł?

2. Czy w informacji PIT-R diety za grudzień 2022 r. i za styczeń 2023 r. należy wykazać w wierszu dotyczącym stycznia 2023 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem w miesiącu wypłaty w lutym 2023 r. należy naliczyć i pobrać podatek od nadwyżki ponad kwotę 3000 zł pomniejszoną o miesięczne koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9, gdyż w PIT- R w styczniu 2023 r. wykazane będą dwie diety: za grudzień 2022 r. i za styczeń 2023 r. w kwocie 6441,92 zł

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w części dotyczącej sposobu wypełnienia informacji PIT-R oraz nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu naliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zawarł regułę zgodnie z którą przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich zaliczyć można m.in. parlamentarzystów, radnych (gminy, powiatu, sejmiku województwa), ławników, arbitrów sądów polubownych czy też mediatorów. Pojęcie to rozumieć bowiem należy, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, bardzo szeroko, jako przede wszystkim obowiązki związane z uczestnictwem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej i sądowniczej, jak i ustawodawczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 powołanej ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W świetle art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Koszty uzyskania niektórych przychodów - z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4-6 i 8 - określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Na mocy art. 42 ust. 1 tej ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jednocześnie wskazać należy, że z art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 45b ust. 1 ww. ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:

1)

deklaracji, o których mowa w art. 30da ust. 14, art. 30h ust. 4, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5 oraz art. 43 ust. 1;

2)

informacji, o których mowa w art. 21 ust. 46, art. 26 ha ust. 10, art. 30dg ust. 1, art. 35 ust. 6, art. 39 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 4i, art. 42 ust. 2, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 oraz art. 52jb ust. 7;

3)

oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6-8, art. 41 ust. 11 oraz art. 45c ust. 3a;

4)

rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8;

5)

zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1-1aa.

Według objaśnień zawartych na druku PIT-R "Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich" odnoszących się do części D tego druku:

1)

w kolumnie b - płatnik wykazuje ogólną kwotę wypłat należności dokonanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i pkt 17 ustawy,

2)

w kolumnie c - płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłaconych osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy,

3)

w kolumnie d - płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłaconych osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy,

4)

w kolumnie e - płatnik wykazuje nadwyżkę między kwotą wypłaconych należności a sumą kwot wolnych od podatku dochodowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak wynika z opisanego zdarzenia Urząd Miejski w A. wypłaca diety Radnym do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety: dieta za grudzień 2022 r. wypłacona zostanie do 10-go stycznia 2023 r., dieta za styczeń 2023 r. zostanie wypłacona w lutym 2023 r.

Dieta za grudzień 2022 r. jest wypłacona po upływie roku, za który jest należna.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, że co do zasady w informacji PIT-R diety zalicza się do przychodów tego miesiąca, za które są należne. Zatem dietę za styczeń 2023 r. wypłaconą radnemu w lutym 2023 r. należy przyporządkować do przychodów radnego za styczeń 2023 r. Natomiast na skutek wypłacenia diet po zakończeniu roku, w którym należności z tytułu tych diet powstały nie jest możliwe ich przyporządkowanie do poszczególnych miesięcy roku poprzedniego i ustalenie kwoty zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących w roku poprzednim. Dlatego też diety wypłacone za rok poprzedni należy przypisać do miesiąca, w którym zostały one wypłacone. Skoro zatem - w opisanym zdarzeniu - dietę za grudzień 2022 r. wypłacono radnym w styczniu 2023 r., to również należy ją zakwalifikować do przychodów radnego za miesiąc styczeń.

Zatem w informacji PIT-R w miesiącu styczniu powinni Państwo wpisać sumę diet radnego: za grudzień 2022 r. (wypłaconą w styczniu 2023 r.) i należną za styczeń 2023 r.

Jednak z uwagi na fakt, że diety zostały wypłacone w dwóch różnych miesiącach - od każdej wypłaty należy osobno obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeżeli skumulowana wypłata diet (które w deklaracji PIT-R powinny zostać przyporządkowane do przychodów z miesiąca stycznia 2023 r.) spowodowała przekroczenie limitu zwolnienia przysługującego za styczeń, od nadwyżki ponad limit zwolnienia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 powoływanej ustawy, Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 wskazanej ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie wydania interpretacji.

W interpretacji nie mamy możliwości dokonywania wyliczeń dochodów od którego płatnik obowiązany jest pobrać zaliczki na podatek dochodowy, z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl