0115-KDIT2.4011.465.2022.2.MD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.465.2022.2.MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 18 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy odliczenia wydatków poniesionych w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 września 2022 r. (data wpływu 3 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani współwłaścicielką domu jednorodzinnego w 1/2 części (współwłasność małżeńska, wspólność majątkowa). Dom stanowi wolno stojący budynek jednorodzinny i służy jedynie do celów mieszkalnych.

Jednocześnie wskazuje Pani, iż podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest Pani podatnikiem rozliczającym się według skali podatkowej, w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastosowaniem stawki dla pierwszego progu podatkowego w wysokości 17%. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej.

Budynek został wzniesiony na początku lat 90 i był pokryty płytami azbestowo-cementowymi, tzw. eternitem (dalej: Eternit). W sierpniu 2020 r. został przeprowadzony remont dachu, polegający na wymianie pokrycia dachowego. W ramach prac remontowych doszło do wykonania nowego pokrycia dachowego, a w zakres prac wchodziło w szczególności:

- usunięcie starego pokrycia dachowego (Eternitu),

- termoizolacja dachu za pomocą folii oraz membrany dachowej, których zadaniem jest m.in. minimalizowanie ubytków ciepła,

- ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki.

Wszystkie wydatki zostały całkowicie pokryte ze środków własnych. Potwierdzeniem wykonania usługi jest imienna faktura VAT (dalej: Faktura) na kwotę 18.000 zł, wystawiona przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Koszt usługi wymiany pokrycia dachowego udokumentowany fakturą nie obejmuje utylizacji zdemontowanych elementów dachu, tj. eternitu. Przedmiotowe wydatki nie zostały sfinansowane, ani zwrócone w żadnej formie.

W wyniku remontu dachu doszło do wymiany pokrycia dachowego wykonanego z groźnego dla zdrowia ludzkiego materiału zawierającego rakotwórczy azbest na blachodachówkę, w związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz podgrzewania wody użytkowej. Ze względu również na fakt, że budynek ogrzewany jest za pomocą pieca węglowego, zmniejszenie zapotrzebowania na energię przyczynia się także do mniejszej emisji CO2 do atmosfery.

Jest Pani współwłaścicielem domu, o którym mowa we wniosku, od 1994 r.

Poniesione przez Panią wydatki na wymianę pokrycia dachowego, związane były z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej emisyjności budynków; poniesione w celu ulepszenia wydatki spowodowały między innymi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku mieszkalnego.

Dom jednorodzinny, o którym mowa we wniosku, jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W wyniku opisanych we wniosku prac nie doszło do budowy, przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy budynku, w rozumieniu art. 28 ustawy - Prawo budowlane. Opisane we wniosku prace nie podlegały zgłoszeniu budowy, w rozumieniu art. 30 ustawy - Prawo budowlane.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zakończyło się w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, zatem poniesione wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak również nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy, nie zostały uwzględnione w ramach jakichkolwiek ulg podatkowych.

Poniesione wydatki nie zostały, nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wskazana we wniosku faktura została wystawiona na Pani imienne dane.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostały poniesione z majątku wspólnego małżonków.

Pytania

Czy wydatki poniesione przez Panią na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (łącznie z usługą zdjęcia eternitu), którego jest Pani współwłaścicielką, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej, udokumentowane imienną fakturą, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dalej: Rozporządzenie termomodernizacyjne), a tym samym czy zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma Pani prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione wydatki?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie poniesione wydatki na wymianę pokrycia dachowego na budynku, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej, udokumentowane imienną Fakturą, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku określone w Rozporządzeniu termomodernizacyjnym, a tym samym jest uprawniona w myśl art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na podstawie art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o: budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

W myśl art. 3 pkt 2a powołanej ustawy - Prawo budowlane:

ilekroć w ustawie jest mowa o: budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Artykuł 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.):

użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. odliczeniu podlegają wydatki na:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6)

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10)

montaż pompy ciepła,

11)

montaż kolektora słonecznego,

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W świetle art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak wynika z treści art. 26h ust. 3 powołanej ustawy:

wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Na gruncie art. 26h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Według z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Z art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Natomiast art. 26h ust. 7 cytowanej ustawy stanowi, że:

kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Na mocy art. 26h ust. 8 wskazanej ustawy:

podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Artykuł 26h ust. 9 ww. ustawy stanowi, że:

w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że ma Pani możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w 2020 r. na przeprowadzony remont dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, związanych z usunięciem starego pokrycia dachowego (eternitu), termoizolacją dachu za pomocą folii oraz membrany dachowej, a także ułożeniem nowego pokrycia dachowego z blachodachówki, które to prace spowodowały między innymi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku mieszkalnego. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem oraz wydatki na usługi docieplenia przegród budowlanych lub płyt balkonowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenie to przysługuje na podstawie wystawionych faktur VAT do wysokości limitu, tj. 53 000 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl