0115-KDIT2.4011.459.2022.2.RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.459.2022.2.RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Francji jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 14 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Francji. Uzupełniła go Pani 7 września 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pani mąż, który pracował w latach powojennych w kopalni węgla we Francji, otrzymywał z francuskiej kasy górników emeryturę. Po śmierci męża w 1994 r. wystąpiła Pani poprzez ZUS, Wydział Rent Zagranicznych w A. do Państwowego Autonomicznego Funduszu Zabezpieczenia Społecznego w kopalniach we Francji, o przyznanie Pani renty rodzinnej (świadczenie wdowie) po zmarłym mężu.

15 listopada 1994 r. ZUS Wydział Rent Zagranicznych poinformował Panią pismem, że kasa górników w A. nadesłała decyzję przyznającą Pani francuską rentę wdowią od 1 kwietnia 1994 r. Z przetłumaczonych decyzji o przyznaniu renty rodzinnej (seria 40 - świadczenie wdowie) wynika, że jest to świadczenie, które przysługuje wdowie do czasu, gdy nie zawrze ona ponownie związku małżeńskiego. Co roku, na druku przysłanym z Francji składa Pani oświadczenie, że nie zawarła związku małżeńskiego.

Jest Pani obywatelką Polski, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie dochody opodatkowuje w Polsce.

Świadczenie - rentę wdowią otrzymuje Pani w euro za pośrednictwem banku X., który to potrąca zaliczkę na podatek dochodowy z tego świadczenia. Na koniec każdego roku podatkowego X. przysyła Pani PIT-11 z informacją o wypłaconych świadczeniach, potrąconym podatku dochodowym od osób fizycznych i składce zdrowotnej. W urzędzie skarbowym uzyskała Pani informację, że od renty rodzinnej/świadczenia wdowiego z Francji nie powinien być potrącany podatek dochodowy, gdyż świadczenia rodzinne w Polsce są wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani wniosek dotyczy lat podatkowych od 2016 r. do chwili obecnej (2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r.). Otrzymywana renta rodzinna/świadczenie wdowie po zmarłym mężu jest świadczeniem otrzymywanym na podstawie francuskich przepisów emerytalno-rentowych, którą naliczają francuskie instytucje emerytalne będące odpowiednikiem polskiego ZUS.

Od należnej Pani renty rodzinnej i dodatku wdowiego, francuskie instytucje zabezpieczenia społecznego w kopalniach nie potrącają podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 18 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust. 2 pkt b, renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Przepis art. 19 ust. 2 pkt b tejże umowy stanowi, że: Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się Państwie (w Polsce), jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo.

Na podstawie powołanych regulacji francuska renta rodzinna i zasiłek z tytułu wdowieństwa otrzymywany przez Panią - obywatelkę Polski, mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Czyli do jego opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są między innymi świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne.

Pytanie

Czy renta rodzinna/świadczenie wdowie, które otrzymuje Pani z Francji, powinna być wykazywana w zeznaniu podatkowym przy rozliczaniu dochodów uzyskanych w Polsce? Czy ta renta rodzinna/świadczenie wdowie nie podlega podatkowi dochodowemu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym, że mieszka Pani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie dochody opodatkowuje w Polsce, to renta wdowia otrzymywana z Francji powinna być potraktowana tak jak zasiłek rodzinny otrzymywany w kraju i nie powinien być ujmowany w zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym uważa Pani, że X. niesłusznie potrąca podatek dochodowy i niesłusznie wystawia PIT-11.

W związku z powyższym podtrzymuje Pani swoje stanowisko, że renta rodzinna i dodatek wdowi jako świadczenie rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych nie podlega obciążeniom podatkowym w Polsce, ponieważ korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne:

Jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wskazuje art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 18 ust. 1 Umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5):

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. Umowy:

a) Renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego, bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu Państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

b) Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Umowy:

Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że otrzymywana przez Panią renta rodzinna/świadczenie wdowie z Francji, z uwagi na to, że miejscem Pani zamieszkania jest Polska, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy:

Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 15 maja 2014 r. do 31 marca 2016 r.:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2016 r.:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W kontekście powyższego podkreślić należy, że zwolnienia przedmiotowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Należy zauważyć, że renta rodzinna/świadczenie wdowie wypłacana z systemu ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów emerytalno-rentowych stanowi odmienne świadczenie od świadczenia rodzinnego otrzymywanego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Na gruncie ustawodawstwa krajowego świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) i stanowią: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a, świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ww. ustawie. Przysługują co do zasady osobom, które spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Natomiast instytucja renty przysługującej po śmierci członka rodziny została uregulowana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.) w postaci renty rodzinnej, którą może otrzymać uprawniony członek rodziny po śmierci bliskiej osoby, np. zmarłego małżonka, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, bądź też pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Należy również zauważyć, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz.UE.L Nr 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) rozróżnia emerytury i renty oraz świadczenia rodzinne jako odrębne świadczenia.

Uwzględniając powyższe i odnosząc się wprost do zadanych pytań stwierdzić należy, że otrzymywana przez Panią renta rodzinna/świadczenie wdowie nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie jest żadnym ze świadczeń wymienionych w tym przepisie. Otrzymywane świadczenie stanowi rentę wypłacaną na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych obowiązujących we Francji i jako takie mieści się w dyspozycji art. 9 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisie stanu faktycznego wskazała Pani bowiem, że po zmarłym mężu otrzymuje rentę rodzinną/świadczenie wdowie wypłacaną z francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów emerytalno-rentowych obowiązujących we Francji.

Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

W sytuacji zatem gdy renta jest wypłacana przez bank w Polsce, to bank ten - jako płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczenia.

Niezależnie od ciążących na banku obowiązków płatnika renta rodzinna/świadczenie wdowie podlega wykazaniu przez Panią w składanych w Polsce zeznaniach podatkowych.

Końcowo należy wskazać, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niniejszej interpretacji indywidualnej ze względu na zakres żądania wyrażony pytaniem odniósł się wyłącznie do kwestii opodatkowania renty rodzinnej (świadczenia wdowiego) otrzymywanej przez Panią z Francji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwerm systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl