Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Ulga termomodernizacyjna w podatku PIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2.4011.44.2020.3.ŁS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2020 r. (data wpływu 15 stycznia 2020 r.) uzupełnionym w dniu 1 kwietnia 2020 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - jest:

a.

prawidłowe - w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i udokumentowania poniesionych wydatków;

b.

nieprawidłowe - w części dotyczącej proporcji odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 kwietnia 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem (na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, wybudowanego w 2003 r. Budynek ten posadowiony jest na nieruchomości o pow. 0,0500 ha, położonej w B. P., przy ulicy J. F., województwo I., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem XXX. Mąż Wnioskodawczyni - A. Z. - na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 8 grudnia 2017 r., w sprawie o podział majątku wspólnego i dział spadku po rodzicach, stał się właścicielem wyżej wskazanej zabudowanej nieruchomości, którą następnie w dniu 12 września 2019 r., darował Wnioskodawczyni jako swojej żonie z jednoczesnym postanowieniem, iż przedmiot darowizny stanowić będzie majątek objęty wspólnością ustawową. Wnioskodawczyni jest podatnikiem opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, podobnie Jej mąż. Od momentu budowy, do chwili obecnej w przedmiotowym budynku mieszkalnym nie były wykonywane żadne prace termomodernizacyjne. Nadto od śmierci mamy męża Wnioskodawczyni w 2013 r., dom ten był w zasadzie niezamieszkały. W 2019 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podjęli decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu termomodernizację wyżej wskazanego budynku mieszkalnego. Realizacja całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek. Wydatki, w tym między innymi: na wymianę okna balkonowego, wymianę starego pieca na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin i wymianę centralnego ogrzewania, zaś na poddaszu wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i przegród budowlanych, planują ponieść w latach 2020-2021. W 2019 r. rozpoczęły się prace mające na celu termomodernizację przedmiotowego budynku mieszkalnego, poczynając od termomodernizacji dachu. Termomodernizacja ta polegać miała na wypełnieniu powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczeniu wełny folią, montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, zdjęciu pokrycia dachowego (blachy trapezowej), nabiciu dodatkowych tzw. łat i kontrłat, ułożeniu membrany, ponownym ułożeniu pokrycia dachowego - blachy trapezowej po uprzednim jej wyczyszczeniu, odtłuszczeniu i pomalowaniu. Zaplanowano również wymianę dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym. Po przystąpieniu do wyżej wskazanych prac okazało się jednak, iż dotychczasowe pokrycie dachowe (blacha trapezowa) jest w znacznym stopniu pordzewiałe, a nawet miejscami dziurawe, co powodowało, iż deszcz i śnieg przedostawały się do wnętrza domu, zamaczając niektóre krokwie. Zużycie dotychczasowego pokrycia dachowego było na tyle rozległe, iż niezasadnym i niecelowym było jego ponownie ułożenie, nawet po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu. W związku z zaistniałą sytuacją wymieniono dotychczasowe pokrycie dachu (wymiana blachy) oraz zostały nabite, co planowano wcześniej, dodatkowe łaty i kontrłaty, ułożona została membrana i zostały wymienione dwa okna dachowe. Prace te zostały wykonane z materiałów zakupionych przez wykonawcę usługi - firmę budowlaną - będącą podatnikiem podatku VAT. Po wykonaniu wyżej wskazanych prac, usługodawca wystawił fakturę VAT, w której nazwa usługi określona została jako "wykonanie pokrycia dachowego". Usługodawca nie wystawił dodatkowego dokumentu dotyczącego rozliczenia wykonywanych czynności i zużytych materiałów. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali w 2019 r. płatności za wystawioną fakturę. Wnioskodawczyni nadmienia także, iż bez uprzedniej wymiany blachy (konieczność wykonania tej czynności ujawniła się dopiero podczas przystąpienia do prac związanych z termomodernizacją dachu, bowiem planowano, o czym była mowa wcześniej, dotychczasową blachę oczyścić i pomalować i ponownie ułożyć), niemożliwym byłoby ułożenie wełny, w celu ocieplenia poddasza. Tylko i wyłącznie dopiero po zmianie pokrycia dachowego racjonalne stało się przeprowadzenie dalszej termomodernizacji dachu - ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie folią oraz montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, które to prace zostaną wykonane już w bieżącym roku, a nie jak planowano wcześniej w 2019 r. (opóźniony czas wykonania tych prac jest wynikiem poniesienia większych kosztów związanych z nieplanowaną wcześniej wymianą pokrycia dachowego). Zarówno już dotychczas poniesione wydatki na termomodemizację, jak i wydatki przyszłe nie zostały (nie zostaną) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te nie są odliczane od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie będą odliczone w ramach innych ulg. Wydatki te również nie będą ani finansowane ani też dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opisane wydatki na przedsięwzięcie termomodemizacyjne nie zostały ani nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie. Po zakończeniu roku podatkowego 2019 Wnioskodawczyni zamierza wraz z mężem skorzystać z odliczenia dotychczas poniesionych wydatków związanych z termomodernizacją dachu (wynikających z opłaconej faktury VAT "wykonanie pokrycia dachowego") od podstawy obliczenia podatku w oparciu o przepis art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że wydatki poniesione zarówno w 2019 r., tj. wydatki na wymianę dotychczasowego pokrycia dachu (wymiana blachy), nabicie dodatkowych łat i kontrłat, ułożenie membrany i wymiana dwóch okien dachowych (znajdujące odzwierciedlenie w opłaconej fakturze VAT, określonej jako "wykonanie pokrycia dachowego"), jak również wydatki poniesione dotychczas w 2020 r. (wymiana okna balkonowego, wykonanie przyłącza do sieci gazowej) oraz pozostałe wydatki zaplanowane na rok 2020, czyli: wymiana starego pieca na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulacją oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, wymiana centralnego ogrzewania, zaś na poddaszu wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie przegród budowlanych, w tym między innymi wypełnienie powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczenie wełny folią i montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, związane są z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wnioskodawczyni wskazuje, że stosownie do brzmienia art. 2 pkt 2a wyżej cytowanej ustawy, pod pojęciem przedsięwzięcia termomodemizacyjnego rozumie się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Wnioskodawczyni zaznacza, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodemizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Wszystkie dotychczas wykonane prace, o których wspomniała wyżej Wnioskodawczyni, jak również prace zaplanowane do przeprowadzenia na 2020 r. mają na celu ulepszenie budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania tego budynku, tym samym są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodemizacyjnego. Ponownie Wnioskodawczyni wskazuje, że tylko i wyłącznie po uprzedniej zmianie pokrycia dachowego racjonalne stało się przeprowadzenie dalszej termomodemizacji dachu, tj. ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie jej folią oraz montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, które to prace zostaną wykonane w bieżącym roku. Prace znajdujące odzwierciedlenie w fakturze określonej jako "wykonanie pokrycia dachowego" były jednym z elementów składowych kompleksowej termomodemizacji dachu. Nadto Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż wydatki, które zostaną poniesione w 2020 r. będą udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, przy czym praca polegająca na wymianie okna balkonowego wraz z montażem i prace polegające na przyłączeniu do sieci gazowej, zostały już przeprowadzone i znajdują udokumentowanie w fakturach wystawionych przez takich podatników. Wszystkie faktury VAT są i będą wystawiane na Wnioskodawczynię i jej małżonka. Faktura VAT określona jako "wykonanie pokrycia dachowego" jest wystawiona na Wnioskodawczynię i jej męża.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków dotychczas poniesionych na przedsięwzięcie termomodemizacyjne dachu - wydatki wynikające z faktury VAT "wymiana pokrycia dachowego", w których mieści się również, poza wymianą blachy, koszt zakupu i wymiany dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym, nabicie dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożenie membrany, czy też na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje Jej prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku jedynie: kosztów zakupu i wymiany dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym, nabicie dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożenie membrany oraz dalszych wydatków jakie zostaną poniesione na przedsięwzięcie termomodemizacyjne dachu w 2020 r. w postaci wypełnienia powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczenia folią oraz montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych (wydatki na materiał i usługę)?

2. Czy dokument finansowy w postaci faktury VAT wystawiony przez usługodawcę, a opisany jako "wykonanie pokrycia dachowego" jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do dokonania odliczenia poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku, czy też konieczne są jeszcze inne dokumenty uzupełniające (kosztorys, rozliczenie wykonanych prac, dokumenty dotyczące zakupu materiałów)?

3. Czy w przypadku, gdy faktura VAT była wystawiona na oboje małżonków, Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia w ustalonych przez Nią i męża częściach, wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl wyżej wskazanego przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Przedmiotowy dom jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Artykuł 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodemizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest między innymi: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489), wydanym na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog ten nie zawiera wprawdzie wydatków określonych wprost jako "usługa termomodernizacji dachu". Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymieniony załącznik nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje ogólnie na materiały budowlane, które mogą być wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na materiały budowlane, wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemu dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed wilgocią, oraz związane z tym usługi budowlane.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa zdaniem Wnioskodawczyni przysługuje Jej prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku również wydatków dotychczas poniesionych na opisane przedsięwzięcie termomodemizacyjne dachu na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Docieplenie dachu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu powoływanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w ust. 2 pkt 5 załącznika do rozporządzenia wskazano na usługi polegające na dociepleniu przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, zaś w ust. 1 pkt 1 wykazano materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

W teorii budownictwa określa się, że przegroda budowlana jest to element budowli oddzielający jej wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub też wydzielający w jej wnętrzu pomieszczenia. Dodatkowo przegroda musi występować ze wszystkich stron, co nie wyklucza występowania w przegrodzie otworów technologicznych (np. okien). Przegroda budowlana zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego to element obiektu budowlanego oddzielający jego wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub też wydzielający w jego wnętrzu pomieszczenia. Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej można w części dotyczącej istniejących przegród budowlanych w budynku.

Z tego względu usługa polegająca na dociepleniu dachu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie termomodemizacyjne dające uprawnienie do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na ten cel.

Z uwagi na niezależną od Wnioskodawczyni niemożność przeprowadzenia termomodernizacji dachu w sposób uprzednio zaplanowany, tj. wypełnienie powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczenie wełny folią, montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, zdjęcie pokrycia dachowego (blachy trapezowej), nabicie dodatkowych tzw. łat i kontrłat, ułożenie membrany, ponowne ułożenie pokrycia dachowego - blachy trapezowej po uprzednim jej wyczyszczeniu, odtłuszczeniu i pomalowaniu (nota bene podobnie jak w opisanym stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia w wydanej w dniu 22 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. 0113-KDIPT3.4011.360.2019.3.MH interpretacji indywidualnej) w takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawczyni również usługa polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z wydatkami poniesionymi na materiał, bez której to czynności dalsza termomodernizacja dachu nie byłaby zasadna i w gruncie rzeczy niemożliwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie termomodemizacyjne dające uprawnienie do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na ten cel. W niniejszym bowiem przypadku wymiana pokrycia dachowego, które już zostało wykonane w 2019 r. (wraz z wymianą dwóch okien dachowych, nabiciem dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożeniem membrany) i ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie wełny folią i montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych (czynność zaplanowana na 2020 r., która została przesunięta w czasie z uwagi na wydatki poczynione na wymianę pokrycia dachowego) powinny być rozpatrywane w tym konkretnym przypadku łącznie, jako kompleksowa termomodernizacyjna dachu.

Wprawdzie wydana i wyżej przywołana indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 22 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. 0113-KDPT3.4011.360.2019.3.MH, nie stanowi wytycznej, na którą mogą powołać się inni podatnicy, niemniej jednak nie należy tracić z pola widzenia faktu, iż w rzeczywistości takie rozstrzygnięcie zostało wydane. W opisanym stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia w owej interpretacji indywidualnej, czynności na jakie wskazała ówczesna wnioskodawczyni, dotyczące termomodernizacji dachu, nie ograniczały się również jedynie do położenia wełny i zabezpieczenia jej folią, ale obejmowały również inne czynności, które zostały zaliczone do pojęcia ocieplenie przegród budowlanych (mowa tu o zdjęciu pokrycia dachowego, blachy trapezowej), nabiciu dodatkowych tzw. łat i kontrłat, ponownego ułożenia pokrycia dachowego - blachy trapezowej po uprzednim jej wyczyszczeniu, odtłuszczeniu i pomalowaniu).

W niniejszym opisanym przez Wnioskodawczynię przypadku zaistniałaby podobna, niemalże analogiczna, sytuacja, gdyby nie okoliczność niezależna od Niej, tj. ponowne wykorzystanie zdjętej blachy trapezowej okazało się niemożliwe z uwagi na jej istotne zużycie. Dlatego też poniesiony na wymianę pokrycia dachowego wydatek winien być zaliczony jako jeden z elementów składających się na całkowitą termomodemizację pokrycia dachowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni także przysługuje Jej prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na wymianę okien dachowych na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wspomniano wyżej katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do cytowanego uprzednio rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Stosownie do treści tego rozporządzenia odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają między innymi wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych oraz odliczeniem objęte są również wydatki między innymi na usługę: wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.

W tym miejscu Wnioskodawczyni pragnie przypomnieć, iż usługodawca wystawił fakturę VAT, w której nazwa usługi określona została jako "wykonanie pokrycia dachowego". Usługodawca nie wystawił dodatkowego dokumentu dotyczącego rozliczenia wykonywanych czynności i zużytych materiałów. Tym samym z opłaconej faktury VAT nie sposób wyodrębnić kosztów zakupu dwóch okien dachowych i wartości usługi ich wymiany. Zaś do skorzystania z ulgi nie jest koniecznym dokumentowanie poniesionych wydatków innymi, pochodnymi dowodami księgowymi (stanowisko Wnioskodawczyni na pytanie 2).

Ad. 2)

Dokument finansowy w postaci faktury VAT opisany jako "wykonanie pokrycia dachowego" jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do dokonania odliczenia poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku, co wynika z treści art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika, że wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Z tego względu do skorzystania z ulgi nie jest koniecznym dokumentowanie poniesionych wydatków innymi, pochodnymi dowodami księgowymi. (Podobnie jak w opisanym stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia w wydanej w dniu 22 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. 0113-KDIPT3.4011.360.2019.3.MH interpretacji indywidualnej - stanowisko ówczesnej wnioskodawczyni zostało uznane za słuszne).

Ad. 3)

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodemizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W myśl wyżej wskazanego przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodemizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat. licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Małżonkowie, którzy posiadają wspólność majątkową, mogą korzystać z faktur wystawionych na drugiego z małżonków, o ile nieruchomość będzie objęta współwłasnością. Oznacza to, że małżonkowie mogą skorzystać z możliwości dzielenia się odliczeniem zarówno w równych częściach jak i w dowolnej proporcji. Tym samym, w sytuacji gdy faktury VAT, będą wystawione na Wnioskodawczynię i Jej męża, Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia, w ustalonych przez Nich częściach, wydatków w ramach ulgi termomodemizacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i udokumentowania poniesionych wydatków oraz nieprawidłowe w części dotyczącej proporcji odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Na podstawie art. 1 pkt 4 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 26h, a w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniono brzmienie art. 11 ust. 1 i 2. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne korzystne rozwiązanie podatkowe dla podatników tzw. ulgę termomodernizacyjną.

W myśl art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wobec powyższego adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a ww. ustawy).

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c.

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d.

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1.

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2.

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3.

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4.

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5.

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6.

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),

7.

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10.

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11.

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12.

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13.

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14.

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15.

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1.

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2.

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3.

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4.

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5.

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6.

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7.

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8.

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9.

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10.

montaż pompy ciepła,

11.

montaż kolektora słonecznego,

12.

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13.

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14.

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15.

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16.

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1.

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2.

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na materiały budowlane, wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemu dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed wilgocią, oraz związane z tym usługi budowlane. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych jednoznacznie określa, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, w szczególności że Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem (na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wybudowanego w 2003 r. Budynek ten posadowiony jest na nieruchomości o pow. 0,0500 ha, położonej w B. P., przy ulicy J. F., województwo I., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem XXX. Mąż Wnioskodawczyni - A. Z. - na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 8 grudnia 2017 r., w sprawie o podział majątku wspólnego i dział spadku po rodzicach, stał się właścicielem wyżej wskazanej zabudowanej nieruchomości, którą następnie w dniu 12 września 2019 r., darował Wnioskodawczyni jako swojej żonie z jednoczesnym postanowieniem, iż przedmiot darowizny stanowić będzie majątek objęty wspólnością ustawową. Wnioskodawczyni jest podatnikiem opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, podobnie Jej mąż. Od momentu budowy, do chwili obecnej w przedmiotowym budynku mieszkalnym nie były wykonywane żadne prace termomodernizacyjne. Nadto od śmierci mamy męża Wnioskodawczyni w 2013 r., dom ten był w zasadzie niezamieszkały. W 2019 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podjęli decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu termomodernizację wyżej wskazanego budynku mieszkalnego. Realizacja całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek. Wydatki, w tym między innymi: na wymianę okna balkonowego, wymianę starego pieca na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin i wymianę centralnego ogrzewania, zaś na poddaszu wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i przegród budowlanych, planują ponieść w latach 2020-2021. W 2019 r. rozpoczęły się prace mające na celu termomodernizację przedmiotowego budynku mieszkalnego, poczynając od termomodernizacji dachu. Termomodernizacja ta polegać miała na wypełnieniu powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczeniu wełny folią, montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, zdjęciu pokrycia dachowego (blachy trapezowej), nabiciu dodatkowych tzw. łat i kontrłat, ułożeniu membrany, ponownym ułożeniu pokrycia dachowego - blachy trapezowej po uprzednim jej wyczyszczeniu, odtłuszczeniu i pomalowaniu. Zaplanowano również wymianę dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym. Po przystąpieniu do wyżej wskazanych prac okazało się jednak, iż dotychczasowe pokrycie dachowe (blacha trapezowa) jest w znacznym stopniu pordzewiałe, a nawet miejscami dziurawe, co powodowało, iż deszcz i śnieg przedostawały się do wnętrza domu, zamaczając niektóre krokwie. Zużycie dotychczasowego pokrycia dachowego było na tyle rozległe, iż niezasadnym i niecelowym było jego ponownie ułożenie, nawet po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu. W związku z zaistniałą sytuacją wymieniono dotychczasowe pokrycie dachu (wymiana blachy) oraz zostały nabite, co planowano wcześniej, dodatkowe łaty i kontrłaty, ułożona została membrana i zostały wymienione dwa okna dachowe. Prace te zostały wykonane z materiałów zakupionych przez wykonawcę usługi - firmę budowlaną - będącą podatnikiem podatku VAT. Po wykonaniu wyżej wskazanych prac, usługodawca wystawił fakturę VAT, w której nazwa usługi określona została jako "wykonanie pokrycia dachowego". Usługodawca nie wystawił dodatkowego dokumentu dotyczącego rozliczenia wykonywanych czynności i zużytych materiałów. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali w 2019 r. płatności za wystawioną fakturę. Wnioskodawczyni nadmienia także, iż bez uprzedniej wymiany blachy (konieczność wykonania tej czynności ujawniła się dopiero podczas przystąpienia do prac związanych z termomodernizacją dachu, bowiem planowano, o czym była mowa wcześniej, dotychczasową blachę oczyścić i pomalować i ponownie ułożyć), niemożliwym byłoby ułożenie wełny, w celu ocieplenia poddasza. Tylko i wyłącznie dopiero po zmianie pokrycia dachowego racjonalne stało się przeprowadzenie dalszej termomodernizacji dachu - ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie folią oraz montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, które to prace zostaną wykonane już w bieżącym roku, a nie jak planowano wcześniej w 2019 r. (opóźniony czas wykonania tych prac jest wynikiem poniesienia większych kosztów związanych z nieplanowaną wcześniej wymianą pokrycia dachowego). Zarówno już dotychczas poniesione wydatki na termomodernizację, jak i wydatki przyszłe nie zostały (nie zostaną) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te nie są odliczane od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie będą odliczone w ramach innych ulg. Wydatki te również nie będą ani finansowane ani też dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opisane wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostały ani nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie. Po zakończeniu roku podatkowego 2019 Wnioskodawczyni zamierza wraz z mężem skorzystać z odliczenia dotychczas poniesionych wydatków związanych z termomodernizacją dachu (wynikających z opłaconej faktury VAT "wykonanie pokrycia dachowego") od podstawy obliczenia podatku w oparciu o przepis art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że wydatki poniesione zarówno w 2019 r., tj. wydatki na wymianę dotychczasowego pokrycia dachu (wymiana blachy), nabicie dodatkowych łat i kontrłat, ułożenie membrany i wymiana dwóch okien dachowych (znajdujące odzwierciedlenie w opłaconej fakturze VAT, określonej jako "wykonanie pokrycia dachowego"), jak również wydatki poniesione dotychczas w 2020 r. (wymiana okna balkonowego, wykonanie przyłącza do sieci gazowej) oraz pozostałe wydatki zaplanowane na rok 2020, czyli: wymiana starego pieca na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulacją oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, wymiana centralnego ogrzewania, zaś na poddaszu wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie przegród budowlanych, w tym między innymi wypełnienie powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczenie wełny folią i montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, związane są z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodemizacji i remontów. Wszystkie dotychczas wykonane prace, o których wspomniała wyżej Wnioskodawczyni, jak również prace zaplanowane do przeprowadzenia na 2020 r. mają na celu ulepszenie budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania tego budynku, tym samym są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ponownie Wnioskodawczyni wskazuje, że tylko i wyłącznie po uprzedniej zmianie pokrycia dachowego racjonalne stało się przeprowadzenie dalszej termomodemizacji dachu, tj. ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie jej folią oraz montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, które to prace zostaną wykonane w bieżącym roku. Prace znajdujące odzwierciedlenie w fakturze określonej jako "wykonanie pokrycia dachowego" były jednym z elementów składowych kompleksowej termomodemizacji dachu. Nadto Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż wydatki, które zostaną poniesione w 2020 r. będą udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, przy czym praca polegająca na wymianie okna balkonowego wraz z montażem i prace polegające na przyłączeniu do sieci gazowej, zostały już przeprowadzone i znajdują udokumentowanie w fakturach wystawionych przez takich podatników. Wszystkie faktury VAT są i będą wystawiane na Wnioskodawczynię i jej małżonka. Faktura VAT określona jako "wykonanie pokrycia dachowego" jest wystawiona na Wnioskodawczynię i jej męża.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne jak i przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacje wynikających z faktury VAT "wymiana pokrycia dachowego", w których mieści się wymiana blachy, koszt zakupu i wymiany dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym, nabicie dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożenie membrany. Ponadto, w zeznaniu składanym za rok podatkowy 2020 Wnioskodawczyni będzie mogła również w ramach ww. ulgi odliczyć dalsze wydatki, jakie zostaną poniesione w tym roku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dachu w postaci wypełnienia powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczeniu folią oraz montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych. Wysokość poniesionych wydatków należy ustalić na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Natomiast w sytuacji, gdy faktura VAT była i będzie wystawiona na oboje małżonków, to Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia 50% poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia przez Wnioskodawczynię w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może jednak przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i udokumentowania poniesionych wydatków oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej proporcji odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W odniesieniu do wskazanej we wniosku interpretacji, tutejszy organ wyjaśnia, że interpretacje organu podatkowego dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące, zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Natomiast interpretacja indywidualna wydawana jest jedynie w oparciu o przedstawiony we wniosku stan fatyczny/ zdarzenie przyszłe. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl