0115-KDIT2.4011.39.2022.2.MD, Zwolnienie z PIT sprzedaży gospodarstwa rolnego - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDIT2.4011.39.2022.2.MD - Zwolnienie z PIT sprzedaży gospodarstwa rolnego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.39.2022.2.MD Zwolnienie z PIT sprzedaży gospodarstwa rolnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 stycznia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 4 stycznia 2022 r., uzupełniony 24 i 25 marca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zmarł Pani ojciec. Odziedziczyła Pani po nim część gruntu rolnego (1/3).

Jest to niezabudowana działka oznaczona numerem 1, o powierzchni 54.700 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, a wpis współwłasności na Pani rzecz i pozostałych dwóch spadkobierców do księgi wieczystej nastąpił na podstawie dziedziczenia, zgodnie z okazanym wypisem zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego dnia 30 sierpnia 2021 r. w formie aktu notarialnego.

Odziedziczona działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka jest oznaczona symbolem R - grunty orne. Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Odziedziczony grunt rolny sprzedała Pani, razem z pozostałymi dwoma spadkobiercami dnia 6 grudnia 2021 r. (potwierdza to akt notarialny). W związku ze sprzedażą (odpłatnym zbyciem) grunt nie utracił charakteru rolnego, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. W związku z powyższym po Pani stronie powstał przychód podatkowy z tytułu zbycia nieruchomości.

Pani mama - A.B. otrzymała w darowiźnie po rodzicach działki o numerach: 2, 3, 4, 1 i 5 o łącznej powierzchni 09.2400 ha (akt notarialny sporządzony dnia 26 czerwca 1992 r. przed notariuszem).

Po śmierci mamy dnia 25 marca 2017 r., dnia 12 maja 2017 r. sporządzono akt notarialny - odziedziczyła Pani 1/4 część działek o numerach: 2, 3, 4, 1 i 5 o łącznej powierzchni 09.2400 ha (pozostałe po 1/4 części przypadły tacie i 2 siostrom).

Dnia 7 lipca 2017 r. sporządzono akt notarialny i dokonano działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości A., gmina B. o łącznej powierzchni 09.2400 ha, zapisanej w księdze wieczystej - tata - C.B. nabył na wyłączną własność nieruchomość oznaczoną numerami działek: 2, 3, 4, 1 i 5 o łącznej powierzchni 09.2400 ha, zapisanej w księdze wieczystej.

Po śmierci taty w dniu 19 sierpnia 2021 r. odziedziczyła Pani 1/3 część spadku, w tym działkę oznaczoną numerem 1, o powierzchni 54.700 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, a wpis współwłasności na Pani rzecz i pozostałych dwóch spadkobierców do księgi wieczystej nastąpił na podstawie dziedziczenia, zgodnie z okazanym wypisem zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego dnia 30 sierpnia 2021 r. w formie aktu notarialnego.

Działka, będąca przedmiotem sprzedaży, stanowiła w momencie sprzedaży gospodarstwo rolne lub wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Sprzedana działka nie była zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kupujący jest rolnikiem i zakupił ziemię na powiększenie gospodarstwa rolnego. Celem zakupu tej nieruchomości przez nabywcę jest rolnicze użytkowanie gruntów. Wskazanej we wniosku działki do momentu sprzedaży nie dzierżawiła Pani, nie wynajmowała, nie udostępniała w inny sposób odpłatnie, bądź nieodpłatnie. Działka została sprzedana sąsiadowi na powiększenie jego gospodarstwa. Odpłatne zbycie działki, o której mowa we wniosku, nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Chciałaby Pani zakupić sąsiednią działkę w celu powiększenia Pani działki, na której jest Pani dom; albo środki przeznaczyć na cele remontowe domu. Jeśli nie uda się kupić działki obok to rozważa Pani również zakup mieszkania. Ww. wydatki poniesie Pani do końca 2024 r.

Pytania

1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym może korzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT?

2. W przypadku, gdyby okazało się, że nie może Pani skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, czy może Pani skorzystać z innego zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (ulga na własne cele mieszkaniowe)?

Pani stanowisko w sprawie

Ad. 1. Pani zdaniem przychód uzyskany przez Panią ze sprzedaży przypadającej na Pani rzecz odziedziczonej po ojcu części działki może korzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o PIT w zw. art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne - o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność rolnicza.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego - co w konsekwencji decyduje o zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży takich gruntów - wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. oraz załącznika nr 6 do wskazanego rozporządzenia.

Zgodnie z § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na użytki rolne i nieużytki (N). Z kolei w skład użytków rolnych wchodzą: grunty orne - R, sady - S, łąki trwałe - Ł, pastwiska trwałe - Ps, grunty rolne zabudowane - Br, grunty pod stawami - Wsr, grunty pod rowami - W oraz grunty zadrzewione i zakrzewiona na użytkach rolnych - Lzr.

Idąc dalej, w świetle § 68 ust. 2 pkt 2, do gruntów leśnych zalicza się grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz, w świetle § 68 ust. 3 pkt 7 lit. a do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zalicza się tereny komunikacyjne w tym drogi - dr, a zgodnie z poz. 26 załącznika nr 6 do rozporządzenia, odrębną kategorię stanowią tereny różne - Tr (do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów).

Pani zdaniem, nie ulega wątpliwości, że kierując się wyłącznie regulacją art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, a także biorąc pod uwagę datę nabycia nieruchomości przez Panią i datę odpłatnego zbycia, sprzedaż nieruchomości, które nabyła Pani w spadku, podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie wymogu 5-letniego okresu posiadania z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.

W dotychczas wydawanych przez Krajową Informacją Skarbową interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, dominuje pogląd, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, zostało uzależnione od wystąpienia następujących przesłanek:

1)

grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne i nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza,

2)

muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) lub jego część składową,

3)

grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany ze sprzedaży tego rodzaju nieruchomości lub udziału w nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W Pani ocenie, spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej jest bezsporne.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że stanowiące przedmiot sprzedaży nieruchomości stanowią gospodarstwo rolne i na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego (co potwierdzają opisane we wniosku okoliczności, wskazujące, że nabywca jest rolnikiem, zamierzającym w wyniku zakupu poszerzyć swoje gospodarstwo).

Biorąc jednak pod uwagę całokształt okoliczności sprawy i ścisłą wykładnię zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT odpłatne zbycie gruntu rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, który stanowi gospodarstwo rolne i na skutek sprzedaży nie utraci rolnego charakteru.

Ad. 2. Gdyby okazało się, iż skorzystanie ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT jest niemożliwe, Pani zdaniem, może Pani jeszcze skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25-30 ustawy o PIT. Pani zdaniem, jeżeli przeznaczy Pani uzyskany przychód, o którym mowa w stanie faktycznym, na cele wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, będzie Pani mogła korzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wobec powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Artykuł 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

W myśl art. 30e ust. 1 wskazanej ustawy:

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Artykuł 30e ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że:

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1)

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2)

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Według art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy:

Wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) stanowi, że:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W świetle natomiast art. 1 przywołanej ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W celu ustalenia, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Treść § 8 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia wskazuje, że:

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1)

grunty rolne;

2)

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3)

grunty zabudowane i zurbanizowane;

4)

grunty pod wodami;

5)

tereny różne.

Natomiast § 9 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia stanowi, że:

Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:

1.

użytki rolne, do których zalicza się:

a)

grunty orne, oznaczone symbolem R,

b)

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c)

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d)

sady, oznaczone symbolem S,

e)

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f)

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g)

grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2.

nieużytki, oznaczone symbolem N.

Ponadto z § 9 ust. 2 wskazanego rozporządzenia wynika, że:

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, dzielą się na:

1)

lasy, oznaczone symbolem Ls;

2)

grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz;

3)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Z kolei zgodnie z § 9 ust. 3 powyższego rozporządzenia:

Grunty zabudowane i zurbanizowane, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, dzielą się na:

1)

tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B;

2)

tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba;

3)

inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi;

4)

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp;

5)

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz;

6)

użytki kopalne, oznaczone symbolem K;

7)

tereny komunikacyjne, w tym:

a)

drogi, oznaczone symbolem dr,

b)

tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk,

c)

inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti,

d)

grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp.

Wedle zaś § 9 ust. 4 cytowanego rozporządzenia:

Grunty pod wodami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, dzielą się na:

1)

grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem Wm;

2)

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp;

3)

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws.

Stosownie natomiast do § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia:

Tereny różne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, oznaczone są symbolem Tr.

Wobec powyższego, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- zbywane grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

- muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej) lub jego część składową,

- grunty nie mogą utracić wskutek odpłatnego zbycia rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Wyjaśnić należy, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowią one gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Ponadto jak wskazano powyżej, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych związanych z transakcją okoliczności. Ich całokształt może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku z odpłatnym zbyciem może wystąpić bezpośrednio po zbyciu, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie dokonania zbycia strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego rodzaju nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Panią z odpłatnego zbycia w dniu 6 grudnia 2021 r. niezabudowanej działki nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem R - grunty orne, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, które to grunty - jak wskazano we wniosku - służą powiększeniu gospodarstwa rolnego i w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tej przyczyny rozpatrywanie stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i rozstrzygnięcie kwestii przedstawionej w pytaniu drugim stało się bezprzedmiotowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl